Zápis ze schůze KR ŠSČR, 28.4.2007, Praha

Komise rozhodčich ŠSČR na svém jednání, konaném 28.04.2007 v Praze na Strahově od 10:00 hodin, mj. zhodnotila činnost rozhodčích v soutěžích družstev ŠSČR v uplynulé sezóně a připravila termínový kalendář KR ŠSČR na sezónu 2007/2008, ...

Zápis ze schůze KR ŠSČR konané 28.04.2007 v Praze na Strahově od 10:00 hodin

Přítomni: (dle abecedy a bez titulů) Benák Jaroslav, Fischl Richard, Fuksík Jakub, Lácha Josef, Sunek Bohumír

Začátek jednání 10:00

Program dle rozeslaných pozvánek schválen

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

Uložené úkoly jsou samostatnými body dnešní schůze – viz dále

2. Zhodnocení činnosti rozhodčích v soutěžích družstev ŠSČR v uplynulé sezóně

2.1. KR projednala stížnosti na práci a činnost rozhodčích a konstatuje, že se vždy problémy vyskytly pouze jednou a většina byla způsobena technickou neznalostí, zejména v ovládání digihodin a speciálního tempa hry – což není pro rozhodčí omluva, neboť měli dostatek času a příležitostí se s těmito skutečnostmi vyrovnat.

2.1.1.Komise projednala jednotlivá porušení a udělila následující postihy podle Statutu rozhodčích bod 9.7.

2.1.1.1. Odstavec a) Napomenutí – Jiří Daniel, Vladimír Jandek, Václav Klain,

2.1.1.2. Odstavec b) Důtka – Ladislav Hajšman, Jaroslav Kořínek,

2.1.1.3. Odstavec c) Omezení výkonu funkce rozhodčího v trvání jednoho roku – Jaromír Banach. Podrobnosti o udělených postizích jsou obsaženy v samostatně rozeslaných rozhodnutích KR ŠSČR jednotlivcům a rozhodčí mají podle řádů právo na odvolání.

2.1.2.Ve věci Jiřího Špiříka bylo shledáno, že své povinnosti rozhodčího nezanedbal a tudíž bylo řízení zastaveno.

ÚKOL – zajistit rozeslání rozhodnutí účastníkům a rovněž následné zveřejnění pravomocných rozhodnutí na webu ŠSČR – zajistí p. Benák ve spolupráci s p. Sunkem – do 31.5.2007

3. Delegace na soutěže

3.1. Komise konstatuje, že se po dlouhé podařilo předem delegovat rozhodčího na všech 594 utkání soutěží družstev v sezóně 2006/07!, přičemž absolutní většina utkání byla obsazena kvalifikovanými rozhodčími. Problémy tvoří „nedostupná“ nebo dlouhodobě neřešená místa, kde se sice hrají nejvyšší soutěže, ale z hlediska rozhodčích je stav „hic sunt leones“. Změnit tuto situaci z hlediska R je úkol pro oddíly i pro KR KŠS. Na základě vyhodnocení zkušeností z letošního ročníku byly dohodnuty následující změny ve způsobu delegování rozhodčích pro příští ročníky.

3.1.1. Bude provedeno detailní srovnání delegovaných rozhodčích s aktivně utkání řídícími a rozhodčí, kteří se neomluveně utkání nezúčastnili nebudou dále delegováni.

3.1.2. Na základě seznamu přihlášených družstev do soutěží 2007/2008 budou vyzvány ke spolupráci krajské komise rozhodčích – s důrazem na lokální znalosti předběžně projednají s oddíly a rozhodčími nominační návrh na kvalifikované rozhodčí pro řízení domácích utkání na území daného KŠS.

3.1.3. Navrženým rozhodčím, doplněným KR ŠSČR, bude následně rozeslán obvyklý dotazník na potvrzení jejich zájmu a možností.

ÚKOL – prověřit delegaci a účast na utkáních a po přihlášení družstev do soutěží informovat KR KŠS s výzvou ke spolupráci – zajistí p. Benák ve spolupráci s p. Sunkem

4. Zpráva o činnost členů komise k jednotlivým úkolům

4.1. Databáze rozhodčích, komunikace s krajskými KR – Jaroslav Benák

Všechny kraje používají pro hlášení absolventů svých školení a seminářů metody nastavené novým Statutem. Po delších peripetiích se podařilo zveřejnit na webu ŠSČR vzory formulářů, jejichž zavedení urychlilo zpracování podkladů od krajských KR a tím i aktualizaci svazové databáze.

4.2. Překlady dokumentů FIDE, výklady a upřesnění – Richard Fischl

Nově byly přeloženy některé další části Handbooku FIDE (pravidla výpočtu pomocných hodnocení, pravidla pro dělení finančních cen). Materiál bude zveřejněn na webu ŠSČR (pokud možno po kratší prodlevě než výše zmíněné vzory formulářů).

4.3. Příprava zkušebních testů pro školení a semináře rozhodčích – Josef Lácha

Byla konstatována nutnost doplnit na web ŠSČR soubor otázek, z něhož by mohly krajské KR vycházet při přípravě testů a který by zároveň sloužil i širší veřejnosti. Dále bylo diskutováno o formě zkoušky na chystaném školení R1.

ÚKOL – dokončit soubor testových otázek a předložit jej ostatním členům komise k připomínkování – zajistí p. Lácha do 31.5.2007

5. Návrhy na jmenování rozhodčích

Na základě podkladů byly projednány jednotlivé návrhy s tímto výsledkem:

  • KR ŠSČR na základě čl. 8, odst. 5 Statutu rozhodčích doporučuje VV ŠSČR, aby schválil návrhy na udělení titulu FIDE Arbiter těchto kandidátů: Ladislav Ester, Michail Koreček, Jan Kropík, Petr Votava, (Petr Harasimovič byl již VV ŠSČR schválen, je třeba znovu dodat příslušné podklady-zajistí Sunek)
  • KR ŠSČR uděluje třídu Ústřední rozhodčí Jaroslavu Benákovi, Ladislavu Blažkovi, Václavu Klainovi a Jiřímu Siebenbürgerovi, přičemž u pánů Benáka a Siebenbürgera využívá KR ŠSČR svého oprávnění dle čl. 5, odst. 5 Statutu rozhodčích.
  • KR ŠSČR zamítá návrh na udělení třídy Ústřední rozhodčí Miloslavu Jačkovi.

6. Plán činnosti

V průběhu roku 2007 se uskuteční školení rozhodčích 1. třídy a 4 semináře rozhodčích nejvyšších tříd – bylo konstatováno, že podle počtu rozhodčích nejvyšších tříd a jejich aktivitě bude počet seminářů dostačující – předpokládá se účast cca 20-30 rozhodčích na akci.

6.1. Školení se uskuteční v termínu 16.-17.7.2007 v Pardubicích. V případě zájmu bude uspořádáno další školení na Moravě (Zlín?)

6.2.Semináře se uskuteční 4.8.2007 v Olomouci a 6.10.2007 v Praze. Další semináře jsou plánovány na červenec (předpokládané místo konání Pardubice) a září (Brno) – jejich termíny budou upřesněny.

6.3. Podle výše uvedených termínů akci a podle dodaných podkladů z KR KŠS bude dále vypracován termínový kalendář, který bude uveřejněn na webu.

ÚKOL – zajistit konání seminářů v červenci a září, po upřesnění termínů tyto zveřejnit a připravit pozvánku na školení I. tříd – zajistí p. Benák do 31.5.2007.

7. Různé

Byla diskutována problematika zakončení seminářů rozhodčích. Byl přijat názor, že nedoloží-li účastník semináře dosavadní praxi (respektive, shledá-li zkoušející, že doložená praxe není dostatečná), může tento nedostatek zhojit tím, že se zúčastní zkoušky za stejných podmínek jako účastníci školení R3 (tj. písemný test, který je třeba napsat alespoň na 75 %).

Dále diskutovala komise o rozdílu mezi „kontumací partie“ a situací, kdy je „partie hráči prohlášena za prohranou“. Bylo konstatováno, že stávající verze překladu Pravidel FIDE jeví v tomto směru nedostatky, neboť oprávnění rozhodčího dle čl. 13.4 Pravidel není oprávněním „zkontumovat partii“ ale „prohlásit partii hráči za prohranou“. Což v praxi znamená, že partie, která se řádně začala a následně ji rozhodčí v důsledku chování jednoho z hráčů ukončil, se pro klasifikační účely považuje za partii řádně sehranou s výsledkem, který určil rozhodčí.

Prodiskutován byl námět na zavedení „času rozhodčího“ v případě, že utkání řídí hrající rozhodčí, tzn. že by rozhodčí v okamžiku „výkonu funkce“ (např. v časových tísních, při řešení sporu atp.) mohl zastavit hodiny u své partie a ve hře pokračovat po vyřešení potíží. Tato situace byla shledána jako ovlivňující průběh partie a nedoporučena!

Pan Fischl seznámil přítomné s názorem p. Gijssena na bleskovou hru ohledně možných a nemožných tahů a postavení na šachovnici, který je potvrzením názorů KR ŠSČR – rozhodující je stav na šachovnici, pokud byl dosažen legálním tahem (aplikace v souladu s Pravidly FIDE-viz např. Čl. 5)

Předpokládaný termín příští schůze 6. 10. 2007

Schůze byla ukončena předsedou ve 13:15.

Zapsal Jaroslav Benák