Zhodnocení činnosti rozhodčích v soutěžích družstev 2006/2007

Komise rozhodčích ŠSČR ve složení Bohumír Sunek (předseda), Jaroslav Benák, Richard Fischl, Jakub Fuksík a Josef Lácha, rozhodla dne 28.4.2007 ve věci Jaromíra Banacha takto:

Rozhodčímu Jaromíru Banachovi se uděluje trest omezení výkonu funkce rozhodčího, dle čl. 9, odst. 7, písm. c) Statutu rozhodčích, v trvání jednoho roku od 1. května 2007.

Odůvodnění

Na základě rozboru jednotlivých vyjádření bylo zjištěno, že Jaromír Banach jako rozhodčí utkání 1. Ligy – západ mezi družstvy Holdia DP Praha a 2222 ŠK Polabiny nařídil dále pokračovat v partii v situaci, kdy jednomu z hráčů zazvonil mobilní telefon. Své jednání odůvodnil tím, že zvonění telefonu sám neslyšel, dále že bylo odehráno teprve několik minut utkání a rovněž tím, že přesně neznal text příslušného ustanovení Pravidel FIDE.

Je nutno poznamenat, že rozhodčí hraje v utkání důležitou úlohu. Zejména proto, že hráči, jsou povinni uposlechnout jeho pokyny (čl. 2.6.4 Soutěžního řádu ŠSČR). Tato skutečnost klade zvýšené nároky na osobu rozhodčího, neboť, ve spojení s čl. 13.1 Pravidel FIDE rozhodčího nutí, aby vydával pokyny pouze v mezích příslušné legislativy. Z tohoto důvodu je naprosto nezbytné, aby rozhodčí, chce-li svou funkci vykonávat, legislativu (a příslušné výklady FIDE a ŠSČR) znal.

Článek 13.1 Pravidel dále vyžaduje, aby byla Pravidla (a nepochybně i další legislativa z Pravidel vycházející) aplikována přesně, což mimo jiné s sebou nese požadavek, aby se uplatnila i tehdy, kdy se jejich použití může zdát na první pohled příliš tvrdé či nelogické. Tím samozřejmě není vyloučena aplikace čl. 13.2 Pravidel jako jakéhosi materiálního korektivu, leč je třeba aplikaci tohoto institutu vždy pečlivě zvážit, zejména s ohledem na proporcionalitu takového řešení.

V posuzovaném případě neshledává KR ŠSČR důvod odchýlit se od textu Pravidel, neboť ať zazvoní mobilní telefon těsně po zahájení zápasu či po šesti hodinách hry, vždy je tomu tak proto, že hráč porušil Pravidla a telefon nevypnul, ač je (mimo jiné se zřetelem k tomu, že jde o „novinku“ starou již téměř dva roky) zřejmé, že o své povinnosti telefon vypnout vědět měl a mohl. Hráč, jehož telefon zazvonil, vždy prohrává (není tedy kontumován) a v partii není možno pokračovat a ani rozhodčí nesmí pokračování nařídit.

Poučení

Proti rozhodnutí KR ŠSČR je možno se odvolat v souladu s čl.3 a n. Odvolacího řádu ŠSČR k VV ŠSČR do 16 dnů ode dne doručení.

Praha 28.05.2007, Bohumír Sunek (předseda KR)


Komise rozhodčích ŠSČR ve složení Bohumír Sunek (předseda), Jaroslav Benák, Richard Fischl, Jakub Fuksík a Josef Lácha, rozhodla dne 28.4.2007 ve věci Jaroslava Kořínka takto:

Rozhodčímu Jaroslavu Kořínkovi se uděluje důtka, dle čl. 9, odst. 7, písm. b) Statutu rozhodčích.

Odůvodnění

Na základě rozboru jednotlivých vyjádření KR ŠSČR zjistila, že v utkání 1. Ligy – Východ mezi družstvy Slavoj Poruba a Tatran Litovel došlo k vnějšímu zásahu do průběhu zápasu ze strany ředitelky DDM, v němž se zápas hrál. V důsledku této situace vyhlásil rozhodčí Jaroslav Kořínek, že zápas ukončuje (přičemž zbývající partie vyhrávají hosté, neboť domácí nezajistili hrací místnost na celou dobu utkání). Následně se rozhodčí dozvěděl od domácích, že zajistili náhradní hrací místnost, a vyzval hráče, aby se do nové místnosti přesunuli. Po té, co tak hosté odmítli učinit, vyhlásil rozhodčí, že partie, o nichž již dříve rozhodl, vyhrávají domácí.

Dle čl. 13.1 Pravidel šachu FIDE je rozhodčí povinen dbát na jejich přesné dodržování. Toto ustanovení je třeba vyložit tak, že nastane-li situace, jež je v legislativě (tedy ne nutně v Pravidlech šachu FIDE) explicitně upravena, je rozhodčí povinen postupovat podle příslušné úpravy. V praxi se však často vyskytují též situace, jež explicitně upraveny nejsou. Na takové případy pamatuje Předmluva Pravidel šachu FIDE (jež má tudíž rovněž normativní význam), když ukládá rozhodčímu, aby i v takových případech vydal rozhodnutí (v žádném případě tedy nelze odepřít hráčům přístup ke spravedlnosti jenom proto, že neexistuje konkrétní úprava dané problematiky), přičemž jsou zároveň stanovena kritéria, jimiž má být rozhodnutí rozhodčího poměřováno.

Není tedy pravda, že by rozhodnutí rozhodčího v situacích nepopsaných legislativou mohlo být libovolné. Každé rozhodnutí rozhodčího musí vycházet z hodnot, na nichž je legislativa postavena, a zároveň takové rozhodnutí nesmí odporovat zdravému rozumu.

Pod výše uvedená kritéria lze podřadit i požadavek, aby rozhodčí své rozhodnutí vydal až po zvážení všech relevantních faktů.

V posuzovaném případě rozhodčí vyhodnotil míru zásahů do partií ze strany ředitelky DDM jako neúnosnou a zápas ukončil. Tímto rozhodnutím přiznal třem hráčům zbývajících partií výhru. V takto skončené partii již není možné pokračovat ani ji znovu ukončit.

Chtěl-li rozhodčí umožnit dohrání partií, měl zjistit dostupné informace o náhradní místnosti dříve než přikročil k vyhlášení rozhodnutí, jímž zápas ukončil. Pakliže již rozhodčí o věci jednou platně rozhodl, nemůže již chtít původní rozhodnutí smazat a rozhodnout jinak (i kdyby druhé rozhodnutí též vyhovovalo legislativě, bylo-li by učiněno jako první).

Z těchto důvodů shledala KR ŠSČR, že postup rozhodčího Jaroslava Kořínka v předmětném utkání nebyl v souladu s příslušnými sportovně-technickými dokumenty, a proto rozhodla, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení

Proti rozhodnutí KR ŠSČR je možno se odvolat v souladu s čl.3 a n. Odvolacího řádu ŠSČR k VV ŠSČR do 16 dnů ode dne doručení.

Praha 28.05.2007, Bohumír Sunek (předseda KR)


Komise rozhodčích ŠSČR ve složení Bohumír Sunek (předseda), Jaroslav Benák, Richard Fischl, Jakub Fuksík a Josef Lácha, rozhodla dne 28.4.2007 ve věci Jiřího Daniela takto:

Rozhodčímu Jiřímu Danielovi se uděluje napomenutí, dle čl. 9, odst. 7, písm. a) Statutu rozhodčích.

Odůvodnění

Na základě rozboru jednotlivých vyjádření KR ŠSČR zjistila, že v jedné z partií utkání 2. Ligy C Panda Aqua RWT Rychnov nad Kněžnou – Spartak Sklípek Vrchlabí došlo k situaci, kdy po provedení 40. tahu bílého přidaly elektronické hodiny černému 30 minut (ačkoliv ještě nebylo provedeno 40 tahů), takže hodiny ukazovaly 31 minut, v situaci když hodiny ukazovaly 30 minut prohlásil bílý, že černý překročil čas. Po delší diskusi, v době, kdy hodiny ukazovaly 28 minut, rozhodl rozhodčí Jiří Daniel, že černý v okamžiku reklamace čas nepřekročil a nařídil v partii pokračovat.

Jednou ze základních povinností rozhodčího je starat se o dobré hrací prostředí hráčů. Tato povinnost zahrnuje též zajištění toho, aby do partií bylo co možná nejméně zasahováno. V zájmu této minimalizace zásahů je nutné, aby se rozhodčí dostavil do hrací místnosti dříve a provedl kontrolu nastavení hodin, aby následně nevznikla nutnost zasahovat do probíhajících partií kvůli chybnému nastavení hodin. Na hodinách, jež byly v utkání používány, bylo možno hrací tempo nastavit dvojím způsobem, přičemž STK ŠSČR jeden z těchto způsobů doporučila a zároveň bylo uvedeno, že druhý způsob s sebou nese jistá rizika. Zmíněné doporučení STK ŠSČR nelze patrně interpretovat jako zákaz použití nedoporučeného způsobu, je však zřejmé, že rozhodčí musí vědět, jaká rizika jsou s daným způsobem nastavení hodin spojena, a má učinit vše pro to, aby naplnění těchto rizik předešel.

V daném případě došlo k tomu, že při zahájení utkání byly hodiny nastaveny tak, že po uvedení do chodu začal běžet čas černému, který spustil čas bílému (čímž počítadlo hodin zaznamenalo o jeden půltah víc, než bylo fakticky provedeno). Pokud by však rozhodčí před začátkem utkání řádně zkontroloval hodiny, jistě by je upravil tak, aby při spuštění šel čas bílému.

Dále v situaci, kdy došlo k přerušení hry, rozhodčí postupoval v rozporu s čl. 6.13 a) Pravidel FIDE (tj. nezastavil okamžitě hodiny), což bylo závažné pochybení zejména proto, že spor v partii se týkal času na hodinách.

KR ŠSČR má za to, že hlavní otázka, tj. zda černý překročil čas či nikoliv, byla rozhodčím Jiřím Danielem vyřešena správně. Dále je však třeba podotknout, že kdyby bylo správně postupováno před zahájením utkání, nevznikla by v dané partii nutnost takovou otázku řešit. Z tohoto důvodu se KR ŠSČR přiklonila ke stanovisku, že postup Jiřího Daniela jako celek nebyl správný.

Poučení

Proti rozhodnutí KR ŠSČR je možno se odvolat v souladu s čl.3 a n. Odvolacího řádu ŠSČR k VV ŠSČR do 16 dnů ode dne doručení.

Praha 28.05.2007, Bohumír Sunek (předseda KR)


Komise rozhodčích ŠSČR ve složení Bohumír Sunek (předseda), Jaroslav Benák, Richard Fischl, Jakub Fuksík a Josef Lácha, rozhodla dne 28.4.2007 ve věci Ladislava Hajšmana takto:

Rozhodčímu Ladislavu Hajšmanovi se uděluje důtka, dle čl. 9, odst. 7, písm. b) Statutu rozhodčích.

Odůvodnění

Na základě rozboru jednotlivých vyjádření KR ŠSČR zjistila, že před začátkem utkání 2. Ligy B ŠKTietz Karlovy Vary versus SK Děčín opustil hrací místnost s tím, že musí vyzvednout na nádraží hráče domácího družstva. Když se, již během utkání, do místnosti rozhodčí vrátil, bylo zjištěno, že hodiny nebyly správně nastaveny.

Soutěžní řád ŠSČR (čl. 2.5.2) ukládá rozhodčímu povinnost dostavit se do hrací místnosti s dostatečným předstihem. Čas zbývající do stanoveného začátku utkání má rozhodčí využít k tomu, aby zajistil, že zápas proběhne bez problémů. Zejména je třeba, aby rozhodčí zkontroloval hrací materiál. Používají-li se v soutěži elektronické hodiny, je třeba věnovat v rámci kontroly hracího materiálu velkou pozornost jejich správnému nastavení, zejména s ohledem na to, aby nevznikla nutnost během zápasu nastavení hodin opravovat a rušit tak hráče.

Povinnosti rozhodčího vyjádřené v čl. 13 Pravidel FIDE (zejména čl. 13.1 a 13.3) vyžadují, aby se rozhodčí staral o dobré hrací prostředí. Tento požadavek zahrnuje také, aby byl rozhodčí hráčům k dispozici, v případě, že by se v jejich partii objevila situace vyžadující pomoc rozhodčího. Z tohoto důvodu je nanejvýš vhodné, aby se rozhodčí zdržoval v hrací místnosti. Je zřejmé, že tuto povinnost nelze brát jako absolutní zákaz opustit hrací místnost. Je však třeba zdůraznit, že není přípustné, aby se rozhodčí zcela ztratil z dosahu hráčů, o jejichž hrací prostředí se má starat. Proto není žádoucí, aby rozhodčí během utkání opouštěl hrací prostor, nejsou-li k tomu dány závažné důvody. KR ŠSČR pokládá za nutné zdůraznit, že plnění úkolů vyplývajících z jiných funkcí rozhodčího (např. správce klubovny, kapitán jednoho z družstev, majitel restaurace atd.) nemůže být takovým závažným důvodem a ani nesmí nijak jinak ovlivňovat kvalitu výkonu funkce rozhodčího.

Poučení

Proti rozhodnutí KR ŠSČR je možno se odvolat v souladu s čl.3 a n. Odvolacího řádu ŠSČR k VV ŠSČR do 16 dnů ode dne doručení.

Praha 28.05.2007, Bohumír Sunek (předseda KR)


Komise rozhodčích ŠSČR ve složení Bohumír Sunek (předseda), Jaroslav Benák, Richard Fischl, Jakub Fuksík a Josef Lácha, rozhodla dne 28.4.2007 ve věci Vladimíra Jandeka takto:

Rozhodčímu Vladimíru Jandekovi se uděluje napomenutí, dle čl. 9, odst. 7, písm. a) Statutu rozhodčích.

Odůvodnění

Na základě rozboru jednotlivých vyjádření KR ŠSČR zjistila, že pan Jandek se při řízení dvou extraligových utkání dopustil několika pochybení při obsluze digitálních hodin DGT 2000. Zápasy se hrály za použití modu 23, který vyžaduje ruční přidání druhé periody po první časové kontrole. Ve všech třech případech došlo k pochybení rozhodčího právě při přidávání druhé periody. V jednom případě rozhodčí nastavil hodiny správně, avšak neuvedl je do chodu, takže hráči, který byl na tahu nešel čas, dokud si toho nevšiml soupeř. Ve druhém případě rozhodčí hráči, který ušetřil v první periodě 30 minut měl přidat dalších 30 minut, aby byl jeho celkový zbývající čas 1 hodina. Rozhodčí však tomuto hráči nastavil zbývající čas 1 minuta. Ve třetím případě rozhodčí hodiny správně nastavil a hráči pokračovali v partii. O chvíli později však rozhodčí hráčům hodiny odebral a jal se znovu nastavovat druhou periodu (neboť zapomněl, že už tak učinil).

Rozhodčí je dle čl. 13.2 povinen pečovat o dobré hrací prostředí hráčů. Dobré hrací prostředí chápe KR ŠSČR tak, že hráči se v něm mohou soustředit výhradně na hru samu a spolehnout se na to, že je vše ostatní v pořádku a kdyby to v pořádku nebylo, že to rozhodčí či pořadatel napraví. Hráči jsou v legitimním očekávání, že hodiny, s nimiž hrají, jsou plně funkční a správně nastavené. Nelze tedy požadovat, aby hráči kromě hraní ještě kontrolovali rozhodčího, zda postupuje správně.

Z požadavku daného čl. 13.2 plynou velké nároky na rozhodčího, který je povinen provádět všechny úkony při řízení utkání v souladu s legislativou a zároveň tak, aby tím co nejméně rušil hráče. Aby mohl takovému požadavku dostát, je rozhodčí mj. povinen se seznámit s obsluhou hodin, jimiž se bude zápas hrát, aby nevznikaly během hry potíže.

Povinnost zbytečně nenarušovat průběh partií plynoucí z čl. 13.2 je navíc explicitně vyjádřena v čl. 13.6. Z tohoto důvodu je nepřijatelné, aby rozhodčí manipuloval s hodinami ve větší míře, než je nezbytně nutné pro jejich správné nastavení.

Ze všech těchto důvodů shledala KR ŠSČR, že postup rozhodčího Vladimíra Jandeka nebyl v souladu se sportovně-technickými dokumenty, a proto rozhodla, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení

Proti rozhodnutí KR ŠSČR je možno se odvolat v souladu s čl.3 a n. Odvolacího řádu ŠSČR k VV ŠSČR do 16 dnů ode dne doručení.

Praha 28.05.2007, Bohumír Sunek (předseda KR)


Komise rozhodčích ŠSČR ve složení Bohumír Sunek (předseda), Jaroslav Benák, Richard Fischl, Jakub Fuksík a Josef Lácha, rozhodla dne 28.4.2007 ve věci Václava Klaina takto:

Rozhodčímu Václavu Klainovi se uděluje napomenutí, dle čl. 9, odst. 7, písm. a) Statutu rozhodčích.

Odůvodnění

Na základě rozboru jednotlivých vyjádření KR ŠSČR zjistila, že po začátku extraligového utkání zazvonil rozhodčímu Václavu Klainovi mobilní telefon.

Dle čl. 13.2 Pravidel šachu FIDE má rozhodčí mj. dbát na to, aby nebyli hráči při hře rušeni. Je-li rozhodčímu nařízeno zajistit, aby hráče nikdo nerušil, tím spíše je zakázáno, aby hráče rušil sám rozhodčí zvoněním svého mobilního telefonu.

Nadto pokládá KR ŠSČR za nutné upozornit na výklad, jenž byl k problematice mobilních telefonů vydán. V něm je jasně uvedeno, že elektronická komunikační zařízení jiných osob než hráčů (tj. funkcionářů a hostů) je třeba vždy vypnout.

Poučení

Proti rozhodnutí KR ŠSČR je možno se odvolat v souladu s čl.3 a n. Odvolacího řádu ŠSČR k VV ŠSČR do 16 dnů ode dne doručení.

Praha 28.05.2007, Bohumír Sunek (předseda KR)