Licenční poplatky rozhodčích - důležité upozornění!!!

Již v roce 2011 byl na kongresu FIDE v polském Krakově přijat návrh na zavedení licenčních poplatků rozhodčích. Letošní turecký kongres pouze definitivní podobu licenčních poplatků schválil a licencování rozhodčích tak vstoupí v platnost od 1.1.2013 (protest holandské federace, který byl písemně podpořen řadou dalších zemí včetně ČR, zůstal nevyslyšen).

„Žádáme všechny rozhodčí, kteří ví, že budou v roce 2013 rozhodovat akce, které budou započítávány na FRL, aby nejpozději do 1.12.2012 uhradili licenční poplatky na účet svazu!!! Podmínky plateb, výši licenčních poplatků a další informace naleznete v níže uvedeném textu.“

KR ŠSČR připravila překlad anglické verze licenčních poplatků a na tomto místě se pokusíme celou problematiku jednoduše vysvětlit, podat informace o výši licenčních poplatků pro jednotlivé skupiny rozhodčích a popsat fungování nově vytvořeného systému úhrady v ČR.

Koho se licenční poplatky rozhodčích týkají?

Licenčním poplatkem budou zpoplatnění titulovaní „aktivní“ rozhodčí (mezinárodní rozhodčí – IA nebo FIDE rozhodčí - FA) a národní rozhodčí pracující (působící ve své funkci) ve FIDE turnajích započítávaných na FRL. V praxi to pro rozhodčí v ČR znamená, že i národní rozhodčí, kteří rozhodují FIDE akce (různé OPEN turnaje, krajské soutěže družstev atd.) – tedy nositelé titulu ÚR, R1, R2, popřípadě R3, musí uhradit licenční poplatek.

Je licenční poplatek doživotní?

Pro národní rozhodčí je poplatek doživotní. Pro mezinárodně titulované rozhodčí je poplatek doživotní, pod podmínkou, že rozhodčí je veden jako „aktivní“ rozhodčí. „Aktivní rozhodčí“ zjednodušeně znamená, že rozhodčí musí během minimálně dvou let rozhodovat alespoň jeden turnaj započítávaný na FRL (je jedno, zdali působí ve funkci hlavního nebo vedlejšího rozhodčího - bližší informace na http://www.fide.com/FIDE/handbook/RegsClassChessArbiters.pdf). Navíc „aktivní rozhodčí“ jsou rozděleni do 4 kategorií – A, B, C a D. Pokud mezinárodně titulovaný rozhodčí během dvou let nerozhoduje žádný FIDE turnaj započítávaný na FRL, pak se stává neaktivním. Rozhodčí, který se stane neaktivním, již není považován za rozhodčího s platnou licencí. Má-li rozhodčí být opět aktivním, musí uhradit poplatek za novou licenci.

Co se stane, když poplatek neuhradím a řádně registrovanou akci na FRL budu rozhodovat bez licence?

Od 1.1.2013 všichni rozhodčí FIDE turnajů započítávaných na FRL musí mít licenci. Pokud rozhodčí nebude mít uhrazenou licenci, turnaj nebude započítán na FRL!!! (licenční poplatek musí mít rozhodčí uhrazen ještě před startem turnaje). U mezinárodně titulovaných rozhodčích neuhrazení licenčního poplatku povede k vyloučení rozhodčího ze seznamu FIDE rozhodčích.

Co rapid a bleskové turnaje se zápočtem na FRL, musím mít taky licenci?

Ano, týká se to všech turnajů se zápočtem na FRL, tedy i rapid a bleskové turnaje přihlášené se zápočtem na FRL, musí rozhodovat rozhodčí s uhrazeným licenčním poplatkem.

Jaká je výše licenčních poplatků?

a) pro rozhodčí kategorie A (pouze IA): 300 €

b) pro rozhodčí kategorie B (pouze IA): 200 €

c) pro rozhodčí kategorie C: IA 160 €

                   FA 120 €

d) pro rozhodčí kategorie D: IA 100 €

                   FA 80 €

e) pro národní rozhodčí (ÚR, R1, R2 a R3): 20 €

Mám rozhodcovskou třídu R1, bude mi udělen titul FA, musím uhradit licenční poplatek znovu?

Ano, pokud národnímu rozhodčímu je udělen titul "FIDE rozhodčí", pak licenční poplatek za tento titul musí být znovu uhrazen FIDE ve výši dle zařazené kategorie (C nebo D). Navíc od 1.1.2013 bude licenční poplatek účtován společně s poplatkem za všechny udělené tituly rozhodčích.

Jsem držitelem titulu FA, bude mi udělen titul IA, musím uhradit licenční poplatek znovu?

Ano, pokud "FIDE rozhodčí" získá titul "Mezinárodní rozhodčí", pak licenční poplatek za nový titul musí být uhrazen FIDE ve výši dle zařazené kategorie (C nebo D). Platí stejná podmínka, že od 1.1. 2013 bude licenční poplatek účtován společně s poplatkem za všechny udělené tituly rozhodčích.

Pokud jsem zařazen v kategorii D (FA), splnil jsem veškeré požadavky k zařazení do kategorie C (FA), musím uhradit licenční poplatek pro C kategorii v plné výši?

Ne, pokud si rozhodčí zvýší svoji kategorii, pak uhradí FIDE pouze rozdíl licenčního poplatku mezi kategoriemi.

Jsem držitelem mezinárodního titulu, jak zjistím, ve které jsem uveden kategorii?

V kategorii A máme dva rozhodčí - IA Votrubu a IA Blatného, v kategorii B nemáme žádného rozhodčího, v kategorii C jsou zařazení: IA Benák, IA Fischl, IA Fuksík, IA Harasimovič, FA Hurta, FA Kropík, IA Lipš, IA Palovský, FA Pletánek, IA Siebenbürger a IA Sunek, v kategorii D jsou rozhodčí s mezinárodním titulem, kteří nebyli vyjmenovaní výše. Bližší informace naleznete v Handbooku FIDE - viz http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=14&view=category (viz Annex 2a, b, c a d).

Jakým způsobem mám provést platbu licenčního poplatku, koho mám informovat?

Obecně bylo dohodnuto, že platby za licenční poplatky budou zasílány na národní federace.

Licenční poplatek v korunách uhraďte na účet ŠSČR u GEMB - 1721907504 / 0600. Jeho výši určíte vynásobením výše poplatku v eurech a aktuálního kurzu eura dle České národní banky v den úhrady poplatku ŠSČR. Pro lepší označení plateb se bude používat osvědčený systém variabilních symbolů – viz ES ŠSČR příloha G). Pro platbu licenčního poplatku bude mít variabilní symbol (VS) 10 znaků – XX AA AA AA KK, kde XX je číslo 35 (označuje šachy), symbol AA AA AA potom označuje počátek rodného čísla rozhodčího (tedy datum narození – ve formátu rok, měsíc a den) a symbol KK udává finanční operaci – číslo 95 - licenční poplatky rozhodčích (v současné době ještě nejsou nové symboly udávající finanční operaci uvedené v ES, ale museli jsme nějak pružně zareagovat – měnit ES může pouze konference ŠSČR). Například: v případě rozhodčího Ladislava Palovského bude VS ve formátu 3579011795. Informaci o platbě za licenční poplatky zašlete na emailovou adresu: sekretariat@chess.cz.

Proč musí být licenční poplatky uhrazené již nejpozději k 1.12.2012?

Jelikož další faktura bude z FIDE zaslána v prosinci 2012, bylo dohodnuto, že k 1.12.2012 naše federace připraví první (počítáme, že největší co do počtu rozhodčích) seznam uhrazených licenčních poplatků, který zašleme FIDE.

Z hlediska OPEN turnajů, uzavřených turnajů atd. jsou licenční poplatky nutností. Jak je to v případě soutěží družstev pod hlavičkou ŠSČR, kde je delegováno cca 120 rozhodčích? Jak je to v případě krajských soutěží družstev se zápočtem na FRL, kde může působit taky více rozhodčích v jednotlivých utkáních?

Soutěže družstev pořádané ŠSČR jsou na FRL uvedené v hlavičce s hlavním rozhodčím (předseda KR ŠSČR - IA Ladislav Palovský), jako vedlejší rozhodčí jsou uváděni rozhodčí, kteří chtějí získat normy rozhodčích z extraligy. Dle KR ŠSČR není nutností v těchto soutěžích, aby všichni delegovaní rozhodčí měli uhrazené licenční poplatky (pravděpodobně FIDE si to představuje, že licenční poplatek musí uhradit všichni rozhodčí, ale v první fázi bychom to chtěli u soutěží družstev vyzkoušet dle výše uvedeného modelu). Stejně by to mělo fungovat i v krajích - uvést jako hlavního rozhodčího osobu, která si uhradila licenční poplatek. I když licence rozhodčích budou platné od 1.1.2013 a naše soutěže začínají k 1.9.2012, 1.10.2012 nebo k 1.11.2012 bylo by vhodné, aby všechny soutěže družstev, které budou započteny v příštím roce v květnu, měly již uvedené rozhodčí se zaplaceným licenčním poplatkem (chtěli bychom předejít jakýmkoliv pozdějším diskuzím s FIDE, že soutěž začala již před platností licenčních poplatků).

V případě, že bychom byli z FIDE upozornění, že se výše uvedeným způsobem snažíme obejít systém licenčních poplatků a zaplatit licenční poplatky si mají všichni delegovaní rozhodčí, KR ŠSČR by byla nucena prozatím nám neznámým způsobem zareagovat, aby vše bylo v pořádku.

V příštím týdnu budou na federace rozeslány oběžníky, kde bude jednotlivým federacím vysvětleno, jakým způsobem by měl celý systém fungovat. Jelikož jsem byl v kontaktu se šéfem rozhodcovské komise FIDE p.Nikolopoulosem, předpokládám, že by k dramatickým změnám dojít nemělo. Celý systém plateb byl zkonzultován s hospodářem ŠSČR Ing. Rostislavem Svobodou. V případě jakýchkoliv nových poznatků nebo doplnění výše uvedeného textu (např. může nastat situace, že i u národních rozhodčích se bude sledovat aktivita) Vás budeme informovat na webových stránkách ŠSČR, rozhodcovském fóru nebo popřípadě Vaše dotazy zasílejte na ladislav.palovsky@chess.cz.

V Brně 12.10.2012                                                            Ladislav Palovský - předseda KR ŠSČR