Zápis ze schůze STK ŠSČR z 27.5.2007 v Pardubicích

Zápis ze schůze rozšířené STK ŠSČR

Datum konání: 27.5.2007 od 10.00

Místo konání: salónek kavárny Evropa v Pardubicích

Přítomni (bez titulů):

Členové STK: Pavel Chrz, David Ciprys, Lukáš Jandourek, Jiří Kalužný, Milan Jenč, Ondřej Vinklárek

Předsedové krajských STK: Jaroslav Čáp (Královéhradecký), Milan Durchan (Jihočeský), František Navrátil (Pardubický), Václav Václavík (Plzeňský), Jan Kropík (Praha), Václav Klain (Středočeský + 2.liga A), Jiří Siebenbürger (Vysočina), František Chaloupka (Ústecký), Josef Sviták (Zlínský, přítomen od 11.56)

Vedoucí skupin: Zdeněk Janda (2.liga B), Jaroslav Kořínek (1.liga východ a 2.liga F)

Host: Petr Šplíchal (nepřítomen od 14.10), Petr Buchníček

Nepřítomni a omluveni (bez titulů):

Člen STK: Tomáš Přikryl (2.liga E)

Předsedové krajských STK: Vladimír Pán (Moravskoslezský), Miroslav Ondreját (Karlovarský), Jiří Průdek (Liberecký), David Hampel (Jihomoravský)

Vedoucí skupin: Pavel Kubíček (2.liga D), Martin Šmajzr (1.liga západ a 2.liga C)

Nepřítomen a neomluven (bez titulu):

Předsedové krajských STK: Jaroslav Fuksík (Olomoucký + Extraliga)

Program:

1. Úvod, systém hlasování, účast, program schůze

2. Soutěže družstev
2.1. Schválení uplynulé sezóny, pokuty, různé

2.2. Vyhodnocení roku, odměny vedoucím
2.3. Následující sezóna
2.3.1. Termíny (včetně losovací schůze)
2.3.2. Vedoucí skupin, obsazení, povinnosti vedoucích
2.3.3. Hlášení výsledků
2.3.4. Složení skupin

2.3.5. Rozpis
3. Soutěžní řád

3.1. Diskutované záležitosti

3.2. Další náměty

4. Další soutěže - náměty, nástin termínového kalendáře, www, další činnost komise

1. Úvod provedl předseda STK ŠSČR Pavel Chrz v 10.30. Přivítal přítomné a provedl kontrolu účasti. Seznámil přítomné s programem. David Ciprys seznámil přítomné se systémem hlasování rozšířené STK uvedeným ve statusu STK.

Na začátku schůze je 18 přítomných s hlasem rozhodujícím. Byl schválen navržený program schůze všemi hlasy. Do programu nebylo nic doplněno.

2.1. Byly projednány výsledky všech dlouhodobých soutěží družstev řízených STK (extraliga, 1.liga západ a východ, 2.liga A, B, C, D, E a F). Následně byly výsledky schváleny (17 pro, 1 se zdržel). Dále byla projednána žádost o prominutí pokuty za nenastoupení hráče R.Pyky za družstvo Sokol Kolín v 2.lize C (12 proti, 6 pro) a hráče Slavie Kroměříž B v 2.lize E (většina proti). Pokuty za neobsazení šachovnic v 1.lize východ a 2.lize F byly zvýšeny na úroveň dle rozpisu. Ostatní pokuty byly uděleny podle návrhů vedoucích soutěží a schváleny. Diskuse byla hlavně vedena ohledně pokut za hráče, kteří nenastoupili k předepsanému počtu utkání.

2.2. Pavel Chrz seznámil přítomné s místem vyhodnocení Extraligy. Pavel Chrz zajistí plakety

pro vítězná družstva v jednotlivých soutěžích. Ocenění předají vedoucí skupin na losovacích schůzích.

Lukáš Jandourek seznámil přítomné s prací vedoucích při řízení soutěží družstev. Odměny vedoucím za uplynulou sezónu budou vyplaceny celé, nebyly uděleny žádné sankce.

Pavel Chrz poděkoval vedoucím skupin soutěží za odvedenou práci. Zvláště pak poděkoval Jaroslavu Fuksíkovi za desetileté vedení Extraligy.

2.3.1. Pavel Chrz uvedl každoroční problémy s termínovou listinou. Byly připomínky zda by mohl být termín přihlášek do krajských soutěží posunut oproti soutěžím celostátním. Byl vysvětlen problém naší termínové listiny ve vztahu k ligám okolních států.

K navrženým termínům bez play-off Extraligy nebyly žádné připomínky a byla schválena.

Termín losovací schůze Extraligy byl určen na 15.9.2007 od 14 hodin. Termín losovací schůze 1.ligy západ a 2.ligy A, B a C byl určen na 15.9.2007 od 10 hodin. Jiný termín a místo mají 1.liga východ a 2.liga D, E a F. Pozvánky s termínem a místem rozešlou vedoucích těchto skupin.

2.3.2. Lukáš Jandourek seznámil přítomné s obsazením soutěží a se statutem vedoucího soutěží družstev. Dále uvedl důležité povinnosti vedoucích soutěží a změny, které v nich nastávají od nové sezóny 2007/2008. Zvláště upozornil na novou podobu zpravodaje a na novou podobu bulletinu.

V 11.56 se zvedl počet přítomných s hlasem rozhodujícím na 19.

Pavel Chrz uvedl nutnost dodržovat povinnost uvádět přesný název. Dále uvedl, že je nutno připomínky k zápasům a k rozhodčím uvedeným v zápisech zápasů odesílat Lukáši Jandourkovi.

O obsazení místa vedoucího Extraligy rozhodne STK ŠSČR.

Odměny vedoucích soutěží budou zachovány ve stejné výši jako v loňském roce.

2.3.3. Hlášení výsledků budou probíhat podle statutu vedoucího.

2.3.4. Lukáš Jandourek uvedl problémy s oficiálními názvy družstev. Dále seznámil přítomné s návrhem rozdělením družstev do skupin 1. a 2.ligy. Ve 12.51 bylo schváleno rozdělení družstev do obou skupin 1.lig (všichni pro).

Ve 14.10 se snížil počet přítomných s hlasem rozhodujícím na 18.

Dále se hlasovalo o návrzích na změny přesunu mezi skupinami.

Návrh na přesun Ořechova do skupiny D (17 pro, 1 proti).

Návrh na přesun Holešova do skupiny E a Olomouce do skupiny F (2 pro, 2 se zdrželi, 14 proti).

Návrh na přesun Říčan do skupiny A (0 pro, 16 proti, 2 se zdrželi)

Návrh na přesun Neratovic do skupiny C (9 pro, 6 proti, 3 se zdrželo). Nerozhodnuto. Po krátké diskusi následovalo druhé hlasování (10 pro, 7 proti, 1 se zdržel).

Návrh na přesun Lysé do skupiny B (0 pro, 17 proti, 1 se zdržel).

Poté byla rozlosována družstva z Brna do skupin. Do skupiny E byla vylosována Lokomotiva Brno B.

Návrh na zařazení Polabin B nebo C do skupiny C. (9 pro, 9 proti).

Poté byla rozlosována družstva z Pardubic. Do skupiny D jdou Polabiny B a C.

Bylo rozhodnuto, že do skupiny A nesestoupí z 1.ligy dvě pražská družstva (15 pro, 1 proti, 2 se zdrželi).

Poté byla rozlosována do skupiny A družstva Bohemians C, TJ Praga, Sokol Vyšehrad B, Pankrác B, do skupiny B Bohemians B, Sokol Vršovice B, ŠK Dům armády, Sokol Kobylisy.

2.3.5. Informace k rozpisu přednesl Lukáš Jandourek. Konečné znění rozpisu v bodech o soupiskách bylo schváleno (14 pro, 2 proti, 2 se zdrželi). Startovné do soutěží je stanoveno podle Ekonomické směrnice (17 pro, 1 se zdržel). Ostatní úpravy rozpisu byly schváleny (pro 16 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen).

3.1. Bylo diskutováno a hlasováno o předložení návrhu VV ŠSČR na změnu soutěžního řádu: Změnit znění bodu 5.3.2. takto: Za vyhrané utkání se počítají družstvu tři body, za nerozhodné jeden bod a za prohrané nula bodů (pokud ŘO nestanoví jinak). (15 pro, 2 proti, 1 se zdržel).

3.2. Diskuse probíhala o možnosti pro hráče být na více soupiskách. Členové rozšířené STK pověřili STK ŠSČR zabývat se možností startu hráčů na více než dvou soupiskách (15 pro, 1 proti, 2 se zdrželi).

4. Josef Sviták požaduje větší informovanost krajských STK i veřejnosti o práci STK ŠSČR.

Rozšířená STK skončena v 16.46.

Zapsal: Jiří Kalužný