Zápis ze schůze STK ŠSČR z 7.5.2005 v Havl. Brodě

Schůze se konala 7.5.2005 v Havlíčkově Brodě.

Účast: Petr Šplíchal, Petr Buchníček, Pavel Chrz, Václav Klain, Jan Svatoš (STK ŠSČR), Zdeněk Fiala (KRK ŠSČR)

Omluveni: David Ciprys, Jaroslav Fuksík

 1. Zhodnocení skončené sezony v soutěžích družstev

  Komise schválila výsledky skončené sezony soutěží družstev a probrala pokuty navržené vedoucími soutěží v jednotlivých ligových skupinách. Tyto pokuty budou schváleny na schůzi rozšířené STK ve Znojmě. V rámci tohoto bodu bylo řešeno nasazení delegátů v soutěžích družstev. Delegáti byli přítomni na dvou utkáních posledního kola, v 1. ČL na utkání ŠK ČSOB – DA Praha (p. Koreček) a v 2. ČL „A“ na utkání Sokol Domažlice – Sokol Klatovy (p. Sunek). Zatímco prvně jmenované utkání proběhlo bez závad, u druhého utkání byl vyžádán zápis o utkání společně s partiáři (zasláno – podepsaných osm remíz) a komise rozhodčích požaduje po rozhodčím utkání podrobnou zprávu.

  Komise též rozhodla o převedení práv na Extraligu z oddílu Slezan Opava na oddíl Lokomotiva Brno o čemž bude vyhotoveno rozhodnutí. Pokud nebude oddíl Lokomotiva Brno reflektovat na obsazení této soutěže, vyhradí si v tomto rozhodnutí STK právo rozhodnout o obsazení soutěže v souladu se Soutěžním řádem. Komise se též usnesla prověřit situaci z posledního kola 1. MSL a KP Zlínského kraje, kdy se objevilo podezření, že hráč Uh. Ostrohu nastoupil dle zápisů o utkání ve dvou utkáních současně.

  Komise zároveň schválila odměny vedoucím soutěží družstev a stanovila stejnou výši odměn pro vedoucí soutěží družstev i pro příští sezónu.

 2. Termínový kalendář

  Komise připravila návrh, který bude součástí konečného návrhu pro schválení VV ŠSČR, v návrhu byly zohledněny tradiční termíny vyhrazené pro soutěže mládeže a další termíny některých zahraničních soutěží.

 3. Rozpisy soutěží družstev na příští sezonu

  V rámci přípravy rozpisů soutěží družstev komise odsouhlasila zvýšení pokut za neobsazené šachovnice ze 100,- Kč na 300,- Kč, za opakovaná nehlášení výsledků či pozdní odesílání zápisů o utkání budou moci být družstva potrestána až pokutou 500,- Kč. Bude též upřesněn bod týkající se delegátů mistrovských utkání. V případě tzv. „mrtvých duší“ musí takto postižené družstvo zaslat polehčující okolnosti ve věci řídícímu orgánu soutěže nejpozději do 14 dnů od vydání závěrečné zprávy, na později zaslané omluvy nebude brán zřetel.

  Byla též diskutována možnost odehrát v ligách společně závěrečné kolo na jednom místě, tento návrh by ovšem vyžadoval by mj. užití jiného losování, aby některá družstva nehrála o dvě utkání venku více než doma. Komise též prodiskutovala návrh na proplácení rozhodčích ligových utkání svazem (nikoliv tedy domácím družstvem jako doposud) na základě odvedené práce potvrzené příslušným vedoucím soutěže, kdy by bylo nutné navýšit startovné v soutěžích o částku vynaloženou na rozhodčích. Tento návrh naráží na nutnost změny Ekonomické směrnice je tedy nutné ho případně projednat v širším fóru než je STK, komise tento návrh nepodporuje.

 4. Změny Soutěžního řádu ŠSČR

  Komise diskutovala o některých případných změnách Soutěžního řádu, k čemuž byla zavázána letošní konferencí ŠSČR.

  4.1. Prvním úkolem je připravit pravidla pro převody soutěží družstev mezi oddíly ŠSČR. Komise schválila hlasováním (schváleno všemi pěti přítomnými členy komise) tyto podmínky pro tyto převody:

  1. Písemný souhlas obou oddílů zaslaný řídícímu orgánu soutěže,
  2. Přestup je možný v případě přestupu podstatné části družstva do oddílu, který by převodem nabyl příslušnou soutěž,
  3. Převod lze realizovat pouze v období, které je podle registračního řádu ŠSČR vyhrazeno pro přestupy hráčů,
  4. Převod podléhá schválení řídícího orgánu soutěže.

  Pro převod soutěže musí být splněny všechny výše uvedené podmínky.

  Jako další podmínka bylo schváleno uhrazení poplatku, který uhradí nabývající oddíl za převod soutěže v následující výši: Za Extraligu ČR 40 000,- Kč, za 1. ligu 20 000,- Kč, za 2. ligu 10 000,- Kč. V případě, že nabývající oddíl má nárok na slevu při vkladech do soutěží družstev za účast svých mládežnických družstev v mistrovských soutěžích ŠSČR (podle Ekonomické směrnice ŠSČR), zaplatí polovinu výše uvedeného poplatku (schváleno hlasováním v poměru 4:1). Na základě těchto podmínek bude připraven návrh pro doplnění Soutěžního řádu VV ŠSČR.

  4.2. Komise dále projednala hrací tempo v soutěžích družstev a zorganizuje anketu mezi ligovými družstvy (do 13.5., připraví P. Chrz), zda se kloní k tempu 90 minut + 30 vteřin bonifikace nebo 120 minut + 30 vteřin bonifikace, každopádně bude VV ŠSČR předložen návrh na sjednocení tempa v soutěžích jednotlivců a družstev (současná úprava stanoví tempa odlišná).

  4.3. Současná struktura soutěží družstev podle níž jsou družstva rozdělována do jednotlivých ligových skupin zůstane zachována, komise považuje současný stav za vyhovující.

  4.4. Komise též v diskusi neshledala důvod pro iniciování změny podmínek stanovených Soutěžním řádem pro účast cizinců v soutěžích družstev a vyčká v této věci na stanovisko ČSTV.

  4.5. Projednání případných změn v systému hodnocení v soutěžích družstev bylo odloženo na projednání rozšířenou STK.

 5. Konkursy

  Konkursy na všechny mistrovské soutěže budou vyhlášeny nejpozději do 30.6.2005, přičemž termín pro zaslání přihlášek do konkursu bude 15.9. 05, na následné schůzi komise rozhodne o přidělení pořadatelství pro vypsané mistrovské soutěže. V rámci vypisovaných konkursů komise diskutovala o přípravě Velké ceny v rapid šachu jednotlivců, která by nahradila současné jednorázové mistrovství v této kategorii. Výhodou tohoto systému je zapojení většího počtu turnajů hraných na různých místech republiky mezi mistrovské soutěže. Celá soutěž by byla zakončena finálovým turnajem, do něhož by se kromě hráčů splňujících kritéria pro přímý postup kvalifikovali hráči, kteří se umístili na přeních místech ve Velké ceně a krajští přeborníci. Návrh na systém Velké ceny připraví a rozešle všem členům komise Pavel Chrz.

Mgr. Petr Šplíchal - předseda STK ŠSČR