Komuniké z 46. schůze výkonného výboru ŠSČR

VV ŠSČR na své 46. schůzi dne 3. 11. 2008 v Praze, mj.: vyslovil poděkování Kateřině Němcové za 4. místo na MS dívek do 18 let a schválil vyplacení odměny ve výši 15.000 Kč Kateřině Němcové za 1. místo na ME D18 a za 4. místo na MS D18, schválil 1., 2. a 3. variantu návrhu rozpočtu ŠSČR na rok 2009, schválil místem konání konference ŠSČR 28. 2. 2009 Havlíčkův Brod, pověřil dočasným vedením STK ŠSČR Pavla Chrze a uložil mu projednat v STK situaci vzniklou po odjezdu L. Jandourka na další dlouhodobou zahraniční služební cestu, ...

Komuniké z 46. schůze VV ŠSČR:

VV ŠSČR na své 46. schůzi dne 3. 11. 2008 v Praze, mj.:

 1. vzal na vědomí zprávu o realizaci stánku Šachového svazu ČR na výstavě ITEA 2008 a podpořil zapojení ŠSČR do výstav SPORT PRAGUE 2009 a ITEA 2009,
 2. vyslovil poděkování Kateřině Němcové za 4. místo na MS dívek do 18 let a schválil vyplacení odměny ve výši 15.000 Kč Kateřině Němcové za 1. místo na ME D18 a za 4. místo na MS D18,
 3. schválil 1., 2. a 3. variantu návrhu rozpočtu ŠSČR na rok 2009,
 4. schválil místem konání konference ŠSČR 28. 2. 2009 Havlíčkův Brod,
 5. projednal materiály Zásady reprezentace ČR a Juniorská a mládežnická reprezentace a srovnání ELO FIDE a rozhodl o jejich dopracování,
 6. vzal na vědomí informaci o přípravách Mistrovství ČR v bleskovém šachu,
 7. na vědomí informaci o přípravách na Šachovou olympiádu 2008,
 8. pověřil dočasným vedením STK ŠSČR Pavla Chrze a uložil mu projednat v STK situaci vzniklou po odjezdu L. Jandourka na další dlouhodobou zahraniční služební cestu,
 9. vzal na vědomí zprávu o hospodaření, zprávu KM ŠSČR, STK ŠSČR, TMK ŠSČR, KK ŠSČR a KR ŠSČR,
 10. schválil zaslání žádosti o udělení titulu FA (FIDE arbiter) pro pana Jiřího Siebenburgera,
 11. vzal na vědomí informaci o zvolení pana Bohumíra Glembeka předsedou řídící komise Sdružení korespondenčního šachu ČR.

Zápis z 46. schůze VV ŠSČR v Praze 3. 11. 2008

Přítomni: (bez titulů) Sejkora, Herejk, Papay, Říha, Buchníček, Palovský, Krejnický, Konopka (8 – 89%)

Omluven: Jandourek (1 – 11%)

Hosté: Štross – sekretář, Chrz – zástupce STK

1. Zahájení, schválení programu schůze

Schůzi zahájil krátce po 17. hodině místopředseda P. Herejk, který omluvil zpoždění předsedy V. Sejkory z důvodu dopravní situace v Praze, informoval o nepřítomnosti L. Jandourka z důvodu jeho odjezdu na zahraniční služební cestu a o pozvání jeho zástupce P. Chrze, který se dostaví se zpožděním (pozn. po svém příjezdu převzal další řízení schůze V. Sejkora). Program předložený v pozvánce byl následně bez připomínek schválen.

2. Zpráva o činnosti VV ŠSČR

Kontrola úkolů

 • Ú14/44: urgovat platby rodičů a informovat o platbách VV – F. Štross informoval o neplatičích – MS mládeže – Ponížil, ME mládeže – Macková, Kraus, individuální tréninky – Mikeš, Kraus) a informoval, že bylo dohodnuto řešit dluh prostřednictvím předsedy KM ŠSČR J. Říhy, dále, že v případě reprezentantů na ME mládeže byl rodičům odeslán dopis s vyúčtováním, do kterého byl zahrnut i nedoplatek.
 • Ú01/45: připravit seznam grantů a dotačních programů podnikatelských subjektů, státních i správních organizací, případně EU, jak pro možný příjem ŠSČR tak oddílů a krajů, případně pro členy ŠSČR-fyzické osoby – F. Štross informoval o zjištěných grantech, dohodnuto pokračovat ve zjišťování možných grantů a navrhnout možné projekty.

Informace ze sekretariátu

F. Štross informoval o krádeži majetku ŠSČR, ke kterému došlo poslední říjnový víkend; seznam ukradeného majetku a kopie protokolu sepsaného na policii ČR byla předána přítomným při zahájení schůze. Nejcennějšími odcizenými věcmi byly dva LCD monitory (v ceně téměř 24 000 Kč) a digitální diktafon zakoupený před letošní konferencí (v ceně cca 2500 Kč). Otázka pojistného plnění bude předmětem jednání s představiteli ČSTV, které se uskuteční v nejbližší době.

Současně s tím bylo řešeno doplnění a obnova materiálu sekretariátu ŠSČR a zálohování dat. F. Štross informoval, že zjišťoval současné ceny – běžné ceny LCD monitorů jsou kolem 4500 Kč. Usnesení: VV ŠSČR schvaluje zakoupení 4 ks LCD monitorů do výše 5000 Kč za 1 ks, 1 ks diktafonu do výše 2500 Kč, 1 ks externího harddisku do výše 3500 Kč a 1 ks mobilního telefonu.

 • Informace o magazínu "V ŠACHU" na ČT4 Sport

  P. Herejk informoval o průběhu natáčení a vysílání pořadu V ŠACHU v poslední době – nejnovější vysílaný díl byl v pořadí již 61., experty v posledních třech dílech byly Břetislav Modr, Michal Konopka a Kateřina Němcová, zároveň informoval, že Česká televize schválila vysílání cca hodinového záznamu z mistrovství ČR v bleskovém šachu 20.12.2008 a to ještě tentýž den večer. Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o magazínu „V ŠACHU“.

 • Informace o webových stránkách ŠSČR

  O stavu prací na webových stránkách ŠSČR informoval P. Herejk, který informoval o přetrvávajících problémech po překlopení. V následné diskuzi zazněla kritika webových stránek i od dalších členů VV. Dohodnuto uskutečnit schůzku webmastera M. Poslušného s V. Sejkorou a P. Herejkem s cílem zlepšení webových stránek a vyjasnění skutečného stavu věcí, usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o webových stránkách ŠSČR, Ú01/46: uskutečnit setkání s webmasterem M. Poslušným o stavu webových stránek ŠSČR – Sejkora, Herejk – 15.11.2008.

 • Informace o veletrhu ITEA 2008

  Materiál „Informace o veletrhu ITEA 2008“ předložen přílohou pozvánky. Stručně okomentoval P. Herejk a označil akci pro Šachový svaz ČR za velmi úspěšnou. Předložil také návrhy na usnesení, ke kterým následovala krátká diskuze.

  Usnesení: VV ŠSČR schvaluje odměnu ve výši 4000 Kč pro osoby zajišťující provoz stánku ŠSČR na výstavě ITEA 2008 (o rozdělení odměny mezi jednotlivé osoby rozhodne František Štross),

  Usnesení: VV ŠSČR souhlasí se zapojením Šachového svazu ČR do výstav SPORT PRAGUE 2009 a ITEA 2009 za podmínek stejných jako při letošním veletrhu ITEA 2008 a pověřuje P. Herejka přípravou stánku ŠSČR. O výrobě propagačních panelů bude rozhodnuto po vyjasnění stavu hospodaření ke konci roku 2008.

3. Zpráva o hospodaření ŠSČR

O stavu hospodaření informoval J. Papay, především informoval o stavu hospodaření a o plánovaných výdajích do konce roku 2008 a také o tom, že do konce roku 2008 od ČSTV nedostaneme již žádné finanční prostředky (místo smluvní dotace na rok 2008 3.523.400 Kč jsme obdrželi pouze 2.114.000 Kč !!, tj. pouhých 60%). V. Sejkora informoval o dopise od ekonomického ředitele ČSTV P. Pávka (předložen při zahájení schůze), ve kterém je vysvětlována situace kolem dotací z vlastních zdrojů a ze Sazky, potvrdil, že do konce roku již z ČSTV nic nedostaneme a také, že nebyly a už nebudou doplaceny dotace za rok 2007 (financování z vlastních zdrojů ČSTV a ze Sazky 2007 skončilo na 75% plánovaného objemu). Celou situaci označil za velmi alarmující!

Papay kritizoval způsob účtování krajských středisek mládeže, v diskuzi dohodnuto vypracovat přesný postup vyplácení prostředků za krajská střediska mládeže, Ú02/46: vypracovat metodiku vyplácení prostředků za krajská střediska mládeže – Papay, Říha – 15.11.2008.

P. Herejk předložil návrh na odměnu pro Kateřinu Němcovou za získání titulu mistryně Evropy dívek do 18 let a 4. místo na MS dívek do 18 let, následovala krátká diskuze, usnesení: VV ŠSČR schvaluje Kateřině Němcové za získání titulu mistryně Evropy dívek do 18 let vyplacení odměny ve výši 15 000 Kč formou úhrady nákladů na šachových akcích dle vlastního výběru.

F. Štross informoval o dosud nevyúčtovaných zálohách L. Klímou (Mitropa a soustředění juniorů), Ú03/46: zajistit vyúčtování záloh L. Klímy z minulého období – Konopka – 15.11.2008.

usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o hospodaření.

4. Schválení návrhů rozpočtu ŠSČR na rok 2009

Návrh první „nulové“ varianty rozpočtu ŠSČR 2009 schválené na minulé schůzi VV dopracované J. Papayem rozeslán v podkladových materiálech, návrhy druhé a třetí varianty rozpočtu ŠSČR 2009 předloženy při zahájení schůze, úvodem diskuze dohodnuto provést drobné korekce v první variantě a diskuzi zahájit nejprve o 3. variantě rozpočtu (s optimálními výdajovými položkami).

V úvodu rozpravy o 3. variantě návrhu rozpočtu ŠSČR vysvětlil hospodář J. Papay filosofii tvorby návrhu, v následné diskuzi ke 3. variantě návrhu rozpočtu byly zkontrolovány optimální výše postupně všech výdajových položek, ke každé položce proběhla samostatná diskuze. Po sečtení celkové částky výdajové stránky rozpočtu byla následně dopočtena výše členských příspěvků (v této 3. variantě je návrh výše členských příspěvků 300 Kč pro výdělečně činné, 200 Kč pro nevýdělečně činné a 100 Kč pro mládež), tak, aby zajistila celkovou vyrovnanost rozpočtu.

usnesení: VV ŠSČR schvaluje variantu č. 3 návrhu rozpočtu ŠSČR na rok 2009 dle předloženého materiálu s doplnění připomínek z diskuze.

Následovala diskuze k variantě č. 2, v úvodním slově okomentoval J. Papay (výdajové položky v minimální výši – odpovídající 1. variantě, s doplněním dotace na kraj ve výši původního plánu), znovu diskutovány jednotlivé položky, v rámci diskuze vrácena do původní výše dotace (240.000 Kč) na krajská centra mládeže. Stejně jako v předchozí variantě i zde byla po sečtení celkové částky výdajové stránky rozpočtu následně dopočtena výše členských příspěvků (v této 2. variantě je návrh výše členských příspěvků 200 Kč pro výdělečně činné, 150 Kč pro nevýdělečně činné a 100 Kč pro mládež), tak, aby zajistila celkovou vyrovnanost rozpočtu.

usnesení: VV ŠSČR schvaluje variantu č. 2 návrhu rozpočtu ŠSČR na rok 2009 dle předloženého materiálu s doplněním připomínek z diskuze.

Následně byla znovu otevřena otázka varianty rozpočtu č.1 k provedení drobných úprav tak, aby byla zajištěna vyrovnanost rozpočtu i v tom případě, že k žádnému zvýšení členských příspěvků nedojde.

usnesení: VV ŠSČR schvaluje variantu č. 1 návrhu rozpočtu ŠSČR na rok 2009 dle předloženého materiálu s doplnění připomínek z diskuze.

Ú04/46: provést definitivní podobu návrhů 1., 2. a 3 varianty rozpočtu po diskuzi ve VV - Papay – do středy 5.6. – doplnit do všech variant rozpočtů detailní členění položek KM – Říha – do 6.11., doplnit do všech variant rozpočtů detailní členění položek TMK – Konopka – 7.11. – doplnit do všech variant rozpočtů detailní členění položek STK – Chrz – 9.11.

Ú05/46: umístit definitivní verzi návrhů rozpočtů na web ŠSČR – Herejk – do 5 pracovních dnů po zapracování všech detailních položek.

5. Příprava konference ŠSČR 2009

Materiál „Příprava konference ŠSČR 2009“ předkládaný P. Herejkem předložen přílohou pozvánky, V. Sejkora předložil úvahu o obsahové stránce konferenci, technické přípravě a přípravě podkladových materiálů, následně diskutována otázka místa konání konference.

Usnesení: VV ŠSČR schvaluje místem konání konference ŠSČR 28. 2. 2009 Havlíčkův Brod a pověřuje P. Herejka objednáním v místě konání.

Následná diskuze proběhla na téma počtu delegátů a stanovení klíče, dohodnuto ke stanovení počtu delegátů vzít členskou základnu k 31.10.2008 a do počtu delegátů s hlasem rozhodujícím zahrnout také po třech zástupcích Sdružení šachových problémistů ČR a Sdružení korespondenčního šachu ČR. P. Herejk informoval o počtech delegátů z jednotlivých KŠS – celkový počet 60 delegátů (materiál Počty delegátů na konferenci ŠSČR 2008 přílohou zápisu),

Usnesení: VV ŠSČR schvaluje Počty delegátů konference ŠSČR 2009 dle členské základny k 31.10.2008,

Ú06/46: zveřejnit Počty delegátů konference dle členské základny k 31.10.2008 – Herejk – 15.11.2008.

V další diskuzi řešena otázka technického vybavení konference, Ú07/46: zjistit možnosti zapůjčení mikrofonu a promítacího plátna – Herejk – do termínu konference 2009, Ú08/46: zajistit projektor a obslužný počítač – Palovský – do termínu konference 2009.

Dále diskutována otázka rozdělení činností při konferenci, dohodnuto dořešit poté, co budou známi všichni delegáti,

Na závěr řešena otázka materiálů pro konferenci, ke zprávě o činnosti dohodnuto, že kromě zprávy o činnosti v písemné podobě bude velká pozornost věnována zprávě ústní, Ú09/46: zaslat zprávu o činnosti odborných komisí za rok 2008 – předsedové komisí – 15.12.2008, Ú10/46: připravit a předložit ke schválení ve VV zprávu o činnosti – Herejk – 15.1.2009, Ú11/46: připravit ústní komentář ke zprávě o činnosti – Sejkora – 31.1.2009.

K návrhu rozpočtu dohodnuto předložit tři návrhy rozpočtu – ve všech případech budou jednotlivé položky detailně komentovány a rozepsány, dalšími předkládanými materiály bude vývoj hospodaření ŠSČR v posledních letech a také prezentace šachových výsledků v roce 2008. Ke všem zprávám bude připravena verze pro promítání na velké plátno.

Ú12/46: připravit návrh Jednacího řádu konference ŠSČR – Herejk – 1.1.2009.

6. Zásady reprezentace ČR

Materiál Zásady reprezentace ČR zpracovaný M. Konopkou byl předložen při zahájení schůze. Úvodní slovo M. Konopky doplnil V. Sejkora, především o návrhy na doplnění materiálu, např. o povinnosti reprezentačních kapitánů a trenérů reprezentace, doplnění povinnosti hráčů, úloha rodičů při reprezentaci mládeže, v diskuzi zazněly další podněty pro doplnění materiálu.

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí materiál Zásady reprezentace ČR a po projednání jej vrací k dopracování M. Konopkovi a k zapracování připomínek z diskuze.

Ú13/46: zaslat připomínky k Zásadám reprezentace ČR – členové VV – 31. 12. 2008,

7. Efektivnost vynaložených prostředků na přípravu talentované mládeže

Materiál Juniorská a mládežnická reprezentace a srovnání ELO FIDE předložen při zahájení schůze, ústně doplnil J. Říha, který upozornil na chybu (trenérem V. Lázničky byl M. Konopka) a označil jej za prvotní materiál; v krátké diskuzi rozhodnuto doplnit materiál o ekonomickou rozvahu vynaložených finančních prostředků podle jednotlivých trenérů.

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí materiál Juniorská a mládežnická reprezentace a srovnání ELO FIDE po projednání jej vrací J. Říhovi k dopracování a k zapracování připomínek z diskuze.

Ú14/46: dopracovat materiál o efektivnosti vynaložených prostředků pro juniorskou a mládežnickou reprezentaci především o ekonomickou rozvahu – Říha – 31. 12. 2008.

8. Příprava Mistrovství ČR jednotlivců v bleskovém šachu 2008

O přípravě Mistrovství ČR jednotlivců v bleskovém šachu 2008 informoval P. Herejk. Byly rozeslány pozvánky na všechny oprávněné hráče všech tří kategorií, v kategorii mládeže je v současné době průběžně řešeno obsazení míst hráčů nominovaných krajskými komisemi mládeže. Přihlášky již docházejí (přihlášen mj. David Navara), za hráče, kteří účast odmítli, jsou zváni náhradníci dle pořadí ratingu k 1.10.2008. Probíhá technická příprava celé akce, s jednotlivými členy VV zainteresovanými na přípravě a průběhu bude projednáno individuálně,

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o přípravě Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2008.

9. Zprávy odborných komisí

TMK

 • M. Konopka informoval o přípravách na olympiádu, jsou podepsané téměř všechny smlouvy, sestavy jsou připraveny, informoval o odjezdech (12.11. z Prahy), a technických přípravách odjezdu, zajištění pobytu včetně zajištění pobytu druhého trenéra P. Háby, o zajištěných akreditacích a o předběžném nasazení obou družstev.

  Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o přípravách na olympiádu,

 • M. Konopka dále informoval o zápase veteránů s ženami pořádané Pražskou šachovou společností v Mariánských Lázních od 28. 11. do 6. 12. 2008, za ČR budou zastoupeny Kateřina Němcová a Jana Jacková. P. Herejk informoval, že dostal nabídku působit jako na této akci jako druhý rozhodčí.

  Usnesení: VV ŠSČR bere zprávu TMK ŠSČR na vědomí,

KM

 • J. Říha a P.Chrz informovali o průběhu MS mládeže a výsledcích českých hráčů, informovali o složitých podmínkách a skvělé práci trenérů a vyzdvihli 4. místo Kateřiny Němcové. Usnesení: VV ŠSČR vyslovuje poděkování Kateřině Němcové za 4. místo na MS dívek do 18 let a zároveň vyslovuje uznání jejímu osobnímu trenérovi Sergeji Berezjukovi za odvedenou práci.

  V souvislosti s tím diskutována otázka organizační přípravy výjezdu na mezinárodní akce, Ú15/46: připravit organizační metodiku pro přípravu výjezdů reprezentačních výprav – Říha – 1.3.2009.

 • J. Říha informoval o průběhu Mistrovství Čech a Mistrovství Moravy a Slezska mládeže a o závěrech schůze KM, především o požadavku na znovuzobrazování čísel hráčů při vyhledávání v databázi na webu a o katastrofálním stavu pražské komise mládeže, která vůbec nekomunikuje s KM ŠSČR, a o vhodnosti jednání na MŠMT s cílem převzetí záštity nad Přeborem škol v šachu.

 • J. Říha také informoval o nabídce Francouzského velvyslanectví na účast dvou hráčů na turnaji ve Francii, informoval, že probíhají jednání s velvyslanectvím a že KM byly nominovány V. Svoboda a J. Prokopová a jako vedoucí je navrhován David Kaňovský.

  Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci KM.

STK

 • P. Chrz informoval o odjezdu L. Jandourka do zahraničí, o kterém se dozvěděl krátce před schůzí, V. Sejkora informoval, že L. Jandourek nabídl svoji funkci k dispozici, po krátké diskuzi dohodnuto projednat situaci v STK a řešení předložit VV.

  Usnesení: VV ŠSČR ukládá P. Chrzovi projednat situaci vzniklou po odjezdu L. Jandourka v STK a předložit závěry VV.

 • P. Chrz informoval o přípravě konkurzů, budou do nich zahrnuty dotace z 1. varianty návrhu rozpočtu,

 • Krátce řešena otázka připravujícího Polofinále MČR juniorů a MČR juniorek a dorostenek, především osoby rozhodčího, v souvislosti s tím diskutována otázka systému navrhování a schvalování osoby hlavního rozhodčího, Ú16/46: řešit otázku rozhodčího na MČR D20 a D18 a polofinále MČR H20 a H18 – Palovský, Chrz – 15.11.2008

  Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci STK.

KK + KR

 • L. Palovský informoval, že kontaktoval p.Herzoga a předložil mu návrhy na úpravu Swiss Manageru (aktivní a neaktivní hráči, zobrazení čísla oddílu dle databáze, některé úpravy výpočtu a chyby v programu), které byly ve většině případů akceptovány, současně bude také do konce roku dokončena práce na překladu manuálu k programu SwissManager

 • Dále informoval, že na kongresu v Drážďanech budou schvalovány změny pravidel FIDE, za KR ŠSČR byla zaslána stanoviska a připomínky k definitivní verzi pravidel (3.kolo), ty byly odeslány delegátu P. Piskovi, aby se zúčastnil a hájil je na jednání RTRC komise při kongresu,

 • Proběhly semináře rozhodčích nejvyšších tříd před soutěžemi družstev (Praha a Brno) a informoval o počtech účastníků, je předpoklad, že o semináře a jejich četnost v příštím roce bude větší zájem vzhledem k novým pravidlům, současně s tím proběhly také delegace rozhodčích na soutěže družstev pořádané ŠSČR,

 • Uskutečnilo se dvoudenní školení rozhodčích 1. tříd v Brně, kde bylo nově vyškoleno 12 nových rozhodčích 1. třídy, k závěrečné zkoušce byly použity nové testy (převážně mladších ročníků);

 • Na webu chess.cz zveřejněn manuál na nastavování různých typů digitálních hodin (konsolidace a revize dřívější verze, doplněno o typ DGT 2010),

 • 20.9. proběhla schůze KR v Praze, informoval o požadavku KR o písemné stanovisko VV ŠSČR ohledně zamítnutí žádosti M. Korečka o udělení titulu FA, a předložil návrh na udělení titulu FIDE arbiter pro p. Jiřího Siebenburgera a jménem KR žádost podpořil, usnesení: VV ŠSČR schvaluje zaslání žádosti o udělení titulu FA pro pana Jiřího Siebenburgera, Ú17/46: zaslat podklady k udělení FA na FIDE – Štross – 30.11.2008, zaslat písemné stanovisko VV ŠSČR ohledně zamítnutí žádosti M. Korečka o udělení titulu FA předsedovi KR ŠSČR - Herejk - 15.12.2008.

 • Závěrem L. Palovský informoval o tom, že KR pracuje po onemocnění pana Estera pouze ve čtyřčlenném složení.

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci KK a KR.

Celostátní sdružení

P. Buchníček informoval o konferenci Sdružení korespondenčního šachu ČR a o volbě nového vedení, usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o volbě předsedy řídící komise Sdružení korespondenčního šachu ČR pan Bohumír Glembek a pověřuje V. Sejkoru vstoupit v jednání s novým předsedou.

10. Různé

 • V. Sejkora předložil na základě připomínek členské základny návrh na informování o pozvánkách na mezinárodní turnaje, které dojdou na adresu sekretariátu ŠSČR, dohodnuto zveřejňovat tyto pozvánky na webových stránkách ŠSČR.

 • Termín příští schůze – pátek 19. 12. 2008 v Praze před Mistrovstvím ČR v bleskovém šachu.

Zapsal: Petr Herejk

Ověřil: Vlastimil Sejkora

Přílohy předávané při zahájení schůze:

 • dopis P. Chrze k rozpočtu, reprezentaci dětí a STK
 • seznam zcizených věcí z krádeže na sekretariátu ŠSČR
 • kopie protokolu o oznámení krádeže Policie ČR
 • Návrh rozpočtu ŠSČR 2009 – 1. varianta
 • Návrh rozpočtu ŠSČR 2009 – 2. varianta
 • Návrh rozpočtu ŠSČR 2009 – 3. varianta
 • Dopis ekonomického ředitele ČSTV P. Pávka sportovním svazům o financování sportovních svazů v letech 2005 – 2008 vč tabulek financování 2005 - 2008
 • Zásady reprezentace
 • Juniorská a mládežnická reprezentace a srovnání ELO FIDE

Přílohy:

 • Seznam úkolů a usnesení VV ŠSČR
 • Aktualizovaný termínový kalendář
 • Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2008 v 1. variantě
 • Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2008 v 2. variantě
 • Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2008 v 3. variantě
 • Počty delegátů konference ŠSČR 2009
 • Opravená verze materiálu „Juniorská a mládežnická reprezentace a srovnání ELO FIDE“

Seznam úkolů a usnesení VV ŠSČR:

Úkoly:

Ú27/02: zlepšit grafickou a obsahovou stránku webu ŠSČR – Krejnický – průběžně plněno,

Ú104/02: zjistit a předat na sekretariát ŠSČR spojení na šachové novináře – všichni – trvalý úkol,

Ú26/04: zajistit vnější příjmové zdroje pro ŠSČR - úkol pro všechny - trvale,

Ú04/36: zlepšit prezentaci šachových turnajů na webových stránkách – Jandourek – trvalý úkol,

Ú17/41: projednat systém zařazování cizinců, hostů a volných hráčů v soutěžích družstev v STK – Jandourek – trvá,

Ú01/42: zveřejnit výsledky ankety prováděné mezi družstvy v soutěžích řízených ŠSČR a připravit obdobnou anketu k navrhovaným změnám v soutěžích včetně případného uvolnění startu cizinců pro KŠS – Jandourek – trvá,

Ú06/43: doplnit do návrhu rozpočtu detailní specifikaci jednotlivých položek – Papay – trvá,

Ú02/44: připravit změnu legislativy ŠSČR dle doporučení Disciplinární komise ŠSČR – pracovní komise Sejkora, Herejk, Vaněk – 31. 12. 2008.

Ú03/44: připravit a odeslat dopis o výsledcích šetření na FIDE – Sejkora – splněno

Ú05/44: doplnit materiál p. Herejka o další informace, především o vynaložené prostředky a trenérskou péči jednotlivých talentů – Říha – splněno

Ú07/08: řešit otázku pojištění českých reprezentantů při reprezentačních akcích, v rámci toho dořešit pojištění na MS mládeže ve Vietnamu - Chrz, Sejkora, Říha – splněno

Ú10/44: zpracovat varianty příjmové stránky rozpočtu v případě rozdílné výše členských příspěvků a správních poplatků a detailní rozpis jednotlivých položek – Papay – splněno

Ú12/44: připravit a předložit ke schválení ve VV propozice MČR – Herejk – splněno,

Ú13/44: pokračovat v jednání s psycholožkou pí Šauerovou – Konopka – trvá

Ú14/44: urgovat platby rodičů a informovat o platbách VV – Štross – trvá,

Ú15/44: dopracoval propozice Mistrovství ČR a SR družstev žen – Jandourek – trvá,

Ú01/45: připravit seznam grantů a dotačních programů podnikatelských subjektů, státních i správních organizací, případně EU, jak pro možný příjem ŠSČR tak oddílů a krajů, případně pro členy ŠSČR-fyzické osoby – Štross – splněno.

Ú02/45: připravit návrh na zvýšení správních poplatků vč. startovného jako návrh na úpravu Ekonomické směrnice ŠSČR – Papay, Krejnický, Jandourek, Říha – trvá,

Ú03/45: provést rozbor Polofinále MČR jednotlivců 2008 a předchozích polofinále z pohledu účasti oprávněných postupujících z krajských přeborů a zhodnotit, zda polofinále v současné podobě plní skutečně funkci postupové soutěže pro šachisty v ČR, případně navrhnout takové organizační a ekonomické změny, které by vedly k naplnění funkce jednoho z článků postupové soutěže od oddílů až po finále Mistrovství ČR – Jandourek – 1.12.2008,

Ú04/45: dopracovat 2. variantu (se zvýšením členských příspěvků) a 3. variantu (optimální variantu) rozpočtu ŠSČR na rok 2009 dle dohodnutých pravidel, do návrhu zahrnout návrh na zvýšení členských příspěvků a správních poplatků – Papay – splněno,

Ú05/45: připravit vysvětlující průvodní dopis k návrhům rozpočtu ŠSČR na rok 2009 – Sejkora – trvá,

Ú06/45: zahrnout úvahu o názvech družstev při mistrovských soutěží družstev do činnosti STK – Jandourek – 31.12.2008,


Ú01/46: uskutečnit setkání s webmasterem M. Poslušným o stavu webových stránek ŠSČR – Sejkora, Herejk – 15.11.2008,

Ú02/46: vypracovat metodiku vyplácení prostředků za krajská střediska mládeže – Papay, Říha – 15.11.2008,

Ú03/46: zajistit vyúčtování záloh za reprezentační akce v minulého období – Konopka – 15.11.2008,

Ú04/46: provést definitivní podobu návrhů 1., 2. a 3 varianty rozpočtu po diskuzi ve VV - Papay – do středy 5.11.2008 – doplnit do všech variant rozpočtů detailní členění položek KM – Říha – do 6.11.2008, doplnit do všech variant rozpočtů detailní členění položek TMK – Konopka – 7.11.2008 – doplnit do všech variant rozpočtů detailní členění položek STK – Chrz – 9.11.2008,

Ú05/46: umístit definitivní verzi návrhů rozpočtů na web ŠSČR – Herejk – do 5 pracovních dnů po zapracování všech detailních položek,

Ú06/46: zveřejnit Počty delegátů konference dle členské základny k 31.10.2008 – Herejk – 15.11.2008,

Ú07/46: zjistit možnosti zapůjčení mikrofonu a promítacího plátna – Herejk – do termínu konference 2009,

Ú08/46: zajistit projektor a obslužný počítač – Palovský – do termínu konference 2009,

Ú09/46: zaslat zprávu o činnosti odborných komisí za rok 2008 – předsedové komisí – 15.12.2008,

Ú10/46: připravit a předložit ke schválení ve VV zprávu o činnosti – Herejk – 15.1.2009,

Ú11/46: připravit ústní komentář ke zprávě o činnosti – Sejkora – 31.1.2009,

Ú12/46: připravit návrh Jednacího řádu konference ŠSČR – Herejk – 1.1.2009,

Ú13/46: zaslat připomínky k Zásadám reprezentace ČR – členové VV – 31. 12. 2008,

Ú14/46: dopracovat materiál o efektivnosti vynaložených prostředků pro juniorskou a mládežnickou reprezentaci především o ekonomickou rozvahu – Říha – 31. 12. 2008,

Ú15/46: připravit organizační metodiku pro přípravu výjezdů reprezentačních výprav – Říha, Konopka – 1.3.2009,

Ú16/46: řešit otázku rozhodčího na MČR D20 a D18 a polofinále MČR H20 a H18 – Palovský, Chrz – 15.11.2008,

Ú17/46: zaslat podklady k udělení FA na FIDE – Štross – 30.11.2008, zaslat písemné stanovisko VV ŠSČR ohledně zamítnutí žádosti M. Korečka o udělení titulu FA předsedovi KR ŠSČR - Herejk - 15.12.2008.

Usnesení 46. schůze VV ŠSČR

VV ŠSČR bere na vědomí informaci o webových stránkách ŠSČR,

VV ŠSČR schvaluje odměnu ve výši 4000 Kč pro osoby zajišťující provoz stánku ŠSČR na výstavě ITEA 2008 (o rozdělení odměny mezi jednotlivé osoby rozhodne František Štross),

VV ŠSČR souhlasí se zapojením Šachového svazu ČR do výstav SPORT PRAGUE 2009 a ITEA 2009 za podmínek stejných jako při letošním veletrhu ITEA 2008 a pověřuje P. Herejka přípravou stánku ŠSČR. O výrobě propagačních panelů bude rozhodnuto po vyjasnění stavu hospodaření ke konci roku 2008,

VV ŠSČR schvaluje Kateřině Němcové za získání titulu mistryně Evropy dívek do 18 let vyplacení odměny ve výši 15 000 Kč formou úhrady nákladů na šachových akcích dle vlastního výběru,

VV ŠSČR bere na vědomí informaci o hospodaření,

VV ŠSČR schvaluje variantu č. 3 návrhu rozpočtu ŠSČR na rok 2009 dle předloženého materiálu s doplnění připomínek z diskuze,

VV ŠSČR schvaluje variantu č. 2 návrhu rozpočtu ŠSČR na rok 2009 dle předloženého materiálu s doplnění připomínek z diskuze,

VV ŠSČR schvaluje variantu č. 1 návrhu rozpočtu ŠSČR na rok 2009 dle předloženého materiálu s doplnění připomínek z diskuze,

VV ŠSČR schvaluje místem konání konference ŠSČR 28. 2. 2009 Havlíčkův Brod a pověřuje P. Herejka objednáním v místě konání,

VV ŠSČR schvaluje Počty delegátů konference ŠSČR 2009 dle členské základny k 31.10.2008,

VV ŠSČR bere na vědomí materiál Zásady reprezentace ČR a po projednání jej vrací k dopracování M. Konopkovi a k zapracování připomínek z diskuze,

VV ŠSČR bere na vědomí materiál Juniorská a mládežnická reprezentace a srovnání ELO FIDE po projednání jej vrací J. Říhovi k dopracování a k zapracování připomínek z diskuze,

VV ŠSČR bere na vědomí informaci o přípravě Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2008,

VV ŠSČR bere na vědomí informaci o přípravách na olympiádu,

VV ŠSČR bere zprávu TMK ŠSČR na vědomí,

VV ŠSČR vyslovuje poděkování Kateřině Němcové za 4. místo na MS dívek do 18 let a zároveň vyslovuje uznání jejímu osobnímu trenérovi Sergeji Berezjukovi za odvedenou práci.

VV ŠSČR bere na vědomí informaci KM,

VV ŠSČR pověřuje P. Chrze dočasným vedením STK ŠSČR a ukládá mu projednat situaci vzniklou po odjezdu L. Jandourka v STK, zároveň mu ukládá bezodkladně řešit úkoly uložené L. Jandourkovi,

VV ŠSČR bere na vědomí informaci STK,

VV ŠSČR schvaluje zaslání žádosti o udělení titulu FA pro pana Jiřího Siebenburgera,

VV ŠSČR bere na vědomí informaci KK a KR,

VV ŠSČR bere na vědomí informaci o volbě předsedy řídící komise Sdružení korespondenčního šachu ČR pan Bohumír Glembek a pověřuje V. Sejkoru vstoupit v jednání s novým předsedou.

Aktualizovaný termínový kalendář

11/2008
08.11.2008 - 09.11.2008 Extraliga - 1. a 2. kolo
09.11.2008 2.ČL - 2. kolo
12.11.2008 - 25.11.2008 38. šachová olympiáda Dresden (GER)
15.11.2008 - 17.11.2008 Mistrovství Čech mládeže 8-10 Tábor
15.11.2008 - 22.11.2008 OPEN Liberec Liberec
16.11.2008 1.ČL - 3. kolo
16.11.2008 - 22.11.2008 Polofinále Mistrovství České republiky H18 a H20, Mistrovství ČE D18 a D20 Neratovice
23.11.2008 2.ČL - 3. kolo
26.11.2008 - 15.12.2008 Zápas kandidátů MS (Topalov - Kamský) Lvov (Ukrajina)
29.11.2008 11. ročník Pilsner Urquell OPEN v rapid šachu jednotlivců Plzeň
29.11.2008 - 30.11.2008 Bundesliga (5,6)
30.11.2008 1.ČL - 4. kolo
12/2008
06.12.2008 - 07.12.2008 Extraliga - 3. a 4. kolo
07.12.2008 2.ČL - 4. kolo
13.12.2008 - 14.12.2008 Bundesliga (7,8,9)
13.12.2008 - 29.12.2008 3. turnaj Grand-Prix FIDE Doha (QAT)
13.12.2008 4. turnaj GP ČR v rapid šachu jednotlivců Loučná
14.12.2008 1.ČL - 5. kolo
20.12.2008 - 21.12.2008 Mistrovství Evropy v rapid šachu Varšava (POL)
20.12.2008 Mistrovství ČR v bleskovém šachu jednotlivců Praha
21.12.2008 2.ČL - 5. kolo
27.12.2008 Táborská věž Tábor
27.12.2009 - 03.01.2009 FIDE OPEN Třinec Třinec
01/2009
10.01.2009 - 17.01.2009 Open Praha 2009 Praha
10.01.2009 Extraliga - 5. kolo
11.01.2009 2.ČL - 6. kolo
18.01.2009 - 26.01.2009 OPEN Mariánské Lázně 2009 Mariánské Lázně
18.01.2009 1.ČL - 6. kolo
25.01.2009 2.ČL - 7. kolo
31.01.2009 - 01.02.2009 Bundesliga (10,11)
02/2009
01.02.2009 1.ČL - 7. kolo
07.02.2009 - 08.02.2009 Extraliga - 6. a 7. kolo
08.02.2009 2.ČL - 8. kolo
10.02.2009 - 20.02.2009 Mistrovství ČR jednotlivců (muži, ženy, H20, H18) Děčín
15.02.2009 1.ČL - 8. kolo
21.02.2009 - 22.02.2009 Extraliga - 8. a 9. kolo
22.02.2009 2.ČL - 9. kolo
28.02.2009 Konference ŠSČR
28.02.2009 5. turnaj GP ČR v rapid šachu jednotlivců Dobrovice
28.02.2009 - 01.03.2009 Bundesliga (12,13)
03/2009
01.03.2009 1.ČL - 9. kolo
05.03.2009 - 19.03.2009 Mistrovství Evropy mužů a žen Budva (Černá Hora)
07.03.2009 - 14.03.2009 Mistrovství ČR mládeže Kouty nad Desnou
15.03.2009 1.ČL - 10. kolo
21.03.2009 - 22.03.2009 Extraliga - 10. a 11. kolo
22.03.2009 2.ČL - 10. kolo
28.03.2009 - 29.03.2009 Bundesliga (14,15)
29.03.2009 1.ČL - 11. kolo
04/2009
5.04.2009 2.ČL - 11. kolo
05.04.2009 - 13.04.2009 Mistrovství Evropy seniorských družstev Velden (Rakousko)
10.04.2009 - 13.04.2009 Turnaj šachových nadějí Frýdek-Místek
11.04.2009 - 13.04.2009 Velikonoce
11.04.2009 - 12.04.2009 6. turnaj GP ČR v rapid šachu jednotlivců Strakonice
14.04.2009 - 28.04.2009 4. turnaj Grand-Prix FIDE Montreux (SUI)
25.04.2009 7. turnaj GP ČR v rapid šachu jednotlivců Zásmuky
25.04.2009 - 26.04.2009 termín soutěží družstev mládeže
== konkurz == Republikové kolo přeboru škol, kategorie střední školy == konkurz ==
== konkurz == Republikové kolo přeboru škol, kategorie 6.-9. třída == konkurz ==
== konkurz == Republikové kolo přeboru škol, kategorie 1.-5. třída == konkurz ==
05/2009
== konkurz == Finále poháru družstev v rapid šachu == konkurz ==
== konkurz == Mistrovství ČR družstev v bleskovém šachu == konkurz ==
== konkurz == Mistrovství ČR žen v rapid šachu == konkurz ==
?? Mitropa CUP ?? (Slovinsko)
08.05.2009 8. turnaj GP ČR v rapid šachu jednotlivců Ústí n. L.
23.05.2009 9. turnaj GP ČR v rapid šachu jednotlivců Libice n.Vlt.
30.05.2009 - 31.05.2009 Mistrovství ČR družstev starších žáků == konkurz ==
06/2009
== konkurz == Mistrovství ČR dětí do 8 let == konkurz ==
červen Mistrovství ČR seniorů Murska Sobota (SLO)
12.06.2009 - 14.06.2009 Mistrovství ČR družstev mladších žáků Pardubice
11.06.2009 - 21.06.2009 Mistrovství Evropy školních týmů Varna (BUL)
07/2009
07.07.2009 - 13.07.2009 Mistrovství Evropy mládeže a juniorů v rapid šachu a bleskovém šachu Subotica (SRB)
15.07.2009 - 26.07.2009 Czech OPEN + Mistrovství Evropy družstev mládeže + ME amatérů Pardubice
08/2009
01.08.2009 - 17.08.2009 5. turnaj Grand-Prix FIDE (s D. Navarou) Elista (RUS)
04.08.2009 - 13.08.2009 Mistrovství EU mládeže Mureck (AUT)
31.08.2009 - 09.09.2009 Mistrovství Evropy mládeže Porto San Giorgio (ITA)
09/2009
03.09.2009 - 14.09.2009 MS družstev žen Singapore (SIN)
12.09.2009 - 13.09.2009 Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže == konkurz ==
10/2009
03.10.2009 - 11.10.2009 Evropský pohár klubových družstev mužů a žen Struga (FYR)
21.10.2009 - 31.10.2009 Mistrovství Evropy družstev Novi Sad (SRB)
24.10.2009 - 31.10.2009 Mistrovství Čech mládeže == konkurz ==
12/2009
07.12.2009 - 23.12.2009 6. turnaj Grand-Prix FIDE (s D. Navarou) Karlovy Vary