Komuniké z 41. schůze VV ŠSČR

Výkonný výbor Šachového svazu České republiky na své první schůzi po volební konferenci (celkově 41. schůzi) v Seči u Chrudimi vysoce ocenil titulu mistrů Evropy hráčů reprezentačního družstva ČR seniorů, provedl hodnocení konference, schválil složení odborných komisí atd.

VV ŠSČR na své 41. schůzi dne 12. 3. 2008 v Praze, mj.:

 1. schválil Jednací řád VV ŠSSČR a plán práce VV,
 2. vysoce ocenil zisk titulu mistrů Evropy hráčů reprezentačního družstva seniorů ve složení Vlastimil Jansa, Jiří Lechtýnský, Josef Přibyl, Jindřich Trapl a Jan Sikora-Lerch na Mistrovství Evropy seniorských družstev 2008,
 3. provedl hodnocení konference ŠSČR 2008 a převzal do plánu práce úkoly dané usnesením konference,
 4. vzal na vědomí informaci o webových stránkách ŠSČR a o spolupráci při natáčení pořadu V ŠACHU,
 5. rozhodl vyslat na Mitropa Cup 2008 pouze reprezentační tým mužů,
 6. s potěšením přijal informaci o účasti Davida Navary v turnajích Grand-Prix FIDE,
 7. schválil složení Komise mládeže ŠSČR: předseda - Ing. Jaroslav Říha, členové - Jiří Novák, Ivan Kopal, Jiří Kalužný, Ing. Zdeněk Fiala, Vladimír Talla, Marian Sabol.
 8. schválil složení sportovnětechnické komise ŠSČR: předseda: Lukáš Jandourek, členové: David Ciprys, Pavel Chrz, Milan Jenč, Jiří Kalužný, Tomáš Přikryl, Petr Šplíchal, Ondřej Vinklárek.
 9. schválil složení Organizační komise: předseda: Jiří Krejnický, členové: David Ciprys, Bohumír Sunek, Jitka Kniezková, Jaroslav Kořínek, Martin Šmajzr.
 10. schválil složení Klasifikační komise: předseda: Ladislav Palovský, členové: Jiří Krejnický, Martin Šmajzr.
 11. schválil složení Komise rozhodčích: předseda: Ladislav Palovský, členové: Richard Fischl, Ladislav Ester, Petr Harasimovič, Jaroslav Benák.
 12. vzal na vědomí informaci o průběhu Mistrovství ČR jednotlivců.

Zápis z 41. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky, Seč, 12.3.2008

Přítomni: (bez titulů) Sejkora, Herejk, Papay, Jandourek, Říha, Konopka, Palovský, Krejnický, Buchníček (9 – 100%)

1. Zahájení, schválení programu schůze

Schůzi zahájil v 17,15 h. V. Sejkora, pozdravil všechny přítomné a popřál jim v práci pro šachové hnutí hodně úspěchů. Poděkoval řediteli M ČR mládeže Ing. Fialovi za zajištění místnosti pro jednání VV. Program předložený v pozvánce na schůzi byl bez dalších připomínek schválen.

2. Schválení jednacího řádu VV ŠSČR, diskuze k plánu práce VV ŠSČR

 • Jednací řád VV ŠSČR

  Návrh Jednacího řádu VV ŠSČR předložen při zahájení schůze, současně s tím byly jednání předloženy písemně připomínky L. Jandourka a P. Buchníčka. Další diskuze zaměřena na projednání a zapracování připomínek. Usnesení: VV ŠSČR schvaluje jednací řád výkonného výboru ŠSČR.

 • Plán práce

  Dr. Sejkora ústně předložil svoji představu práce VV, mj. přednesl návrh projednávat kromě operativní agendy více koncepční materiály.

  Po diskuzi byl stanoven den pro konání schůzí - pondělí, čas po 17,00, místo konání Praha - Strahov, četnost schůzí přibližně 5- 6x za rok a jedenkrát za rok bude uskutečněna „výjezdní schůze VV“ např. při nějaké akci.

  Další diskuze zaměřena k obsahové náplni jednání VV, koncepčními body k projednání v nejbližší době budou: Zásady reprezentace, Rozbor financování ŠSČR v posledních letech a výhled do budoucna a Zvýšení prestiže šachu na veřejnosti. Současně s tím se předpokládá bližší spolupráce a komunikace s KŠS.

  Úkolem z legislativy pro první pololetí je změna Klasifikačního řádu, Ú01/41: připravit paragrafované znění Klasifikačního řádu ŠSČR – Palovský – 30. 4. 2008.

  Ú02/41: připomínkovat veškerou platnou legislativou ŠSČR – všichni členové VV – 31. 5. 2008,

  V souvislosti s tím bylo konstatováno, že schvalování legislativních změn jak na úrovni VV tak na konferenci musí probíhat až po předchozím projednání. Usnesení: VV schvaluje, že legislativní změny musí být projednávány pouze na základě písemného podkladového materiálu předloženého v dostatečném předstihu všem členům, kteří o tom budou hlasovat. Toto usnesení je zároveň doporučeno dodržovat také na konferenci ŠSČR. A to především z toho důvodu, aby nebyl přijat „legislativní zmetek“, který neřeší návaznosti a souvislosti na ostatní legislativu a to jak legislativu ŠSČR tak zákonnou legislativu České republiky.

  V další diskuzi jednotliví členové VV tlumočili své podněty k plánu práce VV, diskutován byl rozpočet ŠSČR a zásady práce s rozpočtem. Připomenuta také možnost členů VV o zaprotokolování hlasu „proti“ při hlasování.

  Usnesení: VV ŠSČR schvaluje plán práce VV

3. Zpráva o činnosti VV ŠSČR

P. Herejk informoval o systému zadávání, vyhodnocování a kontroly splnění úkolů a provedl kontrolu úkolů z minulé schůze. Konstatováno, že tento systém bude zachován.

 • Kontrola úkolů minulé schůze VV

  Ú07/40: projednat v KK uvádění neaktivních a vyřazených hráčů na LOK – úkol předán novému předsedovi KK L. Palovskému,

  Ú10/40: připravit článek o schváleném modelu MČR mužů od roku 2009 pro webové stránky ŠSČR – úkol převeden na předsedu STK L. Jandourka. V souvislosti s tím diskutována otázka prezentace činnosti a rozhodnutí VV, dohodnuto bylo k zásadním rozhodnutím uveřejňovat na webu ŠSČR „vysvětlující články“.

  Ú13/40: informovat ŠK Duras o rozhodnutí o odvolání a předat podkladové materiály STK – L. Jandourek informoval, že STK situaci stran rozhodnutí vedoucího skupiny 1. ligy – východ p. Kořínka o kontumaci zápasu Duras B – Třinec B v poměru 0 – 8 projednala a konstatovala, že vedoucí skupiny postupoval neoprávněně. Následně pak rozhodnutí vedoucího změnila.

 • Potvrzení hlasování per rollam

  Usnesení: VV ŠSČR potvrzuje rozhodnutí učiněná v uplynulém období per rollam:

  1. VV schvaluje Čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2007 předkládané konferenci ŠSČR 2008,
  2. VV ŠSČR schvaluje návrhy na změnu Ekonomické směrnice předkládané konferenci ŠSČR 2008,
  3. VV ŠSČR schvaluje text pozvánky na konferenci ŠSČR 2008,
  4. VV ŠSČR schvaluje Zprávu o činnosti ŠSČR za rok 2007 předkládanou delegátům konference ŠSČR 2008,
  5. VV ŠSČR jmenuje pana Lukáše Klímu trenérem reprezentačního družstva žen.
 • Informace o magazínu "V ŠACHU" na ČT4 Sport

  P. Herejk informoval, že od posledního 46. dílu je pořad V ŠACHU na stránkách ČT k dispozici v internetové podobě, dále informoval, že ČT snížila rozpočet na výrobu pořadu a informoval o smlouvě s ČT na rok 2008, informoval o turnajích, ze kterých bude mít ŠSČR povinnost dle smlouvy s ČT zajistit obrazové materiály. V následné diskuzi doporučeno hledat mezi šachisty vhodné kameramany, např. formou konkurzu. Ú03/41: hledat mezi šachisty nové kameramany – všichni – 30. 6. 2008.

  Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o magazínu V ŠACHU.

 • Informace o webových stránkách ŠSČR

  P. Herejk informoval o stavu webových stránek ŠSČR, vyzval jednotlivé členy k předložení případných požadavků na úpravu stránek. Informoval o problémech s „padáním“ webových stránek v souvislosti s vysokým nárůstem návštěv, o nutnosti najít jiný webhosting, informoval, že zadal webmasterovi M. Poslušnému úkol vypracovat nabídky dostupných webhostingů, konstatoval, že tuto nabídku obdržel těsně před zahájením schůze, následně dohodnuto nabídku všem členům rozeslat, konzultovat s dalšími odborníky a konečné řešení schválit per rollam.

  Příprava změny úvodní stránky

  Ú04/41: zaslat připomínky a požadavky na webové stránky – všichni členové VV – 1. 4. 2008,

  Ú05/41:zaslat členům VV technické parametry nabízených webhostingů – Herejk – 18. 3. 2008,

  Ú06/41: zaslat připomínky k nabídce webhostingů – členové VV – 25. 3. 2008,

  Ú07/41: po konzultaci nabídky webhostingů s odborníky předložit návrh na řešení ke schválení per rollam – Sejkora, Herejk – 31. 3. 2008,

  Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o webových stránkách ŠSČR.

4. Zpráva o hospodaření ŠSČR

 • Výsledovka hospodaření předložena při zahájení schůze, hospodář J. Papay komentoval jednotlivé položky a připomněl největší příjmy a výdaje letošního roku.
 • P. Herejk informoval, že v roce 2008 dostane ŠSČR zvláštní dotaci z MŠMT (v rámci balíku vlastních zdrojů ČSTV) jako kompenzaci za odvod DPH ze Sazky (o přesné výši se bude rozhodovat na valné hromadě ČSTV).
 • J. Papay informoval, že členům družstva ČR na ME seniorských družstev byla po dohodě s předsedou TMK M. Konopkou vyplacena dotace na úhradu části pobytových nákladů ve výši 25.000 Kč z položky rozpočtu „Zahraniční soutěž“, usnesení: VV ŠSČR vyslovil poděkování hráčům reprezentačního družstva seniorů ve složení Vlastimil Jansa, Jiří Lechtýnský, Josef Přibyl, Jindřich Trapl a Jan Sikora-Lerch za výkon a výsledek na Mistrovství Evropy seniorských družstev 2008 a vysoce oceňuje zisk titulu mistrů Evropy, usnesení: VV ŠSČR schvaluje vyplacení příspěvku pro členy družstva ČR na ME seniorských družstev 2008 ve výši 25.000 Kč na úhradu části pobytových nákladů z kapitoly rozpočtu „Zahraniční soutěž“.
 • J. Papay předložil návrh na vyplacení odměn za správu webových stránek pro webmastera a administrátory, také informoval o principu vyplácení a o čtvrtletním schvalování. Dále předložil ke schválení odměny pro webmastera a administrátory na období od 1.3.2008.

  Usnesení:VV ŠSČR schvaluje vyplacení odměny za 1-3/2008 pro webmastera M. Poslušného ve výši 9000 Kč, pro administrátora KM J. Paukerta 3000 Kč, a pro administrátora soutěží a reprezentace F. Štrosse za 1-2/2008 částku ve výši 4000 Kč.

  Usnesení:VV ŠSČR schvaluje s platností od 1. 3. 2008 odměny za webové stránky takto: webmaster M. Poslušný 3000 Kč/měsíc, administrace stránek KM J. Paukert 1000 Kč/měsíc, administrace stránek soutěží, reprezentace a informací ŠSČR - sekretariát ŠSČR 2000 Kč/měsíc, odměny budou čtvrtletně schvalovány.

 • J. Papay informoval, že byly vyplaceny za minulé období odměny pro členy VV za 1-2/2008 a předložil návrh na finanční ocenění členů a pracovníků VV od 1. 3. 2008. Dále přijato, že odměny pro členy VV ve výši 2000 Kč/měsíc budou schváleny pouze na první pololetí 2008, poté bude tato otázka znovu předložena k projednání a výše odměny na druhé pololetí bude schválena dle skutečného stavu rozpočtu ŠSČR.

  Usnesení:VV ŠSČR schvaluje odměny a mzdy pro členy VV a pracovníky sekretariátu ŠSČR od 1. 3. 2008 takto: předseda V. Sejkora 15 000 Kč/měsíc - dohoda o provedení práce, generální sekretář, místopředseda ŠSČR a předseda KMP P. Herejk 27 000 Kč/měsíc - mzdový náklad, sekretář F. Štross 19 000 Kč/měsíc - mzdový náklad, administrativní pracovnice J. Kniezková 17 000 Kč/měsíc - mzdový náklad, sekretář M. Jůnová 1000 Kč/měsíc – dohoda o provedení práce, ostatní členové VV (hospodář J. Papay, předseda STK L. Jandourek, předseda KM J. Říha, člen VV zastupující právnické osoby P. Buchníček, předseda KR a KK L. Palovský, předseda TMK M. Konopka, předseda OK J. Krejnický - na dobu od 1. 3. do 30. 6. 2008) 2000 Kč/měsíc – dohoda o provedení práce.

 • J. Papay a P. Herejk informovali o vyplácení odměn expertům za pořad V ŠACHU a informovali o principu úhrady nákladů za zajištění obrazového materiálu ze zahraničních turnajů (z „velkých“ mezinárodních turnajů poskytuje obrazový materiál indická televize – náklady indické televizi hradí B. Modr, kterému ŠSČR dle dohody přispívá na náklady částkou ve výši 5000 Kč za každý turnaj), Ú08/41: vypracovat seznam obrazových materiálů ze zahraničních turnajů zajištěných indickou televizí a předložit ke schválení ve VV návrh na odměnu pro B. Modra – Herejk – 15. 4. 2008.
 • Po diskuzi vzata v potaz připomínka RK ŠSČR ohledně chybějících živnostenských oprávnění trenérů, usnesení: VV ŠSČR schvaluje, že součástí smluv s trenéry a dalšími činovníky, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými, musí být kopie živnostenského oprávnění případně jiný doklad dokládající způsobilost podnikat.
 • Krátce diskutován systém odesílání dotací na KŠS, Ú09/41: připravit podkladový materiál pro systém odesílání příspěvků na KŠS – Papay – do příští schůze VV.

Konkretizace rozpočtu jednotlivých odborných komisí na rok 2008

 • TMK – konkretizovaný rozpočet TMK pro rok 2008 a, stručně okomentoval M. Konopka, následná diskuze zaměřena na vysvětlení jednotlivých položek, usnesení:VV ŠSČR bere na vědomí konkretizaci rozpočtu TMK ŠSČR pro rok 2008.
 • KM – konkretizovaný rozpočet KM pro rok 2008 předložen při zahájení schůze, stručně okomentoval J. Říha především se zaměřením na náklady MS a ME mládeže, usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí konkretizaci rozpočtu TMK ŠSČR pro rok 2008.

5. Hodnocení konference ŠSČR 2008

V. Sejkora v úvodním slově provedl hodnocení konference: především negativně hodnotil délku konference a doporučil lépe promyslet přípravu jednání; dlouho trvala volba Revizní komise; k diskuzi předložil návrh na úpravu organizace oběda, na možnost využití audiovizuální techniky. Z průběhu jednání vyplynula nutnost zlepšit komunikaci s KŠS, např. tím, že by členové VV jezdili na všechny konference KŠS a zapojení zástupců KŠS do projednávání změn legislativy a dalších důležitých změn. Dále diskutovány všechny úkoly dané konferencí ŠSČR 2008, usnesení: VV se zavazuje převzít do plánu práce na rok 2008 úkoly stanovené konferencí ŠSČR 2008:

 1. předložit KŠS návrh na zvýšení členských příspěvků, případně jako alternativu navrhnout zvýšení cen služeb do 31. 12. 2008,
 2. zvát na konferenci dle organizačního řádu po 3 zástupcích za přidružená sdružení,
 3. předložit konferenci ŠSČR 2009 vyrovnaný rozpočet,
 4. překročí-li plánovaný hospodářský výsledek ŠSČR 2008 o více než 250tis, je VV povinen svolat mimořádnou konferenci,
 5. zasílat emailem v kopii materiály rozesílané členům VV a zvát předsedy krajů, kteří nemají zastoupení ve VV, na schůze VV.

Následná diskuze zaměřena na usnesení č. 5 „zasílat emailem v kopii materiály rozesílané členům VV a zvát předsedy krajů, kteří nemají zastoupení ve VV, na schůze VV“, v diskuzi potvrzeno zasílat pozvánky a zápisy ze schůzí VV na předsedy všech krajů, kteří mají právo zúčastnit se na vlastní náklady, usnesení: VV ŠSČR schvaluje, že pozvánky na schůze VV ŠSČR, zápisy ze schůzí VV a zásadní dokumenty budou zasílány také na všechny předsedy KŠS, a schvaluje, že Všem předsedům KŠS je umožněna na vlastní náklady účast na všech schůzích VV.

J. Říha navrhl uskutečnit konferenci dříve (v lednu), v diskuzi tato změna nedoporučena. Dále J. Říha informoval, že se v červnu uskuteční společné jednání moravských VV, doporučeno zúčastnit se osobou předsedy tohoto jednání.

Diskuze proběhla na téma přípravy písemného materiálu o možnostech zvýšení členských příspěvků a úpravy cen služeb k projednání na konferencích KŠS, doporučeno připravit materiál již do června 2008.

6. Složení odborných komisí - schválení - a koncepce práce odborných komisí a zpráva o činnosti odborných komisí

TMK

Žádost o vyjádření VV k nadcházejícím akcím a navrhovaným změnám předloženy při zahájení schůze, okomentoval M. Konopka,

 • ME jednotlivců – M. Konopka navrhl vyslat na ME jednotlivců pro ženy trenéra (navrhl vyslat osobního trenéra Sergeje Berezjuka), současně s tím předložil žádost P. Šimáčka o úhradu nákladů za účast na ME s tím, že ten by se trenérsky věnoval J. Jackové; v následné diskuzi konstatováno, že se jedná o akci, jejíž výsledky se započítávají do koeficientu MŠMT; dohodnuto vyslat na ME jednotlivců pouze jednoho trenéra - Sergeje Berezjuka, který bude působit na ME jako možný trenér pro všechny české hráče. Dále diskutována otázka případných odměn za umístění – dohodnuto, že se bude řešit po skončení akce.

  Usnesení:VV ŠSČR schvaluje vyslání Sergeje Berezjuka jako vedoucího výpravy a trenéra na Mistrovství Evropy jednotlivců a schvaluje mu úhradu pobytových a cestovních nákladů v plné výši a zamítá úhradu nákladů Pavla Šimáčka na ME jednotlivců.

 • účast na Mitropa Cupu – M. Konopka informoval o výrazně vyšších nákladech na zajištění Mitropa Cupu a předložil tři varianty řešení (1.vyslat tým mužů i žen a schválit zvýšení rozpočtu, 2.vyslat jen mužský tým, 3. nezúčastnit se vůbec). V následné diskuzi hodnoceny jednotlivé varianty především s ohledem na rozpočet ŠSČR, bylo poukázáno na předpokládanou nízkou účast a nízkou kvalitu v soutěži žen; připomenuto bylo také, že Mitropa není hodnocenou akcí MŠMT, usnesení: VV ŠSČR schvaluje na Mitropa Cup 2008 vyslání pouze reprezentačního týmu mužů v pětičlenném složení.
 • Finanční zajištění Olympiády – M. Konopka navrhl za předpokládané ušetřené prostředky za účast družstev na olympiádu 2008 vyslat s ženským družstvem jednoho (případně dva) trenéra navíc, znovu konstatováno, že se jedná o akci, jejíž výsledky se započítávají do koeficientu MŠMT, usnesení: VV ŠSČR schvaluje vyslání jednoho trenéra navíc na olympiádu 2008 a zvýšení počtu jednolůžkových pokojů na 6 za předpokladu, že celkové náklady nepřekročí rozpočtovanou částku.
 • Grand – Prix – M. Konopka informoval o systému turnajů Grand – Prix, které se budou konat v letech 2008 – 2009 a které vyvrcholí v prosinci 2009 v Karlových Varech, a jejichž účastníkem bude David Navara, V. Sejkora předložil myšlenku využít konání karlovarského turnaje k uspořádání některých dalších akcí (např. MČR mužů), usnesení: VV ŠSČR bere vědomí informaci o účasti Davida Navary v turnajích Grand-Prix, Ú10/41: jednat s P. Matochou o možnostech využití karlovarského turnaje Grand-Prix pro akce ŠSČR – Sejkora – 30. 4. 2008,
 • M. Konopka informoval, že složení TMK bude Konopka – předseda, členové: Klíma, Jasný, Gonsior, další členové se rozmýšlí; následně dohodnuto schválit složení TMK per rollam po vyjasnění, Ú11/41: předložit ke schválení složení TMK ŠSČR – Konopka – 31. 3. 2008

KM

 • J. Říha informoval o výsledcích schůze KM, informoval o složení Komise mládeže, usnesení: VV ŠSČR schvaluje složení Komise mládeže: předseda - Ing. Jaroslav Říha, osoba pověřená M Moravy jednotlivců + M ČR v rapidu - Jiří Novák, osoba pověřená M ČR jednotlivců + M Čech jednotlivců - Ivan Kopal, osoba pověřená extraligou a ligou dorostu, družstev mladších a starších žáků - Jiří Kalužný, osoba pověřená masovým rozvojem a MČR škol - Ing. Zdeněk Fiala - koordinátor individuálních tréninků, středisek mládeže - Vladimír Talla, koordinátor účasti ME, MS, MEU - Marian Sabol.
 • J. Říha předložil návrh na platbu středisek formou zálohy a vyúčtování. Následovala diskuze na téma způsobu vyplácení dotací na krajská střediska mládeže, dohodnuto pro jednoduchost vyplácet dotace až po předložení faktury trenéra či jiného dokladu z KŠS.
 • J. Říha informoval o přípravách odjezdu české výpravy na MS mládeže do Vietnamu a upozornil na komplikace vzhledem k lokalitě, Ú12/41: zjisti cenové relace letenek do Vietnamu a vyžádat od pořadatelů propozice MS mládeže – sekretariát – 31.3.2008.
 • Dále J. Říha informoval o způsobu kontroly výkazů a faktur individuálních trenérů – výkazy budou zasílány na oprávněnou osobu KM V. Tallu, který musí potvrdit proplacení faktury.

  usnesení: VV ŠSČR bere vědomí zprávu KM ŠSČR.

STK

 • L. Jandourek předložil návrh na složení Sportovnětechnické komise ŠSČR, usnesení: VV ŠSČR schvaluje složení sportovnětechnické komise: předseda: Lukáš Jandourek, členové: David Ciprys, Pavel Chrz, Milan Jenč, Jiří Kalužný, Tomáš Přikryl, Petr Šplíchal, Ondřej Vinklárek.
 • L. Jandourek informoval o své představě práce STK: úkolem v nejbližším období bude především zlepšit prezentaci soutěží na webu, umísťovat na web články s řešením sporných situací s vysvětlením, vypisování konkurzů s dostatečným předstihem; bude připravována eventuelní změna Soutěžního řádu ŠSČR především na základě podnětů členské základny a bude prověřena výše startovného v soutěžích.

  usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci STK ŠSČR.

OK

 • J. Krejnický předložil návrh na složení Organizační komise, usnesení: VV ŠSČR schvaluje složení Organizační komise: předseda: Jiří Krejnický, členové: David Ciprys, Bohumír Sunek, Jitka Kniezková, Jaroslav Kořínek, Martin Šmajzr.

KK

 • L. Palovský předložil návrh na složení klasifikační komise, usnesení: VV ŠSČR schvaluje složení Klasifikační komise: předseda: Ladislav Palovský, členové: Jiří Krejnický, Martin Šmajzr.
 • Krátká diskuze byla znovu věnována připravované změně Klasifikačního řádu ŠSČR (především s ohledem na změnu vydání LOK ČR), dohodnuto urychlit přípravu a schválení celého Klasifikačního řádu.

KR

 • L. Palovský předložil návrh na složení komise rozhodčích, usnesení: VV ŠSČR schvaluje složení Komise rozhodčích: předseda: Ladislav Palovský, členové: Richard Fischl, Ladislav Ester, Petr Harasimovič, Jaroslav Benák.
 • L. Palovský informoval o tom, že oslovil předsedu komise rozhodčích FIDE pana Giesena ohledně návrhů k pravidlům FIDE, který mu následně navrhované změny zaslal e-mailem s možností zaslání připomínek. Požádal všechny o zaslání názorů. Informoval také, že po přijetí pravidel na kongresu musí být provedena Ú13/41: návrhy na změnu pravidel FIDE předložit k možnosti připomínkování veřejnosti na webových stránkách – Palovský – 20. 3. 2008.
 • Informoval o řešení provinění několika rozhodčích – o výsledcích budou VV i veřejnost informováni.
 • L. Palovský rovněž informoval, že byl osloven autor SwissManageru p. Herzeg ohledne možnosti vytvoření českého prostředí, dále informoval školeních a seminářích pro rozhodčí a o možnosti vytvořit na webu stránku věnovanou diskuzi k pravidlům a řešení sporných situací.

  Usnesení: VV ŠSČR bere zprávu KR ŠSČR na vědomí.

KMP

 • P. Herejk informoval o uvažovaných členech KPM a informoval, že složení KMP bude předloženo, ke schválení per rollam, Ú14/41: předložit ke schválení složení KMP ŠSČR – Herejk – 31. 3. 2008.

7. Zhodnocení Mistrovství ČR jednotlivců (Jandourek, Konopka)

O přípravách a průběhu Mistrovství ČR jednotlivců informoval L. Jandourek, konstatoval, že i přes snížení cenového fondu byla účast nejlepší za poslední tři roky; informaci o průběhu doplnil M. Konopka, v následné diskuzi hodnocena organizace na vysoké úrovni, osvědčil se model vyřazovacího modelu žen, kritizováno bylo prostorové uspořádání hracího sálu s přístupem diváků mezi šachovnice a nevhodně umístěné šachovnice žen, ne úplně zvládnuté bylo závěrečné vyhodnocení. Závěrem konstatováno, že do budoucna nutno s pořadatelem lépe smluvně ošetřit záležitosti propagačního charakteru (vystupování a oblečení hráčů, lepší organizace zahájení a zakončení).

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o průběhu Mistrovství ČR jednotlivců 2008.

8. Různé

 • P. Buchníček v souvislosti s navrhovanými změnami zákonů ČR ohledně cizinců v ČR doporučil sledovat tuto legislativu a případně se k této problematice v budoucnu vrátit.
 • P. Herejk požádal všechny členy o zaslání kontaktů, které budou umístěny na webových stránkách, Ú15/41: zaslat kontaktní údaje členů VV a odborných komisí pro webové stránky – všichni členové VV - ihned.
 • Dohodnuto vyrobit pro všechny členy VV vizitky, Ú16/41: zajistit výrobu vizitek pro všechny členy VV – sekretariát – 31. 3. 2008.
 • P. Herejk tlumočil dopis J. Daniela s návrhem na zrušení kategorie cizinců z EU v soutěžích družstev jako změnu Soutěžního řádu, Ú17/41: projednat systém zařazování cizinců, hostů a volných hráčů v soutěžích družstev v STK – Jandourek – 31. 5. 2008.
 • P. Buchníček a P. Herejk informovali o žádosti Slovenského šachového svazu o podporu turnaje států V4 a o písemné podpoře turnaje; v diskuzi konstatována nemateriální podpora turnaje, ale v případě, že by se tato podpora dotkla rozpočtu ŠSČR, bude nutno tuto otázku znovu otevřít na jednání VV.
 • Termín příští schůze – PO 19. 5. 2008 17,00 h. v Praze na Strahově.

Zapsal: Petr Herejk

Ověřil: Vlastimil Sejkora

Přílohy předávané při zahájení schůze:

 • Připomínky k Jednacímu řádu VV ŠSČR L. Jandourka a P. Buchníčka
 • Výsledovka hospodaření ŠSČR k 12.3.2008
 • Žádost TMK o vyjádření VV k nadcházejícím akcím a navrhovaným změnám
 • Rozpočet Reprezentace 2008
 • Rozpočet Komise mládeže

Přílohy:

 • Jednací řád VV ŠSČR
 • Seznam úkolů a usnesení VV ŠSČR
 • Aktualizovaný termínový kalendář

Seznam úkolů a usnesení VV ŠSČR:

Úkoly

Ú27/02: zlepšit grafickou a obsahovou stránku webu ŠSČR – Krejnický – průběžně plněno,

Ú104/02: zjistit a předat na sekretariát ŠSČR spojení na šachové novináře – všichni – trvalý úkol,

Ú26/04: zajistit vnější příjmové zdroje pro ŠSČR - úkol pro všechny - trvale,

Ú04/36: zlepšit prezentaci šachových turnajů na webových stránkách – Jandourek – trvalý úkol,

Ú01/40: dopracovat zprávu o činnosti VV ŠSČR za rok 2007 o závěry 40. schůze VV a předložit ji členům VV ŠSČR k definitivnímu schválení – Herejk – splněno.

Ú02/40: po uzavření hospodaření roku 2007 dopracovat čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2007 a čerpání rozpočtu včetně komentáře k čerpání předložit členům VV ke schválení per rollam – Papay – splněno.

Ú03/40: vypracovat komentář k návrhu rozpočtu ŠSČR na rok 2008 a přeložit jej VV ŠSČR ke schválení – Papay – splněno.

Ú04/40: připravit pro delegáty konference ŠSČR 2008 rozvahu a výsledovku hospodaření za rok 2007 – Papay – splněno.

Ú05/40: připravit volební lístky pro volby VV ŠSČR a RK ŠSČR – sekretariát ŠSČR – splněno.

Ú06/40: připravit všechny potřebné materiály pro konferenci – sekretariát ŠSČR – splněno.

Ú07/40: projednat v KK uvádění neaktivních a vyřazených hráčů na LOK – Palovský – 1. 4. 2008,

Ú08/40: vytipovat a předložit VV návrh na nového kapitána reprezentačního družstva žen ke schválení per rollam – Herejk – splněno.

Ú09/40: zapracovat úpravy modelu MČR mužů od roku 2009 do Soutěžního řádu a předložit ke schválení paragrafované znění – Chrz – splněno.

Ú10/40: připravit článek o schváleném modelu MČR mužů od roku 2009 pro webové stránky ŠSČR – Jandourek – trvá.

Ú11/40: zaslal na FIDE žádosti o udělení FIDE arbitra (FA) pro Ladislava Palovského a Ladislava Benáka – Štross – splněno.

Ú12/40: zaslat p. Filipowiczovi oficiální nominaci V. Jansy na Mistrovství Evropy seniorů 2008 – Herejk – 31. 3. 2008,

Ú13/40: informovat ŠK Duras o rozhodnutí o odvolání a předat podkladové materiály STK – sekretariát – splněno.


Ú01/41: připravit paragrafované znění Klasifikačního řádu ŠSČR – Palovský – 30. 4. 2008,

Ú02/41: připomínkovat veškerou platnou legislativou ŠSČR – všichni členové VV – 31. 5. 2008,

Ú03/41: hledat mezi šachisty nové kameramany – všichni – 30.6.2008,

Ú04/41: zaslat připomínky a požadavky na webové stránky – všichni členové VV – 1. 4. 2008,

Ú05/41: zaslat členům VV technické parametry nabízených webhostingů – Herejk – 18. 3. 2008,

Ú06/41: zaslat připomínky k nabídce webhostingů – členové VV – 25. 3. 2008,

Ú07/41: po konzultaci nabídky webhostingů s odborníky předložit návrh na řešení ke schválení per rollam – Sejkora, Herejk – 31. 3. 2008,

Ú08/41: vypracovat seznam obrazových materiálů ze zahraničních turnajů zajištěných indickou televizí a předložit ke schválení ve VV návrh na odměnu pro B. Modra – Herejk – 15. 4. 2008,

Ú09/41: připravit podkladový materiál pro systém odesílání příspěvků na KŠS – Papay – do příští schůze VV,

Ú10/41: jednat s P. Matochou o možnostech využití karlovarského turnaje Grand-Prix pro akce ŠSČR – Sejkora – 30. 4. 2008,

Ú11/41: předložit ke schválení složení TMK ŠSČR – Konopka – 31. 3. 2008,

Ú12/41: zjisti cenové relace letenek do Vietnamu a vyžádat od pořadatelů propozice MS mládeže – sekretariát – 31. 3. 2008,

Ú13/41: návrhy na změnu pravidel FIDE předložit k možnosti připomínkování veřejnosti na webových stránkách – Palovský – 20. 3. 2008,

Ú14/41: předložit ke schválení složení KMP ŠSČR – Herejk – 31. 3. 2008,

Ú15/41: zaslat kontaktní údaje členů VV a odborných komisí pro webové stránky – všichni členové VV - ihned,

Ú16/41: zajistit výrobu vizitek pro všechny členy VV – sekretariát – 31.3.2008,

Ú17/41: projednat systém zařazování cizinců, hostů a volných hráčů v soutěžích družstev v STK – Jandourek – 31. 5. 2008.

Usnesení 41. schůze VV ŠSČR

VV ŠSČR vyslovil poděkování hráčům reprezentačního družstva seniorů ve složení Vlastimil Jansa, Jiří Lechtýnský, Josef Přibyl, Jindřich Trapl a Jan Sikora-Lerch za výkon a výsledek na Mistrovství Evropy seniorských družstev 2008 a vysoce oceňuje zisk titulu mistrů Evropy,

VV ŠSČR schvaluje vyplacení příspěvku pro členy družstva ČR na ME seniorských družstev 2008 ve výši 25.000 Kč na úhradu části pobytových nákladů z kapitoly rozpočtu „Zahraniční soutěž“,

VV ŠSČR schvaluje vyplacení odměny za 1-3/2008 pro webmastera M. Poslušného ve výši 9000 Kč, pro administrátora KM J. Paukerta 3000 Kč, a pro administrátora soutěží a reprezentace F. Štrosse za 1-2/2008 částku ve výši 4000 Kč,

VV ŠSČR schvaluje s platností od 1. 3. 2008 odměny za webové stránky takto: webmaster M. Poslušný 3000 Kč/měsíc, administrace stránek KM J. Paukert 1000 Kč/měsíc, administrace stránek soutěží, reprezentace a informací ŠSČR - sekretariát ŠSČR 2000 Kč/měsíc, odměny budou čtvrtletně schvalovány,

VV ŠSČR schvaluje, že součástí smluv s trenéry a dalšími činovníky, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými, musí být kopie živnostenského oprávnění případně jiný doklad dokládající způsobilost podnikat,

VV ŠSČR bere na vědomí konkretizaci rozpočtu TMK ŠSČR pro rok 2008,

VV ŠSČR bere na vědomí konkretizaci rozpočtu TMK ŠSČR pro rok 2008,

VV se zavazuje převzít do plánu práce na rok 2008 úkoly stanovené konferencí ŠSČR 2008:

1. předložit KŠS návrh na zvýšení členských příspěvků, případně jako alternativu navrhnout zvýšení cen služeb do 31.12. 2008,

2. zvát na konferenci dle organizačního řádu po 3 zástupcích za přidružená sdružení,

3. předložit konferenci ŠSČR 2009 vyrovnaný rozpočet,

4. překročí-li plánovaný hospodářský výsledek ŠSČR 2008 o více než 250tis, je VV povinen svolat mimořádnou konferenci,

5. zasílat emailem v kopii materiály rozesílané členům VV a zvát předsedy krajů, kteří nemají zastoupení ve VV, na schůze VV,

VV ŠSČR schvaluje, že pozvánky na schůze VV ŠSČR, zápisy ze schůzí VV a zásadní dokumenty budou zasílány také na všechny předsedy KŠS, a schvaluje, že Všem předsedům KŠS je umožněna na vlastní náklady účast na všech schůzích VV,

VV ŠSČR schvaluje na Mitropa Cup 2008 vyslání pouze reprezentačního týmu mužů v pětičlenném složení,

VV ŠSČR schvaluje vyslání jednoho trenéra navíc na olympiádu 2008 a zvýšení počtu jednolůžkových pokojů na 6 za předpokladu, že celkové náklady nepřekročí rozpočtovanou částku,

VV ŠSČR bere vědomí informaci o účasti Davida Navary v turnajích Grand-Prix,

VV ŠSČR schvaluje složení Komise mládeže: předseda - Ing. Jaroslav Říha, osoba pověřená M Moravy jednotlivců + M ČR v rapidu - Jiří Novák, osoba pověřená M ČR jednotlivců + M Čech jednotlivců - Ivan Kopal, osoba pověřená extraligou a ligou dorostu, družstev mladších a starších žáků - Jiří Kalužný, osoba pověřená masovým rozvojem a MČR škol - Ing. Zdeněk Fiala - koordinátor individuálních tréninků, středisek mládeže - Vladimír Talla, koordinátor účasti ME, MS, MEU - Marian Sabol,

VV ŠSČR bere vědomí zprávu KM ŠSČR,

VV ŠSČR schvaluje složení sportovnětechnické komise: předseda: Lukáš Jandourek, členové: David Ciprys, Pavel Chrz, Milan Jenč, Jiří Kalužný, Tomáš Přikryl, Petr Šplíchal, Ondřej Vinklárek,

VV ŠSČR schvaluje složení Organizační komise: předseda: Jiří Krejnický, členové: David Ciprys, Bohumír Sunek, Jitka Kniezková, Jaroslav Kořínek, Martin Šmajzr,

VV ŠSČR schvaluje složení Klasifikační komise: předseda: Ladislav Palovský, členové: Jiří Krejnický, Martin Šmajzr

VV ŠSČR schvaluje složení Komise rozhodčích: předseda: Ladislav Palovský, členové: Richard Fischl, Ladislav Ester, Petr Harasimovič, Jaroslav Benák,

VV ŠSČR bere zprávu KR ŠSČR na vědomí,

VV ŠSČR bere na vědomí informaci o průběhu Mistrovství ČR jednotlivců 2008.

Aktualizovaný termínový kalendář

03/2008
22.03.2008 - 24.03.2008 Turnaj šachových nadějí Frýdek-Místek
22.03.2008 - 23.03.2008 6. turnaj GP v rapid šachu Strakonice
30.03.2008 10. kolo 1.ČL
04/2008
04.04.2008 - 06.04.2008 Mistrovství ČR dětí do 8 let Most
06.04.2008 11. kolo 2.ČL
14.04.2008 - 15.04.2008 Finále Přeboru škol - 1.-5. třída Malenovice
09.04.2008 - 10.04.2008 Finále Přeboru škol - 6.-9. třída Olomouc
20.04.2008 11. kolo 1.ČL
20.04.2008 - 04.05.2008 Mistrovství Evropy mužů a žen Plovdiv (BUL)
20.04.2008 - 06.05.2008 1. turnaj Grand-Prix FIDE (s D. Navarou) Baku (AZE)
21.04.2008 - 22.04.2008 Finále Přeboru škol - střední školy Stráž pod Ralskem
26.04.2008 - 27.04.2008 Soutěže družstev mládeže
26.04.2008 - 04.05.2008 Ostravský koník 2008 Ostrava
05/2008
02.05.2008 - 04.05.2008 Šachový festival Ústí n.L. - 16. ročník Ústí n. L.
03.05.2008 7. (závěrečný) turnaj Grand Prix v rapid šachu Ústí n. L.
03.05.2008 - 08.05.2008 OPEN Plzeň 2008 Plzeň
03.05.2008 7. turnaj GP v rapid šachu Ústí n. L.
07.05.2008 - 11.05.2008 FIDE OPEN Dubňany Dubňany
24.05.2008 - 04.06.2008 Mitropa Cup mužů a žen Itálie
31.05.2008 - 01.06.2008 Mistrovství ČR družstev starších žáků -- konkurz --
-- konkurz -- Finále poháru družstev v rapid šachu -- konkurz --
-- konkurz -- Mistrovství ČR družstev v bleskovém šachu -- konkurz --
-- konkurz -- Mistrovství ČR žen v rapid šachu -- konkurz --
06/2008
04.06.2008 - 15.06.2008 Mistrovství Evropy dětí do 8 let Batumi (Gruzie)
13.06.2008 - 15.06.2008 Mistrovství ČR družstev mladších žáků Kyjov
18.06.2008 - 11.07.2008 Mistrovství světa žen 2008 Argentina
19.06.2008 - 28.06.2008 Mistrovství Evropy dorosteneckých družstev Szeged (HUN)
28.06.2008 - 06.07.2008 Karviná OPEN 2008 Karviná
07/2008
09.07.2008 - 27.07.2008 18. ročník Czech Open Pardubice
09.07.2008 - 17.07.2008 MS školních družstev Pardubice
10.07.2008 - 13.07.2008 Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev Pardubice
14.07.2008 - 15.07.2008 Mistrovství ČR v bleskovém maratónu Pardubice
14.07.2008 Mistrovství ČR v holanďanech Pardubice
15.07.2008 Mistrovství ČR ve Fischerových šachách Pardubice
16.07.2008 - 17.07.2008 Mistrovství ČR v rapid šachu Pardubice
20.07.2008 - 27.07.2008 Mistrovství Evropy školních družstev Varna (BUL)
30.07.2008 - 15.08.2008 2. turnaj Grand-Prix FIDE (s D. Navarou) Krasnodarsk (RUS)
08/2008
02.08.2008 - 16.08.2008 Mistrovství světa juniorů do 20 let Ankara (TUR)
15.08.2008 - 24.08.2008 Olympiáda mládeže do 16 let Ankara (TUR)
09.08.2008 - 19.08.2008 Jiráskův memoriál Rakovník
09.08.2008 - 17.08.2008 Mistrovství Evropy seniorů Davos (SWI)
09/2008
05.09.2008 - 14.09.2008 Mistrovství Evropské unie Liverpool (Anglie)
14.09.2008 - 26.09.2008 Mistrovství Evropy mládeže 10-18 Herceg Novi (Č.Hora)
10/2008
03.10.2008 - 18.10.2008 1. světové hry duševních sportů Beijing (CHI)
11.10.2008 - 19.10.2008 Evropský pohár klubových družstev mužů a žen Kallithea (GRE)
11.10.2008 - 30.10.2008 Zápas o titul mistra světa Anand - Kramnik Bonn (Německo)
19.10.2008 - 31.10.2008 Mistrovství světa mládeže Vung Tau (VIE)
22.10.2008 - 26.10.2008 Mistrovství Moravy a Slezska mládeže Havířov
-- konkurz -- Mistrovství Čech mládeže 8-10 -- konkurz --
-- konkurz -- Mistrovství Čech mládeže 12-16 -- konkurz --
-- konkurz -- Polofinále Mistrovství České republiky v kategoriích H18 a H20 -- konkurz --
28.10.2008 - 08.11.2008 Mistrovství světa seniorů Bad Zwischenahn (GER)
11/2008
12.11.2008 - 25.11.2008 38. šachová olympiáda Dresden (GER)
12/2008
13.12.2008 - 29.12.2008 3. turnaj Grand-Prix FIDE Doha (QAT)
20.12.2008 - 21.12.2008 Mistrovství Evropy v rapid šachu Varšava (POL)
?? Mistrovství ČR v bleskovém šachu jednotlivců ??
04/2009
14.04.2009 - 28.04.2009 4. turnaj Grand-Prix FIDE Montreux (SUI)
04.04.2009 - 18.04.2009 Mistrovství Evropy mužů a žen Antalya (TUR)
07/2009
15.07.2009 - 26.07.2009 Czech OPEN + ME amatérů Pardubice
08/2009
01.08.2009 - 17.08.2009 5. turnaj Grand-Prix FIDE (s D. Navarou) Elista (RUS)
31.08.2009 - 09.09.2009 Mistrovství Evropy mládeže Porto San Giorgio (ITA)
09/2009
03.09.2009 - 14.09.2009 MS družstev žen Singapore (SIN)
10/2009
03.10.2009 - 11.10.2009 Evropský pohár klubových družstev mužů a žen Struga, Lake Ochid (FYROM)
21.10.2009 - 31.10.2009 Mistrovství Evropy družstev Novi Sad (SRB)

Jednací řád výkonného výboru Šachového svazu České republiky

I. Základní ustanovení

1. Jednací řád Výkonného výboru Šachového svazu České republiky (dále jen VV ŠSČR) upravuje přípravu a svolávání schůzí VV ŠSČR, pravidla jednání a usnášení VV ŠSČR a způsob zabezpečování kontroly plnění přijatých usnesení.

2. VV ŠSČR v souladu se stanovami ŠSČR zejména:

2.1. plní úkoly uložené stanovami ŠSČR a Konferencí ŠSČR. Při řízení a zabezpečování šachové činnosti je oprávněn rozhodovat o všech věcech, které si k rozhodnutí vyhradí, pokud podle stanov nejsou výlučně vyhrazeny k rozhodování Konferenci ŠSČR;

2.2. jmenuje předsedy jednotlivých odborných komisí a schvaluje personální obsazení odborných komisí;

2.3. schvaluje koncepci činnosti odborných komisí;

2.4. vydává řády a směrnice ŠSČR.

II. Příprava a svolání schůze VV ŠSČR

1. VV ŠSČR pracuje podle plánu práce.

2. Schůze VV ŠSČR svolává podle plánu práce předseda ŠSČR. Podle potřeby, zejména k projednání závažných a naléhavých otázek, může předseda ŠSČR svolat mimořádnou schůzi VV ŠSČR. Musí tak učinit vždy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů VV ŠSČR.

3. Pozvánka na řádnou schůzi musí být odeslána nejpozději týden před termínem konání. Pozvánka a podkladové materiály jsou zasílány e-mailem.

4. Schůze VV ŠSČR jsou zpravidla neveřejné. Veřejné schůze (příp. veřejná projednávání některého bodu programu schůze) se konají, vyžaduje-li to potřeba projednávané věci a vysloví-li s tím VV ŠSČR souhlas. Na schůzi VV ŠSČR budou zváni na vlastní náklady předsedové Krajských šachových svazů.

III. Jednání VV ŠSČR

1. VV ŠSČR je schopen jednat a platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Nesejde-li se dostatečný počet členů VV ŠSČR, je předseda ŠSČR povinen do týdne svolat novou schůzi k projednání téhož (nebo zbývajícího) pořadu jednání. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů VV ŠSČR. Každý člen VV ŠSČR včetně předsedy má jeden hlas.

2. Za nepřítomného člena VV ŠSČR – předsedu odborné komise ŠSČR – se jednání VV ŠSČR může zúčastnit zástupce zmocněný k tomuto účelu předsedou příslušné odborné komise. Tento zástupce má stejná práva jako ostatní členové VV ŠSČR s výjimkou práva hlasovat o předložených návrzích.

3. VV ŠSČR projednává na svých schůzích písemně (e-mail) zpracované materiály, které byly odeslány členům VV nejméně 5 dnů předem. Veškeré předkládané materiály musí být při schůzi k dispozici v písemné podobě. Ve zdůvodněných případech může být návrh se souhlasem VV ŠSČR přednesen ústně. Materiály předané přímo na schůzi mohou být projednány jen výjimečně se souhlasem přítomných členů VV ŠSČR.

4. Podklady k projednání musí obsahovat:

 • název;
 • jméno předkladatele;
 • datum zpracování;
 • stručné seznámení s problematikou;
 • návrh na usnesení.

5. Materiály k projednání mohou předkládat:

 • členové VV ŠSČR;
 • předseda Revizní komise ŠSČR;
 • předsedové komisí ŠSČR;
 • zástupci KŠS;
 • jednotliví členové ŠSČR prostřednictvím svých KŠS.

6. Schůze VV ŠSČR řídí předseda ŠSČR, v jeho nepřítomnosti místopředseda, příp. generální sekretář. Po zahájení schůze zjistí předsedající počet přítomných, navrhne schválení programu a určí ověřovatele zápisu.

7. Program jednání VV ŠSČR obsahuje:

7.1. schválení zápisu z minulé schůze VV ŠSČR;

7.2. schválení programu jednání;

7.3. aktuální informace předsedy a místopředsedy;

7.4. potvrzení hlasování per rollam,

7.5. plánované zprávy a návrhy;

7.6. ostatní (neplánované) návrhy;

7.7. různé – ústní zprávy členů VV ŠSČR, generálního sekretáře ŠSČR, předsedy revizní komise ŠSČR a přizvaných hostů.

8. Slovo k jednotlivým bodům programu zpravidla uděluje předsedající nejprve předkladateli materiálu s tím, aby uvedl předložený materiál včetně navrhovaného usnesení. Pak uděluje slovo dalším účastníkům v pořadí, v jakém se přihlásili. Členové VV ŠSČR a předseda Revizní komise ŠSČR mají právo vznášet dotazy a věcné připomínky, žádat doplnění a vysvětlení, předkládat doplňující návrhy a jejich návrhy musí VV ŠSČR posoudit. Diskuse není omezena časem ani počtem vystoupení, pokud VV ŠSČR nerozhodne jinak. O ukončení diskuse rozhodne VV ŠSČR na návrh předsedajícího.

9. K projednání jednotlivých předloh a návrhů může předsedající přizvat kromě zpracovatele podle potřeby i další funkcionáře a pracovníky ŠSČR, případně další odborníky.

10. Po skončení diskuse k jednotlivým bodům programu shrne předsedající její průběh a výsledek jednání formuluje v závěrečném návrhu usnesení.

11. O návrzích usnesení dává předsedající hlasovat. Hlasuje se zpravidla zdvižením ruky, pokud VV ŠSČR nerozhodne, že proběhne tajné hlasování. Z výsledku hlasování musí být zřejmé, kolik hlasujících je pro nebo proti návrhu a kolik hlasujících se hlasování zdrželo. Každý člen VV ŠSČR může navrhnout, aby se o jednotlivých bodech projednávaného návrhu usnesení hlasovalo odděleně. O takovémto návrhu se rozhodne hlasováním.

12. V případě, že byly uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto návrzích v pořadí, v jakém byly předkládány, a teprve poté o ostatních částech návrhu usnesení.

13. Člen VV ŠSČR má právo na zaprotokolování svého odlišného stanoviska, jestliže o to požádá.

IV. Rozhodování členů VV ŠSČR mimo společné jednání VV ŠSČR

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda ŠSČR (popř. místopředseda ŠSČR či generální sekretář ŠSČR) v rámci svých kompetencí vyvolat usnesení členů VV ŠSČR „per rollam“, a to písemným nebo e-mailovým dotazem u všech členů VV ŠSČR. Takové usnesení je však platné pouze tehdy, když s návrhem na usnesení souhlasila minimálně nadpoloviční většina členů VV ŠSČR. Usnesení „per rollam“ musí být při nejbližším jednání VV ŠSČR zapsáno do zápisu v plném znění a musí být potvrzeno nadpoloviční většinou přítomných členů VV ŠSČR.

V. Usnesení VV ŠSČR a kontrola jejich plnění

1. O jednání VV ŠSČR pořizuje zapisovatel písemný zápis. Za jeho vyhotovení do 7 dnů po skončení schůze odpovídá generální sekretář ŠSČR. Zápis schvaluje VV ŠSČR na své nejbližší schůzi. Originál zápisu podepisují: předseda ŠSČR, pověřený ověřovatel zápisu a zapisovatel. Dokumenty schválené VV ŠSČR v konečné verzi podepisuje předseda ŠSČR. Zápis a schválené dokumenty jsou rozesílány všem členům VV ŠSČR v písemné podobě poštou.

2. Zápis o schůzi VV ŠSČR obsahuje zejména:

2.1. den a místo konání schůze;

2.2. čas zahájení a ukončení schůze;

2.3. jméno předsedajícího;

2.4. jméno zapisovatele;

2.5. jmenný přehled o účasti;

2.6. jméno ověřovatele zápisu;

2.7. program jednání s uvedením předkladatelů projednávaných materiálů;

2.8. údaje o tom, kdo hovořil v diskusi, zejména předložil-li návrhy na změny usnesení;

2.9. přijatá usnesení a úkoly, a bude-li o to požádáno, údaj o počtu hlasů „pro“, „proti“ a „zdržel se“.

3. Odpovědnost za plnění usnesení VV ŠSČR má ten subjekt, jemuž jsou uloženy. Koordinaci plnění usnesení VV ŠSČR zabezpečuje generální sekretář ŠSČR.

4. Z každé schůze se pořizuje tisková zpráva, kterou zpracuje generální sekretář ŠSČR.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení VV ŠSČR 12. 3. 2008.

Dr. Vlastimil Sejkova - předseda ŠSČR