Komuniké z 40. schůze VV ŠSČR

VV ŠSČR na své 40. schůzi dne 15.1.2008 v Praze, mj.: schválil Registrační a přestupní řád ŠSČR v předloženém znění se změnami schválenými v diskuzi a zrušil Směrnici o vedení evidence členské základny ŠSČR, odvolal pana Richarda Biolka z funkce kapitána reprezentačního družstva žen, vzal na vědomí informaci o přípravách volební konference ŠSČR 23.2.2008 v Havlíčkově Brodě a schválil návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2008 předkládaný delegátům konference ŠSČR 2008 ... atd.

Komuniké z 40. schůze VV ŠSČR:

VV ŠSČR na své 40. schůzi dne 15.1.2008 v Praze, mj.:

 • schválil Registrační a přestupní řád ŠSČR v předloženém znění se změnami schválenými v diskuzi a zrušil Směrnici o vedení evidence členské základny ŠSČR,
 • odvolal pana Richarda Biolka z funkce kapitána reprezentačního družstva žen,
 • vzal na vědomí informaci o přípravách volební konference ŠSČR 23.2.2008 v Havlíčkově Brodě a schválil návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2008 předkládaný delegátům konference ŠSČR 2008,
 • schválil návrhy na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR předkládané konferenci ŠSČR 2008,
 • rozhodl schválit zprávu o činnosti ŠSČR za rok 2007 předkládané delegátům konference ŠSČR 2008 až po jejím dopracování o závěry 40. schůze formou per rollam,
 • vzal na vědomí informace o průběhu a výsledcích Mistrovství České republiky v bleskové hře 2008
 • schválil model Mistrovství ČR mužů od roku 2009 (zůstává zachován stávající systém s jedinou výjimkou: účast mistra ČR v kategorii do 20 let je podmíněna jeho aktuálním ratingem min. 2400, v případě nesplnění této podmínky rozhodne o obsazení tohoto místa řídící orgán),
 • vzal na vědomí informaci o výsledcích Světového poháru a Mistrovství světa mládeže a vysoko ocenil 2. místo Kateřiny Němcové mezi dívkami do 18 let,
 • vzal na vědomí informaci o přípravách Mistrovství ČR mužů, žen juniorů a dorostenců 2008,
 • schválil zaslání žádosti o udělení FIDE arbitra (FA) na FIDE pro Ladislava Palovského a Jaroslava Benáka,
 • vzal na vědomí zprávu o hospodaření, zprávu STK, KM, KR a TMK.

Zápis z 40. schůze VV ŠSČR v Praze 15.1.2008

Přítomni: (bez titulů) Herejk, Papay, Chrz, Říha, Buchníček, Sunek, Konopka, Krejnický (8 – 100%)

Host: Štross – sekretář ŠSČR, Novák – předseda RK ŠSČR

1. Zahájení, schválení programu schůze

Schůzi zahájil v 17,15 h. P. Herejk. Program předložený v pozvánce na schůzi byl bez dalších připomínek schválen.

2. Zpráva o činnosti VV ŠSČR

 • Kontrola úkolů
 • Ú05/39: zjistit nejvýhodnější cenové relace šachových souprav a dle toho zajistit nákup 20 ks šachových souprav – J. Papay informoval, že pro potřeby ŠSČR bylo od AVE kontaktu zakoupeno 20 ks šachových souprav v celkové výši 8600 Kč,
 • Ú07/39: zaslat dotaz na FIDE ohledně možnosti získání titulu čestný velmistr – F. Štross informoval, že byl dotaz na FIDE zaslán, v odpovědi bylo uvedeno, že FIDE pozastavila udělování titulů čestný velmistr, a že tato odpověď byla zaslána J. Přibylovi.
 • Potvrzení hlasování per rollam

Usnesení: VV ŠSČR schvaluje rozhodnutí učiněná v uplynulém období per rollam:

 1. vyplacení odměn na ME družstev žen ve výši 30.000 Kč (Němcová 8 000 Kč, Kulovaná 7 000 Kč, Blažková 7 000 Kč, Čedíková 5 000 Kč, Hodová 3 000 Kč)
 2. vyplacení odměny předsedovi ŠSČR Petru Herejkovi ve výši 1 měsíčního platu.

Informace o magazínu "V ŠACHU" na ČT4 Sport

P. Herejk informoval o pokračující spolupráci s ČR na výrobě magazínu V ŠACHU. Bylo odvysíláno již 42. dílů, jako experti působili v posledních dílech Navara, Konopka, Modr, Němcová a Petr, připravuje se prodloužení smlouvy i na rok 2008. Informoval také o zajištění obrazového materiálu ze Světového poháru a z Mistrovství světa mládeže.

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci natáčení o magazínu V ŠACHU.

Informace o webových stránkách ŠSČR

V diskuzi bylo konstatováno, že webové stránky ŠSČR plní svoji informační úlohu v poslední době dobře, připravuje se nové grafické prostředí. Byla konstatována nutnost provádění zvýšené kontroly kompletnosti dokumentů a informací ze strany předsedů odborných komisí.

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci natáčení o magazínu V ŠACHU.

 • Informace ze sekretariátu
 • Byly zpracovány a předány poklady pro získání prostředků na reprezentaci a talentovanou mládež z MŠMT, jednání před oponentní komisí je v plánu 16. 1. 2008, ŠSČR bude zastupovat předseda P. Herejk (pozn. zapisovatele: oponentura proběhla bez větších komplikací, všechny zaslané podklady byly přijaty), o umístění na žebříčku sportů a o výši státních prostředků pro ŠSČR se rozhodne ihned po ukončení oponentur.
 • Jsou připravovány podklady pro přidělení dotace z vlastních zdrojů ČSTV a ze Sazky v kapitole soutěže a ekonomická náročnost (pozn. zapisovatele: podklady byly na ČSTV odevzdány 18. 1. 2007).

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci ze sekretariátu.

3. Zpráva o hospodaření ŠSČR

Zprávu o hospodaření přednesl hospodář J. Papay, stručně okomentoval výsledovku a rozvahu hospodaření ŠSČR za rok 2007 (předána při zahájení schůze), především informoval, že rok 2007 není ještě uzavřen (výhled cca konec ledna), z vlastních zdrojů ČSTV a ze Sazky bylo v roce 2007 poskytnuto 70% plánované výše, prostředky z MŠMT byly poskytnuty ve 100% výši. Bylo provedeno vyrovnání se Sdružením korespondenčního svazu ČR za rok 2007 dle podepsané smlouvy.

V následné diskuzi navrženo navýšit platy pro zaměstnance ŠSČR, J. Papay potvrdil, že s touto částkou je počítáno v návrhu rozpočtu, usnesení: VV ŠSČR schvaluje s účinností od 1. 1. 2008 platy zaměstnanců takto: P. Herejk 29.000 Kč/měsíc, F. Štross 19.000 Kč/měsíc, J. Kniezková 17.000 Kč/měsíc, dále schvaluje příspěvek na penzijní připojištění pro F. Štrosse ve výši 300 Kč/měsíc a konstatuje, že odměna za administraci webových stránek pro F. Štrosse bude vyplácena čtvrtletně po předchozím schválení ve VV.

Usnesení:VV ŠSČR bere na vědomí informaci o hospodaření.

4. Projednání dopisů pana Kaisera

Dopisy pana Kaisera z 20.12.2007 „Chybně formulované usnesení“ a „Zrušení zápočtu turnaje Na počest Dr. Waňkáta“ obdrželi členové VV přílohou pozvánky. P. Herejk v úvodním slově připomněl problematiku řešenou na minulé schůzi v souvislosti s projednáváním odvolání pana Kaisera, následně bylo rozhodnutí včetně formulace znovu přezkoumáno. K oběma dopisům bylo konstatováno, že rozhodnutí stran odvolání pana Kaisera učiněná na 39. schůzi VV ŠSČR bylo učiněno plně v souladu s legislativou Šachového svazu České republiky a dopisy neobsahují žádné nové informace, které by měly vést ke změně rozhodnutí. Usnesení: VV ŠSČR na základě dopisů pana Kaisera z 20. 12. 2007 „Chybně formulované usnesení“ a „Zrušení zápočtu turnaj Na počest Dr. Waňkáta“ znovu přezkoumal rozhodnutí učiněné na 39. schůzi VV ŠSČR, shledal, že bylo učiněno plně v souladu s legislativou ŠSČR. Opětovně potvrdil správnost zamítnutí odvolání pana Kaisera proti rozhodnutí členské schůze ŠK Smíchov ze dne 25. 9. 2007, ve kterém byl jmenovaný vyloučen z ŠK Smíchov, opětovně také potvrdil, že vyloučení jmenovaného z ŠK Smíchov neznamená vyloučení z Šachovém svazu České republiky (návrh na vyloučení jmenovaného VV ŠSČR neobdržel, o vyloučení z ŠSČR VV nejednal a jmenovaný nadále zůstává dle platné legislativy ŠSČR členem ŠSČR). Zároveň VV ŠSČR konstatoval, že dopisy neobsahují žádné nové informace, které by měly vést ke změně rozhodnutí o provedení zápočtu turnaje „Memoriálu M. Wankata“ pořádaného ŠK Smíchov do Listiny osobních koeficientů ČR a opakovaně ani nebyl shledán důvod k předání případu disciplinární komisi ŠSČR. Vzhledem k tomu, že odvolání pana Kaisera nebyla vyhověno ani z části, nebylo v souladu s čl. 8 odst. 3 Odvolacího řádu ŠSČR přiznáno vrácení odvolacího poplatku. VV ŠSČR také konstatoval, že panu Kaiserovi byly již v této záležitosti poskytnuty všechny potřebné informace a není k poskytování dalších informací či dokumentů žádný důvod.

5. Konference ŠSČR 2008

Technická příprava konference

V krátké diskuzi o přípravě konference dohodnuto, že volební urnu zajistí J. Krejnický, materiály na konferenci budou odeslány na delegáty nejpozději do 11. 2. 2008, zároveň budou umístěny na webové stránky ŠSČR; pro delegáty bude připraveno občerstvení (káva, matonka, čaj), cca na 13,00 h. budou připraveny obědy, každý delegát si bude moci vybrat při prezenci ze dvou jídel. Přesun materiálu a pracovníků sekretariátu do Havlíčkova Brodu bude provedena v pátek (bude spojeno se závěrem MČR mužů v pátek 22. 2. 2008), ubytování bude pro zájemce zajištěno. Krátce diskutována otázka personálního obsazení komisí při konferenci, dohodnuto předjednat složení před zahájením konference.

Schválení zprávy o činnosti VV ŠSČR

Zpráva o činnosti VV ŠSČR za rok 2007 byla předložena přílohou pozvánky, stručně okomentoval P. Herejk, který informoval, že do zprávy budou ještě zapracovány závěry 40. schůze VV; následovala krátká diskuze ke zprávě; doplněná zpráva bude členům VV rozeslána k definitivnímu schválení per rollam. Ú01/40: dopracovat zprávu o činnosti VV ŠSČR za rok 2007 o závěry 40. schůze VV a předložit ji členům VV ŠSČR k definitivnímu schválení – Herejk – 31. 1. 2008.

Schválení čerpání rozpočtu za rok 2007

Vzhledem k tomu, že rok 2007 nebyl dosud uzavřen, bylo dohodnuto, že čerpání rozpočtu ŠSČR bude předloženo ke schválení per rollam, Ú02/40: po uzavření hospodaření roku 2007 dopracovat čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2007 a čerpání rozpočtu včetně komentáře k čerpání předložit členům VV ke schválení per rollam – Papay – 31. 1. 2008.

Schválení návrhu rozpočtu ŠSČR na rok 2008

Návrh rozpočtu ŠSČR vypracovaný hospodářem J. Papayem na základě diskuze z minulé 39. schůze VV byl předložen přílohou pozvánky; provedené úpravy okomentoval J. Papay; v krátké diskuzi provedeny drobné změny a vytvořeny „podčarové“ položky, které budou předloženy delegátům konference ŠSČR k posouzení. Usnesení: V ŠSČR schvaluje návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2008 předkládaný delegátům konference ŠSČR 2008.

Další materiály pro konferenci

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR předložen při zahájení schůze, krátce byly diskutovány a podpořeny jednotlivé návrhy a následně jejich předložení delegátům konference 2008 schváleno. M. Konopka navrhl zvýšit odměny trenérů, po diskuzi navrhnuto zapracovat do návrhu změny Ekonomické směrnice ŠSČR předkládané VV ŠSČR odměny trenérům takto: Trenéři 1. třídy, velmistři a mezinárodní mistři s 2. trenérskou třídou a trenéři 2. třídy s vysokoškolským vzděláním pedagogického směru – 250 Kč, ostatní trenéři 2. třídy 220 Kč, trenéři 3. třídy – 150 Kč a trenéři 4. třídy – 90 Kč. Usnesení: VV ŠSČR schvaluje návrhy na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR předkládané konferenci ŠSČR 2008.

Návrh Jednacího řádu konference ŠSČR 2008 byl předložen při zahájení schůze; materiál stručně okomentoval P. Herejk. Usnesení: VV ŠSČR schvaluje návrh Jednacího řádu konference ŠSČR 2008 předkládaný delegátům konference ŠSČR 2008.

Ú03/40: vypracovat komentář k návrhu rozpočtu ŠSČR na rok 2008 a přeložit jej VV ŠSČR ke schválení – Papay – 31. 1. 2008.

Ú04/40: připravit pro delegáty konference ŠSČR 2008 rozvahu a výsledovku hospodaření za rok 2007 – Papay – 31. 1. 2008.

Ú05/40: připravit volební lístky pro volby VV ŠSČR a RK ŠSČR – sekretariát ŠSČR – 31. 1. 2008.

Ú06/40: připravit všechny potřebné materiály pro konferenci – sekretariát ŠSČR – 8. 2. 2008

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o přípravě konference ŠSČR 2008.

6. Projednání změny Registračního a přestupního řádu ŠSČR

Návrh změn Registračního a přestupního řádu ŠSČR vypracovaný J. Krejnickým se zapracováním alternativního návrhu TMK předloženého M. Konopkou byl předložen přílohou pozvánky. O návrzích změn informoval J. Krejnický, především předložil návrh na zrušení Směrnice o vedení evidence členské základny ŠSČR s tím, že byly hlavní body směrnice zapracovány do předkládaného návrhu Registračního a přestupního řádu. Úvodní diskuze byla zaměřena na vyjasnění převodu hráčů mezi federacemi; bylo provedeno vyjasnění pojmů a zrušena povinnost vazby na dlouhodobý pobyt z důvodu nevyjasněnosti právních důsledků. V dílčích hlasování rozhodnuto nejprve o textu článku č. 4 Převody hráčů mezi federacemi. V dalším průběhu se VV ŠSČR detailně seznámil se všemi změnami, které bez větších úprav podpořil.

Usnesení: VV ŠSČR schvaluje Registrační a přestupní řád ŠSČR v předloženém znění se změnami schválenými v diskuzi a zrušuje Směrnici o vedení evidence členské základny ŠSČR.

Ú07/40: projednat v KK uvádění neaktivních a vyřazených hráčů na LOK – Sunek – 1. 3. 2008.

7. Zhodnocení práce reprezentačního kapitána družstva žen R. Biolka

Materiál „Zhodnocení výsledků ženské reprezentace a kapitána R. Biolka 2002 – 2007. Stručně okomentoval M. Konopka, který informoval, že k výsledkům ženské reprezentace není z pozice TMK co vytknout, a tlumočil neutrální stanovisko TMK k případnému odvolání R. Biolka. Následně vytknuto, že materiál je pouhým hodnocením výsledků bez hlubší analýzy práce kapitána.

V následné diskuzi podrobena práce R. Biolka na postu kapitána reprezentačního družstva žen kritice, především negativně byla hodnocena nedostatečná komunikace s členkami družstva, neexistence jakékoli koncepční a trenérské práci s reprezentačním družstvem žen, neřešení dlouhodobých problémů v družstvu a také neúčast české ženské jedničky na posledním ME družstev.

Usnesení: VV ŠSČR odvolává z funkce kapitána reprezentačního družstva žen pana Richarda Biolka (6 pro, 0 proti a 2 se zdrželi hlasování), Ú08/40: vytipovat a předložit VV návrh na nového kapitána reprezentačního družstva žen ke schválení per rollam – Herejk – 1. 2. 2007.

8. Zpráva STK

Informace o průběhu a výsledcích MČR v bleskovém šachu

Výsledky MČR obdrželi přítomní při zahájení schůze, o akci stručně informoval P. Chrz, který mistrovství hodnotil jako zdařilé. V diskuzi konstatováno, že účast byla na dobré úrovni a to i přes snížení finančních podmínek. Potvrzeno nadále při stanovování finančních podmínek pro titulované hráče výrazně diferencovat nejlepší české hráče. Potvrzeno zachovat model tří turnajů i pro příští rok.

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informace o průběhu a výsledcích Mistrovství České republiky v bleskové hře 2008

Projednání modelu MČR mužů od roku 2009

Informaci o modelu MČR mužů od roku 2009 předložil P. Chrz při zahájení schůze, v úvodním slově potvrdil, že STK ustoupila požadavku TMK ve věci spodní výkonnostní hranice juniora. V diskuzi zmíněn a negativně hodnocen článek o MČR mužů na stránkách Šachového týdeníku. Následně byl předložený model schválen.

Usnesení: VV ŠSČR schvaluje model Mistrovství ČR mužů od roku 2009 předložený STK a TMK: uzavřený kruhový turnaj o 12 účastnících, s předběžným termínem v únoru daného roku; právo účasti první tři hráči z předchozího Mistrovství ČR mužů, čtyři hráči postupující z polofinále, mistr ČR v kategorii do 20 let z předcházejícího roku s ratingem FIDE k termínu nejblíže předcházejícímu MČR ve výši min. 2400 (pokud nebude splněna podmínka ratingu, rozhodne o obsazení tohoto místa řídící orgán), čtyři hráče nominuje řídící orgán.

Ú09/40: zapracovat úpravy modelu MČR mužů od roku 2009 do Soutěžního řádu a předložit ke schválení paragrafované znění – Chrz – 31. 1. 2008.

Ú10/40: připravit článek o schváleném modelu MČR mužů od roku 2009 pro webové stránky ŠSČR – Chrz – 25. 1. 2008.

Informace o přípravách M ČR mužů, žen, juniorů a dorostenců

P. Herejk informoval o podepsání smluv na pořádání všech tří turnajů (muži a ženy s AVE kontaktem, junioři a dorostenci s Jiskrou Havlíčkův Brod), P. Chrz informoval o stavu přihlášek na únorové MČR a o způsobu „oslovování“ dalších náhradníků, krátce diskutována otázka finanční motivace pro hráče špičky naše žebříčku, usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o přípravách Mistrovství ČR mužů, žen juniorů a dorostenců 2008.

9. Zpráva o činnosti dalších odborných komisí

KM – J. Říha informoval o připravovaném MČR mládeže v březnu na Seči a o trenérském zabezpečení. P. Herejk informoval o výsledcích Mistrovství světa mládeže, především vyzdvihl 2. místo K. Němcové, usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o výsledcích Mistrovství světa mládeže a vysoce oceňuje 2. místo Kateřiny Němcové mezi dívkami do 18 let.

Usnesení: VV ŠSČR bere zprávu KM na vědomí.

KR – B. Sunek informoval o proběhlých seminářích rozhodčích (v průběhu roku 2007 proběhlo šest seminářů), alarmující je stav, že obnovení třídy rozhodčího využila jen cca 1/3 rozhodčích (na posledním semináři v Praze byly jen tři rozhodčí), informoval, že v nejbližším období budou vydány obnovené seznamy rozhodčích.

Dále B. Sunek předložil ke schválení návrhy na zaslání žádosti o udělení FIDE arbitra pro Ladislava Palovského a Jaroslava Benáka, konstatoval, že oba splňují všechny potřebné náležitosti a jménem KR jejich žádost podpořil, usnesení: VV ŠSČR schvaluje zaslání žádosti o udělení FIDE arbitra (FA) pro Ladislava Palovského a Jaroslava Benáka,

Ú11/40: zaslal na FIDE žádosti o udělení FIDE arbitra (FA) pro Ladislava Palovského a Ladislava Benáka – Štross – 20. 1. 2008.

Usnesení: VV ŠSČR bere zprávu KR na vědomí.

TMK – M.Konopka informoval o korespondenci s p. Filipowiczem z Polska ohledně nominace V. Jansy na ME seniorů (s úhradou nákladů) za naší zónu, dohodnuto zaslat oficiální nominaci formou dopisu, usnesení: VV ŠSČR podporuje nominaci V. Jansy za zónu středoevropských států na Mistrovství Evropy seniorů 2008.

Ú12/40: zaslat p. Filipowiczovi oficiální nominaci V. Jansy na Mistrovství Evropy seniorů 2008 – Herejk – 31. 3. 2008.

M. Konopka informoval o výsledcích a průběhu Světového poháru v Khanty-Mansyijsku (D. Navara vypadl ve druhém kole, V. Láznička v kole prvním) a o problémech s pořadateli ohledně plateb, usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o výsledcích Světového poháru.

Usnesení:VV ŠSČR bere zprávu TMK na vědomí.

10. Různé

P. Herejk informoval o Odvolání ŠK Duras BVK proti rozhodnutí vedoucího soutěže 1. ligy – východ ze dne 28. 11. 2007. P. Chrz informoval o rozhodnutí vedoucího soutěže 1. ligy – východ p. Kořínka, který kontumoval zápas Duras B – Třinec B v poměru 0 – 8, a konstatoval, že problém náleží k řešení řídícímu orgánu (STK) ve formě rozhodování o námitce. Po krátké diskuzi bylo projednávání odvolání odmítnuto.

Usnesení: VV ŠSČR projednání Odvolání proti rozhodnutí vedoucího soutěže 1. ligy – východ ze dne 28. 11. 2007 odmítá, schvaluje vrácení odvolacího poplatku a předává záležitost k řešení STK.

Ú13/40: informovat ŠK Duras o rozhodnutí o odvolání a předat podkladové materiály STK – sekretariát – 20. 1. 2008.

P. Herejk informoval o žádosti TJ Respekt Frenštát p. R. o příspěvek na Mistrovství ČR v šachu tělesně postižených mužů a žen 2008, usnesení: VV ŠSČR schvaluje příspěvek pro pořadatele Mistrovství ČR v šachu tělesně postižených mužů a žen 2008 ve výši 5000 Kč formou úhrady reklamy.

Na závěr schůze poděkoval P. Herejk všem členům VV za odvedenou práci v uplynulém tříletém období a ve 22,30 hod. schůzi ukončil.

Zapsal: František Štross, oOvěřil: Petr Herejk

Přílohy předávané při zahájení schůze:

 • Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2008
 • Výsledovka a rozvaha hospodaření ŠSČR za rok 2007
 • Návrh jednacího řádu
 • Návrh změny Ekonomické směrnice
 • Návrh Registračního a přestupního řádu ŠSČR
 • Výsledky MČR v bleskovém šachu 2007
 • Model MČR mužů od roku 2009

Přílohy

 • Seznam úkolů a usnesení VV ŠSČR
 • Aktualizovaný termínový kalendář
 • Registrační a přestupní řád ŠSČR ve schváleném znění

Seznam úkolů a usnesení VV ŠSČR:

Úkoly

Ú27/02: zlepšit grafickou a obsahovou stránku webu ŠSČR – Krejnický – průběžně plněno,

Ú104/02: zjistit a předat na sekretariát ŠSČR spojení na šachové novináře – všichni – trvalý úkol,

Ú26/04: zajistit vnější příjmové zdroje pro ŠSČR - úkol pro všechny - trvale,

Ú04/36: zlepšit prezentaci šachových turnajů na webových stránkách – Chrz – trvalý úkol,

Ú09/38: zapracovat legislativní úpravy převodu cizinců na CZE do Registračního a přestupního řádu ŠSČR a předložit jej VV ke schválení – Krejnický, Konopka – splněno

Ú01/39: zpracovat písemně návrh modelu Mistrovství ČR mužů od roku 2009 a předložit jej ke schválení příští schůzi VV – Chrz, Konopka – splněno

Ú02/39: umístit na web informaci o možnosti vysílání reklamy v magazínu V ŠACHU – Herejk – splněno

Ú03/39: umístit na web ceník reklam ŠSČR – Herejk – splněno

Ú04/39: dohodnout s B. Modrem zajištění obrazového materiálu z Mistrovství světa mládeže a ze Světového poháru 2007 – Herejk – splněno

Ú05/39: zjistit nejvýhodnější cenové relace šachových souprav a dle toho zajistit nákup 20 ks šachových souprav – Papay – splněno.

Ú06/39: zaslat rozhodnutí o odvolání oddílu ŠK Česká Lípa včetně odůvodnění – sekretariát ŠSČR – splněno.

Ú07/39: zaslat dotaz na FIDE ohledně možnosti získání titulu čestný velmistr – Štross – splněno,

Ú08/39: zaslat rozhodnutí o odvolání doporučeně p. Kaiserovi – sekretariát ŠSČR – splněno,

Ú09/39: zaslat zprávu o činnosti odborných komisí za rok 2007 s ohlédnutím za celé tříleté volební období – předsedové odborných komisí – splněno,

Ú10/39: Připravit zprávu o činnost VV ŠSČR a předložit ji členům VV ŠSČR k připomínkování – Herejk – splněno

Ú11/39: zapracovat do návrhu rozpočtu 2008 připomínky z diskuze a předložit VV ke schválení - Papay - splněno.

Ú12/39: provést zhodnocení práce kapitána družstva žen p. Biolka v TMK a závěry předložit příští schůzi VV ŠSČR – Konopka – splněno.


Ú01/40: dopracovat zprávu o činnosti VV ŠSČR za rok 2007 o závěry 40. schůze VV a předložit ji členům VV ŠSČR k definitivnímu schválení – Herejk – 31. 1. 2008.

Ú02/40: po uzavření hospodaření roku 2007 dopracovat čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2007 a čerpání rozpočtu včetně komentáře k čerpání předložit členům VV ke schválení per rollam – Papay – 31. 1. 2008

Ú03/40: vypracovat komentář k návrhu rozpočtu ŠSČR na rok 2008 a přeložit jej VV ŠSČR ke schválení – Papay – 31. 1. 2008.

Ú04/40: připravit pro delegáty konference ŠSČR 2008 rozvahu a výsledovku hospodaření za rok 2007 – Papay – 31. 1. 2008.

Ú05/40: připravit volební lístky pro volby VV ŠSČR a RK ŠSČR – sekretariát ŠSČR – 31. 1. 2008.

Ú06/40: připravit všechny potřebné materiály pro konferenci – sekretariát ŠSČR – 8. 2. 2008

Ú07/40: projednat v KK uvádění neaktivních a vyřazených hráčů na LOK – Sunek – 1. 3. 2008

Ú08/40: vytipovat a předložit VV návrh na nového kapitána reprezentačního družstva žen ke schválení per rollam – Herejk – 1. 2. 2007

Ú09/40: zapracovat úpravy modelu MČR mužů od roku 2009 do Soutěžního řádu a předložit ke schválení paragrafované znění – Chrz – 31. 1. 2008

Ú10/40: připravit článek o schváleném modelu MČR mužů od roku 2009 pro webové stránky ŠSČR – Chrz – 25. 1. 2008.

Ú11/40: zaslal na FIDE žádosti o udělení FIDE arbitra (FA) pro Ladislava Palovského a Ladislava Benáka – Štross – 20. 1. 2008.

Ú12/40: zaslat p. Filipowiczovi oficiální nominaci V. Jansy na Mistrovství Evropy seniorů 2008 – Herejk – 31. 3. 2008,

Ú13/40: informovat ŠK Duras o rozhodnutí o odvolání a předat podkladové materiály STK – sekretariát – 20. 1. 2008.

Usnesení 40. schůze VV ŠSČR

VV ŠSČR schvaluje rozhodnutí učiněná v uplynulém období per rollam:

 1. vyplacení odměn na ME družstev žen ve výši 30.000 Kč (Němcová 8 000 Kč, Kulovaná 7 000 Kč, Blažková 7 000 Kč, Čedíková 5 000 Kč, Hodová 3 000 Kč)
 2. vyplacení odměny předsedovi ŠSČR Petru Herejkovi ve výši 1 měsíčního platu
 3. VV ŠSČR bere na vědomí informaci natáčení o magazínu V ŠACHU.
 4. VV ŠSČR bere na vědomí informaci ze sekretariátu.
 5. VV ŠSČR schvaluje s účinností od 1. 1. 2008 platy zaměstnanců takto: P. Herejk 29.000 Kč/měsíc, F. Štross 19.000 Kč/měsíc, J. Kniezková 17.000 Kč/měsíc, dále schvaluje příspěvek na penzijní připojištění pro F. Štrosse ve výši 300 Kč/měsíc a konstatuje, že odměna za administraci webových stránek pro F. Štrosse bude vyplácena čtvrtletně po předchozím schválení ve VV.
 6. VV ŠSČR bere na vědomí informaci o hospodaření.
 7. VV ŠSČR na základě dopisů pana Kaisera z 20.12.2007 „Chybně formulované usnesení“ a „Zrušení zápočtu turnaj Na počest Dr. Waňkáta“ znovu přezkoumal rozhodnutí učiněné na 39. schůzi VV ŠSČR, shledal, že bylo učiněno plně v souladu s legislativou ŠSČR. Opětovně potvrdil správnost zamítnutí odvolání pana Kaisera proti rozhodnutí členské schůze ŠK Smíchov ze dne 25. 9. 2007, ve kterém byl jmenovaný vyloučen z ŠK Smíchov, opětovně také potvrdil, že vyloučení jmenovaného z ŠK Smíchov neznamená vyloučení z Šachovém svazu České republiky (návrh na vyloučení jmenovaného VV ŠSČR neobdržel, o vyloučení z ŠSČR VV nejednal a jmenovaný nadále zůstává dle platné legislativy ŠSČR členem ŠSČR). Zároveň VV ŠSČR konstatoval, že dopisy neobsahují žádné nové informace, které by měly vést ke změně rozhodnutí o provedení zápočtu turnaje „Memoriálu M. Wankata“ pořádaného ŠK Smíchov do Listiny osobních koeficientů ČR a opakovaně ani nebyl shledán důvod k předání případu disciplinární komisi ŠSČR. Vzhledem k tomu, že odvolání pana Kaisera nebyla vyhověno ani z části, nebylo v souladu s čl. 8 odst. 3 Disciplinárního řádu ŠSČR přiznáno vrácení odvolacího poplatku. VV ŠSČR také konstatoval, že panu Kaiserovi byly již v této záležitosti poskytnuty všechny potřebné informace a není k poskytování dalších informací či dokumentů žádný důvod.
 8. VV ŠSČR schvaluje návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2008 předkládaný delegátům konference ŠSČR 2008
 9. VV ŠSČR schvaluje návrhy na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR předkládané konferenci ŠSČR 2008.
 10. VV ŠSČR schvaluje návrh Jednacího řádu konference ŠSČR 2008 předkládaný delegátům konference ŠSČR 2008.
 11. VV ŠSČR bere na vědomí informaci o přípravě konference ŠSČR 2008.
 12. VV ŠSČR schvaluje Registrační a přestupní řád ŠSČR v předloženém znění se změnami schválenými v diskuzi a zrušuje Směrnici o vedení evidence členské základny ŠSČR.
 13. VV ŠSČR odvolává z funkce kapitána reprezentačního družstva žen pana Richarda Biolka (6 pro, 0 proti a 2 se zdrželi hlasování),
 14. VV ŠSČR bere na vědomí informace o průběhu a výsledcích Mistrovství České republiky v bleskové hře 2008
 15. VV ŠSČR schvaluje model Mistrovství ČR mužů od roku 2009 předložený STK a TMK: uzavřený kruhový turnaj o 12 účastnících, s předběžným termínem v únoru daného roku; právo účasti první tři hráči z předchozího Mistrovství ČR mužů, čtyři hráči postupující z polofinále, mistr ČR v kategorii do 20 let z předcházejícího roku s ratingem FIDE k termínu nejblíže předcházejícímu MČR ve výši min. 2400 (pokud nebude splněna podmínka ratingu, rozhodne o obsazení tohoto místa řídící orgán), čtyři hráče nominuje řídící orgán.
 16. VV ŠSČR bere na vědomí informaci o přípravách Mistrovství ČR mužů, žen juniorů a dorostenců 2008
 17. VV ŠSČR bere na vědomí informaci o výsledcích Mistrovství světa mládeže a vysoce oceňuje 2. místo Kateřiny Němcové mezi dívkami do 18 let
 18. VV ŠSČR schvaluje zaslání žádosti o udělení FIDE arbitra (FA) pro Ladislava Palovského a Jaroslava Benáka,
 19. VV ŠSČR bere zprávu KR na vědomí.
 20. VV ŠSČR podporuje nominaci V. Jansy za zónu středoevropských států na Mistrovství Evropy seniorů 2008.
 21. VV ŠSČR bere na vědomí informaci o výsledcích Světového poháru.
 22. VV ŠSČR bere zprávu TMK na vědomí.
 23. VV ŠSČR projednání Odvolání proti rozhodnutí vedoucího soutěže 1. ligy – východ ze dne 28. 11. 2007 odmítá, schvaluje vrácení odvolacího poplatku a předává záležitost k řešení STK.
 24. VV ŠSČR schvaluje příspěvek pro pořadatele Mistrovství ČR v šachu tělesně postižených mužů a žen 2008 ve výši 5000 Kč formou úhrady reklamy.

Aktualizovaný termínový kalendář

01/2008
20.01.2008 6. kolo 1.ČL
19.01.2008 - 27.01.2008 OPEN Mariánské Lázně Mariánské Lázně
26.01.2008.- 27.01.2008 Soutěže družstev mládeže
02/2008
02.02.2008 - 03.02.2008 Extraliga 6.-7. kolo
03.02.2008 7. kolo 2.ČL
10.02.2008 7. kolo 1.ČL
11.02.2008 - 19.02.2008 Mistrovství Evropy družstev seniorů Dresden (GER)
12.02.2008 - 22.02.2008 Mistrovství ČR mužů, H20, H18 a žen 2008 Havlíčkův Brod
17.02.2008 8. kolo 2.ČL
23.02.2008 Konference ŠSČR (volební) Havlíčkův Brod
24.02.2008 8. kolo 1.ČL
03/2008
01.03.2008 5. turnaj GP v rapid šachu Dobrovice
01.03.2008 - 02.03.2008 Extraliga 8.-9. kolo
02.03.2008 9. kolo 2.ČL
08.03.2008 - 15.03.2008 Mistrovství ČR mládeže Seč
09.03.2008 9. kolo 1.ČL
15.03.2008 - 16.03.2008 Extraliga 10.-11. kolo
16.03.2008 10. kolo 2.ČL
22.03.2008 - 24.03.2008 Turnaj šachových nadějí Frýdek-Místek
22.03.2008 - 23.03.2008 6. turnaj GP v rapid šachu Strakonice
30.03.2008 10. kolo 1.ČL
14.04.2008 - 15.04.2008 Finále Přeboru škol - 1.-5. třída Malenovice
09.04.2008 - 10.04.2008 Finále Přeboru škol - 6.-9. třída Olomouc
21.04.2008 - 22.04.2008 Finále Přeboru škol - střední školy Stráž pod Ralskem
04.04.2008 - 06.04.2008 Mistrovství ČR dětí do 8 let Most
04/2008
06.04.2008 11. kolo 2.ČL
20.04.2008 11. kolo 1.ČL
20.04.2008 - 04.05.2008 Mistrovství Evropy mužů a žen Plovdiv (BUL)
20.04.2008 - 24.04.2008 Turnaj šachových nadějí Frýdek-Místek
26.04.2008 - 27.04.2008 Soutěže družstev mládeže
26.04.2008 - 04.05.2008 Ostravský koník 2008 Ostrava
05/2008
02.05.2008 - 04.05.2008 Šachový festival Ústí n.L. - 16. ročník Ústí n. L.
03.05.2008 - 08.05.2008 OPEN Plzeň 2008 Plzeň
03.05.2008 7. turnaj GP v rapid šachu Ústí n. L.
07.05.2008 - 11.05.2008 FIDE OPEN Dubňany Dubňany
24.05.2008 - 04.06.2008 Mitropa Cup mužů a žen Itálie
31.05.2008 - 01.06.2008 Mistrovství ČR družstev starších žáků -- konkurz --
-- konkurz -- Finále poháru družstev v rapid šachu -- konkurz --
-- konkurz -- Mistrovství ČR družstev v bleskovém šachu -- konkurz --
-- konkurz -- Mistrovství ČR žen v rapid šachu -- konkurz --
06/2008
04.06.2008 - 15.06.2008 Mistrovství Evropy dětí do 8 let Batumi (Gruzie)
13.06.2008 - 15.06.2008 Mistrovství ČR družstev mladších žáků Kyjov
18.06.2008 - 11.07.2008 Mistrovství světa žen 2008 ??
19.06.2008 - 28.06.2008 Mistrovství Evropy dorosteneckých družstev Szeged (HUN)
28.06.2008 - 06.07.2008 Karviná OPEN 2008 Karviná
07/2008
10.07.2008 - 27.07.2008 18. ročník CZECH OPEN Pardubice
10.07.2008 - 13.07.2008 Mistrovství ČR čtyřčlenných
14.07.2008 - 15.07.2008 Mistrovství ČR v bleskovém maratónu Pardubice
14.07.2008 Mistrovství ČR v holanďanech Pardubice
15.07.2008 Mistrovství ČR ve Fischerových šachách Pardubice
16.07.2008 - 17.07.2008 Mistrovství ČR v rapid šachu Pardubice
20.07.2008 - 27.07.2008 Mistrovství Evropy školních družstev Varna (BUL)
08/2008
02.08.2008 - 16.08.2008 Mistrovství světa juniorů do 20 let Ankara (TUR)
09.08.2008 - 19.08.2008 Jiráskův memoriál Rakovník
09.08.2008 - 17.08.2008 Mistrovství Evropy seniorů Davos (SWI)
09/2008
05.09.2008 - 14.09.2008 Mistrovství Evropské unie Liverpool (Anglie)
14.09.2008 - 26.09.2008 Mistrovství Evropy mládeže 10-18 Herceg Novi (Č.Hora)
10/2008
11.10.2008 - 19.10.2008 Evropský pohár klubových družstev mužů a žen Kallithea (GRE)
11.10.2008 - 30.10.2008 Zápas o titul mistra světa Anand - Kramnik Bonn (Německo)
19.10.2008 - 31.10.2008 Mistrovství světa mládeže Vung Tau (VIE)
22.10.2008 - 26.10.2008 Mistrovství Moravy a Slezska mládeže Havířov
-- konkurz -- Mistrovství Čech mládeže 8-10 -- konkurz --
-- konkurz -- Mistrovství Čech mládeže 12-16 -- konkurz --
28.10.2008 - 08.11.2008 Mistrovství světa seniorů Bad Zwischenahn (GER)
11/2008
12.11.2008 - 25.11.2008 38. šachová olympiáda Dresden (GER)
04/2009
04.04.2009 - 18.04.2008 Mistrovství Evropy mužů a žen Antalya (TUR)
08/2009
31.08.2009 - 09.09.2009 Mistrovství Evropy mládeže Porto San Giorgio (ITA)
10/2009
03.10.2009 - 11.10.2009 Evropský pohár klubových družstev mužů a žen Struga, Lake Ochid (FYROM)
21.10.2009 - 31.10.2009 Mistrovství Evropy družstev Novi Sad (SRB)