Komuniké z 39. schůze VV ŠSČR

Výkonný výbor Šachového svazu České republiky na své 39. schůzi dne 13.11.2007 schválil počty delegátů na konferenci ŠSČR 2008, vzal na vědomí výsledky ME družstev 2007 atd.

Komuniké z 39. schůze VV ŠSČR:

VV ŠSČR na své 39. schůzi dne 13. 11. 2007 v Praze, mj.:

 1. schválil počty delegátů na konferenci ŠSČR 2008,
 2. schválil rozpis Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2007,
 3. vzal na vědomí podepsání smlouvy s Českou televizí na spolupráci při výrobě V ŠACHU.
 4. schválil zakoupení 20 ks šachových souprav,
 5. zamítl odvolání oddílu ŠK Česká Lípa proti udělení pokuty za pozdní registraci,
 6. vzal na vědomí informaci o hospodaření,
 7. zamítl odvolání pana Rudolfa Kaisera proti rozhodnutí členské schůze ŠK Smíchov ze dne 25.9.2007,
 8. schválil položkové členění návrhu rozpočtu ŠSČR 2008,
 9. změnu ve složení Komise mládeže ŠSČR - Pavla Brože nahradil Ing. Zdeněk Fiala,
 10. vzal na vědomí informaci o průběhu a výsledcích ME družstev 2007,
 11. průběhu a výsledcích ME družstev 2007,
 12. vzal na vědomí zprávy odborných komisí.

ZÁPIS z 39. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Praze 13. 11. 2008

Přítomni:(bez titulů) Herejk, Papay, Chrz, Říha, Buchníček, Sunek, Konopka (7 – 87%)

Omluven: Krejnický – pracovně v zahraničí (1 – 13%)

Host: Štross – sekretář ŠSČR

1. Zahájení, schválení programu schůze

Schůzi zahájil v 17,10 h. P. Herejk. Úvodem přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost J. Krejnického (služebně v zahraničí). Program předložený v pozvánce na schůzi byl doplněn v bodu 2 o Projednání odvolání oddílu ŠK Česká Lípa a o Projednání žádosti J. Přibyla o udělení titulu čestného velmistra a následně takto doplněný byl bez dalších připomínek schválen.

2. Zpráva o činnosti VV ŠSČR

Kontrola úkolů

 • Ú08/38: dopracovat a sjednotit v STK a TMK návrh modelu Mistrovství ČR mužů od roku 2009 – Chrz, Konopka – STK doporučuje ponechat stávající systém 12 účastníků s tím, že navrhuje zpřísnit výkonnostní požadavek na min. rating 2350, M. Konopka jménem TMK podpořil navrhovaný systém MČR mužů od roku 2009 s tím, že podmínkou TMK je min. rating pro juniora min. 2400. Ú01/39: zpracovat písemně návrh modelu Mistrovství ČR mužů od roku 2009 a předložit jej ke schválení příští schůzi VV – Chrz, Konopka – 31.12.2007.

Potvrzení hlasování per rollam

Usnesení: VV ŠSČR schvaluje rozhodnutí učiněná v uplynulém období per rollam:

 • schvaluje počty delegátů na konferenci ŠSČR 2008,

 • schvaluje převedení hráče Eduarda Bakoše ze Slovenského šachového svazu do Šachového svazu České republiky,

 • schvaluje rozpis Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2007,

Informace o magazínu "V ŠACHU" na ČT4 Sport

P. Herejk informoval o pokračující spolupráci s Českou televizí na výrobě pořadu V ŠACHU; informoval o zahájení vysílání nových pravidelných reportáží o historii (moderuje B. Modr) a zahájení (M. Petr), o zajišťování expertů do pořadu a především informoval o podpisu smlouvy s ČT, která umožňuje vysílat sponzorské šoty před začátkem a po skončení pořadu v délce 10 s. ŠSČR má dle této smlouvy za povinnost zajistit kvalitní obrazový materiál z vybraných zahraničních šachových turnajů (do konce roku 2007 ME družstev – již splněno, MS mládeže a Světový pohár).

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí podepsání smlouvy s Českou televizí na spolupráci při výrobě V ŠACHU.

Dále P. Herejk informoval o zajištění obrazového materiálu z Mistrovství Evropy družstev – natáčení zajistil pan L. Černý z Děčína za letenku a pobytové náklady.

Usnesení: VV ŠSČR schvaluje proplacení nákladů na dopravu a pobytových nákladů pro pana L. Černého do dějiště ME družstev ve výši cca 25 000 Kč.

Dalšími zahraničními akcemi, ze kterých má ŠSČR povinnost zajistit obrazový materiál, jsou Mistrovství světa mládeže v turecké Antalyi a Světový pohár v ruském Khanty-Mansyisku. P. Herejk informoval, že obrazový materiál zajistí B. Modr – dohodnutá částka za zajištění obrazového materiálu z obou těchto akcí je 10.000 Kč.

Krátká diskuze věnována možnostem vysílání pořadu v jiných vysílacích časech.

Ú02/39: umístit na web informaci o možnosti vysílání reklamy v magazínu V ŠACHU – Herejk – 1.12.2007

Ú03/39: umístit na web ceník reklam ŠSČR – Herejk – 1.12.2007

Ú04/39: dohodnout s B. Modrem zajištění obrazového materiálu z Mistrovství světa mládeže a ze Světového poháru 2007 – Herejk – 25.11.2007,

Informace o webových stránkách ŠSČR

P. Herejk informoval o závěrech schůzky s webmasterem; administraci domácích soutěží, reprezentace a informací ŠSČR včetně aktualit převzal F. Štross, obsahová stránka se zlepšila, v nejbližší době se bude pracovat na grafických úpravách stránek. Následně všichni členové VV vyzváni k trvalému provádění kontroly obsahu webových stránek.

Usnesení: VV ŠSČR bere informaci o webových stránkách ŠSČR na vědomí.

Příprava MČR v bleskovém šachu 2007

P. Herejk informoval o stavu přihlášek (seznam přihlášených k datu schůze předán přítomným při zahájení schůze), krátce diskutován námět I. Němce na přehodnocení výše finančních prostředků pro cenový fond a startovné. Po krátké diskuzi potvrzeny pro letošní MČR v bleskovém šachu stávající stanovené podmínky a potvrzeno i do budoucna diferencovat startovné dle výkonnosti hráčů.

P. Herejk informoval o získaném grantu od Magistrátu města Prahy a informoval o způsobu jeho vyúčtování. V souvislosti s tím navrhl zakoupit 20 ks šachových souprav do majetku svazu, usnesení: VV ŠSČR schvaluje zakoupení 20 ks šachových souprav do majetku ŠSČR, Ú05/39: zjistit nejvýhodnější cenové relace šachových souprav a dle toho zajistit nákup 20 ks šachových souprav – Papay – 1.12.2007.

Následně krátce diskutován návrh na zakoupení promítacího zařízení do majetku ŠSČR, bez dalšího usnesení.

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o přípravě Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2007.

Projednání odvolání oddílu ŠK Česká Lípa

Odvolání ŠK Česká Lípa proti uložení sankce za pozdní registraci (formulovaná jako žádost o prominutí sankcí za pozdní úhradu členských příspěvků) předloženo při zahájení schůze, se skutečnostmi kolem tohoto případu informoval J. Papay, následovala diskuze. Konstatováno, že v postupu OK ŠSČR při udělení sankce oddílu ŠK Česká Lípa za nesplnění povinnosti úhrady členských příspěvků v roce 2007 nebylo shledáno žádné pochybění, a bylo postupováno plně v souladu s Ekonomickou směrnicí ŠSČR. Výše sankce za pozdní registraci byla stanovena v Ekonomické směrnici ŠSČR Konferencí ŠSČR a není v pravomoci VV ŠSČR její výši změnit.

Usnesení: Výkonný výbor Šachového svazu České republiky zamítá odvolání SK Česká Lípa proti udělení správního poplatku – sankce za pozdní registraci.

Ú06/39: zaslat rozhodnutí o odvolání oddílu ŠK Česká Lípa včetně odůvodnění – sekretariát ŠSČR – 27.11.2007.

Projednání žádosti J. Přibyla o udělení titulu čestného velmistra

M. Konopka informoval o dopisu IM Josefa Přibyla, ve kterém žádá zaslat na FIDE žádost o udělení titulu čestný velmistr (žádost předložena při zahájení schůze písemně). Následovala krátká diskuze, po které bylo dohodnuto rozhodnutí odložit, před zasláním prověřit možnost a podmínky (včetně finančních) získání čestného velmistra na FIDE a o případném zaslání žádosti jednat po zjištění těchto podmínek, Ú07/39: zaslat dotaz na FIDE ohledně možnosti získání titulu čestný velmistr – Štross – 20.11.2007.

3. Zpráva o hospodaření ŠSČR

Hospodaření ŠSČFR za 1-10/2007 zaslán přílohou pozvánky, jednotlivé položky čerpání stručně komentoval J. Papay, provedl odhad plánovaných výdajů do konce roku 2007. Provedl rozbor příjmové stránky rozpočtu (ze Sazky došlo zatím jen 45% plánovaných prostředků roku 2007) a konstatoval, že pokud ČSTV a Sazka dodrží slib vyplatit 75% slíbených prostředků, nemělo by být hospodaření ŠSČR za rok 2007 ztrátové.

Usnesení: VV ŠSČR schvaluje vyplacení odměny webmasterovi M. Poslušnému za období 10-12/2007 ve výši 9000 Kč (3000 Kč za každý měsíc).

Usnesení: VV ŠSČR bere zprávu o hospodaření ŠSČR na vědomí.

4. Projednání odvolání pana Kaisera

Odvolání pana Kaisera proti rozhodnutí členské schůze ŠK Smíchov ze dne 25.9.2007, ve kterém byl jmenovaný vyloučen z ŠK Smíchov, včetně veškeré související korespondence, předloženo přílohou pozvánky. O celé kauze informoval P. Herejk, Následně konstatováno, že VV ŠSČR jako orgán Šachového svazu České republiky, jehož je ŠK Smíchov členem, nemůže být odvolacím orgánem pro rozhodování orgánů samostatného právního subjektu ŠK Smíchov.

Usnesení: VV ŠSČR projednal odvolání pana Rudolfa Kaisera proti rozhodnutí členské schůze ŠK Smíchov ze dne 25.9.2007 a toto odvolání zamítl. Odůvodnění: ŠK Smíchov je samostatným právním subjektem vzniklým dle platných zákonů České republiky a jeho činnost je vymezena vnitřními předpisy. Rozhodování jeho orgánů je nezávislé na rozhodování orgánů jiného občanského sdružení, pokud rozhodnutí není v rozporu se stanovami Šachového svazu ČR, jehož je ŠK Smíchov členem. Tudíž i vyloučení člena z ŠK Smíchov je výlučnou pravomocí orgánů tohoto právního subjektu. VV ŠSČR jako orgán Šachového svazu České republiky, jehož je ŠK Smíchov členem, nemůže být odvolacím orgánem pro rozhodování orgánů ŠK Smíchov, dokonce mu ani nepřísluší hodnotit, zda rozhodnutí učiněné jeho orgány jsou v souladu s jeho vlastními právními předpisy, pokud nejsou v rozporu se stanovami Šachového svazu ČR. To mohou učinit pouze orgány tohoto právního subjektu. A samozřejmě považuje-li člen příslušného právního subjektu rozhodnutí některého z jeho orgánů za nezákonné či odporující vlastním vnitřním předpisům, může požádat soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem. Rozhodnutí o vyloučení člena z oddílu, který je členem Šachového svazu České republiky, však neznamená současně vyloučení člena z Šachového svazu ČR.

Následně VV vyslechl stanovisko B. Sunka jako předsedy Klasifikační komise ŠSČR o provedení zápočtu turnaje „Memoriálu M. Wankata“ pořádaného ŠK Smíchov do LOK, v následné diskuzi toto rozhodnutí nezpochybněno a vzato na vědomí. Usnesení: VV ŠSČR vzal na vědomí informaci Klasifikační komise o zápočtu turnaje „Memoriálu M. Wankata“ pořádaného ŠK Smíchov na LOK.

Ú08/39: zaslat rozhodnutí o odvolání doporučeně p. Kaiserovi – sekretariát ŠSČR – 27.11.2007.

5. Konference ŠSČR 2008

technická příprava konference

P. Herejk informoval o přípravách konference; volební řád a počty delegátů byly rozeslána na KŠS a jsou na webu ŠSČR, místo konání (hotel Slunce) je předběžně dohodnuté, detailní příprava bude probíhat v lednu.

příprava zprávy o činnosti VV ŠSČR

Zpráva o činnosti VV ŠSČR bude předložena na lednové schůzi VV ŠSČR, Ú09/39: zaslat zprávu o činnosti odborných komisí za rok 2007 s ohlédnutím za celé tříleté volební období – předsedové odborných komisí – 13.12.2007, Ú10/39: připravit zprávu o činnost VV ŠSČR a předložit ji členům VV ŠSČR k připomínkování – Herejk – 5.1.2007

příprava rozpočtu ŠSČR na rok 2008

Návrh rozpočtu zpracovaný dle požadavků předsedů odborných komisí předložil hospodář J. Papay přílohou pozvánky, v úvodním slově představil a komentoval jednotlivé navrhované položky a upozornil, že rozdíl mezi požadovanými výdaji a předpokládanými příjmy je téměř 1.300.000 Kč.

V následné diskuzi byly obhajovány příslušnými předsedy komisí jednotlivé položky, prodiskutovány rozpočtované částky na jednotlivé akce. Vzhledem k tomu, že požadované výdaje převyšovaly teoretické příjmy, dohodlo se výdajové částky omezit. Postupně byly sníženy výdaje na Poháry, ročenku (přeřazena do podčarových položek), FIDE poplatky (příznivější kurz), metodické materiály, MS a ME mládeže, příspěvek krajům na mládež (celková částka bude uvedena v návrhu rozpočtu „pod čarou“ a bude předložena konferenci k rozhodnutí) a drobně sníženy i další položky. Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji se dostal do 400.000 Kč a bylo dohodnuto předložit upravený rozpočet s návrhem na krytí plánované ztráty úsporami z minulých let a stejně jako v minulém roce vytvořit „podčarové“ položky, které budou předloženy konferenci k diskuzi.

Usnesení: VV ŠSČR schvaluje položkové členění návrhu rozpočtu ŠSČR 2008 s tím, že definitivní schválení návrhu bude provedeno po zapracování připomínek, Ú11/39: zapracovat do návrhu rozpočtu ŠSČR 2008 připomínky z diskuze a předložit VV ke schválení – Papay – 13. 12. 2007.

6. Projednání změny Registračního a přestupního řádu

Materiál Pravidla pro převod občana jiného státu do ŠSČR zpracovaný předsedou OK p. Krejnickým předložen přílohou pozvánky. Po krátké diskuzi bylo projednání odloženo na příští schůzi VV.

7. Zpráva KM

J. Říha předložil změnu složení Komise mládeže; na úseku přeboru škol místo Pavla Brože bude pracovat Ing. Zdeněk Fiala, usnesení: VV ŠSČR schvaluje změnu ve složení Komise mládeže ŠSČR - místo Pavla Brože bude členem KM Ing. Zdeněk Fiala.

Dále informoval o bezproblémovém průběhu Mistrovství Čech a Mistrovství Moravy a Slezska mládeže a o schůzích Komisi mládeže.

Následně krátce diskutována otázka účasti na MS a ME mládeže dalších extra hráčů – bez usnesení.

Usnesení: VV ŠSČR bere zprávu KM na vědomí.

8. Zpráva STK

P. Chrz informoval o proběhlém Polofinále MČR juniorů a MČR juniorek ve Žďáru n.S. a zhodnotil ho jako velmi zdařilé. Stručně komentoval materiál Junioři a juniorky předložený při zahájení schůze. Dále informoval o rozhodnutí STK neměnit pro letošní rok rozpis extraligy družstev v bodu kritéria hodnocení (návrh z losovací schůze).

Usnesení: VV ŠSČR bere zprávu STK na vědomí.

9. Zpráva TMK

Výsledky ME družstev 2007 a zhodnocení české účasti na ME družstev 2007 vypracované Michalem Konopkou předloženy písemně při zahájení schůze, stručně doplnil M. Konopka, především kladně hodnotil přínos Davida Navary a Zbyňka Hráčka pro družstvo mužů a vynikají výkony Evy Kulované a Kateřiny Němcové (nejlepší výsledek celého ME družstev žen) v družstvu žen. V následné diskuzi hodnoceno vystoupení obou družstev a vysoce byl oceněn přístup všech členek družstva žen, které startovaly na ME družstev bez nároku na odměnu (odměny použity na financování účasti na MS družstev), a to především účastnic MS družstev Kateřiny Němcové a Petry Blažkové, současně s tím diskutována otázka neúčasti a nedodržení slibu Jany Jackové a Olgy Sikorové, a konstatováno, že ze strany kapitána a TMK nebylo učiněno maximum pro dosažení co nejlepšího výsledku družstva žen. Následně bylo dohodnuto, že v prosinci po zjištění skutečného stavu čerpání rozpočtu 2007 bude per rollam rozhodnuto o případných odměnách členkám družstva žen za účast na ME družstev.

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o průběhu a výsledcích ME družstev 2007,

Ú12/39: provést zhodnocení práce kapitána družstva žen p. Biolka v TMK a závěry předložit příští schůzi VV ŠSČR – Konopka – 31.12.2007

M. Konopka krátce informoval o Světovém poháru, který za účasti Davida Navary a Viktora Lázničky začíná 24. 11. 2007 v ruském Khanty-Mansyjsku, a stručně zhodnotil ambice našich hráčů.

Usnesení: VV ŠSČR bere zprávu TMK na vědomí.

10. Zpráva o činnosti dalších odborných komisí

KR – M. Sunek předložil VV žádost o udělení titulu mezinárodní rozhodčí pro pana Pavlovského, projednání žádosti bylo odloženo na příští jednání VV. Dále B. Sunek informoval o probíhajících seminářích rozhodčích a znovu připomněl termín 31.12.2007, kdy vyprší končí platnost většiny třídy rozhodčích.

Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci KR.

11. Různé

 • 40. schůze VV ŠSČR se uskuteční předběžně ve druhém lednovém týdnu.

 • P. Herejk informoval o žádosti J. Jackové o proplacení nákladů na přípravu (šachovou literaturu), Usnesení: VV ŠSČR schvaluje proplacení nákladů na šachovou literaturu pro Janu Jackovou ve výši 3000 Kč.

 • J. Papay stručně informoval o práci expertní skupiny, sestavené na základě rozhodnutí konference ŠSČR 2007 – na členy expertní skupiny byly rozeslány všechny podkladové materiály k hospodaření ŠSČR, usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o práci expertní skupiny.

Schůzi ukončil P. Herejk ve 23,05 hod.

Zapsal: František Štross Ověřil: Petr Herejk

Přílohy předávané při zahájení schůze:

 • Zhodnocení ME družstev 2007

 • Junioři a juniorky (k bodu č. 8)

 • Doplňky rozpočtu KM (k bodu č. 5)

 • Odvolání ŠK Česká Lípa proti udělení sankce (k bodu č. 2)

 • Žádost IM Přibyla o udělení titulu čestný mezinárodní velmistr (k bodu č. 2)

Přílohy:
 • Seznam úkolů a usnesení VV ŠSČR

 • Aktualizovaný termínový kalendář

 • Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2008 se zapracováním úprav z diskuze VV

 • Seznam úkolů a usnesení VV ŠSČR:

  Úkoly:

  Ú27/02: zlepšit grafickou a obsahovou stránku webu ŠSČR – Krejnický – průběžně plněno,

  Ú104/02: zjistit a předat na sekretariát ŠSČR spojení na šachové novináře – všichni – trvalý úkol,

  Ú26/04: zajistit vnější příjmové zdroje pro ŠSČR - úkol pro všechny - trvale,

  Ú04/36: zlepšit prezentaci šachových turnajů na webových stránkách – Chrz – trvalý úkol,

  Ú08/36: vyjasnit představu nejvěrnějšího obrazu účetnictví s předsedou RK ŠSČR J. Novákem – Papay – splněno,

  Ú11/36: odpovědět na diskuzní příspěvek p. Čápa s návrhem na změnu SŘ ŠSČR a odpověď zveřejnit na webových stránkách ŠSČR – Chrz – splněno,

  Ú12/36: odpovědět na diskuzní příspěvek p. Poše s návrhem na zrušení statutu cizince u hráčů-cizinců po 5 letech a odpověď zveřejnit na webových stránkách ŠSČR – Chrz – splněno,

  Ú05/37: připravit k projednání změnu systému MČR mužů od roku 2009 – Chrz – viz Ú08/38,

  Ú06/37: připravit podklady pro možnost angažování manažéra ŠSČR – Chrz – splněno,

  Ú08/37: připravit paragrafované znění Klasifikačního řádu ŠSČR se zapracování schválené změny a předložit jej ke schválení VV per rollam – Sunek – viz Ú01/38.

  Ú01/38: připomínkovat změny Klasifikačního a návrhy změn umístit k diskuzi na webové stránky ŠSČR – Sunek – splněno

  Ú02/38: zaslat rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prominutí pokutu oddílu Sokol Valašská Polanka – Papay – splněno.

  Ú03/38: projednat situaci kolem zlepšení funkčnosti webových stránek ŠSČR a dělby práce s webmasterem M. Poslušným – Herejk – splněno,

  Ú04/38: zveřejnit Volební řád ŠSČR a zaslat jej na KŠS – Herejk – splněno,

  Ú05/38: zaslat J. Papayovi požadavky za odborné komise do rozpočtu 2008 – předsedové odborných komisí – splněno,

  Ú06/07: dopracovat rozpis M ČR v bleskovém šachu a předložit jej VV ke schválení per rollam – Herejk – splněno,

  Ú07/07: zaslat seznam oprávněných účastníků MČR v bleskovém šachu za KŠS – Chrz – splněno,

  Ú08/38: dopracovat a sjednotit v STK a TMK návrh modelu Mistrovství ČR mužů od roku 2009 – Chrz, Konopka – viz Ú01/39,

  Ú09/38: zapracovat legislativní úpravy převodu cizinců na CZE do Registračního a přestupního řádu ŠSČR a předložit jej VV ke schválení – Krejnický, Konopka – návrh předložen, trvá úkol zapracovat do Registračního a přestupního řádu

  …………………………………………………

  Ú01/39: zpracovat písemně návrh modelu Mistrovství ČR mužů od roku 2009 a předložit jej ke schválení příští schůzi VV – Chrz, Konopka – 31.12.2007.

  Ú02/39: umístit na web informaci o možnosti vysílání reklamy v magazínu V ŠACHU – Herejk – 1.12.2007

  Ú03/39: umístit na web ceník reklam ŠSČR – Herejk – 1.12.2007

  Ú04/39: dohodnout s B. Modrem zajištění obrazového materiálu z Mistrovství světa mládeže a ze Světového poháru 2007 – Herejk – 25.11.2007,

  Ú05/39: zjistit nejvýhodnější cenové relace šachových souprav a dle toho zajistit nákup 20 ks šachových souprav – Papay – 1.12.2007.

  Ú06/39: zaslat rozhodnutí o odvolání oddílu ŠK Česká Lípa včetně odůvodnění – sekretariát ŠSČR – 27.11.2007.

  Ú07/39: zaslat dotaz na FIDE ohledně možnosti získání titulu čestný velmistr – Štross – 20.11.2007

  Ú08/39: zaslat rozhodnutí o odvolání doporučeně p. Kaiserovi – sekretariát ŠSČR – 27.11.2007

  Ú09/39: zaslat zprávu o činnosti odborných komisí za rok 2007 s ohlédnutím za celé tříleté volební období – předsedové odborných komisí – 13.12.2007,

  Ú10/39: Připravit zprávu o činnost VV ŠSČR a předložit ji členům VV ŠSČR k připomínkování – Herejk – 5.1.2007

  Ú11/39: zapracovat do návrhu rozpočtu ŠSČR 2008 připomínky z diskuze a předložit VV ke schválení – Papay – 13. 12. 2007.

  Ú12/39: provést zhodnocení práce kapitána družstva žen p. Biolka v TMK a závěry předložit příští schůzi VV ŠSČR – Konopka – 31.12.2007

  Usnesení 39. schůze VV ŠSČR

  • VV ŠSČR schvaluje rozhodnutí učiněná v uplynulém období per rollam:schvaluje počty delegátů na konferenci ŠSČR 2008, schvaluje převedení hráče Eduarda Bakoše ze Slovenského šachového svazu do Šachového svazu České republiky, schvaluje rozpis Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2007,
  • VV ŠSČR bere na vědomí podepsání smlouvy s Českou televizí na spolupráci při výrobě V ŠACHU.
  • VV ŠSČR schvaluje proplacení nákladů na dopravu a pobytových nákladů pro pana L. Černého do dějiště ME družstev ve výši cca 25 000 Kč.
  • VV ŠSČR bere informaci o webových stránkách ŠSČR na vědomí
  • VV ŠSČR schvaluje zakoupení 20 ks šachových souprav do majetku ŠSČR
  • VV ŠSČR bere na vědomí informaci o přípravě Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2007
  • VV ŠSČR zamítá odvolání oddílu ŠK Česká Lípa proti udělení pokuty za pozdní registraci
  • VV ŠSČR schvaluje vyplacení odměny webmasterovi M. Poslušnému za období 10-12/2007 ve výši 9000 Kč (3000 Kč za každý měsíc).
  • VV ŠSČR bere zprávu o hospodaření ŠSČR na vědomí
  • VV ŠSČR projednal odvolání pana Rudolfa Kaisera proti rozhodnutí členské schůze ŠK Smíchov ze dne 25.9.2007 a toto odvolání zamítl. Odůvodnění: ŠK Smíchov je samostatným právním subjektem vzniklým dle platných zákonů České republiky a jeho činnost je vymezena vnitřními předpisy. Rozhodování jeho orgánů je nezávislé na rozhodování orgánů jiného občanského sdružení, pokud rozhodnutí není v rozporu se stanovami Šachového svazu ČR, jehož je ŠK Smíchov členem. Tudíž i vyloučení člena z ŠK Smíchov je výlučnou pravomocí orgánů tohoto právního subjektu. VV ŠSČR jako orgán Šachového svazu České republiky, jehož je ŠK Smíchov členem, nemůže být odvolacím orgánem pro rozhodování orgánů ŠK Smíchov, dokonce mu ani nepřísluší hodnotit, zda rozhodnutí učiněné jeho orgány jsou v souladu s jeho vlastními právními předpisy, pokud nejsou v rozporu se stanovami Šachového svazu ČR. To mohou učinit pouze orgány tohoto právního subjektu. A samozřejmě považuje-li člen příslušného právního subjektu rozhodnutí některého z jeho orgánů za nezákonné či odporující vlastním vnitřním předpisům, může požádat soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem. Rozhodnutí o vyloučení člena z oddílu, který je členem Šachového svazu České republiky, však neznamená současně vyloučení člena z Šachového svazu ČR.
  • VV ŠSČR vzal na vědomí informaci Klasifikační komise o zápočtu turnaje „Memoriálu M. Wankata“ pořádaného ŠK Smíchov na LOK.
  • VV ŠSČR schvaluje položkové členění návrhu rozpočtu ŠSČR 2008 s tím, že definitivní schválení návrhu bude provedeno po zapracování připomínek.
  • VV ŠSČR schvaluje změnu ve složení Komise mládeže ŠSČR - místo Pavla Brože bude členem KM Ing. Zdeněk Fiala
  • VV ŠSČR bere zprávu KM na vědomí.
  • VV ŠSČR bere zprávu STK na vědomí.
  • VV ŠSČR bere na vědomí informaci o průběhu a výsledcích ME družstev 2007
  • VV ŠSČR bere zprávu TMK na vědomí
  • VV ŠSČR bere na vědomí informaci KR
  • VV ŠSČR schvaluje proplacení nákladů na šachovou literaturu pro Janu Jackovou ve výši 3000 Kč.
  • VV ŠSČR bere na vědomí informaci o práci expertní skupiny.
  • Aktualizovaný termínový kalendář

   11/2008
   17.11.2007 - 18.11.2007 Extraliga 1.-2. kolo
   17.11.2007 - 29.11.2007 Mistrovství světa mládeže Antalya (TUR)
   18.11.2007 3. kolo 2.ČL
   22.11.2007 - 18.12.2007 Světový pohár 2007 (s účastí Navary a Lázničky) Khanty-Mansyisk (RUS)
   25.11.2007 3. kolo 1.ČL
   12/2008
   2.12.2007 4. kolo 2.ČL
   01.12.2007 - 02.12.2007 Extraliga 3.-4. kolo
   9.12.2007 4. kolo 1.ČL
   15.12.2007 Mistrovství ČR v bleskové hře Praha
   15.12.2007 4. turnaj GP v rapid šachu (Velké Losiny) Loučná
   15.12.2007 - 16.12.2007 ME v rapid šachu Varšava (POL)
   16.12.2007 5. kolo 2.ČL
   25.12.2007 - 31.12.2007 Vánoční FIDE OPEN 2007 Ostrava-Poruba
   26.12.2007 - 02.01.2008 Třinec OPEN Třinec
   01/2008
   6.1.2008 5. kolo 1.ČL
   11.01.2008 - 18.01.2008 OPEN Praha Praha
   13.1.2008 Extraliga 5. kolo
   13.1.2008 6. kolo 2.ČL
   20.1.2008 6. kolo 1.ČL
   19.01.2008 - 27.01.2008 OPEN Mariánské Lázně Mariánské Lázně
   26.01.2008.- 27.01.2008 Soutěže družstev mládeže
   02/2008
   02.02.2008 - 03.02.2008 Extraliga 6.-7. kolo
   3.2.2008 7. kolo 2.ČL
   10.2.2008 7. kolo 1.ČL
   17.2.2008 8. kolo 2.ČL
   23.2.2008 Konference ŠSČR
   24.2.2008 8. kolo 1.ČL
   11.02.2008 - 19.02.2008 Mistrovství Evropy družstev seniorů Dresden (GER)
   12.02.2008 - 22.02.2008 Mistrovství ČR mužů, H20, H18 a žen 2008 Havlíčkův Brod
   03/2008
   1.3.2008 5. turnaj GP v rapid šachu Dobrovice
   01.03.2008 - 02.03.2008 Extraliga 8.-9. kolo
   2.3.2008 9. kolo 2.ČL
   08.03.2008 - 15.03.2008 Mistrovství ČR mládeže Seč
   9.3.2008 9. kolo 1.ČL
   15.03.2008 - 16.03.2008 Extraliga 10.-11. kolo
   16.3.2008 10. kolo 2.ČL
   22.03.2008 - 24.03.2008 Turnaj šachových nadějí Frýdek-Místek
   22.03.2008 - 23.03.2008 6. turnaj GP v rapid šachu Strakonice
   30.3.2008 10. kolo 1.ČL
   14.04.2008 - 15.04.2008 Finále Přeboru škol - 1.-5. třída Malenovice
   09.04.2008 - 10.04.2008 Finále Přeboru škol - 6.-9. třída Olomouc
   ?? Finále Přeboru škol - střední školy Stráž pod Ralskem
   04.04.2008 - 06.04.2008 Mistrovství ČR dětí do 8 let Most
   04/2008
   6.4.2008 11. kolo 2.ČL
   20.4.2008 11. kolo 1.ČL
   20.04.2008 - 04.05.2008 Mistrovství Evropy mužů a žen Plovdiv (BUL)
   26.04.2008 - 27.04.2008 Soutěže družstev mládeže
   05/2008
   02.05.2008 - 04.05.2008 Šachový festival Ústí n.L. – 16. ročník Ústí n. L.
   3.5.2008 7. turnaj GP v rapid šachu Ústí n. L.
   31.05.2008 - 01.06.2008 Mistrovství ČR družstev starších žáků Seč
   -- konkurz -- Finále poháru družstev v rapid šachu -- konkurz --
   -- konkurz -- Mistrovství ČR družstev v bleskovém šachu -- konkurz --
   -- konkurz -- Mistrovství ČR žen v rapid šachu -- konkurz --
   06/2008
   13.06.2008 - 15.06.2008 Mistrovství ČR družstev mladších žáků Kyjov
   19.06.2008 - 28.06.2008 Mistrovství Evropy dorosteneckých družstev Szeged (HUN)
   07/2008
   20.07.2008 - 28.07.2008 Mistrovství Evropy školních družstev Varna (BUL)
   08/2008
   02.08.2008 - 16.08.2008 Mistrovství světa juniorů do 20 let Ankara (TUR)
   09.08.2008 - 17.08.2008 Mistrovství Evropy seniorů Davos (SWI)
   09/2008
   06.09.2008 - 07.09.2008 Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu Malenovice
   14.09.2008 - 26.09.2008 Mistrovství Evropy mládeže 10-18 Herceg Novi (Č.Hora)
   10/2008
   11.10.2008 - 19.10.2008 Evropský pohár klubových družstev mužů a žen Kallithea (GRE)
   28.10.2008 - 08.11.2008 Mistrovství světa seniorů Bad Zwischenahn (GER)
   22.10.2008 - 26.10.2008 Mistrovství Moravy a Slezska mládeže Havířov
   -- konkurz -- Mistrovství Čech mládeže 8-10 -- konkurz --
   -- konkurz -- Mistrovství Čech mládeže 12-16 -- konkurz --
   11/2008
   01.11.2008 - 15.11.2008 38. šachová olympiáda Dresden (GER)
   28.11.2008 - 10.12.2008 Mistrovství světa mládeže Vung Tau (VIE)
   04/2009
   04.04.2009 - 18.04.2008 Mistrovství Evropy mužů a žen Antalya (TUR)
   08/2009
   31.08.2009 - 09.09.2009 Mistrovství Evropy mládeže Porto San Giorgio (ITA)
   10/2009
   03.10.2009 - 11.10.2009 Evropský pohár klubových družstev mužů a žen Struga, Lake Ochid (FYROM)
   21.10.2009 - 31.10.2009 Mistrovství Evropy družstev Novi Sad (SRB)