Klasifikační řád ŠSČR

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Klasifikační řád určuje pravidla pro stanovení výkonnostní úrovně hráčů v soutěžích, jež byly uspořádány podle platného znění Pravidel šachu FIDE a podle tohoto Klasifikačního řádu.

1.2. Použité názvosloví, zkratky a symboly

 • hráč - účastník respektive účastnice šachových soutěží
 • ŠSČR - Šachový svaz České republiky
 • D(P) - korekce OK hodnoceného hráče podle jeho procentuálního výsledku v hodnocených partiích
 • Da(P) - upravená korekce na výkon hodnoceného hráče v turnaji
 • ES - Ekonomická směrnice ŠSČR
 • FIDE - Mezinárodní šachová federace (Fédération Internationale des Échecs)
 • FRL - listina hráčů s osobními koeficienty FIDE (FIDE Rating List)
 • H - očekávaný procentuální výsledek hráče s vyšším osobním koeficientem než Rc
 • K - koeficient rozvoje hráče
 • L - očekávaný procentuální výsledek hráče s nižším osobním koeficientem než Rc
 • LOK - listina osobních koeficientů ŠSČR
 • M - počet hráčů se známým OK zúčastněných v turnaji
 • N - počet všech hráčů v turnaji
 • OK - osobní koeficient (viz bod 1.4)
 • P - procentuální výsledek hráčů v hodnocených partiích
 • Rc - průměrný osobní koeficient všech soupeřů
 • Ra - průměrný koeficient turnaje
 • R0 - osobní koeficient hráče před výpočtem
 • Rp - výkonový koeficient hráče v hodnoceném turnaji
 • Rn - osobní koeficient hráče po výpočtu
 • Rz - průměrný osobní koeficient soupeřů se známým OK v soutěži
 • SF - seznam federací, jejichž národní OK lze započítat do LOK
 • TTP - tabulka technických podmínek
 • VT - výkonnostní třída
 • W - skutečný počet bodů získaných v hodnoceném období
 • We - předpokládaný počet bodů v hodnoceném období
 • Sum(D(Pi)) - součet D(P) hráčů se známým koeficientem.

1.3. Klasifikační podmínky a požadavky jsou obecně stejné pro muže, ženy a všechny věkové kategorie, pokud není tímto řádem stanovena odlišná úprava. Ženy mohou plnit klasifikační podmínky i v soutěžích mužů, mladší věkové kategorie v soutěžích starších věkových kategorií.

1.4. Platným osobním koeficientem hráče (OK) se rozumí

 1. koeficient uvedený na platné FRL
 2. koeficient uvedený na platné LOK
 3. koeficient uvedený na platné listině OK národní šachové federace uvedené v SF, pokud má hodnotu alespoň 1001

2. Výkonnostní třídy

2.1. Hráči se zařazují podle své výkonnosti do těchto kategorií:

 1. Mezinárodní tituly (velmistr (GM), mezinárodní mistr (IM), mistr FIDE (FM), kandidát mistra (CM), velmistryně (WGM), mezinárodní mistryně (WIM), mistryně FIDE (WFM), kandidátka mistryně (WCM), případně další tituly udělované FIDE).
 2. Výkonnostní třídy ŠSČR
  • mistr – mistryně;
  • kandidát mistra – kandidátka mistryně;
  • I.VT;
  • II.VT;
  • III.VT;
  • IV.VT.

2.2. Pravidla a podmínky pro získání mezinárodních titulů určuje FIDE (viz Handbook FIDE B.01).

2.3. Pro VT ŠSČR platí zásada, že III.VT a IV.VT dle TTP udělují a do databáze ŠSČR hlásí šachové oddíly, rozhodčí nebo pořadatel turnaje, II. VT a vyšší dle OK uděluje ŠSČR, všechny VT eviduje ŠSČR. V dětských soutěžích náborového typu lze udělovat III.VT a IV.VT pro neregistrované členy ŠSČR (takto získané VT eviduje ŠSČR v databázi až po provedené platné registraci neregistrovaného člena v ŠSČR).

2.4. Podmínky pro zařazení hráče do systému VT ŠSČR.

 • 2.4.1. Pro zařazení do VT „mistr – mistryně“ musí hráč splnit jednu z těchto následujících podmínek:

  • mít na aktuální FRL nebo LOK OK v praktickém šachu nejméně 2300 pro muže nebo 2100 pro ženy;
  • u mužů splnit jednu normu pro získání titulu mezinárodní velmistra nebo mezinárodní mistra;
  • u žen splnit jednu normu pro získání titulu mezinárodní velmistryně nebo mezinárodní mistryně.
 • 2.4.2. Pro zařazení do VT „kandidát mistra - kandidátka mistryně“ musí mít hráč OK v praktickém šachu nejméně 2100 (ženy 1950).

 • 2.4.3. Pro zařazení do I.VT musí mít hráč OK v praktickém šachu nejméně 1900 (ženy 1800).

 • 2.4.4. Pro zařazení do II.VT musí mít hráč OK v praktickém šachu nejméně 1550.

 • 2.4.5. Pro zařazení do III.VT musí hráč splnit jednu z těchto dvou podmínek:

  • mít OK v praktickém nebo rapid šachu nejméně 1250;
  • splnit klasifikační normu podle TTP.
 • 2.4.6. Pro zařazení do IV.VT musí hráč splnit jednu z těchto dvou podmínek:

  • mít OK v praktickém nebo rapid šachu nejméně 1100;
  • splnit klasifikační normu podle TTP.

2.5. Získání všech VT je platné po zaevidování této skutečnosti v databázi ŠSČR.

2.6. Minimální počet partií, které musí hráč pro splnění klasifikační normy odehrát, je následující:

 • 7 partií pro splnění normy III. VT;
 • 5 partií pro splnění normy IV. VT.

2.7. Při plnění norem pro získání III. nebo IV.VT musí být tempo hry (tj. čas na rozmyšlenou) nejméně 10 minut na partii pro každého hráče.

2.8. Výpočet potřebného počtu bodů pro získání III. a IV.VT.

 • 2.8.1. Zjistí se výkonnostní koeficienty daného hráče a jeho soupeřů. Postupuje se podle následujících zásad:

  1. zahraničním účastníkům se započítá OK uvedený na FRL, případně národní OK, pokud jsou členy federace uvedené v SF.
  2. účastníkům soutěže, kteří mají OK uvedený na LOK, se započte tento jejich osobní koeficient
  3. hráčům, kteří dosud nemají OK podle písmene a) nebo b), se přidělí výkonnostní koeficient podle jejich VT takto:
   • hráči s III.VT a vyšší - 1250
   • hráči se IV.VT - 1100
   • hráči bez VT - 1000
 • 2.8.2. Určí se průměrný koeficient. Průměrný koeficient se vypočte sečtením všech výkonnostních koeficientů soupeřů a výkonnostního koeficientu hráče. Takto dosažený součet se dělí počtem koeficientů. Výsledek se matematicky zaokrouhlí na celé číslo.

 • 2.8.3. Hráč má právo do výpočtu nezahrnout vlastní koeficient (je-li to pro něj výhodné), případně i koeficienty soupeřů, s nimiž vyhrál (včetně nezapočtení bodového zisku).

 • 2.8.4. Kontumační výsledky se do výpočtu nezahrnují. Byla-li partie řádně sehrána a následně v ní byl vyhlášen kontumační výsledek, zůstává pro klasifikační účely v platnosti výsledek dosažený v partii.

 • 2.8.5. V TTP se vyhledá příslušná klasifikační norma uvedená v procentech, jež odpovídá průměrnému koeficientu a požadované VT. Zjištěný procentuální požadavek se přepočítá podle počtu partií na bodový výsledek a zaokrouhlí na nejbližší vyšší půlbod nebo celý bod, např. 6,01 na 6,5 bodu nebo 4,51 na 5 bodů apod.

2.9. Tabulka technických podmínek. Klasifikační norma (v %)

Průměrný koeficientpro získání III.VTpro získání IV.VT
1500 a výše 30 24
1450 - 1499 30 24
1400 - 1449 36 24
1350 - 1399 43 24
1300 - 1349 50 24
1250 - 1299 57 30
1200 - 1249 64 36
1150 - 1199 70 43
1100 - 1149 76 50
1050 - 1099 55
1000 - 1049 60

2.10. Splnění III. a IV. VT schválí a do databáze ŠSČR nahlásí klasifikátor oddílu, jehož je hráč členem, rozhodčí nebo pořadatel turnaje. Splnění II. VT a vyšší po zisku příslušného OK u dotyčného hráče zaeviduje do své databáze ŠSČR.

2.11. Na vlastní žádost hráče a po zaplacení správního poplatku vyžadovaném ES zašle ŠSČR hráči certifikát o získání příslušné VT v praktickém šachu. Oddíly jsou oprávněny vystavovat svým členům certifikáty o získání III. a IV. VT.

3. Listina osobních koeficientů

3.1. Klasifikační systém osobních koeficientů pro praktický a rapid šach je vytvořen s přihlédnutím k zásadám, které byly publikovány FIDE a doporučeny pro aplikaci v národních federacích, a je rozvíjen pro potřeby tréninkového a klasifikačního procesu. Systém osobních koeficientů hodnotí výkonnost hráčů na základě exaktní analýzy dosažených výkonů ve sledovaném období. LOK je seznamem hráčů s platným OK, který je vydáván zvlášť pro praktický šach a zvlášť pro rapid šach. Jsou na ní zařazeni hráči, jejichž výkonnost dosáhne alespoň 1001 bodů. Na LOK mohou být zařazeni hráči registrovaní dle platného Registračního a přestupního řádu ŠSČR.

3.2. LOK je vydávána v podobě jmenného seznamu hráčů třikrát ročně pro praktický šach a šestkrát ročně pro rapid šach. U každého hráče je uvedeno evidenční číslo LOK, příjmení a jméno, datum narození, hodnota OK (zaokrouhlená na celé číslo) a počet partií použitých k přepočtu OK. Nedílnou součástí LOK je seznam všech soutěží, jejichž výsledky byly pro výpočet osobních koeficientů v daném období použity.

3.3. Do LOK budou započteny pouze ty turnaje a soutěže konané na území České republiky, které jsou hrány podle platného znění Pravidel šachu FIDE nebo Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach. Minimální tempo pro zápočet na LOK:

a) v praktickém šachu je 1 hodina na partii pro každého hráče

b) v rapid šachu je 10 minut na partii pro každého hráče

U přidávacích temp se vychází z 60tahové délky partie. Pro zápočet soutěže v praktickém šachu musí být splněny podmínky ES, zápočet soutěže na LOK pro rapid šach je bezplatný.

3.4. Termíny vydání LOK pro praktický šach jsou 5.1., 5.5. a 5.9. Termíny pro vydání LOK pro rapid šach jsou 1.1., 1.3.,1.5., 1.7., 1.9. a 1.11. Uzávěrka zpracování podkladů je 14 dní před výše stanovenými termíny vydání. Turnaje končící těsně (min. 3 dny) před vydáváním LOK musí být v požadovaném tvaru dodány nejpozději do 24 hodin po ukončení turnaje zpracovateli LOK. Podklady ze soutěží obdržené po této lhůtě budou do zpracování zahrnuty pouze v případě, že neohrozí termín vydání LOK.

3.5. Podklady pro zápočet na LOK musí být odeslány zpracovateli LOK se všemi náležitostmi vyžadovanými příslušnou instrukcí ŠSČR. U soutěží jednotlivců odesílá podklady pořadatel do 7 dnů po skončení soutěže. U soutěží družstev odesílá podklady vedoucí soutěže do 7 dnů po obdržení závěrečných výsledků. V případě pozdějšího zaslání uplatní sekretariát ŠSČR vůči pořadateli soutěže sankci stanovenou ES (pouze v případě praktického šachu). Pokud by prodlení v zaslání podkladů způsobilo, že by soutěž nemohla být v daném aktuálním termínu vydání LOK započtena, nebude v takovém případě soutěž do LOK započtena vůbec, ve výjimečných případech může být započtena do nejblíže následující LOK.

3.6. Hráč je poprvé zařazen na LOK po dosažení alespoň 11 započitatelných partií.

3.7. V případě rapid šachu se jako startovní OK hráče považuje koeficient uvedený na rapid FRL, pokud ho hráč nemá, tak koeficient uvedený na LOK pro praktický šach. Hráčům, kteří nemají OK v praktickém nebo rapid šachu, se podle jejich VT uděluje OK takto: hráči s III.VT - 1250, hráči se IV.VT - 1100 a hráči bez VT - 1000.

Hráči, který je poprvé uveden na FRL pro praktický nebo rapid šach, je do LOK pro praktický nebo rapid šach s okamžitou platností převzat OK z aktuální FRL, pokud jeho OK na aktuální listině FRL byl vyšší než OK na LOK. Pokud k tomu dojde v případě praktického šachu k 1. 1., 1. 5. nebo k 1. 9., tak se tomuto hráči na nejbližší LOK pro praktický šach nebude přepočítávat OK a vymažou se mu partie k započítávání.

3.8. Za hráče se známým OK se považuje hráč uvedený na FRL nebo LOK. Hráč, který je zařazen na FRL i na LOK, startuje v soutěžích, jejichž výsledky jsou započítány i pro rating FIDE, s OK uvedeným na FRL. V ostatních soutěžích hraných na území České republiky startuje hráč s OK uvedeným na LOK.

Zahraničním účastníkům se přednostně započítá jejich OK uvedený na FRL.

3.9. Tabulky a vzorce pro výpočty.

 • Periodická metoda (výkonový vzorec): Rp = Rc + D(P) (1)

 • Očekávaný bodový zisk v soutěži: We = H * (N-1) / 100 nebo We = L * (N-1) / 100 (2)

 • Výpočet nového koeficientu pro hráče se známým OK: Rn = R0 + K * (W - We) (3)

 • Průměrný koeficient turnaje: Ra = Rz - * Sum(D(Pi)) (4)

 • Upravená výkonová korekce: Da(P) = D(P) * (N-1) / N (5)

 • Výkonový koeficient v hodnoceném turnaji: Rp = Ra + Da(P) (6)

TABULKA I. - Rozdíl koeficientů

PD(P)PD(P)PD(P)PD(P)PD(P)
100 +766 80 +240 60 +72 40 -72 20 -240
99 +677 79 +230 59 +65 39 -80 19 -251
98 +589 78 +220 58 +57 38 -87 18 -262
97 +538 77 +211 57 +50 37 -95 17 -273
96 +501 76 +202 56 +43 36 -102 16 -284
95 +470 75 +193 55 +36 35 -110 15 -296
94 +444 74 +184 54 +29 34 -117 14 -309
93 +422 73 +175 53 +21 33 -125 13 -322
92 +401 72 +166 52 +14 32 -133 12 -336
91 +383 71 +158 51 +7 31 -141 11 -351
90 +366 70 +149 50 0 30 -149 10 -366
89 +351 69 +141 49 -7 29 -158 9 -383
88 +336 68 +133 48 -14 28 -166 8 -401
87 +322 67 +125 47 -21 27 -175 7 -422
86 +309 66 +117 46 -29 26 -184 6 -444
85 +296 65 +110 45 -36 25 -193 5 -470
84 +284 64 +102 44 -43 24 -202 4 -501
83 +273 63 +95 43 -50 23 -211 3 -538
82 +262 62 +87 42 -57 22 -220 2 -589
81 +251 61 +80 41 -65 21 -230 1 -677
0 -766

TABULKA II. - Pravděpodobný výsledek

RozdílHLRozdílHLRozdílHL
0 - 3 50 50 122 - 129 67 33 279 - 290 84 16
4 - 10 51 49 130 - 137 68 32 291 - 302 85 15
11 - 17 52 48 138 - 145 69 31 303 - 315 86 14
18 - 25 53 47 146 - 153 70 30 316 - 328 87 13
26 - 32 54 46 154 - 162 71 29 329 - 344 88 12
33 - 39 55 45 163 - 170 72 28 345 - 357 89 11
40 - 46 56 44 171 - 179 73 27 358 - 374 90 10
47 - 53 57 43 180 - 188 74 26 375 - 391 91 9
54 - 61 58 42 189 - 197 75 25 392 - 411 92 8
62 - 68 59 41 198 - 206 76 24 412 - 432 93 7
69 - 76 60 40 207 - 215 77 23 433 - 456 94 6
77 - 83 61 39 216 - 225 78 22 457 - 484 95 5
84 - 91 62 38 226 - 235 79 21 485 - 517 96 4
92 - 98 63 37 236 - 245 80 20 518 - 559 97 3
99 - 106 64 36 246 - 256 81 19 560 - 619 98 2
107 - 113 65 35 257 - 267 82 18 620 - 735 99 1
114 - 121 66 34 268 - 278 83 17 >735 100 0

3.10. Vyhodnocení podkladů ze započitatelných soutěží.

 • 3.10.1. Ze soutěží s neuzavřeným okruhem účastníků (tj. soutěže družstev, turnaje hrané švýcarským systémem atd.) a ze soutěží s uzavřeným okruhem účastníků, v nichž více než 50% účastníků nemá platný OK, se hráči započítávají pouze partie proti účastníkům s platným OK.

 • 3.10.2. Ze soutěží s uzavřeným okruhem hráčů (tj. turnaje hrané systémem každý s každým), v nichž nejvýše 50% hráčů nemá platný OK, se postupuje takto:

  1. vypočte se Rz jako součet OK dělený jejich počtem M;
  2. bodové výsledky hráčů s OK se přepočítají na procentuální a podle tabulky I. se převedou na rozdíly D(Pi);
  3. dosazením D(Pi) do vzorce (4) se zjistí koeficient turnaje Ra;
  4. od součinu N*Ra se odpočte vlastní OK hráče (hráči bez známého OK se odečte Rp) a výsledek se mu započte spolu s počtem získaných bodů a s počtem odehraných partií.
 • 3.10.3. Ze soutěží s uzavřeným okruhem hráčů (tj. turnaje hrané systémem každý s každým), v nichž všichni hráči mají platný OK, se započte hráči součet OK všech soupeřů spolu s počtem získaných bodů a s počtem odehraných partií.

 • 3.10.4. Kontumační výsledky se do výpočtu nezahrnují. Byla-li partie řádně sehrána a následně v ní byl vyhlášen kontumační výsledek, zůstává pro klasifikační účely v platnosti výsledek dosažený v partii.

 • 3.10.5. Do LOK mohou být započteny pouze partie, ve kterých oba hráči provedli nejméně 1 tah.

3.11. Výpočet OK pro LOK. Po uzavření hodnoceného období provede zpracovatel LOK:

 1. Výpočet prvního OK pro hráče, kteří splnili podmínku dostatečného počtu započitatelných partií.

  Postup:

  • vypočte se Rc jako součet OK všech soupeřů dělený celkovým počtem partií;

  • bodový zisk se přepočítá na procentuální a podle tabulky I se převede na rozdíl koeficientů;

  • dosazením do vzorce (1) se vypočte OK;

 2. Výpočet nového OK pro hráče se známým OK.

  Postup:

  • pokud je počet partií v hodnoceném období větší než 40, provede se výpočet dle bodu 3.11.a;

  • pokud je počet partií v hodnoceném období menší než 41, provede se výpočet takto:

   1. z rozdílu mezi OK hráče a průměrným koeficientem jeho soupeřů se z tabulky II. určí H nebo L (podle znaménka rozdílu);
   2. dosazením do vzorce (2) se určí We;
   3. dosazením W, We a K do vzorce (3) se vypočte nový osobní koeficient Rn.

Výpočet nového OK probíhá vždy vzhledem k aktuálnímu OK uvedenému v LOK v okamžiku výpočtu.

3.12. Koeficienty rozvoje.

 • 3.12.1. Pro hráče s OK vyšším než 2399 je používán koeficient rozvoje K = 10.

 • 3.12.2. Pro hráče s OK nižším než 2400 je používán koeficient rozvoje K = 15.

 • 3.12.3. Pro hráče mladšího 20 let s OK nižším než 2200 je používán koeficient rozvoje K = 25.

3.13. Doplňující opatření.

 • 3.13.1. Pro hráče mladšího 18 let je používán pro výpočet jeho nového OK vzorec (1), pokud je počet nově započítaných partií 18 a více a jeho OK je nižší jak 2100.

 • 3.13.2. Pro hráče mladšího 14 let je používán pro výpočet jeho nového OK vzorec (1), pokud je počet nově započítaných partií 11 a více a jeho OK je nižší jak 1900.

 • 3.13.3. Pokud OK hráče po provedení výpočtu dle bodu 3.11. dosáhne hodnoty 1000 a méně, je hráč z LOK vyřazen. Dále se postupuje obdobně dle bodu 3.6.

 • 3.13.4. Pokud by hráči, který v turnaji zvítězil nebo dosáhl shodného počtu bodů jako vítěz, mělo v důsledku započtení turnaje dojít ke snížení OK, nebude tomuto hráči turnaj započten.

 • 3.13.5. Hráč má právo požádat o nezapočítání turnaje, ve kterém zvítězí nebo dosáhne stejného počtu bodů jako vítěz.

 • 3.13.6. Pokud má soupeř hráče OK nižší o více než 400 bodů, je pro účely výpočtu hráči započítán soupeřův OK tak, aby rozdíl obou koeficientů byl právě 400 bodů. Pro výpočet rozdílu 400 bodů se používají OK platné v době zahájení soutěže.

 • 3.13.7. Pokud hráč bez známého OK nezíská v turnaji ani půl bodu, nebudou jeho soupeřům výhry s tímto účastníkem započteny. V soutěží s uzavřeným okruhem účastníků, v nichž více než 50 % účastníků má platný OK, se kontumační výsledky do počtu bodů nezapočítávají.

3.14. Hráč má právo zpracovatele LOK požádat o vydání potvrzení o aktuální výši OK pouze pro praktický šach (a to i při prvním uvedení na FRL) za příslušný manipulační poplatek stanovený ES. Bezplatně bude zasláno potvrzení o aktuální výši OK pro praktický šach u hráčů, u kterých je převzat OK z FRL (viz čl. 3.7.).

3.15. Hráči, kteří nejsou evidování v databázi členů ŠSČR a nemají platný OK, tak se z LOK pro praktický nebo LOK pro rapid šach vymažou včetně případných partií, které jim byly započteny.

4. Přechodná a závěrečná ustanovení

4.1. Tento Klasifikační řád byl schválen VV ŠSČR dne 9.9.2014 a nabývá účinnosti dne 10.9.2014.

Viktor Novotný - předseda ŠSČR

td/h3 /td