Služby Servisních center sportu pro republikové svazy

ČSTV postupně naplňuje jednu ze zásad své další činnosti, která byla přijata na 26. VH ČSTV, a to konstituování Servisních center sportu jako výkonné struktury ČSTV.

Servisní centra sportu (SCS) vznikají jako odborná pracoviště zajištující specializovaný servis na úrovni centra, krajské a oblastní úrovni. Záměrem projektu SCS je využít funkční strukturu pracovišť ČSTV v krajských, popř. v okresních městech tak, aby převzaly a plnily roli servisního pracoviště v daném území. Na úrovni centra bude SCS spolupracovat a poskytovat servis především republikovým sportovním svazům, na krajské úrovni krajským sportovním svazům a na oblastní úrovni okresním sportovním svazům, sportovním subjektům a dále dobrovolným sportovním funkcionářům klubů a tělovýchovných jednot v daném území. SCS jako odborná pracoviště budou zajišťovat kompletní administrativně ekonomickou a metodickou podporu.

Nabídka služeb a jejich rozsah je přílohou této informace. Rozhodne-li se Váš svaz nabídku služeb využít, může ihned kontaktovat příslušnou úroveň SCS (např. z úrovně republikového svazu oslovit SCS centrum – p. Janouš (kontakt tel.: 603 515 023 email: janous@cstv.cz), z úrovně krajského sportovního svazu oslovit SCS na úrovni kraje, tzn. příslušnou Krajskou organizaci ČSTV, popř. na úrovni nejnižší tzn. oblastní či z úrovně SK/TJ oslovit příslušné OS ČSTV v dané oblasti).

Tato informace je určena nižším článkům Vaší svazové struktury, neboť ty mohou využít nabízených služeb přímo na své úrovni a zároveň se mohou dohodnout na individuálních podmínkách, které zohledňují specifika činností a požadavku dle místních podmínek.

rozsah služeb SCS