Konference ŠSČR 2004, Pardubice, 14.2.2004

Konference ŠSČR (zápis) proběhla v sobotu 14.02.2004 v kavárně Evropa v Pardubicích. Konference se zúčastnilo 52 delegátů s hlasem rozhodujícím z 54 oprávněných (oba chybějící delegáti byli z Pražského šachového svazu).

Po zahájení v 10,15 h. byla úvodní část programu věnována hodnocení uplynulého období - Ing. Herejk uvedl zprávu o činnosti VV ŠSČR za uplynulý rok předloženou přílohou pozvánky, Ing. Svoboda za nepřítomného hospodáře ŠSČR p. Papaye čerpání rozpočtu za rok 2004. Po zprávě Revizní komise přednesené předsedou RK p. Šubrtem následovala diskuze ke všem předloženým zprávám. Následně pak byly všechny předložené zprávy přijaty.

Dalším bodem programu bylo schválení změn Ekonomické směrnice ŠSČR. Z předložených deseti návrhů na změnu bylo devět přijato (mimo jiné zvýšení poplatků za školení, zvýhodnění vkladů u družstev oddílů, které se starají o mládež, zvýšení odměn trenérům a lektorům, sankce za pozdní registrace - nesplnění povinnosti registrace do 1.3. -pokuta 500 Kč, do 1.7. 1000 Kč, do 20.7. 1000 Kč a nepřijetí družstev oddílu do soutěží družstev následujícího soutěžního ročníku). Největší diskuzi vyvolal návrh Komise mládeže na úpravu členských příspěvků - po několika dílčích hlasováních byla stanovena s platností od r. 2005 výše členských příspěvků takto: výdělečně činní 100 Kč, nevýdělečně činní - mládež do 18 let - 10 Kč, senioři nad 70 let - 0 Kč, nevýdělečně činní - ostatní - 50 Kč.

Po přestávce na oběd byly na pořadu body týkající se budoucího období - po plánu práce ŠSČR na rok 2004, byl projednán návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2004. V následné bohaté diskuzi bylo schváleno doplnění rozpočtu o 35000 Kč na odměny pro reprezentaci mužů na Šachovou olympiádu 2004, dále byla schválena rezoluce z konference představitelům ČSTV týkající se financování sportovní činnosti v souvislosti s výstavbou haly Sazka, zavázala VV ŠSČR doplnit do Organizačního řádu ustanovení o možné kooptaci členů VV KŠS a schválila rozdělení vybraných členských příspěvků na roky 2004 a 2005 v poměru 10% ŠSČR a 90% KŠS.

Na závěr konference bylo velkou většinou delegátů přijato usnesení konference a v 16,00 byla konference ŠSČR ukončena.

Související dokumenty