Zpráva o činnosti VV ŠSČR za rok 2006

Zpráva o činnosti VV ŠSČR za rok 2006

Vážení delegáti, dámy a pánové,

zpráva o činnosti Výkonného výboru Šachového svazu České republiky, kterou právě dostáváte do ruky, mapuje činnost Šachového svazu České republiky v období od minulé konference, která se konala dne 25. 2. 2006 v Havlíčkově Brodě. Uplynulý rok byl pro Šachový svaz České republiky průlomový především v oblasti propagace – kromě dalších aktivit, o kterých je zmínka v dalších kapitolách této zprávy, se podařilo dohodnout s Českou televizí výrobu a vysílání pravidelného magazínu „V ŠACHU“, který mohou diváci shlédnout jedenkrát za 14 dní na programu ČT4 Sport. Na druhou stranu v uplynulém roce se poprvé od sjednocení šachu v roce 2002 ocitl v ohrožení hlavní příjem financí Šachového svazu ČR, a to příjem z akciové společnosti SAZKA. A nyní již k činnosti ŠSČR detailně:

Zabezpečení činnosti výkonného výboru

Výkonný výbor se v uplynulém období sešel na sedmi schůzích přibližně ve dvouměsíčních intervalech. Šest schůzí se uskutečnilo v Praze na Strahově, jedna (32. schůze 12. 9.) se uskutečnila v Brně v místě konání Mitropa Cupu. První schůzí po konferenci byla 29. schůze 27. 3. 2006, další schůze proběhly -30. schůze 15. 5. 2006, 31. schůze 19. 6. 2006, 32. schůze 12. 9. 2006, 33. schůze 6. 11. 2006, 34. schůze 12. 12. 2006 a 35. schůze 30. 1. 2006.

Přehled schůzí a účast jednotlivých členů VV ukazuje následující tabulka:

VV

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

celk A

27.3.06 Praha

15.5.06 Praha

19.6.06 Praha

12.9.06

Brno

6.11.06 Praha

12.12.06 Praha

30.1.07 Praha

Herejk

A

A

A

A

A

A

A

7/7

Papay

A

A

A

A

A

A

A

7/7

Krejnický

A

A

A

A

A

A

A

7/7

Chrz

A

A

A

A

A

A

A

7/7

Říha

A

A

A

A

A

A

A

7/7

Konopka

A

A

A

A

A

A

A

7/7

Sunek

O

A

A

O

A

A

A

5/7

Buchníček

A

O

A

A

A

A

A

6/7

pozn.: A - přítomen, O - nepřítomen, omluven.

V personálním složení VV nedošlo v celém uplynulém roce k žádné změně, VV pracoval a pracuje ve složení: předseda Ing. Petr Herejk (zaměstnanec na trvalý pracovní poměr), místopředseda a hospodář Jindřich Papay, generální sekretář a předseda Organizační komise Ing. Jiří Krejnický, předseda Sportovně-technické komise Pavel Chrz, předseda Komise mládeže Ing. Jaroslav Říha, předseda Trenérsko-metodické komise Michal Konopka, předseda Komise rozhodčích a Klasifikační komise Bohumír Sunek, člen VV - zástupce celostátních sdružení přijatých do ŠSČR Ing. Petr Buchníček.

Šachový svaz České republiky má v současné době tři zaměstnance na trvalý pracovní poměr: předsedu Ing. Petra Herejka, administrativní pracovnici Jitku Kniezkovou (se sídlem v Ostravě) a od 1. 3. 2006 sekretáře Františka Štrosse (poloviční pracovní úvazek). Na dohodu o provedení práce vykonává činnosti sekretáře také paní Miroslava Jůnová.

Ve složení odborných komisí došlo v průběhu uplynulého období jen k drobným změnám. Komise mládeže ŠSČR po schválení na 29. schůzi VV 27. 3. 2006 pracovala ve složení předseda Ing. Jaroslav Říha, členové: Jiří Kalužný (soutěže družstev), Ivan Kopal (M Čech a MČR jednotlivců), Vladimír Opluštil (M Moravy a Slezska a MČR družstev do 12 let), Ing. Rostislav Svoboda (koordinace reprezentace), Marian Sabol (úsek práce s talentovanou mládeží) a Pavel Brož (osoba pověřená masovým rozvojem a řízením soutěží škol), úsek KM pověřený prací s talentovanou mládeží pracuje ve složení: Ing. Evžen Gonsior (koordinátor individuálních tréninků), Sergej Berezjuk (zajišťování soustředění a práce s reprezentační skupinou – reprezentační trenér mládeže), Ing. Rostislav Svoboda (organizace akcí talentované mládeže) a Marian Sabol (sledování talentů a zástupce úseku v KM). Složení komise bylo schváleno na 29. schůzi VV 29. 3. 2006.

Ve Sportovně-technické komisi došlo na schůzi 28. 5. 2006 k odstoupení členů Mgr. Petra Šplíchala a Ing.. Petra Buchníčka a jejich nahrazení Ondřejem Vinklárkem a Tomášem Přikrylem. Současné složení STK tak je: Pavel Chrz (předseda + řízení komise), RNDr. David Cipry (místopředseda, legislativa), Lukáš Jandourek (dlouhodobé soutěže družstev), Milan Jenč (konkurzy, ročenka ŠSČR), Jiří Kalužný (Grand Prix ČR, soutěže H18 a H20), Ondřej Vinklárek (Swiss-manager, web: STK + sekce soutěže v ČR), Tomáš Přikryl (člen).

Hodnocení konference 2006 a plnění usnesení:

Hodnocením konference se výkonný výbor ŠSČR zabýval na své 29. schůzi dne 27. 3. 2006. Kladně bylo vyhodnoceno přesunutí konání do sálu hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, na tradičně vysoké úrovni byla účast delegátů a příprava podkladových materiálů. Usnesení konference pak pro práci výkonného výboru bylo jedním z důležitých dokumentů, které řídily jeho činnost v uplynulém období.

Předkládáme Vám, vážení delegáti, informaci o plnění úkolů týkajících se práce VV z minulé konference:

- Odpovědět písemně do jednoho měsíce jednotlivým účastníkům diskuse a odpovědi zveřejnit na webových stránkách ŠSČR – z diskuzních příspěvků konference byly na 29. schůzi VV vybrány tři, na které bylo potřeba odpovědět písemně, a to

- diskuzní příspěvek p. Horáka (zástupce KŠS Vysočina), týkající se jednoznačného určení prostředků při zasílání na KŠS. Panu Horákovi odpověděl hospodář ŠSČR pan Jindřich Papay,

- návrh p. Estera na sjednocení termínů vydání LOK s vydáním FRL, v diskuzi nebyl shledán žádný důvod k provedení změny. Panu Esterovi vypracoval a odeslal odpověď předseda Klasifikační komise ŠSČR pan Bohumír Sunek,

- a diskuzní příspěvek p. Čápa týkající se návrhu změny Soutěžního řádu ŠSČR v bodu hodnocení soutěží družstev na počet bodů, skóre, počet vyhraných partií – odpověď vypracoval a odeslal předseda STK ŠSČR pan Pavel Chrz.

- Projednat s autorem programu Swissmanager úpravy programu tak, aby plně odpovídal potřebám vedoucích mistrovských soutěží ŠSČR – jednáním s p. Herzogem byl výkonným výborem pověřen J. Papay, po rozdělení kompetencí v rámci STK zajišťoval komunikaci s p. Herzogem člen STK O. Vinklárek; nějaké úpravy se podařilo prosadit, o dalších jedná, avšak tempo provádění změn nepovažujeme za dostatečné.

- Zajistit pro vedoucí mistrovských soutěží družstev školení o programu Swissmanager – z důvodu nízkého zájmu se školení neuskutečnilo, jeho uskutečnění je v případě zájmu plánováno v průběhu roku 2007.

- V případě změny příjmových položek rozpočtu právo rozpočet upravit – v případě, že dojde ke zvýšení příjmové části, budou prostředky přednostně uvolněny na finanční posílení rozpočtu Komise mládeže ŠSČR a Polofinále M-ČR jednotlivců a M-ČR žen, juniorek a dorostenek – o hospodaření a čerpání rozpočtu více naleznete v materiálech k čerpání rozpočtu ŠSČR v roce 2006.

- Vypracovat kritéria pro nominaci a odměňování reprezentantů za účast na vrcholných reprezentačních akcích tak, aby tato kritéria zohledňovala účast reprezentantů na M-ČR – materiál nazvaný Reprezentace a přebory republiky vypracovaný předsedou TMK ŠSČR panem Konopkou byl VV ŠSČR schválen na 35. schůzi VV ŠSČR dne 30. 1. 2007 a je umístěn na webových stránkách ŠSČR v sekci Informace z TMK.

- zlepšit komunikaci s krajskými šachovými svazy, reagovat na podněty hnutí - v průběhu roku byl dopracován Statut rozhodčích; plán, stanovený výkonným výborem a Komisí rozhodčích, vyhotovit na webových stránkách ŠSČR rubriku, ve které budou vysvětlovány rozhodnutí rozhodčích ve sporných situacích, zatím nebyl realizován – úkol zůstává k realizaci v roce 2007.

Hospodaření ŠSČR

Hospodaření ŠSČR se v uplynulém roce řídilo rozpočtem schváleným na konferenci ŠSČR 2006. Informace o hospodaření byla součástí každé schůze VV ŠSČR. Po Valné hromadě ČSTV v dubnu 2006 a byla upřesněna příjmová složka rozpočtu:

- Sazka a vlastní zdroje ČSTV: plán v rozpočtu schváleném na minulé konferenci - 3 215 000 Kč, výše schválená ČSTV 3 992 400 Kč – teoretický nárůst 713 400 Kč),

- státní prostředky na reprezentaci: plán v rozpočtu 480 000 Kč, skutečná výše dle smlouvy s MŠMT 571 800 Kč, což znamenalo nárůst 91 800 Kč,

- státní prostředky na talentovanou mládež: plán v rozpočtu 480 000 Kč, skutečná výše 589 000 Kč, i zde jsme získali vyšší částku než byla předpokládána, a to o 109 000 Kč.

O využití navýšené příjmové stránky rozpočtu se v souladu s rozhodnutím minulé konference ŠSČR o možnosti dané výkonnému výboru upravovat výdajovou část rozpočtu rozhodlo na květnové 30. schůzi VV, především bylo rozhodnuto krýt plánovanou ztrátu na pořádání Mitropa Cupu ve výši 500 000 Kč navýšeným příjmem ze Sazky.

Ve druhé polovině roku 2006 však bohužel ze strany ČSTV a Sazky došlo jednak ke zpožďování plateb (důvodem je jednak změna zákona o daních, na základě kterého na Sazku padla povinnost DPH, a jednak splácení úvěrů za stavbu haly Sazka), které v listopadu vyústilo v oznámení, že dotace ze Sazky a z vlastních zdrojů obdrží všechny sportovní svazy v 75% plánované výše a zbývajících 25% s největší pravděpodobností již doplaceno nebude. Ve svém důsledku to pro ŠSČR znamená propad příjmové části ve výši 998 100 Kč !!

Na faktu, že se nakonec i přes obrovský propad v plánu příjmů podařilo čerpání rozpočtu udržet téměř vyrovnaný, měl kromě zodpovědného přístupu výkonného výboru také sponzorské příjmy, které se podařilo v průběhu roku získat. Bližší podrobnosti viz čerpání rozpočtu ŠSČR 2006.

Na 32. schůzi VV dne 12. 9. bylo rozhodnuto o zakoupení 10 ks šachových souprav pro on-line přenos partií.

Společným úsilím ŠSČR a AVE kontaktu Pardubice se podařilo z MŠMT získat zvláštní dotaci na pořádání Mitropa Cupu, Mistrovství Evropy žen v rapid šachu 2006 (Znojemská královna), MS školních družstev 2006 a ME amatérů v šachu 2006 v souhrnné výši 300 000 Kč (v první polovině roku 200 000 Kč, v září ještě dalších 100 000 Kč). Z rozhodnutí 32. schůze bylo z této dotace 200 000 Kč zasláno AVE kontaktu Pardubice na uspořádání Mistrovství Evropy žen v rapid šachu 2006 (Znojemská královna), MS školních družstev 2006 a ME amatérů v šachu 2006.

V průběhu roku absolvoval Šachový svaz České republiky kontrolu z Finančního úřadu, který nezjistil žádné nedostatky.

Propagace šachu:

V této oblasti zaznamenal Šachový svaz České republiky výrazné úspěchy. Dne 16. 6. 2006 byl vysílán 1. díl šachového magazínu V ŠACHU, který je od té doby vysílán jedenkrát za 14 dní. Do srpna 2006 byl pořad vysílán v délce trvání 20 min. od září dokonce v délce 30 min. Do konce ledna 2007 bylo odvysíláno celkem 17 dílů (vždy premiéra a min. 2 reprízy). Dohoda ŠSČR s ČT je, že ČT hradí náklady spojené s výrobou pořadu a natáčení reportáží na území ČR, ŠSČR bude hradit odměnu expertovi ve studiu a náklady spojené s natočením reportáží v zahraničí – v roce 2006 byl miništáb (redaktor+kameraman) vyslán na Šachovou olympiádu do Turína a na Pohár evropských mistrů do rakouského Fuegenu. Jako experti na analýzy partií s elektronickou tužkou se střídají Michal Konopka, Vlastimil Jansa a Břetislav Modr.

Kromě pořadu V ŠACHU odvysílala Česká televize na programu ČT4 Sport také téměř hodinový záznam z Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2006, a šachy se i díky tomu daleko častěji dostávají do hlavního zpravodajského pořadu Branky-Body-Vteřiny na ČT1 (příkladem je vystoupení Davida Navary na turnaji ve Wijk aan Zee, kdy ČT dokonce zařazovala také stručný komentář k průběhu partií včetně ukázky partie na šachovnici).

V prosinci 2006 se podařilo dojednat s vydavateli novin DENÍK vydávání pravidelné šachové rubriky, a to denně. Rubrika sice zatím vychází jen v některých regionálních denících, je ale příslib, že stranu, na které je i šachová rubrika, budou přebírat všechna krajská vydání. Přípravou podkladů pro rubriku byl pověřen p. Břetislav Modr.

Na 32. schůzi VV ŠSČR schválil spolupráci s o. p. s. Figurka (představiteli Martina Kořenová a Vladimír Kořen) a podporu projektu na šíření šachové hry do škol a dětských domovů.

Ročenka ŠSČR 2006:

Šachová ročenka 2006 byla vydána ke dni 30. 6. 2006 v rozsahu 216 stran + obálka, byla rozeslána mj. na všechny oddíly registrované v ŠSČR. Obsahuje výsledky všech mistrovských soutěží za období 1. 1. 2005 – 15. 6. 2006, výsledky reprezentace, legislativu ŠSČR, adresáře, informace všech KŠS, žebříčky LOK a FRL, článek o historii šachu v českých zemích, materiály pro trenéry a další zajímavé informace. Její součástí je také partiová příloha vybraných partií českých hráčů v uplynulém období.

Práce s talentovanou mládeží

Výrazný posun směrem ke zkvalitnění práce nastal v období minulého roku v oblasti práce s talentovanou mládeží. Byla vytvořena reprezentační skupina mládeže, do které byli vybráni nejtalentovanější čeští mladí hráči: Cyril Ponížil, Vojtěch Rojíček, Richard Biolek, Jaroslav Bureš, Jan Krejčí, Jiří Kočiščák, Vojtěch Plát, Kateřina Němcová a Karolína Olšarová (schváleno na 29. schůzi VV dne 27. 3. 2006). Tito „talenti“ kromě individuálního sledování a přípravy absolvovali pod vedením trenéra Sergeje Berezjuka řadu soustředění, kde jim přednášeli renomovaní trenéři a hráči.

I v průběhu minulého období pokračovala podpora individuální trenérské péče, na období od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2007 byli do kategorie A (9 hod. tréninky měsíčně) vybráni Cyril Ponížil, Vojtěch Rojíček, Richard Biolek, Jaroslav Bureš, Jan Krejčí, Jiří Kočiščák, Vojtěch Plát, Kateřina Němcová, Karolína Olšarová, Václav Svoboda, Martina Marečková, Anna Bálková, Magdalena Miturová a Karolína Langnerová. Do skupina B (6 hod. tréninky měsíčně) byli zařazeni Tomáš Pecha, Tadeáš Baláček, Marek Braun, Jakub Rabatin, Jiřina Prokopová, Kristýna Havlíková a Adéla Nytrová. Kromě toho byla vytvořena skupina C – skupina talentovaných hráčů sledovaných zatím bez finanční podpory. Individuální tréninky až na malé výjimky probíhaly bez větších komplikací, vyhodnocení ročního cyklu provede KM v průběhu MČR mládeže v březnu.

O pomoc při trenérské činnosti byly požádány také všechny KŠS, které při systematické trenérské práci obdržely od ŠSČR příspěvek.

Prostředky pro trénink juniorských reprezentantů do 18 let (těch, kteří již nedosáhnou na příspěvek Komise mládeže) rozdělila také TMK: Viktor Láznička 16 000 Kč, Martin Petr 13 000 Kč, Štěpán Žilka 9 000 Kč, Jan Příborský 9 000 Kč, Karel Malinovský 9 000 Kč, Soňa Pertlová 10 000 Kč, Alena Kubíková 10 000 Kč.

Legislativní činnost VV:

Na 30. schůzi VV byl schválen Statut Sportovně-technické komise ŠSČR, který byl nově zpracován STK ŠSČR.

Na 33. schůzi byl schválen Statut Komise rozhodčích ŠSČR a také Směrnice pro přípravu rozhodčích všech tříd. K drobným úpravám došlo též v Soutěžním řádu ŠSČR, který byl schválen VV ŠSČR ke dni 1. 9. 2006. Změny se týkaly ustanovení o doplňování soupisek, změn v zařazování na soupisky mládeže a posuzování hry ve stejný čas.

Na 35. schůzi VV dne 30. 1. 2006 schválil VV ŠSČR změnu Registračního a přestupního řádu ŠSČR, která zpřesňuje otázku „neplatičů“.

Opakovaně v průběhu roku se VV zabýval otázkou nutnosti změny Klasifikačního řádu ŠSČR; na 34. schůzi 12. 12. 2006 přijal VV názor Klasifikační komise ŠSČR Klasifikační řád zatím neměnit. Na 34. a 35. schůzi VV byl připraven text změny Stanov, jejichž změnu si vyžádala novela Zákona o sdružování občanů. Návrh je předkládán delegátům konference ke schválení. Stejně tak byli na schůzích VV diskutovány změny Ekonomické směrnice, návrhy na změnu této legislativní normy jsou předkládány delegátům této konference k diskuzi a schválení.

Webové stránky ŠSČR:

Otázce prezentace šachu a činnosti Šachového svazu České republiky na webových stránkách byla v průběhu roku věnována mimořádná pozornost. Postupně byla realizován plán spuštění nových webových stránek. První polovina roku byla věnována na vyjasnění podoby webových stránek a technického a personálního zajištění, původní termín na spuštění webu stanovený 30. schůzí VV (květen 2006) se vinou časových problémů zainteresovaných osob, problémům při přenášení informací a rozporu v přístupu k řešení problémů, nepodařilo splnit a provoz nových webových stránek byl zahájen až koncem měsíce září. A nutno dodat, že webové stránky stále nedosahují předpokládané úrovně a objektivně nutno dodat, že stále zůstávají za původním očekáváním. Stránky jsou stále průběžně doplňovány a upravovány. Pozitivem nových stránek je kromě jejich rozdělení do sekcí, a to sekci mládeže (administrátorem sekce je Jan Paukert, tel. 608 133 251, e-mail: sachy.revnice@volny.cz), sekci soutěží (Ondřej Vinklárek, tel. 777 694 687, e-mail: Ondrej.Vinklarek@seznam.cz) a sekce reprezentace (Marek Štván), sekce informace ŠSČR (Marek Štván), sekce krajských šachových svazů (Marek Štván) a sekce ELO (Martin Šmajzr, tel. 605 158 028, e-mail: smajzr@email.cz). Od počátku roku 2007 se také podařilo zprovoznit anketu o nejlepší partii. Úkol na vylepšení webu zůstává jednou z priorit VV ŠSČR i pro další období.

Mezinárodní činnost:

Spolupráce s FIDE:

Na kongresu FIDE, který se konal v květnu při Šachové olympiádě v Turíně, zastupoval Šachový svaz České republiky pan Petr Pisk, který zde zároveň kandidoval do „ECU boardu“ na pozici generálního sekretáře. Při volbách prezidenta FIDE podporoval Šachový svaz České republiky v Praze žijícího delegáta Bessela Koka, ten však z voleb odešel poražen a prezidentem FIDE tak i pro další období zůstává Kirsan Iljumžinov. Poražen zůstal ve volbách do ECU také tým, ve kterém kandidoval Petr Pisk; prezidentem ECU se opět stal Slovinec Boris Kutin.

Významnou pro Šachový svaz ČR se stala také prosincová návštěva prezidenta FIDE Kirsana Iljumžinova v Praze, kde se mj. sešel se zástupci ŠSČR prezidentem Igorem Němcem a delegátem FIDE Petrem Piskem. Na této schůzce prezident FIDE oznámil svůj úmysl uspořádat v ČR v roce 2008 Mistrovství světa žen. Po několika následných jednáních se zástupci hlavního partnera Hotelu Praha bylo rozhodnuto podat přihlášku na pořádání MS žen 2008. O pořadateli MS žen rozhodovala FIDE na svém zasedání koncem ledna 2007 a pořadatelství České republice přidělila.

Šachová olympiáda:

Nejvýznamnější mezinárodní akcí s účastí českých šachistů byla bezesporu Šachová olympiáda 2006 v italském Turíně. Nominace byla schválena na 29. schůzi VV dne 27. 3. 2006, a to v této podobě: muži: Babula Vlastimil, Cvek Robert, Hráček Zbyněk, Kalod Radek, Láznička Viktor, Navara David (původně nominovaní Štoček Jiří a Votava Jan se z účasti omluvili) - kapitán Konopka Michal, ženy: Blažková Petra, Čedíková Kateřina, Jacková Jana, Sikorová Olga - kapitán Biolek Richard. Oběma družstvům se podařilo skončit do 16. místa (tedy umístění, které se nám započítává na MŠMT při rozdělování státních prostředků na reprezentaci) – muži na 11. místě, ženy na 10. místě. Vystoupení obou družstev bylo po příjezdu následně hodnoceno na 31. schůzi VV 19. 6. 2006 – vysoko bylo hodnoceno vystoupení družstva mužů, které se v průběhu olympiády střetlo s družstvy na 1. - 4. místě konečného pořadí, z jednotlivců byli velmi pozitivně oceněni David Navara a Viktor Láznička. Družstvo žen se na 10. místo dostalo výborným výkonem v posledních kolech, družstvo stavělo především na výborném výkonu Jany Jackové na první šachovnici. Na náklady Šachového svazu ČR byl do Turína vyslán dvoučlenný televizní štáb (redaktor Pavel Matocha + kameraman). Pořízené záběry byly použity v prvních dílech nově vzniklého magazínu V ŠACHU.

Mistrovství světa mládeže

MS mládeže se uskutečnilo ve druhé polovině října (18. -29. 11. 2006) v gruzínském Batumi. Česká výprava byla přihlášena, ale vzhledem k napjaté situaci mezi Ruskem a Gruzií a eskalaci napětí v průběhu měsíce září byla účast české výpravy po konzultaci s rodiči našich mladých reprezentantů zrušena. Gruzínští pořadatelé však bohužel do této chvíle nevrátili finanční zálohu zaslanou společně s přihláškou.

Mistrovství Evropy jednotlivců 2006:

O Mistrovství Evropy jednotlivců, které se konalo v dubnu v Turecku, mezi našimi nejlepšími hráči i přes standardní finanční nabídku velký zájem nebyl. Českou účast tak „zachránili“ Pavel Blatný v soutěži mužů a Alena Kubíková v soutěži žen. Oba skončili hluboko v poli poražených.

Pořádání mezinárodních akcí na území ČR

V roce 2006 se Česká republika stala pořadatelem několika mezinárodních akcí:

Pardubický Czech Open se v červenci opět stal Mistrovstvím Evropy amatérů v kategoriích hráčů mezinárodního ratingu do 2200, 2000 a 1800. Pořadatelský úspěch dotvrdil ještě český zástupce Pavel Karhánek, který se stal mistrem Evropy v kategorii hráčů do ratingu 2200.

Pardubický Czech Open se stal také dějištěm Mistrovství světa školních družstev. Mezi 18 družstvy se úspěšně prezentovala medailovým umístěním také česká školní družstva z Českého Těšína, Nového Bydžova a ze Zlatých Hor.

V květnu ve Znojmě se tradiční turnaj žen Znojemská královna hrál se statutem Mistrovství Evropy žen v rapid šachu. Mistrovský evropský titul putuje zásluhou Zuzany Borošové na Slovensko, naše nejlepší Eliška Richtrová skončila na 6. místě.

Nejvýznamnější akcí pořádanou v roce 2006 v České republice byl MITROPA CUP. Za pořadatelské místo bylo zvoleno Brno, konkrétně hotel Bobycentrum, osobou zodpovědnou za uspořádání byl pověřen Petr Buchníček. Akce se konala ve dnech 7. -15. 9. 2006 za účasti 10 družstev mužů a 10 družstev žen. Problémy s neúčastí několika družstev byly vyřešeny zařazením B-družstva mužů a družstev B a C žen. Akce byla následně vyhodnocena na 33. schůzi VV jako zdařilá, byla oceněna možnost, kterou dostali i čeští hráči v dalších našich družstvech, a vysoko byla hodnocena práce Petra Buchníčka a jeho týmu při přípravě a průběhu celé akce. Ze sportovního hlediska je potřeba kromě druhého místa družstva mužů také vyzdvihnout výkon Roberta Cveka, který splnil poslední třetí normu mezinárodního velmistra.

Výsledky mezinárodních turnajů s účastí českých hráčů:

Šachová olympiáda 20.5. – 4.6.2006

Muži: 1. Arménie 36, 2. Čína 34, 3. USA 33… 11. Česká republika 31 (Navara, Hráček, Babula, Láznička, Kalod, Cvek), celkem 150 družstev.

Ženy: 1. Ukrajina 29,5, 2. Rusko 28, 3. Čína 27,5… 10. Česká republika 24 (Jacková, Čedíková, Sikorová, Blažková), celkem 108 družstev.

Mistrovství Evropy jednotlivců:

Turecko 3. -17. 4. 2006

Muži: 1. Kozul Zdenko (CRO) 8,5, 2. Ivanchuk Vassily (UKR) 8, 3. Georgiev Kiril (BUL) 7,5… 95. Blatný Pavel 5…celkem 138 hráčů.

Ženy: 1. Atalik Ekaterina (TUR) 8,5, 2. Bosboom Lanchava Tea (NED) 8, 3. Mkrtchian Lilit (ARM) 8… 73. Kubíková Alena 4,5, celkem 96 hráček.

Mistrovství Evropy mládeže:

Herceg Novi (Černá Hora), 9. - 20. 9. 2006

H10: 1. Shurunov Arseny (RUS) 7,5, 2. Nyzhnyk Illka (UKR) 7, 3. Dubov Daniel (RUS) 7…24. Pavelek Tomáš 5, celkem 80 hráčů.

H12: 1. Bukavshin Ivan (RUS) 8, 2. Plát Vojtěch 7,5, 3. Bajarani Ulvi (AZE) 7, celkem 99 hráčů.

H14: 1. Prohaszka Peter (HUN) 7,5, 2. Durarbeyli Vasif (AZE) 7, 3. Bregadze Levan (GEO) 7… 51. Svoboda Václav 4, 63. Pecha Tomáš 4, celkem 87 hráčů.

H16: 1. Edouard Romain (FRA) 7,5, 2. Kravtsiv Martyn (UKR) 7, 3. Rasulov Vugar (AZE)… 26. Ponížil Cyril 5, celkem 82 hráčů.

H18: 1. Zhigalko Sergei (BLR) 7, 2. Andriasian Zaven (ARM) 6,5, 3. Tukhaev Adam (UKR) 6,5…24. Rojíček Vojtěch 5, celkem 74 hráčů.

D10: 1. Visanescu Daria-Ioana (ROM), 2. Macharashvili Tekla (GEO) 7, 3. Kolesnikova Kristina (RUS) 7,…30. Johnová Eliška 4,5, 32. Nováková Vendula 4,5, celkem 654 hráček.

D12: 1. Arabidze Meri (GEO) 7,5, 2. Vince Andrea (SRB) 7, 3. Danelia Mariam (GEO) 7… 26. Langnerová Karolína 5, celkem 64 hráček.

D14: 1. Repina Varvara (RUS) 7,5, 2. Korchagina Viktoria (RUS) 7, 3. Muzychuk Mariya (UKR) 6,5…32. Miturová Magdalena 4,5, celkem 68 hráček.

D16: 1. Ozturk Kubra (TUR) 7,5, 2. Rakic Marija (SRB) 7, 3. Mammadova Bulhar (AZE) 6,5… 21. Marečková Martina 5, celkem 62 hráček.

D18: 1. Gasik Anna (POL) 8, 2. Paulet Iosefina (ROM) 7, 3. Gunina Valentina (RUS) 7… 11. Kubíková Alena 5,5, celkem 57 hráček.

ME žen v rapid šachu

Znojmo, 13. - 14. 5. 2006

1. Borošova Zuzana (SVK) 7,5, 2. Houska Jovanka (ENG) 7, 3. Dworakowska Joanna (POL) 7… 6. Richtrová Eliška (CZE) 6… celkem 63 hráček, z toho 42 hráček CZE.

Mistrovství světa seniorů

Arvier (ITA), 11. - 22. 09. 2006

1. Korchnoi Viktor (SUI)9, 2. Jansa Vlastimil (CZE) 8,5, 3. Spassov Liuben (BUL) 8, celkem 124 hráčů.

Mistrovství Evropy seniorů

Davos (SUI) 5. –13. 8. 2006

1. Ivkov Borislav (SRB) 8, 2. Tseitlin Mark (ISR) 7, 3. Jansa Vlastimil (CZE) 7, celkem 121 hráčů.

ME amatérů

Pardubice, 22. -30. 7. 2006

Kat. do rat. 2200: 1. Karhánek Pavel (CZE) 8, 2.Ursic Simona (SLO) 7,5, 3. Musaev Mansur (RUS)…5. Purnoch Kosef (CZE) 7,5, celkem 361 hráčů, z toho 97 CZE.

Kat. do rat. 2000: 1. Schmidt Raul (ROM) 8,5, 2. Liberman Alexander (RUS) 8, 3. Orel Anze (SLO) 7…5. Bém David (CZE) 7, 7. Vevera Radek (CZE) 6,5, celkem 221 hráčů, z toho 81 CZE.

Kat. do rat. 1800: 1. Abkadirov Rafail (RUS) 8, 2. Shtin Sergei (RUS), 3. Skokan František (CZE) 7,5, 4. Drahota Aleš (CZE) 7,5, celkem 275 hráčů, z toho 103 hráčů CZE.

Mitropa Cup

Brno 7. -15. 9. 2006

muži: 1. Maďarsko 21,5, 2. ČR A (Cvek, Polák, Kalod, Blatný, Čech) 21, 3. Chorvatsko 21, 4. ČR B(Šimáček, Bernášek, Kaňovský, Chytilek, Klíma) 19,5, celkem 10 družstev.

ženy: 1. Slovinsko 12, 2. Německo 11, 3. Chorvatsko 10,5…5. ČR A(Blažková, Kulovaná) 9,5, 6. ČR B(Medunová, Němcová, Zavadilová) 9, 9. ČR C(Hodová, Bálková) 6,5, celkem 10 družstev.

MS školních družstev

Pardubice, 16. -19. 7. 2006

Kat. U12

1.Tur Mongol School (MNG) 16,5, 2.Alis Wroclaw (POL) 15, 3.Voschod Chelyabin SK (RUS) 13, 4.ZŠ Metelkovo nám. Teplice (CZE) 13, celkem 7 družstev.

Kat. U14

1.Zelenodolsk (RUS) 18, 2.ZŠ Český Těšín (CZE) 16,5, 3.ZŠ V.Kl.Klicpery Nový Bydžov (CZE), 4.ZŠ Most, V.Talicha (CZE) 13,5, 6.ZŠ Jílovská Praha (CZE), celkem 6 družstev.

Kat. U16

1.School club Otopeni (ROM) 20,5, 2.Hohe Landesschule Hanau (GER) 17,5, 3.ZŠ Zlaté Hory (CZE) 16,5, … 5.2.ZŠ J.Čapka Frýdek-Místek (CZE) 15, celkem 5 družstev.

Evropský pohár klubových družstev mužů a žen 2006

Fuegen (Rakousko), 7. - 15. 10. 2006

1. Tomsk 12, 2.Lada Kazan 12, 3. Ural Sverdlovskaya 12…9. Bauset Pardubice 10, celkem 56 družstev.

Mistrovství Evropské unie mládeže:

Mureck (AUT), 8. -17. 8. 2006

H10: 1. Rapport Richard (HUN) 7,5, 2. Grosse Christian (GER) 7,5, 3. Antal Tibor Kende (HUN) 7…5. Maříková Jana (CZE) 7 (zároveň 1. místo mezi dívkami do 10 let), 21. Steinhauser Václav (CZE) 4, celkem 27 hráčů.

H12: 1. Baekelant Eva (BEL) 7,5, 2. Jones Victor(ENG) 6,5, 3. Neves Pedro (POR) 6,5… 25. Steinhauserova Anna (CZE) 4,5, celkem 41 hráčů.

H14: 1. Heimann Andreas (GER) 7,5, 2. Bebel Arkadiusz (POL) 7, 3. Bartos Tamas (HUN) 7…5. Bureš Jaroslav (CZE) 6, celkem 32 hráčů.

Mistrovské soutěže:

V průběhu roku 2006 proběhly všechny plánované domácí mistrovské soutěže dle plánu. Novou akcí se stalo Mistrovství ČR družstev v bleskové hře. Obdobně jako v předchozích letech bylo Mistrovství ČR jednotlivců a Mistrovství ČR v bleskové hře pořádáno v režii svazu jako akce důležité nejen ze sportovního hlediska (o těchto dvou akcích informujeme na jiném místě této zprávy).

Všechny soutěže družstev dospělých 2005/2006 řízené ŠSČR byly dohrány bez problémů. Vítězem nejvyšší soutěže dospělých se stalo družstvo Bauset Pardubice, které obhájilo titul. Předání medailí a pohárů včetně velkého putovního proběhlo v Pardubicích na zámku u příležitosti konání pardubického Czech Openu. Nejlepší mezi dorosteneckými družstvy se, jak je již v posledních letech obvyklé, družstvo BŠS Frýdek-Místek. Bez problémů se rovněž rozběhly soutěže družstev sezóny 2006/2007.

Všechny soutěže jednotlivců rovněž proběhly dle plánu. O Mistrovství ČR jednotlivců a Mistrovství ČR v bleskovém šachu je informace v samostatné kapitole této zprávy. V případě Mistrovství žen se bohužel nepodařilo zajistit kvalitnější i početnější startovní pole, VV podpořil návrh STK připravit a realizovat změnu systému mistrovství žen. Změna je připravována také v kategorii juniorů a dorostenců H18 a H20. Polofinále Mistrovství ČR mužů 2006 se uskutečnilo v Havlíčkově Brodě ve dnech 23. 9. - 1. 10. 2006, mezi 62 hráči si postup do únorového Mistrovství ČR jednotlivců vybojovali Pavel Šimáček, Tomáš Polák, Robert Cvek a Jiří Jirka. Stejný turnaj byl zároveň Mistrovstvím ČR juniorů a dorostenců – vítězství Jiřího Kočiščáka v kategorii H20 i H18 je sice nečekané, avšak zasloužené, a dle Soutěžního řádu jako přeborník H20 hrál Mistrovství ČR mužů. Novinkou sezóny je pořádání seriálu rapid turnajů Grand-Prix, který má především za cíl podpořit pořadatele jednorázových nemistrovských turnajů.

Mládež hrála svoji nejvýznamnější soutěž – Mistrovství ČR mládeže v kategoriích do 10, 12, 14 a 16 let – ve Zlatých Horách ve dnech 11. -18. 3. 2006. Ve všech kategoriích se zúčastnila až na malé výjimky kompletní mládežnická špička, potěšitelný je stoupající trend počtu dívek.

Všem pořadatelům, kteří v roce 2006 mistrovské soutěže Šachového svazu České republiky pořádali, je potřeba touto cestou vyslovit velké uznání.

Přehled všech mistrů České republiky za rok 2006 včetně data a místa konání soutěže ukazuje následující tabulka:

Galerie mistrů ČR 2006

družstva

dlouhodobá soutěž 2005/2006

Bauset Pardubice

Movsesjan, Štohl, Láznička, Kovalev, Votava, Bernášek, Heberla, Petr,

družstva dorost

dlouhodobá soutěž 2005/2006

BŠS+ŠK Frýdek-Místek

Jurčík, Rojíček, Kočiščák, Štukner, Pecha, Novosádová, Pavelek

družstva starších žáků

Seč 2.6.-4.6.06

BŠS+ŠK Frýdek-Místek

Krejčí, Kočiščák, Pecha, Mitura, Rabatin, Pavelková

družstva mladších žáků

Stráž pod Ralskem, 16.6.-18.6.06

BŠS+ŠK Frýdek-Místek

Straka, Rabatin, Bujnošek, Langner, Langnerová, Pavelek

Pohár ČR v rapid šachu družstev

Znojmo 8.5.06

Mahrla Praha

Navara, Vokáč, Konopka, Doležal, Studnička

čtyřčlenná družstva

Pardubice 13.-16.7.06

TJ ZIKUDA Turnov

Sergejev, Kulhánek, Vltavský, Kopal, Maršálek

Družstva v bleskové hře

Znojmo 14.5.06

A64 Grygov

Biolek, Šimáček, Kaňovský, Biolek jr.

MČR krajských reprezentací

Havlíčkův Brod

8. 9. 2006

Pardubický kraj

Láznička, Votava, Petr, Sabol, Tůma, Novotný Komárek, Komárková, Kastner, Ptáček

přebor škol 1.-5. třída

Frýdek-Místek,

22.-23.3.2006

ZŠ ČSA Frýdek-Místek

Bujnošek, Mojžíšek, Preči, Nováková

přebor škol 6.-9. třída

Hluk, 11. - 12.04.2006

Gymnázium P.Bezruče Frýdek-Místek

Konštacký, Pecha, Pravec, Šikula

přebor škol střední školy

Žďár nad Sázavou,

18. - 19.4.2006

Gymnázium

P. Bezruče

Frýdek-Místek

Rojíček, Slovák, Václavík, Říman

muži

Brno, 6.-17.2.2006

Láznička Viktor

Bauset Pardubice

H20

Havlíčkův Brod, 23.9.-1.10.2006

Kočiščák Jiří

BŠS Frýdek-Místek

H18

Havlíčkův Brod, 23.9.-1.10.2006

Kočiščák Jiří

BŠS Frýdek-Místek

ženy

Havlíčkův Brod, 23.9.-1.10.2006

Kulovaná Eva

TJ Náměšť n.Osl.

D20

Havlíčkův Brod, 23.9.-1.10.2006

Kulovaná Eva

TJ Náměšť n.Osl.

D18

Havlíčkův Brod, 23.9.-1.10.2006

Němcová Kateřina

OAZA Praha

H16

Zlaté Hory, 11.-18.3.2006

Ponížil Cyril

ŠK Zlín

H14

Zlaté Hory, 11.-18.3.2006

Bureš Jaroslav

ŠK Prostějov

H12

Zlaté Hory, 11.-18.3.2006

Plát Vojtěch

SŠŠ Staré Město

H10

Zlaté Hory, 11.-18.3.2006

Pavelek Tomáš

BŠS Frýdek-Místek

D16

Zlaté Hory, 11.-18.3.2006

Němcová Kateřina

OAZA Praha

D14

Zlaté Hory, 11.-18.3.2006

Miturová Magdalena

BŠS Frýdek-Místek

D12

Zlaté Hory, 11.-18.3.2006

Langnerová Karolína

BŠS Frýdek-Místek

D10

Zlaté Hory, 11.-18.3.2006

Johnová Eliška

Jiskra Hořice

H8

Stráž pod Ralskem, 20.05. - 21.05.2006

Půlpán Jakub

DDM Chrudim

D8

Stráž pod Ralskem, 20.05. - 21.05.2006

Fusková Martina

SŠŠ Staré Město

muži rapid

Pardubice, 19. - 20.7.2006

Votava Jan

Bauset Pardubice

blesk jednotlivci

Praha, 09.12.2006

Polák Tomáš

Lokomotiva Brno

rapid ženy

Znojmo, 13.5. - 14.5.2006

Richtrová Eliška

QCC České Budějovice SK

blesk ženy

Praha, 09.12.2006

Jacková Jana

TŽ Třinec

senioři nad 50 let

Kostelec nad Orlicí, 21. – 27.08.2006

Salač Jiří

Praga Praha

senioři nad 60 let

Kostelec nad Orlicí, 21. – 27.08.2006

Mesiarik Rudolf

H Fuchs Ostrava

senioři nad 70 let

Kostelec nad Orlicí, 21. – 27.08.2006

Holub Milan

Jawa Brodce

bleskový maratón

Pardubice, 17.07. - 18.07.2006

Červený Martin

Duras BVK Brno

"holanďany"

Pardubice, 17.07.2006

Čechura Petr, Ringel Zbyněk

TJ Náchod/Panda Rychnov n.Kn.

Fischerovy šachy

Pardubice, 18.07.2006

Navara David

Mahrla Praha

H14 rapid

Malenovice, 30.9.-1.10.2006

Plát Vojtěch

SŠŠ Staré Město

D14 rapid

Malenovice, 30.9.-1.10.2006

Sabolová Gabriela

ŠK+DDM Vysoké Mýto

H12 rapid

Malenovice, 30.9.-1.10.2006

Rubeš Jan

Bonex Teplice

D12 rapid

Malenovice, 30.9.-1.10.2006

Zavadilová Karolína

Duras BVK Brno

H10 rapid

Malenovice, 30.9.-1.10.2006

Horníček Pavel

Panda Rychnov n.Kn.

D10 rapid

Malenovice, 30.9.-1.10.2006

Johnová Eliška

Jiskra Hořice

Statistika mistrovských titulů dle oddílů:

BŠS Frýdek-Místek

8

Bauset Pardubice, SŠŠ Staré Město

3

Duras BVK Brno, Jiskra Hořice, Mahrla Praha, OAZA Praha, TJ Náměšť n.Osl.,

2

Panda Rychnov n.Kn.

1,5

A64 Grygov, Bonex Teplice, DDM Chrudim, H Fuchs Ostrava, Jawa Brodce, Lokomotiva Brno, Praga Praha, QCC České Budějovice SK, ŠK Prostějov, ŠK Zlín, ŠK+DDM Vysoké Mýto, TJ ZIKUDA Turnov, TŽ Třinec

1

TJ Náchod

0,5

Do statistiky nejsou započítány výsledky Přeboru škol a Mistrovství ČR krajských reprezentací

Mistrovství ČR mužů 2006:

Mistrovství ČR mužů 2006 se po dvouletém působení v karlovarském hotelu Imperial přesunulo do moravské metropole Bobycentrum. Ve dnech 6. -17. 2. 2006 proběhlo mistrovství na vysoké sportovní i společenské úrovni, účast však tentokráte při neúčasti našich nejlepších Navary, Hráčka a Babuly zůstala za úrovní let minulých. Neúčasti těchto hráčů „využil“ Viktor Láznička k zisku svého premiérového mistrovského titulu, v turnaji si počínal suverénně a vyhrál naprosto zaslouženě s nevídaným dvoubodovým náskokem. Stříbrnou medaili získal domácí Pavel Blatný, který dokázal, že i přes značně nevyrovnané výkony posledních let dokáže být nebezpečný i nejlepším hráčům. Bronz získal Leonid Vološin, kterému stačilo na 3. místo přidat k 10-ti remízám jedinou výhru. Největším zklamáním lze označit výsledek obhájce stříbra z Mistrovství ČR 2005 Jiřího Štočka, kterému patřilo až 8. místo. Jako již tradičně byl velmi malý bodový odstup mezi hráči kolem 50% - mezi 2. Blatným a 10. Kalodem byl rozdíl pouhých 1,5 bodu. Po organizační stránce nelze pořádání nic vytknout – hráči měli pro své partie dostatek místa, diváci mohli sledovat průběh partií na velkém promítacím plátně, navíc pro diváky byly připraveny ve vedlejším sále komentáře ke všem partiím. Jak je již tradicí, všechny partie byly on-line přenášeny na webové stránky ŠSČR. Hodnocení mistrovství bylo provedeno na 29. schůzi VV dne 27. 3. 2006, především bylo vyzdvižena práce ředitele soutěže Petra Buchníčka a jeho organizačního týmu.

Neúčast našich nejlepších vedla VV a STK po konzultaci s našimi nejlepšími hráči ke změně systému financování, výsledkem jednání je pro Mistrovství ČR mužů 2007 přesun všech prostředků ze startovného do cenového fondu (1. cena – 60 000 Kč).

Při přípravě Mistrovství ČR mužů 2007 využil ŠSČR oslav 300 let výročí založení ČVUT a dohodl uspořádání mistrovství v prostorách kongresového sálu Masarykovy koleje Českého vysokého učení technického v Praze za finanční spoluúčasti ČVUT. V době konání konference je již mistrovství, které se konalo ve dnech 5. -16. 2. 2007, minulostí; o výsledcích a průběhu bude podána konferenci ústní informace.

Mistrovství ČR v bleskovém šachu jednotlivců 2006:

Rovněž přípravě Mistrovství ČR v bleskové hře 2006 věnoval VV ŠSČR v průběhu roku velkou pozornost. Místem konání byl zvolen Kongresový sál Masarykovy koleje Českého vysokého učení technického v Praze, tedy místo, které již bylo dříve zvoleno pro konání Mistrovství ČR mužů 2007. A tato volba se ukázala být velmi dobrou. Prostory nabídly za relativně dobrých finančních podmínek dostatek prostoru pro konání nejen již zavedeného Mistrovství ČR v bleskovém šachu mužů, ale uskutečnilo se Mistrovství ČR v bleskovém šachu rovněž v kategoriích mládeže a žen. Celkem se tak na mistrovství prezentovalo 110 hráčů - 36 mužů, 28 žen a 46 mládežníků. Bohužel, jak se později ukázalo, problémy při tvorbě termínového kalendáře způsobily, že datum konání mistrovství 9. 12. 2006 kolidoval s termínem německé bundesligy, což způsobilo absenci řady předních hráčů žebříčků (nasazenou jedničkou byl Jan Votava – 6. hráč českého žebříčku). V turnaji žen se naopak představila kompletní špička, dokonce v kategorii žen hrály bývalé reprezentantky Eliška Richtrová a Martina Kořenová. V turnaji mládeže chyběli pouze Viktor Láznička, hrající v tomtéž termínu Bundesligu a Martin Petr, který dal přednost turnaji mužů. Všechny tři kategorie se hrály stejným systémem, 13 kol základní části, po které první čtyři hráči pořadí postoupili do finálových bojů, kde se hrálo vyřazovacím způsobem na 2 partie. V kategorii mužů se ve finále střetli vítěz základní části Radek Kalod, který v semifinále přešel přes Michala Konopku, a Tomáš Polák, který vyřadil druhého ze základní části Petra Hábu. Finále přineslo velmi zajímavý a atraktivní souboj, kdy Radek Kalod byl po rychlém vítězství v první partii blízko celkovému vítězství, nakonec však odešel poražen a mistrem ČR v bleskovém šachu se tak stal Tomáš Polák. Mezi ženami v základní části kralovaly Jana Jacková a Eliška Richtrová (obě 11 bodů). V semifinále však způsobila velké překvapení Kateřina Němcová, když vyřadila Elišku Richterovou. Ve finále na ní čekala naše jednička Jana Jacková, která v semifinále vyřadila Hanu Kubíkovou. Jacková ve finále potvrdila své výsadní postavení v českém ženském šachu a Němcovou v poměru 1,5 – 0,5 porazila. V kategorii mládeže potvrdil nejvyšší nasazení Štěpán Žilka, který po vítězství v základní části vyhrál semifinále nad Malinovským i finále na Markem Příborským a stal se premiérovým mistrem ČR v kategorii mládeže. Mistrovství se konalo za asistence kamer České televize, která den po skončení vysílala na programu ČT4 Sport hodinový záznam, který byl následně dvakrát reprizován, a bylo skvělou propagací šachu v České republice. Vadou na kráse turnaje bylo také zpoždění časového plánu, a to jednak z důvodu opožděného výdeje jídel a také z důvodu řešení sporu mezi Sikorovou a Richterovou a následného opakování jejich vzájemné partie. VV ŠSČR při hodnocení na 34. schůzi 12. 12. 2006 přijal doporučení pro bleskové mistrovství roku 2007: zachovat pořádání všech tří kategorií, termínově dát mistrovství při tvorbě termínového kalendáře absolutní přednost a časový plán stanovit s větší rezervou.

Databáze členské základny:

Databáze členské základny ŠSČR a agenda s tím spojená je vedena na pracovišti ŠSČR v Ostravě administrativní pracovnicí ŠSČR paní Jitkou Kniezkovou a s její prací na tomto úseku je dlouhodobě naprostá spokojenost. Databáze je vedena v software vytvořeném p. Šmajzrem v databázovém produktu ACCESS. Pro snazší obsluhu a jednodušší vytvoření výstupních souborů diskutoval VV ŠSČR na své 34. schůzi dne 12. 12. 2006 o vytvoření nového programu na obsluhu databáze členské základy ŠSČR. Souhlas s vytvoření dala pak 35. schůze VV dne 30. 1. 2007.

Dle údajů z databáze konce roku bylo provedeno srovnání počtu členské základny po snížení výše členských příspěvků - bližší podrobnosti, stejně jako další statistické zajímavosti, viz zpráva Organizační komise ŠSČR.

Žebříčky ČR:

V čele pořadí českých hráčů na žebříčku FIDE ELO (FRL) zůstává David Navara, který své maximum vylepšil v říjnu 2006 na hranici světové extratřídy 2726, a začátek roku 2007 oslavil s ratingem 2719 na 15. místě na světě. Největší posun na špičce českého žebříčku zaznamenal Viktor Láznička, který meziročním nárůstem 68 bodů poskočil na třetí místo. Do první desítky se prodral Robert Cvek a na 10. místo také Marek Vokáč. Celkově pozitivním jevem je, že 7 hráčů z první desítky zaznamenalo bodové nárůsty.

Mezi ženami se Jana Jacková vrátila nad 2400 a českému ženskému šachu jednoznačně kraluje. Razantně meziročním nárůstem 122 bodů vstoupila mezi nejlepší pětici juniorka Eva Kulovaná.

Juniory ovládá Viktor Láznička; potěšitelné je, že všichni junioři z první pětky pořadí si bodově polepšili.

Juniorky vede s ratingem 2261 Eva Kulovaná a za ní je silná trojice Soňa Pertlová, Alena Kubíková a Kateřina Němcová s ratingem kolem 2150. Tyto čtyři juniorky jsou příslibem českého ženského šachu a doufejme, že již v nejbližší době „rozčeří“ stojaté vody naší absolutní ženské špičky a ženské reprezentace.

Pořadí hráčů CZE dle žebříčku FRL k 1. 1. 2007:

Absolutní pořadí:

Poř.

Jméno hráče

Titul

FRL k 1.1.07

FRL k 1.1.06

rozdíl

1

Navara David

GM

2719

2660

+59

2

Hráček Zbyněk

GM

2619

2595

+24

3

Láznička Viktor

GM

2593

2525

+68

4

Babula Vlastimil

GM

2584

2585

-1

5

Štoček Jiří

GM

2566

2580

-14

6

Hába Petr

GM

2532

2519

+13

7

Cvek Robert

GM

2530

2498

+32

8

Votava Jan

GM

2529

2545

-16

9

Oral Tomáš

GM

2521

2516

+5

10

Vokáč Marek

GM

2506

2449

+57

Pořadí českých žen:

Poř.

Jméno

Titul

FRL k 1.1.07

FRL k 1.1.06

rozdíl

1

Jacková Jana

IM

2414

2358

+56

2

Movsesjanová Petra

WGM

2303

2307

-4

3

Sikorová Olga

WIM

2299

2264

+35

4

Kulovaná Eva

2261

2139

+122

5

Richtrová Eliška

WGM

2249

2270

-21

Pořadí českých juniorů:

Poř.

Jméno

Titul

FRL k 1.1.07

FRL k 1.1.06

rozdíl

1

Láznička Viktor

GM

2593

2525

+68

3

Petr Martin

IM

2418

2416

+2

5

Žilka Štěpán

FM

2375

2345

+30

2

Malinovský Karel

FM

2362

2317

+45

4

Příborský Jan

M

2362

2328

+34

Pořadí českých juniorek:

Poř.

Jméno

Titul

FRL k 1.1.07

FRL k 1.1.06

rozdíl

1

Kulovaná Eva

WFM

2261

2139

+122

2

Pertlová Soňa

WFM

2161

2102

+59

3

Kubíková Alena

WFM

2149

2098

+51

4

Němcová Kateřina

2147

2136

+11

5

Novosadová Kristýna

KMž

2040

1943

+97

Mezinárodní tituly

V průběhu roku si třetí a závěrečné normy pro udělení titulu mezinárodní velmistr splnili Viktor Láznička, Robert Cvek a také Petr Velička. Poslední normu pro udělení titulu mezinárodní mistr splnili Martin Petr, Tomáš Kulhánek a David Kaňovský. Viktoru Lázničkovi byl titul GM udělen na jednání Prezidentské rady FIDE 2. – 3. 4. 2006, Robertu Cvekovi a Petru Veličkovi (tomu schválen podmínečně za podmínky splnění hranice ratingu 2500) na Prezidentské radě FIDE 28. -29. 1. 2007. Martinu Petrovi byl titul IM udělen již v říjnu 2005, ale s podmínkou splnění ratingu 2400, kterou splnil k 1. 1. 2007, Tomáši Kulhánkovi byl titul IM schválen v červnu 2006 na kongresu při Olympiádě a Davidu Kaňovskému na jednání Prezidentské rady FIDE 2. – 3. 4. 2006.

VV jako odvolací orgán

V průběhu roku řešil VV ŠSČR několik odvolání:

Na 30. schůzi 15.5.2006 projednal VV za účasti všech zainteresovaných osob odvolání oddílu TJ Union Louny proti rozhodnutí STK, odvolání zamítl a v plném rozsahu potvrdil rozhodnutí STK ŠSČR. Na stejném jednání projednal VV odvolání oddílu TJ Lokomotiva Uherský Ostroh proti rozhodnutí STK a i v tomto případě odvolání zamítl a v plném rozsahu potvrdil rozhodnutí STK.

Na 31. schůzi 19.6.2006 projednal VV žádost o prominutí pokuty za pozdní registraci oddílu SK Horní Lhota a rozhodl o zrušení pokuty. Obdobně zrušil VV pokutu za pozdní registraci na 32. schůzi dne 12.9.2006 pro oddíly TJ Jiskra Cvikov a SK Junior Prostějov.

Na 33. schůzi VV zamítl odvolání pana R. Kaisera proti rozhodnutí KR ŠSČR z důvodu nezaplaceného poplatku za odvolání a následně na 34. schůzi rozhodl se stížností jmenovaného nezabývat z důvodu její neopodstatněnosti.

Kromě toho na 29. schůzi dne 27.3.2006 byla schválena disciplinární komise ve složení Sunek, Vaněk, Ciprys na prošetření případu nesehrání utkání 10. kola 2. ligy skupiny E TJ Loko Uherský Ostroh - Tatran Litovel B a případu nevhodného chování hostí v utkání 8. kola 2. ligy skupiny B 2005/2006 1. novoborský ŠK - Union Louny. Výsledky práce disciplinární komise byly vzaty na vědomí na 34. schůzi VV dne 12.9.2006.

Další činnost VV:

· Na 30. schůzi VV ŠSČR bylo rozhodnuto o inovaci výpočetní techniky na sekretariátu ŠSČR a kopírky na sekretariátu v Ostravě, bylo schváleno zakoupení jednoho počítače PC a jednoho LCD monitoru a jedné kopírky na pracoviště v Ostravě. Současně s tím bylo rozhodnuto o zakoupení potřebného softwarového vybavení, včetně aktuálního šachového software.

· Ve dnech 17. -18. 9. 2006 bylo zahájeno školení trenérů 2. třídy, které v současné době pokračuje a bude ukončeno na jaře letošního roku.

· V polovině roku byla vyrobena „reprezentační“ trička (polokošile), které jsou a budou předávány českým reprezentantům.

· Ve druhé polovině roku nechal ŠSČR vyrobit u spolupracující firmy Abrus poháry a medaile na MČR v blesku, MČR mužů a také na žádost Komise mládeže velký putovní pohár pro vítěze Extraligy dorosteneckých družstev. Vyrobeny byly také nové diplomy s šachovými motivy a s logem Šachového svazu ČR.

· V průběhu druhé poloviny roku byla vedena jednání s firmou TERINVEST s cílem umístění šachové sekce při výstavě Sport Prague. Jednání byla úspěšná a ŠSČR má na výstavě, která probíhá v době této konference, bezplatně k dispozici prostor 3x3 m. Protislužbou je jedna šachovnice pro příchozí a hosty a přenos partie na velkoplošnou obrazovku.

· Velká část jednání VV ve druhé polovině roku 2006 a počátkem roku 2007 byla věnována přípravě konference ŠSČR 2007. Bylo rozhodnuto přeložit ke změně Stanovy ŠSČR a Ekonomickou směrnici. Definitivní rozhodnutí o místě a datu konference (24. 2. 2007 v Havlíčkově Brodě) padlo na 33. schůzi VV dne 6. 11. 2006. Bohatá a náročná debata byla vedena při přípravě rozpočtu ŠSČR na rok 2007, především z důvodu vyšších požadavků na výdajovou část a plánované snížení příjmů ze Sazky.

· Od prosince byla vedena jednání s německým velvyslanectvím za účelem uskutečnění šachového turnaje či zápasu při česko-německém kulturním jaru 2007, konkrétní závěry nebyly do doby sepisování této zprávy známy.

Zpráva generálního sekretáře:

Od poslední konference došlo na sekretariátu ŠSČR k jedné personální změně. Od 01. 03. 2006 převzal agendu sekretáře na poloviční úvazek pan František Štross, paní Miroslava Jůnová zůstala na pozici sekretáře na Dohodu o provedení práce.

Činnost sekretariátu spočívá v každodenní práci při zajišťování úkolů daných stanovami, usneseními konference, výkonného výboru i odborných komisí, v komunikaci s členy Šachového svazu a vyřizování běžné každodenní agendy. O oblastech činnosti, které byly v průběhu od minulé konference zajišťovány, je podrobně informováno na jiných místech této zprávy.

Ing. Jiří Krejnický - generální sekretář ŠSČR

Zpráva o činnosti Komise mládeže Šachového svazu České republiky

Komise mládeže v roce 2006 zaznamenala řadu organizačních změn, oproti minulým letům. V lednu 2006 byl schválen Statut KM. V březnu pak došlo ke stabilizaci komise s tím, že každý člen komise je výrazněji zapojen v některé oblasti , kterou KM spravuje.

Komise tedy pracovala v následujícím složení:

Předseda: Ing. Jaroslav Říha, e-mail: riha@biomedica-prague.cz

Pověřená osoba MMoravy jednotlivců + MČR v rapidu: Vladimír Opluštil, e-mail: oplustil.v@seznam.cz

Pověřená osoba MČR jednotlivců + MČech jednotlivců: Ivan Kopal, e-mail: ivan.kopal@volny.cz

Pověřená osoba extraligou a ligou dorostu, družstev mladších a starších žáků: Jiří Kalužný, e-mail: jiri.kaluzny@seznam.cz

Organizační pracovník reprezentace: Rostislav Svoboda, e-mail: rostislavsvoboda@seznam.cz

Pověřená osoba masovým rozvojem, MČR škol: Pavel Brož, e-mail: chlistov@wo.cz

Koordinátor individuálních tréninků: Marian Sabol, e-mail: marian.sabol@tiscali.cz

Další významnou změnou byla dohoda s p. S. Berezjukem, který se ujal přípravy reprezentantů. Rovněž nastala změna v pojetí listiny talentů.

Byla jmenována listina A, do které trenéři při M ČR vytipovali nejtalentovanější hráče ČR. Tato skupina dostala pod vedením trenéra Berezjuka možnost přípravy na soustředěních, které de facto hradil svaz. Podmínkou setrvání v TOP A pak byla povinnost reprezentovat a plnit podmínky trenéra. Tito talenti pak ještě měli své individuelní trenéry, na jejichž nákladech se podíleli s 50 %.

Byla jmenována skupina B , která se skládala převážně s dalších representantů (účastníků ME,MS). Tito hráči rovněž měli možnost individuelně trénovat s 50% přispěním nákladů od svazu.

Skupinu C pak tvořili talentovaní hráči , kteří převážně skončili do 6. místa na M ČR. Žáci pak měli možnost čerpat slevy na startovném při mládežnických mistrovství, ale i v řadě OPEN turnajů..

V průběhu prvního pololetí se připravovaly změny webových stránek svazu a především mládeže. Mládež dostala svoji sekci a stránky se zásadním způsobem změnily. Domnívám se, že výrazně k lepšímu. Přechod na nové stránky měl však důsledek cca 3 měsíčního výpadku v aktualizaci. Byl ustanoven „mládežnický“ webmaster pan Jan Paukert: e-mail: jan.paukert@volny.cz.

Reprezentace mládeže

Nejvýraznějším a vynikajícím úspěchem bylo 2. místo Vojtěcha Pláta na ME v kategorii H 12. Hrálo se v Herceg Novi 9.-20.9. v Černé Hoře. O účasti na ME se lze dočíst na stránkách svazu.

Záporem letošního roku bylo nakonec odřeknutí účasti na MS mládeže. Pořadatelství bylo přiděleno Gruzii a před definitivním potvrzením letenek nebyla bezpečnostní situace nejlepší.

Na Mistrovství Evropské unie mládeže jsme rovněž zaznamenali úspěch, když Mistryní EU se stala v kategorii D 10 Jana Maříková.

Novým zpestřením roku 2006 pak bylo MS školních družstev, které se hrálo v Pardubicích s velmi zajímavou zahraniční účastí.

Mistrovství ČR

-jednotlivci

Po několika letech nastala změna u pořadatele M ČR do 8 let, když tradičního pořadatele BŠS vystřídal Stráž pod Ralskem, 20.05. - 21.05.2006. Účast mládeže z ČR byla početnější než v minulých ročnících.

M ČR do 16 let Zlaté Hory, 11. - 18.03.2006 bylo opět výborně zorganizováno p. Fialou.

M ČR v Rapid šachu Malenovice, 30.9.-1.10.2006 bylo uspořádáno BŠS na vysoké úrovni v nádherném prostředí s výbornými podmínkami v areálu. Pořadatelé tak plně nahradili nepředpokládaný termínový posun.

- družstva

Vítězem Extraligy dorostu se stalo družstvo. BŠS Frýdek-Místek. Soutěže 1. ligy ml. dorostu byly rovněž řádně ukončeny. Lze konstatovat, že soutěže získávají stále na popularitě.

M ČR družstev mladších žáků uspořádal Stráž pod Ralskem, 16.06. - 18.06. 2006.

M ČR družstev starších žáků pak tradičně Seč, 03. 06. - 04. 06. 2006 známé jako Zaječice.

M ČR škol – střední školy: Žďár nad Sázavou, 18. - 19.4. 2006.

- 6.-9. třída Hluk, 11. - 12.4. 2006.

- 1.-5. třída Frýdek - Místek, 22. - 23. 3. 2006.

Všem pořadatelům je potřeba vyslovit poděkování a uznání.

Trenérské zajištění

Domnívám se, že v naší republice je celkem dostatečný počet fundovaných a dobrých trenérů. Řada z nich je ochotna trénovat a věnovat se mládeži. Bohužel finanční stránka věci je však problematická. Dotace z ministerstva školství, či ze Sazky nedovolují větší využití. Ke zlepšení stavu je třeba, aby se podíleli všechny organizační složky, tj. jak ŠSČR, tak kraje i oddíly a rovněž i rodiče.

Šachy se hrají po celé ČR, jak ve velkých městech, tak i na vesnicích. K rozšíření základny je jistě třeba organizátorů, trenérů. Tam kde existuje nějaký oddíl, tak je možné s tréninkem dětí začít. Tam, kde však oddíl neexistuje, by mohl pomoci pracovní sešit, který by vedl třeba učitele ve škole. Původní starší metodické materiály již nejsou k dispozici.

Závěr

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří s mládeží pracují, a to nejenom na nejvyšší úrovni. Během roku se podařilo celkem stabilizovat všechny soutěže. Byla nastolena větší pravomoc pro jednotlivé kraje. Je snaha zjednodušit řadu ukazatelů. To vše za účelem, aby republiková komise mládeže mohla:

- jednoduše, rychle a jasně rozhodovat o jednotlivých mistrovství,

- ustálit systémy soutěží a neztrácet čas jednáním,

- začít se více věnovat reprezentaci a přípravě talentů. Zde je dluh KM momentálně největší.

Ing. Jaroslav Říha, předseda KM ŠSČR

Zpráva o činnosti Sportovně-technické komise Šachového svazu České republiky

Sportovně-technická komise pracovala ve složení: Pavel Chrz (předseda), RNDr. David Ciprys (místopředseda), Jiří Kalužný, Milan Jenč, Lukáš Jandourek, a v červnu se omluvili z další činnosti pro pracovní zaneprázdnění Ing. Petr Buchníček a Mgr. Petr Šplíchal, které nahradili Ondřej Vinklárek a Tomáš Přikryl.

Rozšířená STK se schází jednou ročně a tvoří ji členové STK, předsedové krajských STK a dále Petr Šplíchal a Petr Buchníček.

Komise řešila jednak koncepční věci vztažené k soutěžím a jednak samozřejmě má za úkol řešit vzniklé problémy při utkáních a zápasech.

V ročence 2006 máte přehled všech turnajů a soutěží, které se hráli a kde mravenčí práci odvedl Milan Jenč, který komunikací s kraji či hledáním na www stránkách dokázal připravit poklady za naší komisi k vydání ročenky. Zde bychom byli rádi za větší spolupráci a zasílání výsledků ze všech krajských soutěžích. Milan Jenč má na starost i další oblast a tou jsou konkurzy. Letos byla práce usnadněna tím, že na každou soutěž se přihlásil právě jeden zájemce. Samozřejmě bychom však uvítali trošku více konkurenční zájmu, pokud naleznete ve vypisování konkurzů nějakou demotivační chybu pro pořadatele (samozřejmě s ohledem na schválený rozpočet konference), rádi váš názor obdržíme.

Komise se zabývala soutěžemi juniorů a dorostenců, kde je vidět velmi početný propad oproti „nejstarší“ žákovské soutěži. Pokles základny či zájmu o sport u mládeže kolem 15 let není nic nového a potýkají se s tím i jiné sporty, ale při tak velkém, s ohledem na postupové soutěže jednotlivců, nám nezbylo, než se nad tím zamyslet. A to je prostor pro odborníka s prací s mládeží, Jiřího Kalužného. Upravený model s daleko větší motivací pro juniory je před schválením připraven pro letošní ročník.

Pro zvýšení zájmu o rychlou hru dospělých jsme připravili seriál Grand-Prix. Tušili jsme, že rodící se nová soutěž nemusí být hned všemi přijata, proto jsme ji prozíravě nazvali jako 0. ročník. Přihlásili se pořadatelé šesti turnajů. Zkušenosti vyhodnotíme, opět rádi uvítáme vaše názory a dle toho připravíme ročník s číslem 1. I tuto oblast má na starost Jiří Kalužný.

V soutěžích družstev jsme vám při loňské konferenci představili nové tempo, které poté na kongresu na přelomu května a června schválila FIDE (pozn.: Samozřejmě víme, že ve FIDE se teď hraje stejně každý turnaj jinak, ale v drtivé většině se od rychlého tempa bez počtu tahů jen s bonifikací upouští). Přidání času po 40. tahu je kvitováno většinou našich hráčů, nicméně narazilo na typ hodin DGT 2000, kde se musí nastavit nadvakrát (jako dříve na analogových půlhodina). Opět zkušenosti z letošního roku a sledování, kam se budou ubírat soutěže FIDE, zhodnotíme na rozšířené STK v červnu pro příští rok. Lukáš Jandourek, který má na starost soutěže družstev, definoval práva a povinnosti vedoucích soutěží, kde nám to trochu legislativně předtím vázlo a má na starost dohled nad těmito soutěžemi. Pro naši nejvyšší soutěž jsme chtěli udělat důstojné zakončení s myšlenkou, že si může mistr extraligy navrhnout svoji významnou akci k předání za pozvání ostatních kapitánů. To se podařilo v Pardubicích na zámku při Czech-openu a komise v tom bude dále pokračovat; opět by měl dostat prostor mistr letošní extraligy a jeho akce.

Práce Davida Cipryse sice není tak zjevná, ale je to nepostradatelný člen komise. V legislativě by měl být pořádek, řády ve vzájemném souladu, rozhodnutí (někdy velmi složitá) správná a jasně zdůvodněná a za tím stojí s pečlivostí sobě vlastní místopředseda David Ciprys. Jinak protestů nutných řešit bylo až příliš mnoho.

Web je „vývěskou“ činnosti. V tomto ohledu víme, že máme rezervy, proto jsme během roku kooptovali do komise Ondřeje Vinklárka. Pracoval i na vývoji nových stránek a má stálé nápady co dál zlepšovat. Ještě nyní není s mnohým spokojen, snaží se to řešit a to je samozřejmě jedině dobře. Další věc, co Ondřej Vinklárek zajišťoval, je komunikace v angličtině s autorem Swiss-Manageru. Nějaké úpravy se mu podařilo prosadit, o dalších jedná. Stejně tak je řídícím soutěží k dispozici k řešení problémů s programem.

Tomáš Přikryl je krátce členem komise, pravidelně má návrhy k řešení při naší e-mailové korespondenci, též mu vyčleníme konkrétní oblast.

Co se mne týče, šel jsem do „předsedování“ po rezignaci Petra Šplíchala s tím, že oblasti rozdělím mezi členy s jejich pravomoci i zodpovědností, budu řídit komisi a budu prostředníkem mezi výkonným výborem a komisí, neboť jinak objem práce není pro dobrovolného pracovníka možné zvládnout. Po rezignaci Petra Buchníčka jsem převzal nejvyšší soutěže jednotlivců především model soutěže žen je nutno změnit. Poslední dva ročníky přeborů nebyly co se účasti týče příliš důstojné. Systému kategorie žen, které dosáhly skvělého výsledku na olympiádě, jsme se tak více věnovali a nový návrh motivující hrát přebory, který vznikl po anketě mezi ženami, je před schválením.

Z výše uvedeného je patrné, že STK není komisí předsedy, ale rozdělení práce mezi více odborníků. Na ně se můžete též obracet se svými náměty, návrhy, připomínkami a kterým bych chtěl za celoroční činnost poděkovat a vám za spolupráci na kterou se těším i letošní rok.

Pavel Chrz, předseda STK ŠSČR

Zpráva o činnosti Trenérsko-metodické komise Šachového svazu České republiky

Trenérsko-metodická komise Šachového svazu České republiky pracovala v roce 2006 ve složení Michal Konopka, Vlastimil Jansa, Marek Vokáč, Josef Juřek, Richard Biolek.

Během roku se konala jedna schůze TMK - 23.7. 2006 v Pardubicích, na které se mimo jiné schválil návrh rozdělení cenového fondu na M-ČR mužů 2007 a padly návrhy na systém konání příštích M-ČR žen. Podrobněji o projednávaných bodech v „Zápis ze schůze TMK 23. 7. 2006“.

Všechny ostatní hlasování probíhaly po mailu. Bylo odsouhlaseno rozdělení dotací pro trenéry vybraných talentů mezi 16 – 18 lety. Nejednotné a dlouhé bylo hlasování a s ním spojená diskuse o sestavě mužů na olympiádě v Turíně. Názorová shoda nepanovala, což ovšem nepovažuji za chybu nebo nedostatek, nýbrž za normální demokratický proces. Další hlasování o sestavě na Mitropa Cup 2006 v Brně již bylo klidnější, podařilo se najít vhodný klíč k nominaci mladých hráčů do „B“ týmu. Na návrh R. Biolka bylo prosazeno do rozpočtu ŠSČR na rok 2007 zvýšení dotací na individuální ME žen z 50 000 Kč na 70 000 Kč pro tři nejlepší ženy (Jacková, první dvě z přeboru).

Proběhlo jediné soustředění talentované mládeže pod hlavičkou TOP 6 v únoru v Železné Rudě pod vedením Pavla Šimáčka, kterému se podařilo sehnat kvalitní trenérské obsazení (mimo jiné Marek Vokáč) i vhodné posluchače. Soustředění se zúčastnil i čerstvý mistr republiky mužů Viktor Láznička. Jinak se ale nepodařilo najít další vyhovující termíny a organizátory. V době, kdy píšu tuto zprávu (1. 2. 2007) je již jasné, že v roce 2007 to bude lepší. Již proběhlo soustředění Marka Dvoreckého v Karlových Varech a je naplánováno opět soustředění v Železné Rudě pod vedením Davida Kaňovského.

V roce 2006 úspěšně pokračovalo školení trenérů pod vedením Marka Vokáče, termíny pro tento rok se již také rýsují.

Michal Konopka, předseda TMK

Zpráva o činnosti Organizační komise Šachového svazu České republiky

Organizační komise ŠSČR pracuje ve složení ing. Krejnický, paní Kniezková, RNDr. Ciprys, ing. Šmajzr a pan Kořínek. Hlavní náplní práce Organizační komise Šachového svazu České republiky je vedení evidenci oddílů a jejich členů. Evidence je zpracovávána za celou členskou základnu Šachového svazu České republiky na pracovišti ŠSČR v Ostravě. Zároveň se zde řeší přestupy hráčů. V databázi je vedeno k 31.12.2006 celkem 17 044 členů, z toho 13 967 aktivních členů a 3 077 neaktivních. V databázi jsou vedeni po dobu dvou let i vyřazení hráči dle stávající legislativy. V průběhu roku 2006 provedla OK ČŠS celkem 546 přestupů, zaregistrováno bylo 159 cizinců. V roce 2006 bylo zaregistrováno 1 696 nových členů. Je registrováno 560 aktivních oddílů.

Seznam přestupů je na „webových“ stránkách ŠSČR. U jednoho hráče je v databázi 23 údajů – včetně mobilního telefonu, e-mailové adresy a podobně. Při daném rozsahu dat se samozřejmě i nyní vyskytnou při zpracování dílčí chyby, které vedou k drobným připomínkám k jednotlivostem ze strany členské základny, výrazná kritika však není. Současná databáze je vedena v Accessu, v I. pololetí roku 2002 byly spojeny databáze MŠS a ČŠS. Nový program vytvořil ing. Šmajzr, který vede také ELO listinu.

Nyní je k dispozici pouze jedna databáze členů ŠSČR na Strahově, což zaručuje přehlednost a možnost kontroly, co, jak a kdy bylo zpracováno. Tento stav rovněž umožňuje poskytovat databázi (nebo její část – ne se všemi údaji a všemi členy) například pořadatelům turnajů ke kontrole, zda jsou hráči v daném období registrováni. Pro hráče do 15 let, pokud o to projeví zájem, se mohou vystavit průkazky na pracovišti v Ostravě, za rok 2006 jich bylo vydáno 131. Jedná se především o možnost prokázání totožnosti daných hráčů, má to také vliv na jejich motivaci při zapisování VT. Údaje databáze jsou porovnávány s databází u ELO listiny.

V následné tabulce naleznete porovnání údajů databáze členské základny ŠSČR k 31. 12. 2005 a 31. 12. 2006:

Kraj

Celkové počty

Počty mládeže do 18 let

2005

2006

Rozdíl

%

2005

2006

Rozdíl

%

11

Pražský šachový svaz

1212

1205

-7

-0,58%

212

234

22

9,40%

12

Středočeský šachový svaz

1578

1500

-78

-5,20%

581

545

-36

-6,61%

13

Jihočeský šachový svaz

613

609

-4

-0,66%

174

191

17

8,90%

14

Šachový svaz Plzeňského kraje

590

544

-46

-8,46%

143

143

0

0,00%

15

Krajský šachový svaz Karlovy Vary

339

338

-1

-0,30%

74

96

22

22,92%

16

Ústecký krajský šachový svaz

868

893

25

2,80%

274

318

44

13,84%

17

Šachový svaz Libereckého kraje

676

785

109

13,89%

289

425

136

32,00%

18

Královéhradecký krajský šachový svaz

955

985

30

3,05%

378

398

20

5,03%

19

Pardubický krajský šachový svaz

844

859

15

1,75%

303

332

29

8,73%

21

Krajský šachový svaz Vysočina

487

495

8

1,62%

130

136

6

4,41%

22

Jihomoravský šachový svaz

1880

1869

-11

-0,59%

678

678

0

0,00%

23

Šachový svaz Zlínského kraje

1289

1261

-28

-2,22%

378

370

-8

-2,16%

24

Šachový svaz Olomouckého kraje

727

752

25

3,32%

194

225

31

13,78%

25

Moravskoslezský krajský šachový svaz

1893

1872

-21

-1,12%

564

559

-5

-0,89%

celkem

13951

13967

16

0,11%

4372

4650

278

5,98%

K 31. 12. 2006 bylo registrováno o 278 mládeže do 18ti let a 16 aktivních členů více než k 31. 12. 2005.

A pro úplnost přidávám ještě srovnání počtu aktivních členu v předcházejících letech:

2003 = 12.863 členu

2004 = 13.177

2005 = 13.951

2006 = 13.967.

Ing.Jiří Krejnický - předseda OK ŠSČR

Zpráva o činnosti Komise rozhodčích Šachového svazu České republiky

Zásadní základní oblastí činnosti jsou organizační věcí, příslušejících komisi rozhodčích, tj. překlady pravidel FIDE a dalších podrobností k soutěžím a turnajům a jejich aplikace do našich podmínek – výhoda loňského roku byla v tom, že FIDE nevydala mnoho úprav a změn.

Po dlouhé době se podařilo na všechna utkání soutěží družstev v Čechách i na Moravě delegovat před začátkem soutěží kvalifikované rozhodčí. Situace byla komplikována „stavem“ jednotlivých rozhodčích, kdy tito jsou sice uvedeni v databázi, ale nejsou z nejrůznějších důvodů aktivní. Bylo proto třeba i ve spolupráci s kapitány jednotlivých družstev nasazování korigovat a věřím, že se nám nakonec podařilo téměř všechny požadavky a přání splnit. Při zohlednění požadavků jednotlivých oddílů a kladení maximálního důrazu na ekonomickou stránku to není práce zrovna lehká – jen pro vaši informaci – bylo nutné delegovat rozhodčího na 594 utkání!. Tato situace by se měla dále vylepšit a vyjasnit ukončením platnosti tříd rozhodčího ke konci letošního roku, kde předpokládáme setrvání v databázi jen u těch aktivních. KR také připravuje nový způsob nasazování rozhodčích, kdy chceme v daleko větším míře využít místních znalostí jednotlivých krajských komisí a i přímo kapitánů konkrétních družstev.

Komise z počátku soutěží řešila přímé nedostatky v práci jednotlivých rozhodčích, většinou pocházející z práce s digitálními hodinami a tempem, stanoveným STK. I když proběhly semináře k digihodinám, byly rozeslány návody a zodpovězeno množství dotazů, ukázalo se, že tento problém mnozí rozhodčí ( a dovoluji si podotknout, že i mnozí funkcionáři a kapitáni oddílů – ale to je doména STK) podcenili! O způsobených potížích jste jistě informováni. KR mimo jiné předpokládá, že povinnou účastí alespoň na seminářích bude v letošním roce tato oblast „vylepšena“ .

Další oblastí je vytvoření seznamu rozhodčích od nejvyšších až k rozhodčím III. tř., kde byly naší pracovnici paní Kniezkové předány aktualizované seznamy i podle všech vašich připomínek a měly by se tedy v celkové evidenci objevovat již správná data. Opět vás žádám, zkontrolujte svoje vlastní data, případně svoje „ovečky“ a pokud se ještě chyby vyskytnou, neváhejte a kontaktujte mne. Celá databáze je dnes ve správě člena KR pana Jaroslava Benáka, přes kterého jdou všechny informace o posluchačích školení a seminářů k aktualizaci databáze. Zároveň bych vás, delegáty jednotlivých krajů, chtěl upozornit na skutečnost, že všechny třídy R (mimo trvalých ÚR, FA a IA) mají platnost do konce roku 2007 a je nutné je v této době obnovit - absolvovat doškolení nebo seminář (případně školení ke zvýšení třídy) k pravidlům a řádům, protože dochází k jejich aktualizaci a k zásadním změnám. Tím se nám také „vyčistí“ databáze aktivních a neaktivních rozhodčích. K činnosti rozhodčích ještě jednu poznámku – byl vytvořen nový Statut rozhodčího a Směrnice pro přípravu rozhodčích všech tříd, které po schválení VV ŠSČR vstoupily v platnost počátkem prosince 2006. Apeluji na vaše předsedy komisí rozhodčích, aby se s nimi podrobně seznámili a důsledně je využívali.

K této aktivitě KR jsou projednány a schváleny zkušební otázky na semináře a školení pro rozhodčí a je dohodnuto v komisi, že tato základní část (50 otázek) bude postupně rozšiřována s důrazem na praktickou část - přímo od šachovnic, soutěží a utkání, právě ve spolupráci s vámi.

Tradiční setkání rozhodčích před začátkem soutěží družstev proběhlo tentokrát ve dvou „skupinách“ v Praze a v Brně, a bylo (kromě drobných novinek, zejména v SŘ) zaměřeno právě na dnešní technické novinky – práci s digitálními hodinami – na obou setkáních byla fyzicky prezentována práce s jednotlivými typy hodin.

V neposlední řadě spadá do činnosti komise rozhodčích jmenování ústředních rozhodčích a navrhování nejlepších rozhodčích, splňujících kritéria FIDE na udělení titulu Mezinárodní rozhodčí.

V roce 2006 rozhodla KR na základě vašich návrhů udělit titul Ústřední rozhodčí jednomu rozhodčímu I. tř. Komise obdržela v roce 2006 jeden návrh na doporučení ústředních rozhodčích k udělení titulu mezinárodní rozhodčí – FA. K této oblasti bych chtěl opět všechny delegáty upozornit na skutečnost, že FIDE mimo zavedeného titulu IA uděluje v současnosti také titul rozhodčího FIDE (FA), který je předstupněm k zisku titulu mezinárodního rozhodčího, u obou je však nutné předkládat všechny vaše návrhy podložené doklady podle požadavků FIDE, uveřejněných na webových stránkách ŠSČR, nebo přímo v handbooku FIDE.

Bohumír Sunek, předseda Komise rozhodčích ŠSČR

Zpráva o činnosti Klasifikační komise Šachového svazu České republiky

Komise má prvořadý úkol ve spolupráci s organizační komisí při sjednocování databáze šachistů České republiky s možností v této databázi evidovat všechny podstatné údaje o členech ŠSČR – věta, kterou v různých úpravách začíná zpráva o činnosti v kterémkoliv roce, ale ukazuje se, že jednotná evidence všech potřebných údajů o členech ŠSČR je velmi důležitá. Tento systém je již vytvořen a evidovaná fakta se průběžně aktualizují. K tomu je nutná spolupráce vás, delegátů, zastupujících jednotlivé kraje a také v těchto krajích velmi aktivně pracujících. Spolupráce spočívá v aktivním doplnění zaslaných seznamů členů (při přehledech k platbám členských příspěvků), např. adres, telefonů a dnes právě aktuálního e-mailového spojení zejména na činovníky, na trenéry a rozhodčí. Takto formovaná databáze pak může ŠSČR ušetřit i nemalé náklady.

Dále je zaveden a hráči používán systém vydávání certifikací o zisku národních titulů a výkonnostních tříd (mimo zaevidování těchto informací do centrální databáze) vycházející podle klasifikačního řádu z dosažené výkonnosti odpovídající zisku bodů na Listině osobních koeficientů. V roce 2006 zájem o tyto certifikáty znatelně opadl, možná v souvislosti s tím, že zejména FIDE ELO je uveřejňováno ve stále nižších číslech a je k zápočtu odesíláno stále více turnajů. To také znamená, že postupně národní LOK bude vlastně souběžná s ELO a bude postupně utlumována.

A zde je třetí, a pro nás velmi důležitý úsek činnosti. V úzké spolupráci s organizační komisí vytvořit národní Listinu osobních koeficientů, spočítat a evidovat to množství nejrůznějších mistrovských i nemistrovských turnajů při výpočtu ELO bodů, dokonce třikrát do roka (sjednocení vydávání LOK a ELO listinou bylo pro náročnost zamítnuto). Za tuto činnost v uplynulém volebním období patří největší poděkování členu komise panu ing. Martinovi Šmajzrovi. S výsledky se seznamujete na webových stránkách svazu. K tomu chci podotknout, že jste se vyjadřovali i k této problematice a všichni respondenti podpořili postupné omezování LOK v souladu s uváděním FIDE ELO bodů ve stále nižších číslech.

Nejdůležitější oblastí bude opět a zase ve spolupráci s organizační komisí aktuální stav členské základny. K této oblasti nikdy není dost důrazná diskuse! Musím opět, tak jako v minulých letech, doporučit všem delegátům velmi, velmi aktivní přístup ve vašich krajských svazech k porovnávání členské základny, vedené naším svazem se základnou, kterou vedou vaše TJ a vyšší složky ČSTV nebo SOKOLA. Nejde o nic míň než o PENÍZE, finanční prostředky jak z ČSTV, tak z ostatních organizací jsou přidělovány podle počtu členů! A jistě víte (nebo uvidíte při pohledu na projednávaný rozpočet pro rok 2007 a z návrhu změny Ekonomické směrnice), že tyto prostředky neustále klesají. Nevím, jestli málo sázíme do SAZKY nebo jsou příčiny jinde, ale je to fakt! Stejně se chovají i TJ, samozřejmě s přihlédnutím k náročnosti sportovních odvětví. Právě naše vlastní databáze se všemi pomocnými údaji je pro nás velmi důležitá – můžeme se pak v rámci statistik opřít o výkonnostní kvalitu členské základny, zisky mezinárodních titulů a vítězství našich hráčů atp.

Ještě je jistě mnoho dalších námětů a praktických problémů k řešení, které jsou před námi pro nastávající období – např. řešení cizinců v kontextu se všemi našimi řády atp. V průběhu roku 2007 připraví KK nový návrh znění KŘ, který již bude obsahovat náměty, vzešlé z diskuzí a anket a současných poznatků.

Bohumír Sunek, předseda klasifikační komise ŠSČR

Zpráva o činnosti Komise mediální a propagační Šachového svazu České republiky

Komise mediální a propagační ŠSČR má v současnosti toto složení: předseda - Ing. Petr Herejk, členové - Ing. Břetislav Modr, Jiří Daniel, Jiří Petružálek, Ing. Rostislav Svoboda. Komise svoji činnost vykonávala v úzké spolupráci se sekretariátem ŠSČR, jednání a konzultace probíhaly pouze e-mailově a telefonicky, pravidelné setkávání na řádných schůzích se nekonala a ani v nejbližší době se neplánují.

V oblasti medializace a propagace šachu zaznamenal ŠSČR opět další posun. Za nejdůležitější úspěch v oblasti propagační a mediální považuji zahájení pravidelného vysílání šachového magazínu V ŠACHU. První díl byl vysílán dne 16. 6. 2006 a do konce roku bylo odvysíláno celkem 15 dílů. Pořad si dle ohlasů našel své diváky a je získal již pevné místo mezi televizními pořady.

Z Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2006 odvysílala Česká televize na programu ČT4 Sport také téměř hodinový záznam ve velmi atraktivním čase nedělního večera po 20,00 hod. a šachy se i v poslední době dostávají daleko častěji do hlavního zpravodajského pořadu Branky-Body-Vteřiny na ČT1 (příkladem je vystoupení Davida Navary na turnaji ve Wijk aan Zee, kdy ČT dokonce zařazovala také stručný komentář k průběhu partií včetně ukázky partie na šachovnici).

V prosinci 2006 se podařilo dojednat s vydavateli novin DENÍK vydávání pravidelné šachové rubriky, a to denně. Rubrika sice zatím vychází jen v některých regionálních mutacích, je ale příslib, že stranu, na které je i šachová rubrika, budou přebírat všechna krajská vydání. Přípravou podkladů pro rubriku byl pověřen p. Břetislav Modr.

Webové stránky ŠSČR dostaly v průběhu roku 2006 nový kabát – od září byla spuštěna nová podoba stránek, na které jsou k nalezení potřebné informace o šachovém hnutí v ČR. Webové stránky však stále nejsou jak po grafické tak obsahové stránce na potřebné úrovni a čeká je ještě hodně práce.

A znovu jako každý vyzýváme všechny šachisty, funkcionáře a příznivce: využijte každou příležitost k pozvání novinářů na vámi pořádané akce, zasílejte jim propozice a výsledky, nabízejte spolupráci, ptejte se jich, proč se šachu jejich média nevěnují, dávejte jim již zpracované články, upozorňujte na zajímavosti atd. A zkušenosti říkají, že regionální tisk mimo velká centra je vděčen za každou akci a fotografie ze šachu jsou vítaným zpestřením.

Ing. Petr Herejk, předseda Komise mediální a propagační ŠSČR