Zpráva o činnosti VV ŠSČR za rok 2005

Vážení delegáti,

předkládáme Vám zprávu o činnosti výkonného výboru Šachového svazu České republiky za období od poslední konference Šachového svazu České republiky. Činnost v tomto období byla, jak dokládají následující stránky, velmi bohatá. Klíčovou akcí roku 2005, jejíž přípravě a průběhu byla v průběhu roku věnována velká pozornost, byla oslava stoletého výročí organizovaného šachu v českých zemích.

Zabezpečení činnosti výkonného výboru

Výkonný výbor se sešel na 6-ti schůzích přibližně ve dvouměsíčních intervalech. Všechny schůze se uskutečnily v Praze na Strahově v zasedacích místnostech Českého svazu tělesné výchovy. První schůzí po volební konferenci bylo 23. schůze, která se konala 21.3.2005, další schůze proběhly: 24. schůze 6.6.2005, 25. schůze 12.9.2005, 26. schůze 31.10.2005, 27. schůze 12.12.2005 a 28. schůze 30.1.2006.

Přehled schůzí a účast jednotlivých členů VV ukazuje následující tabulka:

VV23.24.25.26.27.28.celk
  21.03.05 06.06.05 12.09.05 31.10.05 12.12.05 30.01.06  
Herejk A A A A A A 6/6
Papay A A A O A A 5/6
Krejnický A A A A A A 6/6
Hurta A A x x x x 2/2
Daniel x x O A O O 1/4
Šplíchal A A A A x x 4/4
Chrz x x x x A A 2/2
Konopka A A A A A A 6/6
Sunek A A O A A A 5/6
Buchníček A A O O A O 3/6

Pozn.: A - přítomen, O - nepřítomen, omluven, x - nebyl členem VV,

Ve složení výkonného výboru Šachového svazu České republiky došlo v průběhu minulého období k několika změnám:

na 24. schůzi 6.6.2005 oznámil pan Mgr. Miroslav Hurta svoji rezignaci z funkce předsedy KM a člena VV ŠSČR k 30.6.2005 - VV vzal rezignaci na vědomí a poděkoval Mgr. Hurtovi za vykonanou práci ve VV ŠSČR a v KM ŠSČR. 12.9.2005 na 25.schůzi byl do výkonného výboru ŠSČR kooptován a do funkce předsedy Komise mládeže ŠSČR potvrzen pan Jiří Daniel. Ve funkci předsedy Komise mládeže ŠSČR pak k 31.12.2005 vystřídal pana Daniela pan Jaroslav Říha. Členem výkonného výboru zůstal až do dnešní konference za Komisi mládeže pan Jiří Daniel.

Změna nastala také na pozici předsedy Sportovnětechnické komise Šachového svazu České republiky. K 31.10.2005 na 26. schůzi VV odstoupil z funkce předsedy STK ŠSČR a z VV ŠSČR pan Mgr. Petr Šplíchal, na 27. schůzi VV byl novým předsedou STK a členem VV schválen pan Pavel Chrz.

Na pozici sekretáře svazu ukončil k 30.6.2005 pracovní poměr pan Ing. Václav Pech, od 1.7.2005 byla na tuto pozici jmenována paní Miroslav Jůnová – v období 1.7.2005 – 31.7.2005 na dohodu o provedení práce, od 1.8.2005 do 31.10. 2005 na hlavní pracovní poměr a od 1.11.2006 do datumu konference opět na Dohodu o provedení práce. Dalším zaměstnancem Šachového svazu České republiky je administrativní pracovnice ŠSČR paní Jitka Kniezková se sídlem pracoviště v Ostravě.

Na první schůzi VV po loňské konferenci – 23. schůzi dne 21.3.2005 – byl do funkce generálního sekretáře jmenován na dobu do 30. 9. 2005 Ing. Jiří Krejnický. Ve své funkci byl následně na dobu neurčitou potvrzen na 26. schůzi VV dne 31. 10. 2005.

Výkonný výbor pracuje ve složení předseda Ing. Petr Herejk (zaměstnanec na trvalý pracovní poměr), místopředseda a hospodář Jindřich Papay, generální sekretář a předseda Organizační komise Ing. Jiří Krejnický, předseda Sportovnětechnické komise Pavel Chrz, předseda Trenérsko-metodické komise Michal Konopka, předseda Komise rozhodčích a Klasifikační komise Bohumír Sunek, člen VV - zástupce celostátních sdružení přijatých do ŠSČR Ing. Petr Buchníček, člen VV zastupující Komisi mládeže Jiří Daniel. Předsedou Komise mládeže (mimo VV)  je Ing. Jaroslav Říha.

V průběhu první poloviny roku 2005 bylo ve VV schváleno složení všech odborných komisí ŠSČR. Na 23. schůzi 21.3.2005 byla schválena Komise mládeže ŠSČR ve složení: předseda Mgr. Miroslav Hurta, členové Richard Biolek, Ivan Kopal, Jaroslav Říha, Vladimír Opluštil, předseda subkomise masového rozvoje Pavel Brož – především z důvodu výhrad ke kvalitě práce v předchozím období (na kterou upozornila i konference 2005) nebyla schválena subkomise trenérsko-metodická. Na stejné schůzi byla schválena STK ŠSČR ve složení: předseda Mgr. Petr Šplíchal, členové Ing. Petr Buchníček, RNDr. David Ciprys, Václav Klain, Pavel Chrz, Jan Svatoš, TMK ŠSČR ve složení: předseda Michal Konopka, členové Ing. Marek Vokáč, Ing. Josef Juřek, Vlastimil Jansa, Richard Biolek, OK ŠSČR ve složení: předseda Ing. Jiří Krejnický, členové RNDr. David Ciprys, Bohumír Sunek, Jitka Kniezková, Jaroslav Kořínek, Ing. Martin Šmajzr. Na 24. schůzi VV dne 6.6.2005 byla schválena KR ŠSČR ve složení: předseda Bohumír Sunek, členové: Richard Fischl, Josef Lácha, Jakub Fuksík, Jaroslav Benák, KK ŠSČR ve složení: předseda Bohumír Sunek, členové: Jiří Krejnický, Martin Šmajzr a Komise mediální a propagační ŠSČR ve složení předseda - Ing. Petr Herejk, členové - Ing. Břetislav Modr, Jiří Daniel, Jiří Petružálek, Ing. Rostislav Svoboda.

Díky výše uvedeným změnám na postu předsedy KM ŠSČR se dvakrát měnilo i složení Komise mládeže ŠSČR - na 26. schůzi VV dne 31. 10. 2005 bylo schváleno složení: předseda Jiří Daniel, členové komise: Rostislav Svoboda, Jaroslav Odehnal, Miroslav Hurta, Věra Kubištová, Jan Slavík, Ivan Kopal, Marek Mojžíšek, Richard Biolek, Marian Sabol, Karel Nováček, Michail Koreček, Jaroslav Říha, Jiří Kalužný, Pavel Brož, Vladimír Opluštil, 28. schůze VV ŠSČR 30.1.2006 pak schválila nové složení: předseda Ing. Jaroslav Říha, členové: Kalužný (soutěže družstev), Kopal (M Čech a MČR jednotlivců), Opluštil (M Moravy a Slezska a MČR dr. do 12 let), Svoboda (koordinace reprezentace) - dvě místa (reprezentační trenér mládeže a masový rozvoj) budou doplněny.

Také v STK došlo z důvodu odstoupení Mgr. Petra Šplíchala z postu předsedy STK v průběhu roku ke změně složení - na 27. schůzi VV ŠSČR dne 12.12.2005 byla schválena STK ŠSČR ve složení: předseda: Pavel Chrz, místopředseda: David Ciprys, členové: Petr Buchníček, Lukáš Jandourek, Jiří Kalužný, Milan Jenč, Petr Šplíchal.

Hodnocení konference 2005 a plnění usnesení

Hodnocením konference 2005 se zabývaly 23. a 24. schůze VV: kladně ohodnotila velmi dobrou účast delegátů na konferenci, diskuze probíhala na téma vhodnosti Kavárny Evropa.

Usnesení konference ŠSČR 2005 v Pardubicích bylo pak jedním z nosných dokumentů, kterým se řídila činnost VV v uplynulém období.

Předkládáme Vám, vážení delegáti, informaci o plnění úkolů uložených minulou konferencí členům VV:

 • Ve zprávě o hospodaření v roce 2005 uvést přehled sponzorů ŠSČR a výši jejich příspěvku – viz čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2005,
 • Odpovědět písemně do jednoho měsíce jednotlivým účastníkům diskuse a odpovědi zveřejnit na webových stránkách ŠSČR – splněno, odpovědi byly zaslány účastníkům diskuze a zveřejněny na webových stránkách ŠSČR a jsou uveřejněny na http://www.chess.cz/html/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=1344,
 • Postupovat tak, aby oslavy 100 let šachu měly hospodářský výsledek maximálně – 300.000 Kč - splněno (blíže viz čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2005),
 • Zjistit zájem šachové veřejnosti o vedení LOK v bleskovém šachu a v rapid šachu a zjistit finanční náročnost tohoto záměru – před zahájením sezóny proběhla anketa (vypsána předsedou Klasifikační komise p. Sunkem) mapující zájem o zavedení LOK v bleskovém šachu a rapid šachu; na anketu reagovalo pouze 10 funkcionářů, z nichž 5 myšlenku podpořilo a 5 zamítlo – i přes to je z rozhodnutí Klasifikační komise a VV této konferenci předkládán návrh za zavedení LOK v bleskovém šachu a v rapid šachu, VV se návrhem předkládaným konferenci ČCŘ 2006 na zavedení LOK v rapid šachu a v bleskovém šachu zabýval na 28.schůzi 30.1.2006 a tento návrh k přijetí nedoporučuje.
 • Pokusit se o převzetí záštity ze strany MŠMT nad Přeborem škol v šachu – žádost o převzetí záštity byla zaslána na MŠMT, žádost byla odmítnuta, bylo rozhodnuto pokračovat ve snaze až výměně ministryně,
 • Provést před zahájením sezóny anketu o hracím tempu – v rámci STK proběhla diskuze o hracím tempu v soutěžích družstev, pro sezónu 2005/2006 bylo tempo ponecháno, pro další sezóny bude diskuze pokračovat,
 • Komisi rozhodčích dát do souladu delegování rozhodčích pro II. ligu a vyšší soutěže se statutem rozhodčích - delegování rozhodčích na soutěže družstev dospělých řízených ŠSČR na sezónu 2005/2006 bylo provedeno s přihlédnutím na časové možnosti a ochotu rozhodčích řídit soutěže v souladu se Statutem Komise rozhodčích. Otázka nedostatku a kvality rozhodčích pak byla diskutována v průběhu roku opakovaně jak v Komisi rozhodčích, tak ve VV - doporučeno i nadále vytypovávat nové především mladé rozhodčí, pořádat školení rozhodčích 1. třídy, pro zlepšení obrazu rozhodčích bylo doporučeno využít webových stránek ŠSČR pro prezentaci činnosti rozhodčích se zobecněním zkušeností a poznatků rozhodčích a také s delegacemi rozhodčích.
 • Do další konference zpracovat střednědobou koncepci šachového hnutí na dobu tří let - splněno: Střednědobá koncepce Šachového svazu ČR na období 2006 - 2008 vypracovaná a přijatá VV ŠSČR na 28. schůzi VV 30.1.2006 je předložena delegátům konference v podkladových materiálech.
 • Pověřit STK ŠSČR projednáním tempa hry, otázky cizinců, struktury soutěží, zavedením tříbodového hodnocení či jiného systému hodnocení a převodu soutěží mezi družstvy různých oddílů. Tam, kde se jedná o změny SŘ, přestupního a registračního řádu, předat návrh k odsouhlasení VV ŠSČR do začátku nové sezóny – STK ŠSČR všechny body projednávala na květnové schůzi, komplexní návrh změny Soutěžního řádu ŠSČR byl předložen, projednáván a schválen na červnové schůzi VV (viz Legislativní činnost VV).
 • Vytvořit tým, který bude shromažďovat podněty pro tvorbu webových stránek a vytvoří grafickou představu. Následně oslovit ve výběrovém řízení zájemce o vytvoření, aktualizaci a údržbu webových stránek a služeb s tím spojených – byla sestavena komise pod vedením pana Miloše Partla (bližší podrobnosti viz Webové stránky ŠSČR),
 • Hospodaření svazu bude revizní komisi předkládáno vždy kompletní za předchozí účetní období - v roce 2005 splněno, tento princip bude využíván i v dalších letech,
 • Trenér komise mládeže do 4. 3. 2005 předloží komisi mládeže a následně VV vyhodnocení akcí uskutečněných v roce 2004 včetně zhodnocení efektivity. Komise mládeže do budoucna neschválí takové vyúčtování či zhodnocení činnosti, které je v rozporu s uzavřenou smlouvou - tento úkol daný konferencí nebyl splněn a smlouva s reprezentačním trenérem mládeže p. Richardem Biolkem na další období nebyla podepsána (bližší podrobnosti viz kapitola "Práce s talentovanou mládeží").
 • Členům RK přísluší odměna ve výši 300 Kč za každý den kontroly, které se osobně zúčastní. Odměna bude snížena na 50%, nebude-li kontrolovanému subjektu do 14 dnů zaslána zpráva s nálezem RK. Maximální výše odměny pro celou RK bude 5.000,- Kč za rok - vzato VV na vědomí a v návrhu rozpočtu je s touto částkou počítáno).

Hospodaření ŠSČR

 • Hospodaření ŠSČR se v roce řídilo rozpočtem schváleným na konferenci ŠSČR 2005. Úpravy byly provedeny po zjištění výše všech "pravidelných" zdrojů (z ČSTV, z MŠMT na reprezentaci a na talentovanou mládež) - z vlastních zdrojů ČSTV místo plánované výše 3.480.000 Kč byla podepsána smlouva na 3.645.500 Kč, na reprezentaci místo 480.000 Kč 856.300 Kč, k tomu ještě ke konci roky přibyla dotace na uspořádání Mistrovství amatérů 2005 v Pardubicích ve výši 150.000 Kč schválená na sklonku roku MŠMT (z rozhodnutí prosincové schůze VV poskytnuté pořadatelskému AVE kontaktu Pardubice). Na talentovanou mládež pak místo plánovaných 480.000 Kč jsme obdrželi 492.700 Kč. Stav hospodaření byl na programu každé schůze VV ŠSČR.

 • Ve druhé polovině roku se začaly objevovat problémy se splácením dotace od Sazky, a to z důvodu dopadu nově přijatého zákona o DPH na Sazku a také z důvodu začátku splácení haly Sazka. Na prosincové schůzi VV bylo konstatováno, že ŠSČR dostal pouze 65% prostředků z vlastních zdrojů ČSTV (tj. propad o 1.276.000 Kč). V průběhu měsíce prosince bylo poskytnuto ještě dalších 10%, dalších 25% vedeme jako pohledávku vůči ČSTV (ČSTV přislíbila doplacení částky v průběhu roku 2006). Prostředky na reprezentaci a talentovanou mládež byly vyfinancovány v roce 2005 ve 100% plánované výši.

 • I přes tyto problémy a přes některé velké výdaje (především ve spojení s pořádáním Galavečera a s účastí na finančně náročném ME družstev 2005) se podařilo hospodaření ŠSČR udržet v kladných číslech.

 • Na svém 28. zasedání 30.1.2006 projednal výkonný výbor návrhy na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR (její změnu může provést pouze Konference ŠSČR) - návrhy jsou obsaženy v podkladových materiálech k této konferenci.

 • Pro hospodaření v roce 2006 ve však nutno počítat s nižší hodnotou dotace ze Sazky (je zohledněno v návrhu rozpočtu předkládaném konferenci).

Oslavy 100 let organizovaného šachu v českých zemích

 • Příprava oslav 100 let organizovaného šachu v českých zemích byl jedním z nejdůležitějších úkolů VV ŠSČR, jejich přípravě byla věnována všechna jednání VV. Na 22. schůzi VV schválil vydání knižní publikace "100 let šachu v českých zemích", její přípravy se bez nároku na autorský honorář ujali pánově Jiří Veselý a Břetislav Modr. Kniha byla vydána k 18.9.2005 a na Galavečeru byla předána všem přítomným hostům.

 • Veškerá příprava hlavního nosného bodu oslav - Galavečera - ležela na bedrech členů VV, prezidenta ŠSČR a zaměstnanců ŠSČR. V přípravném období bylo nutno řešit desítky úkolů: byly sestaveny startovní listiny včetně náhradníků obou bleskových turnajů, připraveny a distribuovány propozice bleskových turnajů, komunikováno s hráči. Proběhla řada často obtížných jednání s pracovníky Žofína na zajištění prostor, materiálního vybavení a ceny pronájmu, byl dohodnut program Galavečera včetně všech detailů scénáře, připraveny texty pro moderátorku, fotografie a videosekvence pro promítání na velkém plátně. Byla zajištěna výroba reklamních a propagačních materiálů, bylo vyrobeno 16 druhů pohledů, sestaven seznam pozvaných osob, zajištěno ubytování a program pro zahraniční hosty, komunikováno s médii atd. Všechny kroky v přípravě byly projednány ve VV.

  V případě udělení čestného členství si byl VV ŠSČR vědom, že toto rozhodnutí je v pravomoci konference ŠSČR. Přesto VV rozhodl čestné členství v ŠSČR nabídnout našim bývalým reprezentantům Vlastimilu Hortovi, Štěpánce Vokřálové a Janě Malypetrové a zároveň žádá konferenci ŠSČR, vědom si nestandardnosti tohoto kroku, o dodatečné schválení tohoto kroku.

 • 26. schůze VV 31.10.2005 pak průběh oslav vzala na vědomí a ocenila vysokou kvalitu oslav, poděkovala všem pořadatelům, bez kterých by galavečer nebylo možné uskutečnit, a kteří pracovali bez nároku na zvláštní odměnu. VV schválil také vyúčtování oslav 100 let výročí 100 let výročí organizovaného šachu v českých zemích včetně zvýšených nákladů v položce propagace ve výši 257.290 Kč.

 • Koncem roku pak bylo vyhotoveno (vlastními silami pracovníků sekretariátu) propagační CD, přibližující atmosféru a průběh galavečera a před vánocemi a následně počátkem roku 2006 bylo rozesláno na významné hosty, kteří se Galavečera zúčastnili.

 • A nyní k jednotlivým akcím oslav:

  Tisková konference:

  Tisková konference Šachového svazu ČR se uskutečnila ve čtvrtek 8. 9. 2005 v Obecním domě v Praze, za ŠSČR byli přítomni prezident Dr. Igor Němec, předseda Ing. Petr Herejk, předseda TMK Michal Konopka, moderátorem byl Pavel Matocha (předseda Pražské šachové společnosti) a exkluzivním hostem byl velmistr Vlastimil Hort. V průběhu bylo novinářů představeno výročí 100 let organizovaného šachu v českých zemích, včetně informace o největších úspěších českého šachu v uplynulém století, o připravovaném Galavečeru. Byly zde oficiálně vyhlášeny výsledky ankety o nejlepší šachistku a nejlepšího šachistu století.

  Účast novinářů byla téměř nevídaná - bylo přítomno přes 20 novinářů, tisková konference trvala přes dvě hodiny! Následná informovanost v médiích byla na poměrně slušné úrovni. Tiskovou konferenci hodnotila 25. schůze VV, která ji označila za velký úspěch.

  Anketa o nejlepšího šachistu století

  Od konce roku 2004 do poloviny roku 2005 probíhala anketa o nejlepšího šachistu a šachistku českých zemí minulého století. Anketu vyhlásil Šachový svaz České republiky u příležitosti výročí 100 let organizovaného šachu v českých zemích. Do užšího výběru bylo vybráno 40 mužů a 10 žen, mezi kterými mohl každý hlasující vybrat deset mužů a tři ženy. Vybráni byli hráči, kteří ve své době reprezentovali Českou republiku, Československou republiku, případně před rokem 1918 Ústřední jednotu českých šachistů.

  Do ankety o nejlepšího hráče a nejlepší hráčku přišlo celkem 594 platných hlasů. Většina hlasujících použila on-line hlasovací lístek na webových stránkách ankety - 582 lidí. Zbývajících 12 hlasů přišlo emailem (9 anketních lístků) nebo klasickou poštou (3 anketní lístky). Správnou volbu nominace hráčů a hráček dokládá, že každý z nominovaných získal aspoň 15 hlasů. V kategorii mužů byl velmi vyrovnaný boj až do samého konce ankety. Jako vítěz z tohoto souboje nakonec vyšel Richard Réti, který obdržel celkem 3197 bodů, objevil se na 394 hlasovacích lístcích, z toho 138x byl první, 91x druhý a 57x třetí. Na druhém místě se ztrátou 129 bodů (tj. 3068 bodů) se umístil Vlastimil Hort, celkem pro něj hlasovalo 399 účastníků ankety (112x, 66x, 72x). Třetím s 2939 body v anketě skončil Salo Flohr (90x, 102x, 75x). Další pořadí: 4. Duras Oldřich 2222, 5. Pachman Luděk 2039, 6. Filip Miroslav 1553, 7. Navara David 1363, 8. Kaválek Lubomír 1235, 9. Smejkal Jan 994, 10. Jansa Vlastimil 923, 11. Movsesjan Sergej 825, 12. Lechtýnský Jiří 624, 13. Ftáčnik Lubomír 538, 14. Opočenský Karel 532, 15. Hráček Zbyněk 451, 16. Babula Vlastimil 377, 17. Blatný Pavel 363, 18.Treybal Karel 248, 19. Štoček Jiří 229, 20. Foltys Jan 226, 21. Meduna Eduard 196, 22. Hromádka Karel 196, 23. Skalička Karel 182, 24. Oral Tomáš 174, 25. Plachetka Ján 154, 26. Zíta František 153, 27. Janata Michael 152, 28. Kotrč Jan 137, 29. Fichtl Jiří 135, 30. Hába Petr 132, 31. Štohl Igor 122, 32. Šajtar Jaroslav 114, 33. Kottnauer Čeněk 114, 34. Pelikán Jiří 113, 35. Rejfíř Josef 112, 36. Mokrý Karel 105, 37. Prokeš Ladislav 104, 38. Richter Emil 103, 39. Pokorný Ámos 78, 40. Schulz Jan 64.

  V kategorii žen se svedl boj "pouze" o druhé a třetí místo, bodový rozdíl těchto míst byl pouhých 5 bodů. Suverénní vítězkou se stala Věra Menčíková. Získala celkem 408 hlasů (330x, 56x, 22x), což znamenalo zisk 1124 bodů. S 493 body se na druhém místě umístila Květa Eretová, hlasovalo pro ní 241 lidí (90x, 72x, 79x). Třetí místo obsadila Jana Jacková s 488 body, které ji přisoudilo 255 hlasujících (63x, 107, 85x). Další pořadí: 4. Richterová-Klímová Eliška 427, 5. Sikorová-Černá Olga 107, 6. Vokřálová Štěpánka 105, 7. Krupková-Movsesjanová Petra 89, 8. Malypetrová Jana 88, 9. Holoubková-Kořenová Martina 81, 10. Hrušková-Bělská Nina 66.

  Mistrovství ČR v bleskové hře a exhibiční turnaj mládeže

  Pražský Žofín ovládli v neděli 18. 9. 2005 šachisté. V dopoledních a odpoledních hodinách proběhlo Mistrovství ČR jednotlivců v bleskovém šachu, souběžně byl sehrán také exhibiční turnaj mládeže do 16 let v bleskovém šachu. Večer pak velký sál Žofína "praskal ve švech" při slavnostním Galavečeru pořádaném ke stému výročí organizovaného šachu v českých zemích.

  Titul mistra ČR v bleskovém šachu pro rok 2005 obhájil náš nejlepší hráč David Navara, letošní vítězství bylo, soudě dle výsledků, nejsnazší. Základní třináctikolový turnaj vyhrál s náskokem 1,5 bodu (jen s jednou porážkou a dvěma remízami), vyřazovací část pak absolvoval bez ztráty jediného půlbodu (v semifinále porazil Poláka a ve finále Jirovského vždy 2-0). Třetí místo obsadil Tomáš Polák po vítězství nad Honzou Bernáškem po třetí tie-breakové partii 2-1.

  Vítězkou exhibičního turnaje mládeže se stala Kateřina Němcová, která stejně jako David Navara vyhrála základní třináctikolový turnaje se ziskem 11 bodů a 1,5 bodu náskokem. V semifinále pak přehrála Kastnera a ve finále se štěstím porazila dvanáctiletého frýdecko-místeckého Jirku Kočiščáka 2-1. Třetí skončil po vítězství nad Kastnerem Honza Krejčí.

  Oba turnaje se konaly ve velkém sále paláce Žofín, partie na prvních dvou šachovnicích byly snímány a promítány na velké promítací plátno.

  Průběh Galavečera

  Večerní slavnostní program pak sledovalo více než pět stovek hostů. Mezi nimi nechyběl byli i významné osobnosti jako premiér vlády ČR pan Jiří Paroubek, poslanci Parlamentu ČR pánové Vladimír Doležal a Marek Benda, europoslanec Hynek Fajmon, předseda Českého olympijského výboru pan Milan Jirásek, předseda Českého svazu tělesné výchovy pan Vladimír Srb, vedoucí redakce sportu České televize pan Otakar Černý, olympijský vítěz ve střelbě z roku 1968 pan Jan Kůrka, herečka a spisovatelka Lenka Kořínková, generální sekretář Evropské šachové federace pan Horst Metzing, předseda Slovenského šachového zväzu pan Karol Pekár, z Polského šachového svazu pan Andrej Filipowicz a řada dalších.

  Celým večerem provázela paní Klára Doležalová, hlasatelka České televize. Program byl spojením minulosti šachu v českých zemích se současností vhodně doplněný kulturním programem. V kulturní části se postupně představilo dívčí trio Nobles (Michaela Němečková - viola, Dagmar Sečkařová - housle a Jana Matějková - violoncello), operní pěvkyně Andrea Kalivodová, populární zpěvačka Iveta Bartošová a v závěrečném vystoupení pěvecké seskupení 4TET (Jiří Korn, Jiří Škorpík, David Uličník, Dušan Kollár), jejichž produkce byla oceněna bouřlivým potleskem. Stoletou historii šachu v českých zemích postupně přiblížila moderátorka Klára Doležalová v pěti blocích rozdělených podle časového období (1. období 1905 - 1918, 2. 1918 - 1945, 3. 1945 - 1968, 4. 1968 - 1989,  5. 1989 - 2005), čtení bylo vždy doplněno promítáním dobových fotografií na velkém promítacím plátně. V první části proběhlo vyhlášení výsledků Mistrovství České republiky (1. Navara, 2. Jirovský, 3. Polák) a dekorování nejlepších tří družstev Extraligy družstev v šachu ročníku 2004/2005 (1.Bauset Pardubice, 2.Mahrla Praha, 3.Loko Brno - Slezan). Prvním z vrcholů večera bylo předání ocenění za celoživotní přínos českému šachu. Slavnostní atmosféru chvíle ještě umocnili premiér Jiří Paroubek, předseda ČOV Jiří Jirásek a prezident ŠSČR Igor Němec, kteří ocenění předávali. Ceny převzali paní Nina Hrušková-Bělská (bývalá česká reprezentantka, mezinárodní rozhodčí), Richard Fischl (mezinárodní rozhodčí), František Blatný (dlouholetý funkcionář, mezinárodní rozhodčí, dlouholetý zástupce Československa ve FIDE), Jan Mazuch (ředitel Czech Openu - největšího šachového festivalu stoleté historie), Jaroslav Hájek (pořadatel turnaje tradičního mládeže "Šachové Zaječice" - nejstarší turnaj mládeže u nás), Jiří Veselý (šachový publicista a novinář, mistr světa VŠ 1954), Josef Maršálek (šachový publicista a novinář, mistr světa VŠ 1954), Vratislav Hora (přední český trenér a metodik), Evžen Gonsior (přední český trenér a metodik) a Bessel Kok (mecenáš šachu, organizátor velkých šachových turnajů). Cenu pro Bessela Koka v jeho nepřítomnosti převzal pan Pavel Matocha, předseda Pražské šachové společnosti. Ocenění pak převzali i nejlepší šachista v kategorii problémový šach pan Vladimír Kos, a nejlepší šachista v kategorii korespondenční šach pan Jaroslav Hýbl. Poté již probíhalo vyhodnocení ankety o nejlepší šachistku století - nejprve byly oceněny hráčky od 5. do 1. místa (5. Olga Sikorová, 4. Eliška Richtrová, za kterou převzal cenu Marek Vokáč, 3. Jana Jacková, 2.Květa Eretová, 1. Věra Menčíková, za kterou převzal cenu zástupce britské ambasády Peter Wickenden). Následovalo předání cen deseti nejlepším mužů v anketě o nejlepšího šachistu (10. Vlastimil Jansa, 9. Jan Smejkal, 8. Lubomír Kavalek - převzal Břetislav Modr, 7. David Navara, 6. Miroslav Filip - převzal Josef Maršálek, 5.Luděk Pachman - převzala manželka Eugenie Pachmanová, 4. Oldřich Duras - převzal vnuk Oldřich Duras, 3. Salomon Flohr - převzal synovec Pavel Flohr, 2. Vlastimil Hort, který převzal ocenění přímo po cestě z letiště, 1. Richard Réti - převzal předseda Slovenského šachového zväzu Karol Pekár. V závěru programu převzali z rukou prezidenta Šachového svazu České republiky Dr. Igora Němce a generálního sekretáře Evropské šachové federace Horsta Metzinga bývalé československé reprezentantky Jana Malypetrová a Štěpánka Vokřálová a legenda českého šachu Vlastimil Hort.

  Po skončení téměř tříhodinového programu Galavečeru byl pro všechny přítomné připraven v prostorách malého sálu a kavárny raut.

  Spolupráce s médii:

  Z galavečera byla vyrobena a následně odvysílána reportáž v televizi Galaxie v délce trvání 20 min., reportážní šoty z Galavečera vysílaly též televize ČT a Nova. Informace o oslavách přinesly i některé větší celostátní deníky.

  Spolupráce s jinými subjekty:

  Hlavním partnerem "žofínských oslav" se stalo hlavní město Praha, které přijalo statut spolupořadatele a přispělo na oslavy částkou ve výši 200.000 Kč, významným partnerem byla Agentura NKL Žofín, která při pronájmu prostor a zajištění kulturního programu poskytla výraznou slevu v řádech statisíců. Za propagaci značek CASIO a SENCOR přispěla firma FAST Praha finanční částkou, stejně tak jako firmy Vladimír Skopalík - IMPORT, Dopravní stavby Brno, IDS Praha - ve všech případech se jednalo o částky převyšující 10.000 Kč. Gastro Žofín zajistilo občerstvení pro hráče a raut pro hosty galavečera v cenách v nejnižších relací, firma REDA vyrábějící pro nás reklamní předměty z konečné částky slevila v řádech desítek tisíc, firma ProMoPro s.r.o. zapůjčila kongresovou techniku, navíc zástupce firmy pan Blažek výraznou měrou přispěl k úspěchu večera sestavením videa a fotografické dokumentace pro promítání na velkém plátnu a snímáním pódia dvěma kamerami. Firma TOPO plus v čele s panem Zálešákem bezplatně zajistila snímání a promítání partií z obou bleskových turnajů a zapůjčila šachový materiál. Sklárna Milan Mottl vyrobila poháry pro oceňované funkcionáře se slevou v řádech desítek tisíc Kč, Abrus pohár dodal bezplatně poháry a ceny pro oceňované v ceně řádově desítek tisíc Kč, Televize Galaxie a její společnost Kabel plus SPORT zajistila pro nás výrobu a vysílání reportáže v délce více než 20 min. Reklamní agentura Grafika M&S pro nás za minimální náklady zajistila výrobu reklamních předmětů a tiskovin, časopis ŠACHinfo s pane Břetislavem Modrem zajistil kompletní výrobu publikace ke 100 letům organizovaného šachu v českých zemích a přípravu pohledů, Bílý sklep rodiny Adámkovy vyrobil a dodal vína s vinětou připomínající stoleté výročí pro oceňované funkcionáře, Pražská šachová společnost byla spolupořadatelem tiskové konference před Galavečerem - její představitel Pavel Matocha s velkým přehledem tiskovou konferenci moderoval.

  Částkou v řádech statisíc se rozhodlo přispět na Galavečer Casino Boby, v roce 2005 jsme však obdrželi pouze první polovinu této částky, v průběhu roku 2006 dle příslibu dostaneme polovinu druhou.

  Propagační materiály:

  Pro oceňované hráče a funkcionáře byly vyrobeny skleněné poháry od firmy Abrus pohár nebo od Sklárny Milan Mottl, víno s šachovou vinětou, zalaminované diplomy, dámy navíc dostaly květiny. Všichni hosté při odchodu obdrželi igelitovou tašku s potiskem 100 let s knihou 100 let šachu v českých zemích a reklamními předměty (pohledy hráčů (16 různých kusů), propisovací tužky s potiskem - 2 různé kusy, papírové bločky s potiskem, kolíček na tiskoviny s potiskem, hrnek, plakát)

  Turnaj krajských reprezentací

  Ke stoletému výročí proběhl ještě v rámci festivalu Vysočina dne 28.9.2005 v Havlíčkově Brodě za pořadatelství pardubického AVE kontaktu turnaj krajských reprezentací. Účast jak po kvantitativní tak kvalitativní stránce byla na velmi vysoké úrovni. Mezi účastníky byli 2 velmistři (Movsesjan a Lechtýnský), 8 mezinárodním mistrů (mj. Láznička, Bernášek, Cvek, Klíma) a 2 mezinárodní mistryně (Sikorová, Blažková). Pořadí: 1. Moravskoslezsky kraj 85,5, 2. Liberecky kraj 82, 3. Pardubicky kraj  A 78,5… celkem 12 družstev z 8 krajů (chyběly reprezentace krajů Karlovarského, Plzeňského, Jihočeského, Prahy, Zlínského a Olomouckého). Pro velký úspěch bylo dohodnuto pokračovat tradici a při festivalu Vysočina turnaj krajských reprezentací opakovat každoročně.

Práce s talentovanou mládeží

 • K 31.3.2005 vypršela smlouva s trenérem mládežnické reprezentace panem Richardem Biolkem a s přihlédnutím na usnesení minulé konference týkající se činnosti reprezentačního trenéra a k výhradám práce trenérsko-metodické subkomise KM v minulém období z rozhodnutí 23. schůze VV ŠSČR nebyla již na další období podepsána. Řešením situace byl pověřen předseda ŠSČR P. Herejk. Byl požádán Sergej Berezjuk a Rostislav Svoboda vypracováním materiálu na zefektivnění práce s talentovanou mládeží. Tento materiál byl vypracován, vzat na vědomí na 24. schůzi VV 6.6.2005 a následně předložen k diskuzi mezi mládežnickými funkcionáři. K návrhu nové koncepce proběhla především mezi pracovníci s mládeží a trenéry bohatá internetová diskuzi, výsledkem které bylo rozhodnutí o vrácení materiálu k dopracování.

 • Činnost v oblasti práce s talentovanou mládeží byla do konce března 2005 vykonávána subkomisí trenérsko-metodickou Komise mládeže pod vedením pana Richarda Biolka (především na březnovém MČR mládeže provedla výběr talentů do individuální péče) a od 1. 4. 2005 předsedou KM a sekretariátem ŠSČR. Absence reprezentačního trenéra v průběhu roku nemělo žádný vliv na úroveň práce s talenty.

 • Do individuální trenérské péče byli v březnu zařazeni Ponížil, Krejčí, Plát, Biolek, Němcová Kat., Kočiščák a Olšarová (všichni 108 hodin tréninku za rok), Krčál, Valešová, Bureš, Bálková, Němcová Kar., Kuchynka, Boráň O., Langnerová a Rojíček (60 hodin tréninku za rok). S rodiči všech talentů a jejich trenéry byly podepsány smlouvy a až na drobné výjimky trénování všech probíhá k plné spokojenosti.

 • V roce 2005 proběhl reprezentační tábor na Čartáku a soustředění mládežnické reprezentace v Kunžaku (obě akce zajišťoval Mgr. Miroslav Hurta a Lokomotiva Brno).

 • Rozdělení prostředků na tréninky talentů v kategorii nad 16 let v roce 2005 zajistila také TMK - byly poskytnuty tyto částky: Láznička 10 000 Kč, Cífka a J.Příborský 7 500 Kč, Malinovský a Petr 6 500 Kč, Kulovaná a Perlová 6 000 Kč.

Legislativní činnost VV

 • Na 24. schůzi VV byly na návrh STK ŠSČR schváleny změny Soutěžního řádu ŠSČR. Změny se týkaly těchto oblastí:

  1. terminologie soutěží družstev ŠSČR - (články 3.1.1.2. a 3.1.1.3.) nové znění: " 1. ligu – 2 skupiny po 12 účastnících;" a "2. ligu – 6 skupin po 12 účastnících; "
  2. uvolnění místa v soutěži družstev - (článek 3.4.3.) - nové znění: "Pokud se v kterékoliv soutěži uvolní místo, rozhodne o jeho obsazení ŘO dle těchto kritérií:
   1. Prvním náhradníkem je nejlepší ze sestupujících z vyšší soutěže, dalšími náhradníky jsou další sestupující z této soutěže v pořadí jejich umístění kromě posledního družstva, které vždy sestupuje. Dalšími náhradníky jsou druhá družstva z nižších soutěží podle počtu získaných bodů, případně skóre, dále třetí družstva atd. Pokud by při přeřazení družstva do nižší soutěže (skupiny) mělo dojít k dodatečným sestupům z této skupiny, musí být náhradníkem družstvo z této skupiny tak, aby k dodatečným sestupům nedošlo.
   2. Pokud přestoupí většina hráčů základní sestavy družstva, které hodlá uvolnit místo v soutěži, do jiného oddílu, může ŘO schválit převedení soutěže na tento oddíl, a to na základě písemné dohody obou oddílů předložené ŘO a po zaplacení správního poplatku příslušnému šachovému svazu stanoveného Ekonomickou směrnicí ŠSČR. V případě, že ŘO převedení soutěže schválí, má toto kritérium přednost před kritériem uvedeným v bodu a). Převedení soutěže lze realizovat pouze v termínu od 1.5. do 20.7. kalendářního roku. Při převedení soutěže na jiný oddíl nesmí dojít k dodatečným sestupům z kterékoliv soutěže."
  3. změna hodnocení v soutěžích družstev - (články 5.3.2. a 5.3.3.) - Nové znění článku 5.3.2.: "Za vyhrané utkání se počítají družstvu tři body, za nerozhodné jeden bod a za prohrané nula bodů." Nové znění článku 5.3.3.: (nově zařazena věta v závorce a nově zařazen bod b.): O pořadí družstev v soutěži rozhoduje postupně (pokud ŘO nestanoví jinak): a) počet zápasových bodů (viz čl. 5.3.2.), b) součet vyhraných partií ze všech sehraných utkání, c) součet skóre ze všech zápasů (viz čl. 5.3.1.), d) výsledky vzájemných utkání družstev, o které se jedná, e) výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému, třetímu a případně dalšímu družstvu v pořadí, f) los.
 • Díky překladatelské skupině Komise rozhodčích ŠSČR byl proveden překlad pravidel FIDE. Ten byl následně schválen na 24. schůzi VV 6.6.2005 a je v plném znění uveřejněn na webových stránkách ŠSČR. Na 26. schůzi VV ŠSČR dne 31.10.2005 byl navíc schválen výklad těchto nových pravidel FIDE, který stejně jako vlastní pravidla byl následně umístěn na webové stránky.

 • Na 28. schůzi VV 30.1.2006 byl připraven návrh Ekonomické směrnice, který je delegátům dnešní konference předkládán ke schválení.

Webové stránky ŠSČR

 • Otázce webových stránek věnoval VV ŠSČR nemálo pozornosti. Na základě úkolu daného minulou konferencí ŠSČR "Vytvořit tým, který bude shromažďovat podněty pro tvorbu webových stránek a vytvoří grafickou představu. Následně oslovit ve výběrovém řízení zájemce o vytvoření, aktualizaci a údržbu webových stránek a služeb s tím spojených" bylo na 23. schůzi 21.3. 2005 tato otázka diskutována a VV myšlenku inovace podpořil. Následně byl sestavením komise pro shromažďování a zpracovávání podnětů pro tvorbu webových stránek (dále jen komise pro webové stránky) pověřen pan Miloslav Partl a na 24. schůzi 6.6.2005 byla schválena komise ve složení Partl, Poslušný, Krejnický, která následně ihned zahájila práci. Na 25. VV p. Partl  informoval o provedených krocích, původní předpoklad rozhodnout o budoucnosti webových stránek na říjnové 26. schůzi byl odložen z důvodu neúčasti p. Partla a nedostatečných podkladových materiálů. Bohužel však stejná situace nastala i při 27. schůzi VV 12.12. a VV konstatoval nespokojenost s prací komise pro webové stránky. Zároveň byla komise zavázána předložit na lednovou schůzi komplexní materiál.

 • O návrhu na vytvoření nového webu tak VV jednal až na 28. schůzi 30.1.2006 - VV projednal materiál komise na vytvoření nového webu a jeho rozdělení do pěti sekcí (1. Informace z ŠSČR, 2.Soutěže v ČR 3.Reprezentace, 4.KŠS ŠSČR, 5.Mládež), rozdělil zodpovědnost o jednotlivé sekce mezi činovníky VV a zadal úkol vytvořit strukturu a novou úvodní stránku.

 • V minulém období byly pro informovanost využívány webové stránky stávající - na web byly umisťovány důležité dokumenty, výsledky a aktuální zprávy. Byla zlepšena aplikace soutěží družstev, do které jsou zadávány výsledky všech soutěží družstev řízených ŠSČR a většina všech soutěží řízených KŠS. Pro významné akce byly vytvořeny samostatné stránky, např. MČR jednotlivců, MČR mládeže, M Čech mládeže, anketa ŠSČR o nejlepšího šachistu a šachistku století a samozřejmě jedna z nejnavštěvovanějších byla stránka věnovaná výročí oslav 100 let šachu v českých zemích.

 • Za poslední rok se ještě zvýšit počet návštěvníků našich webových stránek - zatímco počátkem roku 2005 bylo v lednu prováděno cca 3000 přístupů na stránky ŠSČR, ve stejném období roku 2006 je přístupů průměrně kolem 4000 denně.

Mezinárodní činnost

 • V následujícím přehledu uvádíme výsledky našich reprezentantů na mezinárodních akcích:

  • Mistrovství Evropy družstev, Gothenburg (Švédsko), 29.7. – 8.7.2005:

   Muži:1. Holandsko 15 22, 2. Izrael 14 23,5, 3. Francie 13 21,5… 10.ČR 11 19,5 (Navara 6/9, Hráček 3/8, Babula 3/7, Štoček 4/6, Votava 3,5/6)

   Ženy: 1. Polsko 15 23, 2. Gruzie 14 21,5, 3. Rusko 12 22…  19.ČR 8 19 (Jacková 6/9, Čedíková 3/8, Sikorová 6,5/9, Kulovaná 2,5/5, Pertlová 1/5)

   Nominace byla schválena na 24. schůzi 6. 6. 2005. V TMK i v ŠSČR se před odjezdem řešila situaci vzniklá z rozhodnutí Jiřího Štočka zúčastnit se CZECH OPENu v Pardubicích, který o několik dní termínově kolidoval. Nakonec i vzhledem ke klíčovému postavení Jiřího Štočka v družstvu byla přijata varianta, že Jiří Štoček odletěl za výpravou samostatně a nastoupil až od 3. kola.

  • ME mužů, Varšava (Polsko), 17. 6. – 3. 7. 2005: 58. Babula Vlastimil 2584 7.5, 66. Štoček Jiří 2585 7,5, 88. Navara David 2647 7, celkem 237 hráčů,

  • ME žen, Kišiněv (Moldávie), 11. – 24. 6. 2005: 34. Jacková Jana 7,5, celkem 164 hráček,

  • Světový pohár, 1. turnaj MS, Khanty-Mansiysk (Rusko), 26. 11. – 17. 12. 2005:

   1. Levon Aronian (ARM) 2724, 2. Ruslan Ponomariov (UKR) 2704, 3. Etienne Bacrot (FRA) 2725 … 65.-128. David Navara (CZE) 2646 – vyřazen v 1. kole Predragem Nikoličem (BIH) po výsledku 3,5 – 3,5. VV ŠSČR na své 26. schůzi schválil úhradu letenky Davidu Navarovi do místa konání, David Navara tuto nabídku odmítl s poukazem na to, že si letenku uhradí sám ze startovného, které při Světovém poháru obdrží - VV ocenil gesto Davida Navary a vyjádřil mu poděkování.

  • MS juniorů 2005, Istanbul (Turecko), 9. - 23. 11. 2005: H20 26. Viktor Láznička 7,5 (celkem 92 hráčů)

  • MS mládeže 2005, Belfort (Francie), 18. - 29. 7. 2005:

   • H10   69.  Tadeáš Baláček 17.04.1995, 5bodů z 11, 123 hráčů
   • D10   33.  Eliška Johnová 16.05.1996, 6, 91
   • H12   44.  Jiří Kočiščák 02.04.1993, 2052, 6, 25
   • D12   43.  Karolína Langnerová 24.06.1994, 5½, 99
   • H14   45.  Jan Krejčí 27.09.1992, 2090, 6, 136
   • D14   78.  Šárka Valešová 17.09.1992, 4, 102
   • H16   96.  Pavel Rakús 02.05.1989, 2102, 5, 153
   • D16   43.  Michaela Ondrová 24.11.1989, 1920, 5½, 96
   • H18   29.  Stanislav Cífka 09.11.1987, 2347, 6, 105
   • D18   47.  Eva Kulovaná 28.10.1987, 2137, 5 , 75

   Vedoucím výpravy byl Sergej Berezjuk (schválen na VV 6. 6. 2005), trenérem byl Evžen Gonsior. O účasti naší reprezentace proběhla diskuze na 25. schůzi VV především o nevyhovujících podmínkách v místě, což mělo svoji odezvu i na jednání kongresu FIDE, kde hlavní organizátor MS mládeže Francouz Tuzzé dostal zákaz pořádání mezinárodních akcí na 5 let.

  • ME mládeže 2005, Herzeg Novi, 14. - 23.9.2005:

   • H18 3. Láznička Viktor  6.5, 36. Zelený Tomáš  4.5, 66 hráčů,
   • D18 46. Zákoucká, Adéla  3, 53 hráček,
   • H16 41. Krčál, Michal  4, 66
   • D16 25. Palková, Kateřina  5, 62
   • H14 15. Ponížil, Cyril  6, 76
   • D14 43. Sochorová, Jana  3.5, 48
   • H12 20. Plát, Vojtěch  5.5, 79
   • D12 15. Olšarová, Karolína  5.5, 56
   • H10 65. Pavelek, Tomáš  3, 72
   • D10 34. Sabolová, Kristýna  4, 59

   Vedoucím výpravy byl Ing. Josef Juřek (schválen ve VV 6.6.2005), trenéry byli Marian Sabol a Rostislav Svoboda (oba bez odměny a Rostislav Svoboda si hradil z vlastních prostředků i pobytové náklady).

   Na 25. schůzi VV bylo rozhodnuto oslovit Viktora Lázničku s nabídkou účasti na ME v kategorii H18 (vzhledem k předpokladu úspěšného umístění), s úhradou pobytových a dopravních nákladů, v následné diskuzi byl potvrzen trend v kategoriích HD18 a 20 finančně podporovat hráče s šancí na umístění na MS a ME. Správnost tohoto rozhodnutí potvrdil sám Viktor Láznička skvělou hrou a medailovým umístěním.

  • Mistrovství Evropy seniorů 2005, Lignano Sabbiadoro (Itálie), 27.9.-10.10.2005: 2. Jansa Vlastimil 2511 8,5, celkem 140 hráčů,

  • Mitropa Cup, Steinbrunn (Rakousko) 21.5.-29.5.2005:

   • Muži: 1 Slovinsko 21.0 12, 2 Chorvatsko 21.0 12, 3 Slovensko 20.5 14, 4 Česká republika 20.0 11 (Štoček 6/9, Láznička 6/9, Klíma 0,5/5, Bernášek 4,5/8, Konopka 3/5)
   • Ženy: 1 Slovinsko 14.5 15, 2 Česká republika 13.0 14 (Čedíková 5/9, Blažková 8/9), 3 Slovensko 13.0 13
  • Mistrovství Evropské unie mládeže, Mureck (Rakousko) 17. – 26. 8. 2005:

   • H14 1. Krejčí Jan 7, celkem 37 hráčů,
   • H12 2. Kočiščák Jiří 6,5, celkem 38 hráčů,
   • H10 4. Pavelek Tomáš 6,5, celkem 29 hráčů,
  • Akce Pražské šachové agentury:

   Významné šachové akce v průběhu minulého období uspořádala Pražská šachová agentura: ve dnech  15.-16.7.2005 to byl zápas Davida Navary s bývalým mistrem světa Anatolijem Karpovem s výsledkem 1 - 1. Tomu předcházel exhibiční duel Davida Navary se Sergejem Movsesjanem v prostorách sázkové společnosti Fortuna v paláci U Nováků ve Vodičkově ulice v Praze ve 12-ti bleskových partiích, který po dramatickém průběhu skončil remízou 6 - 6. Dne 4. 11. 2005 se uskutečnila opět v prostorách sázkové společnosti Fortuna v paláci U Nováků dvě exhibiční utkání, a to Davida Navary s hráčem světové špičky Alexejem Širovem s výsledkem 1,5 - 6,5 a zápas naší nejlepší hráčky Jany Jackové s manželkou Širova Viktorijí Cmilyte s výsledkem 2,5 - 3,5. A zatím poslední akcí byla návštěva Borise Spasského v České republice koncem ledna - neopakovatelná byla především jeho přednáška veřejnosti hotelu Kampa, Stará zbrojnice. Pavlu Matochovi a Pražské šachové agentuře patří velký dík, neboť tyto akce jsou velmi důležité jak pro propagaci šachu, tak i pro možnost dát našim špičkovým hráčům konfrontovat své síly si kvalitní zahraniční konkurencí.

  • "Diplomatická" činnost ŠSČR:

   Kromě sportovních úspěchů byl Šachový svaz ČR činný i v oblasti "diplomatické". V létě proběhlo setkání představitelů ŠSČR (prezident Igor Němec, předseda Petr Herejk, sekretář Miroslava Jůnová) s panem Beselem Kokem, na kterém pan Kok vyjádřil potěšení nad nabídkou ocenění v rámci galavečera a předběžně informoval o svém záměru kandidovat na prezidenta FIDE.

   VV ŠSČR na své 27. schůzi 12.12.2005 kandidatury pana Bessela Koka na prezidenta Mezinárodní šachové federace FIDE pro volby při kongresu FIDE v květnu 2006 v Turíně (Itálie) plně podpořil. Na stejném zasedání schválil kandidaturu pana Petra Piska na člena výboru Evropské šachové unie (ECU board member) pro volby při kongresu ECU v květnu v Turíně (Itálie) a zároveň schválil pana Petra Piska delegátem Šachového svazu České republiky u FIDE a ECU místo pana Břetislava Modra.

   Svého zástupce vyslal ŠSČR na srpnový kongres FIDE, který se konal v Drážďanech. Byl jím Petr Pisk, který předložil materiál z jednání na 25. schůzi VV dne 12.9.2005.

Mistrovské soutěže

 • V průběhu roku 2005 proběhly všechny plánované domácí mistrovské soutěže dle předpokladů. Stejně jako v minulých letech bylo Mistrovství ČR jednotlivců a Mistrovství ČR v bleskové hře pořádáno v režii svazu jako akce důležité nejen ze sportovního hlediska, ale obě akce jsou využívány jako prostředek pro získání pozornosti médií (o těchto dvou akcích informujeme na jiném místě této zprávy).

 • Všechny soutěže družstev dospělých 2004/2005 řízené ŠSČR byly dohrány bez problémů, u soutěží družstev mládeže 2004/2005 bylo jediným stínem vyloučení družstva Strmilova z 1. ligy mladšího dorostu z důvodu dvou kontumovaných zápasů. Informaci o průběhu soutěží družstev vzal na vědomí VV na své 24. schůzi 6. 6. 2005. Na stejné schůzi byla vzata na vědomí informace o vydání propozic na ročník 2005/2006. Ty byly upraveny po losovací schůzi v září, když bylo zrušeno první pomocné kritérium pro určení pořadí (zrušen počet vítězství v partiích) - Rozhodnutí bylo učiněno v souladu se Soutěžním řádem čl. 5.3.2. (využita věta - "pokud ŘO nestanoví jinak").

 • Rovněž všechny soutěže jednotlivců se uskutečnily v plánovaném rozsahu. O dvou nejvýznamnějších akcích jednotlivců - Mistrovství ČR jednotlivců a Mistrovství ČR v bleskovém šachu je informace v samostatné kapitole této zprávy. Polofinále Mistrovství ČR mužů 2005 se uskutečnilo v Havlíčkově Brodě ve dnech 24.9. - 2.10.2005, mezi 79 hráči si postup do únorového Mistrovství ČR jednotlivců vybojovali Pavel Šimáček, Robert Cvek, Tomáš Polák a Jan Bernášek. Stejný turnaj byl zároveň Mistrovstvím ČR juniorů a dorostenců - (H20: 1.Bernášek, 2. Rojíček, 3.Kaňovský, H18: 1. Rojíček, 2. Příborský J., 3. Petr). Souběžně hrané Mistrovství ČR žen, juniorek a dorostenek "trpělo" slabší účastí, přesto vítězství Aleny Kubíkové je překvapením (ženy: 1.Kubíková, 2.Bálková, 3.Blažková, D20: 1.Kubíková, 2.Bálková, 3.Kulovaná, D18: 1.Kubíková, 2.Bálková, 3. Pertlová). Úkolem pro STK v nejbližším období bude otázka zvýšení úrovně Mistrovství ČR žen.

 • Nejvýznamnější domácí akcí mládeže bylo Mistrovství ČR mládeže v kategoriích od 10 do 16 let, které se loni uskutečnilo ve Zlatých Horách ve dnech 12. -19. 3. 2005 za tradičně silné účasti kompletní mládežnické špičky. Stejné jako v letech minulých první dva hráči každé kategorie získali právo postupu na Mistrovství světa či Evropy mládeže.

 • V průběhu uplynulého roku se podařilo uskutečnit všechny plánované mistrovské soutěže. Kromě pořádání Mistrovství ČR jednotlivců a Mistrovství ČR v bleskové hře v Praze na Žofíně, které bylo pořádáno plně v režii ŠSČR, byly všechny akce pořádány externími pořadateli na základě vypsaných konkurzů. Na všechny akce s dotací ŠSČR byla uzavírána smlouva, u akcí bez svazové dotace je pořádání přiděleno bez smluvního závazku. Všechny akce proběhly bez závažných problémů a všem pořadatelům je potřeba touto cestou vyslovit velké poděkování.

 • Přehled všech mistrů České republiky za rok 2005 včetně datumu a místa konání soutěže ukazuje následující tabulka:

Galerie mistrů ČR 2005:

Družstva Dlouhodobá soutěž 2004/2005 Bauset Pardubice Movsesjan, Štohl, Láznička, Kovalev, Hagara, Bernášek, Stehno, Sikora-Lerch,
Družstva dorost Dlouhodobá soutěž 2004/2005 BŠS+ŠK Frýdek-Místek Slovák, Rojíček, Krejčí, Kočiščák, Milat, Uherek
Družstva starších žáků Seč 3.6.-5.6.05 BŠS+ŠK Frýdek-Místek Rojíček, Krejčí, Kočiščák, Konštatský, Pecha, Novosádová
Družstva mladších žáků Kroměříž, 17.6.-19.6.05 BŠS+ŠK Frýdek-Místek Kočiščák, Boráň O., Boráň T., Rabatin, Pavelek, Miturová
Pohár ČR v rapid šachu družstev Znojmo 14.5.05 Mahrla Praha Navara, Ftáčník, Votava, Vokáč, Konopka
Čtyřčlenná družstva Pardubice 14.-17.7.05 TJ Zikuda Turnov Kulhánek, Vltavský, Vaculík, Maršálek
Přebor škol 1.-5. třída Hluk, 12.-13.4.05 6. ZŠ Frýdek-Místek Boráň O., Boráň T.,  Nytra, Fiala
Přebor škol 6.-9. třída Stráž pod Ralskem, 07. - 08.04.2005 6. ZŠ Frýdek-Místek Konštácký, Štukner, Milat, Pravec
Přebor škol střední školy Havlíčkův Brod, 12. - 13.04.2005 Gymnázium Frýdek-Místek Holeksa, Holušová, Slovák, Rojíček
Muži Karlovy Vary, 01.02. - 11.02.2005 Navara David Mahrla Praha
H20 Havlíčkův Brod, 24.09. - 02.10.2005 Bernášek Jan Bauset Pardubice
H18 Havlíčkův Brod, 24.09. - 02.10.2005 Rojíček Vojtěch BŠS+ŠK Frýdek-Místek
Ženy Havlíčkův Brod, 24.09. - 02.10.2005 Kubíková Alena Sokol Praha-Kobylisy
D20 Havlíčkův Brod, 24.09. - 02.10.2005 Kubíková Alena Sokol Praha-Kobylisy
D18 Havlíčkův Brod, 24.09. - 02.10.2005 Kubíková Alena Sokol Praha-Kobylisy
H16 Zlaté Hory, 12. - 19.03.2005 Biolek Richard ml. A64 Grygov
H14 Zlaté Hory, 12. - 19.03.2005 Krejčí Jan BŠŠ+TJ Tatran Litovel
H12 Zlaté Hory, 12. - 19.03.2005 Kočiščák Jiří BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek
H10 Zlaté Hory, 12. - 19.03.2005 Baláček Tadeáš DDM Kolín
D16 Zlaté Hory, 12. - 19.03.2005 Němcová Kateřina OAZA Praha
D14 Zlaté Hory, 12. - 19.03.2005 Valešová Šárka SŠŠ Staré Město
D12 Zlaté Hory, 12. - 19.03.2005 Olšarová Karolína Slavia Orlová
D10 Zlaté Hory, 12. - 19.03.2005 Johnová Eliška Jiskra Hořice
H8 Frýdek - Místek, 26.03. - 27.03.2005 Vyhnálek Lukáš TJ Tatran Litovel
D8 Frýdek - Místek, 26.03. - 27.03.2005 Nováková Vendulka BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek
Muži rapid Pardubice 20.-21.7.04 Štoček Jiří Sokol Plzeň I
Blesk jednotlivci Praha 18.9.05 Navara David Mahrla Praha
Rapid ženy Znojmo 14.-15.5.05 Sikorová Olga TŽ Třinec
Senioři Rychnov nad Kněžnou, 22. – 28.08.2005 Chládek Václav Garde Lipovec
Bleskový maratón Pardubice 18.-29.7.05 Doležal Radoslav Mahrla Praha
"Holanďany" Pardubice 18.7.05 Tajovský Martin-Jezbera Jiří Slavie Hradec Králové
Fischerovy šachy Pardubice 19.7.05 Láznička Viktor Bauset Pardubice
Zdravotně postižení Jeseník - Dětřichov, 10.09. - 16.09.2005 Kocur Walter ŠK TP Hrabyně
H14 rapid Sedlčany, 24.09. - 25.09.2005 Kratochvíl Milan Lokomotiva Brno
D14 rapid Sedlčany, 24.09. - 25.09.2005 Valešová Šárka SŠŠ Staré Město
H12 rapid Sedlčany, 24.09. - 25.09.2005 Bureš Jaroslav SK Prostějov
D12 rapid Sedlčany, 24.09. - 25.09.2005 Němcová Karolína OAZA Praha
H10 rapid Sedlčany, 24.09. - 25.09.2005 Volčík Luděk SK Boršice
D10 rapid Sedlčany, 24.09. - 25.09.2005 Johnová Eliška Jiskra Hořice

Statistika mistrovských titulů dle oddílů:

 • BŠS + ŠK Frýdek-Místek - 6
 • Mahrla Praha - 4
 • Bauset Pardubice, Sokol Praha-Kobylisy - 3
 • Tatran Litovel, OAZA Praha, SŠŠ Staré Město, Jiskra Hořice - 2
 • TŽ Třinec, TJ Zikuda Turnov, A64 Grygov, DDM Kolín, Slavia Orlová, Sokol Plzeň I, Garde Lipovec, Slavie Hradec Králové, ŠK TP Hrabyně, Lokomotiva Brno, SK Prostějov, SK Boršice - 1

Do statistiky nejsou započítány výsledky Přeboru škol

Mistrovství ČR mužů 2005:

 • Mistrovství ČR jednotlivců 2005 proběhlo podruhé za sebou v Karlových Varech v luxusním prostředí hotelu Imperial. Účast byla opět na vysoké úrovni (průměrný rating 2514). Oproti roku 2004 bylo velkým plus ubytování  a stravování všech účastníků přímo v areálu hotelu. Na rozdíl od loňského mistrovství se o vítězství bojovalo až do konce - do posledního kola  nastupovali dokonce tři vedoucí hráči se stejným počtem bodů. Vítězem a mistrem ČR jednotlivců pro rok 2005 se stal nakonec díky lepšímu pomocnému hodnocení největší favorit David Navara ziskem 8 bodů. Obhajobu titulu vybojoval ve druhé polovině turnaje, když uhrál 4,5 z 5, a díky lepšímu pomocnému hodnocení předstihl druhého Jiřího Štočka. Tomu obdobně jako Navarovi dokonale vyšel závěr, když získal také 4,5 z 5 bodů. Třetí místo se 7,5 body získal Vlastimil Babula, když až remíza v posledním kole ho oddělila od vedoucí dvojice. Čtvrtý skončil ziskem 6,5 bodu Zbyněk Hráček, kterého asi hodně mrzeli trochu zbytečné remízy (s Cífkou, Cvekem a Klímou). S pátým místem byl asi spokojen Vlastimil Jansa, který absolvoval turnaj s desíti remízami a výhrou nad Cífkou.

 • Po organizační stránce byl turnaj zorganizován na špičkové úrovni - šesti  stolů pro hráče umístěných na speciálním koberci (každý stůl vybaven vlastní lampičkou) odděleno od diváků zábranou a ohraničeno velkým reklamním panelem. Diváci v sále mohli sledovat průběh na velkém promítacím plátně - již samozřejmostí se stal on-li přenos všech partií na webové stránky ŠSČR.

 • Turnaj pomohl také propagaci šachu - pravidelné informace o mistrovství přinášely Karlovarské noviny a karlovarská příloha Mladé fronty dnes. Česká televize natočila a odvysílala ve zpravodajském pořadu Branky-body-sekundy z mistrovství šot v délce trvání 30 s. Pravidelné reportáže vysílal Český rozhlas Plzeň, který navíc den po skončení odvysílal 45-minutovou besedu s ředitelem soutěže Ing. Petrem Herejkem doplněnou přímým telefonátem se stříbrným medailistou Jiřím Štočkem.

 • Diskuze na téma místa konání Mistrovství ČR jednotlivců v roce 2006 proběhla na 23. schůzi VV 21.3.2005, kde VV ze dvou nabídek (Imperial Karlovy Vary a Bobycentrum Brno) se přiklonil k Bobycentru. Mistrovství ČR mužů 2006 je v době konference již minulostí - o jeho průběhu bude podána konferenci ústní informace.

Mitropa CUP 2006:

Soutěž reprezentačních družstev 10-ti evropských států (České republiky, Německa, Slovinska, Chorvatska, Maďarska, Francie, Slovenska, Itálie, Rakouska a Švýcarska) s názvem MITROPA CUP 2006 je každoročně pořádán jedním ze zúčastněných států. Letos podruhé proběhne také soutěž ženských družstev. Pořádání v roce 2006 připadlo na Českou republiku. Za pořadatelské místo bylo zvoleno Brno, konkrétně hotel Bobycentrum, termín byl po konzultaci představiteli ECU z důvodu "jarního" termínu konání Šachové olympiády, přesunut na září, konkrétní termín bude 6. - 15. 9. 2006. Vzhledem k tomu, že pořadatelé této soutěže platí všem účastníkům pobytové náklady (celkem přes 1.000.000 Kč), znamená tato akce velký zásah do rozpočtu ŠSČR. Bližší podrobnosti viz návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2005.

Databáze členské základny:

Databáze členské základny ŠSČR je stejně jako v letech minulých vedena na pracovišti ŠSČR v Ostravě administrativní pracovnicí ŠSČR paní Jitkou Kniezkovou s pečlivostí jí vlastní. Využívá k tomu software vytvořený p. Šmajzrem v databázovém produktu ACCESS. Dle údajů z databáze konce roku bylo provedeno srovnání počtu členské základny po snížení výše členských příspěvků - bližší podrobnosti, stejně jako další statistické zajímavosti, viz zpráva Organizační komise ŠSČR.

Žebříčky ČR:

 • V čele absolutního pořadí českých hráčů na žebříčku FIDE ELO se za uplynulý rok mnoho neudálo. Na prvním místě zůstal celý rok David Navara, v současnosti s ratingem 2660 je na 44. místě světového žebříčku. Další tři hráči na žebříčku Hráček, Babula a Štoček si udržují stabilní rating a tato čtveřice se výrazně odděluje od dalších našich hráčů. Do první desítky se ve srovnání se stejnou dobrou loňského roku prodral Viktor Láznička - hráč s nejvyšším přírůstkem ze špičky. Velký propad zaznamenává Tomáš Oral, který se z pozice české čtyřky z před dvou let propadl až na 9. místo.

 • Mezi ženami stále kraluje Jana Jacková, která se však po loňském skoku nad hranici 2400 opět vrátila k ratingu 2350. Situace mezi ženami nedává příliš optimizmu do budoucna. Petra Movsesjanová a Eliška Richtrová na 2. a 3. místě se šachové hře více méně už vůbec nevěnují. Olga Sikorová se udržuje stabilně kolem hranice 2250. Kateřina Čedíková šla ratingově dolů a v první pětce ji nahradila Petra Blažková.

 • Juniory po odchodu David Navary z kategorie ovládl Viktor Láznička, sympatický nárůst zaznamenal i druhý Jan Bernášek, ale největší vzestup za poslední rok zaznamenal Martin Petr , třetí z mezinárodních mistrů mezi juniory. Po letech pauzy se ke hře vrací i Štěpán Žilka a z nárůstu ratingu je vidět, že šachy stále umí.

 • Mezi juniorkami se situace příliš nezměnila - na čele sice zůstala Eva Kulovaná, ale bohužel místo dalšího ratingového vzestupu nad hranici 2200 zaznamenala sestup. Posun vzhůru zaznamenali jak druhá Kateřina Němcová, tak čtvrtá Soňa Pertlová a pátá Alena Kubíková. Bohužel však mezi juniorkami není dlouhodobě žádná, která by mohla promluvit do čelních pater pořadí žen.

Pořadí hráčů CZE dle žebříčku FRL k 1.1.2006:

Absolutní pořadí:

Poř.Jméno hráčeTitulFRL k 1.1.06FRL k 1.1.05Rozdíl
1 Navara, David g 2660 2644 16
2 Hráček, Zbyněk g 2595 2600 -5
3 Babula, Vlastimil g 2585 2566 19
4 Štoček, Jiří g 2580 2586 -6
5 Votava, Jan g 2545 2505 40
6 Láznička, Viktor m 2525 2471 54
7 Jansa, Vlastimil g 2521 2515 6
8 Hába, Petr g 2519 2525 -6
9 Oral, Tomáš g 2516 2552 -36
10 Kalod, Radek g 2502 2505 -3

Pořadí českých žen:

Poř.JménoTitulFRL k 1.1.06FRL k 1.1.05Rozdíl
1 Jacková Jana IM 2358 2405 -47
2 Movsesjanová Petra WGM 2307 2307 0
3 Richtrová Eliška WGM 2270 2283 -13
4 Sikorová Olga WIM 2264 2251 +13
5 Blažková Petra 2248 2205 +43

Pořadí českých juniorů:

Poř.JménoTitulFRL k 1.1.06FRL k 1.1.05Rozdíl
1 Láznička Viktor IM 2525 2471 +54
2 Bernášek Jan IM 2446 2389 +57
3 Petr Martin IM 2416 2266 +150
4 Kaňovský David M 2351 2386 -35
5 Žilka Štěpán FM 2345 2295 +50

Pořadí českých juniorek:

Poř.JménoTitulFRL k 1.1.06FRL k 1.1.05Rozdíl
1 Kulovaná Eva 2139 2167 -28
2 Němcová Kateřina 2136 2090 +46
3 Holušová Táňa 2105 2127 -22
4 Pertlová Soňa 2102 2072 +30
5 Kubíková Alena 2098 2085 +13

VV jako odvolací orgán:

VV ŠSČR na své 23. schůzi 21. 3. 2005 vyhověl odvolání oddílu Orel Červený Kostelec proti rozhodnutí Organizační komice ŠSČR o udělení pokuty za pozdní registraci oddílu v roce 2004, na stejné schůzi VV projednal a zamítl odvolání paní Růženy Přibylové proti rozhodnutí STK ŠSČR ve věci žádosti o kontumaci zápasu Extraligy Turnov – Kolín.

Na 25. schůzi VV projednával odvolání tří oddílů – ŠO Libčice, Jiskry Nejdek a Sokol Velim – proti udělení pokuty za pozdní registraci oddílu z roce 2005 a všech tří případech uznal důvody pozdní registrace, odvolání vyhověl a udělení pokuty zrušil.

Další činnost VV:

 • v dubnu 2005 bylo zrušeno již nepoužívané konto u ČSOB v Břeclavi osobní návštěvou předsedy ŠSČR v pobočce ČSOB v Břeclavi,

 • v předvečer minulé konference proběhlo v Rybitví školení obsluhy losovacího programu SWISS-Manager, ze kterého vznikla řada podnětů pro vylepšení. Ty byly zaslány autorovi programu p.Herzogovi, který některé z nich zapracoval do programu,

 • v březnu 2005 bylo ukončeno školení trenérů 2. třídy, na červnové 24. schůzi se VV zabýval problémy při přípravě a průběhu poslední setkání školení,

 • v termínu 29.4.-1.5.2005 proběhlo v Rychnově n. Kněžnou školení rozhodčích 1. třídy,

 • v průběhu května 2005 byl e-mailovým hlasováním schválen a na 24. VV 6.6.2005 potvrzen termínový kalendář ŠSČR na sezónu 2005/2006. Následně byl umístěn na webové stránky a rozeslán na Krajské šachové svazy.

 • na 24. schůzi rozhodl VV o poskytnutí dotace Sdružení šachových problémistů ČR ve výši 20.000 Kč,

 • v průběhu roku obdržel ŠSČR žádost Německého šachového svazu o prověření, zda byly skutečně odehrány turnaje o IM v Novém Bydžově 2004 a v Praze-hotelu Tourist 2004. VV nenašel jediný důkaz, který by nasvědčoval, že se jednalo o podvod a ve stejném duchu odpověděl Německé šachové federaci,

 • na 24. schůzi VV 6.6.2005 projednal VV žádost p. Roberta Bendy o převedení z Německé šachové federace do Šachového svazu České republiky, vyslovil souhlas s podmínkou souhlasu Německého šachového svazu. I přes několikeré urgence zatím ŠSČR souhlas neobdržel a převod p.Bendy do ŠSČR nebylo zatím realizováno,

 • v roce 2005 byl také ukončen několikaletý soudní spor mezi Holdií DP Praha a ŠSČR, Holdie DP Praha svoji poslední žalobu stáhla den před druhým stáním u Obvodního soudu pro Prahu 6,

 • VV na 24. schůzi 6.6.2005 schválil zakoupení nového faxového přístroje na sekretariát ŠSČR, nákup však v roce 2005 vzhledem k "napjatosti" rozpočtu nebyl realizován a nákup bude realizován až v roce 2006,

 • na 26. schůzi VV ŠSČR bylo rozhodnuto Davidu Navarovi odprodat za symbolickou 1 Kč notebook, který byl Davidu Navarovi dán do trvalého pronájmu po úspěchu na ME v roce 2004.

 • koncem roku 2005 byly odeslány všechny podklady na MŠMT jako podklad pro získání státní dotace na rok 2006 - při zpracování klíče na MŠMT budou Šachovému svazu ČR započítány dva výsledky: 10. místo družstva mužů na Mistrovství Evropy družstev a 3. místo Viktora Lázničky na Mistrovství Evropy do 18 let.

 • počátkem roku 2006 byly předány na ČSTV podklady pro dělení prostředků z vlastních zdrojů ČSTV dle uskutečněných mistrovských soutěží (stostránkový materiál), ČSTV každoročně bude prostředky rozdělovat jednotlivým sportům dle bodové hodnoty ve třech oblastech - mistrovské soutěže, ekonomická náročnost (šachy jsou dlouhodobě "nejlevnější" sport) a členská základna (souhrn hlášení ze všech TJ s právem doplnit na ČSTV statistiku údaji z ŠSČR).

 • počet delegátů na konferenci ŠSČR 2006 byl schválen na 27. schůzi 12. 12. 2005, na stejné schůzi bylo definitivně rozhodnuto o místě konání v Havlíčkově Brodě (nabídky Havlíčkův Brod a Pardubice), na 28. schůzi pak byly schváleny všechny dokumenty předkládané konferenci, bylo rozhodnuto o datumu odesílání podkladových materiálů a byly dolaďovány další záležitosti pro hladký průběh konference.

 • vzhledem k vydání publikace 100 let šachu v českých zemích nebyla v roce 2005 vydána Ročenka 2005, na 27. schůzi VV 12.12.2005 bylo rozhodnuto o vydání Ročenky 2006 na přelomu června a července 2006 s prezentací činnosti za rok 2005 a sezónu 2005/2006 a toto rozhodnutí bylo s se zaúkolováním jednotlivých činovníků VV potvrzeno na 28. schůzi 30.1.2006,

Zpráva generálního sekretáře:

Od poslední konference došlo na sekretariátu ŠSČR k několika personálním změnám. K 31.03.2005 ukončil činnost generální sekretář JUDr. Petr Vaněk. Od 01.04.2005 byl VV jmenován nejdříve na dobu určitou do 30.9.2005 ing. Jiří Krejnický, následně byla jeho činnost po dohodě prodloužena na dobu neurčitou. Ke 30.06.2005 ukončil činnost sekretáře Ing. Václav Pech, tuto agendu převzala paní Miroslava Jůnová, v červenci 2005 na dohodu o provedení práce, od srpna do října na plný pracovní úvazek a od 01. 11. 2005 opět jako částečný úvazek na Dohodu o provedení práce.

Činnost sekretariátu spočívá v každodenní práci při zajišťování úkolů daných stanovami, usneseními konference, výkonného výboru i odborných komisí, v komunikaci s členy Šachového svazu a vyřizování běžné každodenní agendy. O oblastech činnosti, které byly v průběhu od minulé konference zajišťovány, je podrobně informováno na jiných místech této zprávy.

Ing. Jiří Krejnický - generální sekretář ŠSČR

Zpráva o činnosti Komise mládeže Šachového svazu České republiky

V komisi mládeže pracoval stejně jako v předchozím období předseda Mgr. Miroslav Hurta, který odváděl ve prospěch komise obrovské penzum práce. Po náhlém ukončení jeho činnosti ve funkci předsedy se ji ujal na žádost předsedy svazu na období půl roku Jiří Daniel a na jeho činnost navázal plynule Ing. Jaroslav Říha. Přes tyto změny se jedná o komisi stabilizovanou. Veškeré mistrovské soutěže byly řádně organizovány a nedošlo v nich k žádným mimořádným událostem. Komise se schází 2x ročně, jednou při M ČR jednotlivců, podruhé rozdělena na dvě části při M Čech a M Moravy. Během roku probíhají schůze po internetu.

Ve všech krajích patří komise mládeže mezi ty nejaktivnější. Průzkum ve druhé polovině roku ukázal, že trenéři mládeže nechtějí v současné době žádné převratné změny v zavedeném systému soutěží jednotlivců ani soutěží družstev. Neuspěl ani první návrh na změnu koncepce trenérské práce – trenéři z TMK a KM jej vrátili k dopracování.

Stabilizovaly se také nemistrovské soutěže. Během diskuzí o modelu soutěží byl většinou předsedů krajských KM podpořen návrh na změnu SŘ v tom smyslu, že ve všech soutěžích družstev mládeže dojde k posílení role dívky v týmu. Každý tým bude moci mít dvě dívky bez ohledu na jejich věk, pokud ale oddíl bude chtít některou nahradit, bude tak moci učinit chlapcem o 3, resp. o 5 let mladším. V jednání je zavedení M ČR dívčích družstev.

Stálým problémem je velký nedostatek peněz na zajištění péče o talentovanou mládež. Většina funkcionářů KM je přesvědčena, že by rozpočet komise mohl být několikanásobně vyšší.

Jiří Daniel - předseda KM ŠSČR v období od 12.9.2005 do 31.12.2005

Zpráva o činnosti Sportovně-technické komise Šachového svazu České republiky

Sportovně-technická komise ŠSČR pracovala v uplynulém roce ve složení Petr Šplíchal (předseda), Petr Buchníček, David Ciprys, Jaroslav Fuksík, Pavel Chrz, Václav Klain a Jan Svatoš. 31.10. 2005 předseda komise Petr Šplíchal z časových a pracovních důvodů rezignoval na svůj post a novým předsedou komise byl v listopadu 2005 VV ŠSČR jmenován Pavel Chrz, který následně vytvořil novou komisi ve složení Pavel Chrz (předseda), David Ciprys (místopředseda), Petr Buchníček, Lukáš Jandourek, Milan Jenč, Jiří Kalužný a Petr Šplíchal. Původní komise se sešla na schůzích 7.5. v Havlíčkově Brodě a 15.5. ve Znojmě, která byla též schůzí rozšířené komise za účasti předsedů krajských STK a vedoucích soutěží družstev řízených ŠSČR. Zápisy z těchto schůzí jsou k dispozici na internetových stránkách ŠSČR. Práce komise a její vzájemná komunikace se odbývá převážně formou e-mailové korespondence.

Oblast působnosti sportovně-technické komise jsou mistrovské soutěže jednotlivců a družstev a současně též příprava legislativy na tomto poli, která se odráží především v Soutěžním řádu ŠSČR a dále v rozpisu soutěží a propozic v příslušné sezóně.

Nejvýznamnější akcí mistrovských soutěžích jednotlivců v uplynulém roce bylo Mistrovství ČR mužů v Karlových Varech pořádané Šachovým svazem České republiky. Toto mistrovství mělo vynikající hráčské obsazení, kdy se ho zúčastnili téměř všichni současní nejlepší hráči České republiky, za hladký průběh je třeba poděkovat především předsedovi svazu Ing. Herejkovi, o této akci již během uplynulého roku vyšla pěkná publikace, kterou sepsali přímí účastníci mistrovství Robert Cvek a Lukáš Klíma.

V září 2005 proběhlo v Havlíčkově Brodě MČR žen a dále polofinále mistrovství mužů, které bylo hráno zároveň jako mistrovství ČR juniorů. Polofinálový turnaj byl opět zajímavou konfrontací mezi našimi předními hráči usilujícími o postup do uzavřeného finále MČR mužů a našimi nejlepšími juniory. Přes tento klad tohoto modelu bude komise zvažovat jeho modifikaci, aby se mistrovských soutěží juniorů zúčastnilo více hráčů než dosud a chce více podpořit tuto kategorii, aby hráči přicházející do této kategorie zůstali i nadále aktivními hráči a měli více vlastních soutěží, ve kterých by mohli změřit své síly.

MČR žen se zúčastnilo 16 hráček a též zde má komise námět k zamyšlení, aby mistrovské soutěže žen byli atraktivním podniky pro naši špičku, ale zároveň též přinášely motivaci účasti i pro další hráčky. Jinak lze ovšem tento šachový festival na Vysočině zhodnotit jako zdařilý a je nutné poděkovat pořadatelům ze společnosti AVE-Kontakt, kteří připravili i třešničku na dortu v podobě turnaje družstev krajských reprezentací v rapid šachu, kde se na startu sešla vynikající konkurence včetně mezinárodních mistrů i velmistrů. Tento turnaj byl uspořádán ke stoletému výročí organizovaného šachu na území ČR.

Dalšími mistrovskými turnaji jednotlivců uspořádaných v roce 2005 byly Mistrovství ČR seniorů v Rychnově nad Kněžnou (duší celé akce byl neúnavný pořadatel Jiří Daniel), ve zrychlených formách hry výborně obsazené Mistrovství ČR v rapid šachu mužů v Pardubicích, Mistrovství ČR v rapid šachu žen hrané jako tradiční turnaj Znojemská královna a Pohár ČR v rapid šachu družstev konaný též ve Znojmě, kde fungovala tradičně vysoká pořadatelská úroveň týmu společnosti AVE-Kontakt a OŠS Znojmo.

Mistrovství ČR v bleskovém šachu mělo opět vysokou sportovní i společenskou úroveň a bylo důstojnou předehrou Galavečera českého šachu k jeho stoletému výročí.

V loňském roce též proběhly v rámci pardubického festivalu Czech open i mistrovské soutěže v netradičních šachových disciplínách, konkrétně v holanďanech, Fischerových šachách, bleskovém maratónu a v Mistrovství čtyřčlenných družstev.

V soutěžích družstev řídila STK ŠSČR 9 ligových soutěží prostřednictvím jejich vedoucích (Extraliga, 2 skupiny 1. ligy a 6 skupin 2. lig). Průběh soutěží se dá hodnotit jako hladký bez závažných sporů (byla podána pouze jedna námitka podle SŘ v Extralize družstev), oproti loňským sezónám nepřikročila komise k vyvolání disciplinárního řízení za prohřešky v průběhu soutěže. Novinkou bylo nasazení delegátů na některá utkání v závěrečných kolech soutěží, bude však ještě nutné ve spolupráci s komisí rozhodčích detailně rozpracovat účinkování delegátů při mistrovských utkáních, aby byla beze zbytku naplněna funkce, kterou by měl tento institut plnit.

Jiným opatřením proti nešvarům v soutěžích družstev, jakým je např. domlouvání výsledků, byla změna Soutěžního řádu, která byla většinově schválena na schůzi STK ve Znojmě a následně pak na nejbližším výkonném výboru ŠSČR. Na základě této změny byly za vítězství v soutěžích družstev přiděleny tři body za výhru (bod za remízu, nula za prohru) a dalším kritériem v celkovém pořadí je pak součet všech vyhraných partií družstva v soutěži (pokud řídící orgán nestanoví jinak). Komise chtěla zavést obě pravidla již od této sezóny soutěží družstev, jak se však ukázalo se začátkem sezóny, šachová veřejnost zcela nevstřebala tuto razantní změnu Soutěžního řádu a tak kritérium týkající se součtu vyhraných partií bylo dodatkem rozpisu soutěží družstev odloženo a prvním kritériem po celkovém počtu bodů je zatím nadále skóre ze všech zápasů. Za vítězství se však již od této sezóny přidělují tři body.

Další změnou Soutěžního řádu bylo umožnění převodu soutěží jinému oddílu, kdy novela Soutěžního řádu přesně určila, za jakých okolností lze tento převod realizovat. Doposud byly  žádosti o převod soutěže řešeny jednotlivě případ od případu. Podle nové úpravy Soutěžního řádu lze převod provést, pokud přestoupí většina hráčů základní sestavy družstva,  které hodlá uvolnit  místo v soutěži, do jiného oddílu. Na základě tohoto může řídící orgán soutěže schválit převedení soutěže na tento oddíl, a to na základě písemné dohody obou oddílů a po zaplacení poplatku příslušnému šachovému svazu stanoveného Ekonomickou směrnicí  ŠSČR. Převedení soutěže lze  realizovat pouze v  termínu od 1.5. do 20.7. kalendářního roku.

Trvalým úkolem komise je spolupráce s webmasterem svazu na systému zadávání soutěží družstev na internetové stránky ŠSČR při užití programu Swissmanager. Bohužel se stále nepodařilo odstranit všechny neduhy pro snadné zadávání soutěží a jejich výsledků na webové stránky svazu, komise však věří, že se během roku 2006 podaří většinu z nich odstranit, aby tento program byl snadno ovladatelný pro všechny vedoucí soutěží družstev.

Závěrem by komise chtěla poděkovat všem pořadatelům, funkcionářům a vedoucím soutěží za spolupráci v uplynulém roce s přáním další úspěšné spolupráce s novou komisí i v roce 2006.

Petr Šplíchal - předseda STK ŠSČR v roce 2005

Zpráva o činnosti Trenérsko-metodické komise Šachového svazu České republiky

TMK pracovala v roce 2005 ve složení beze změn: Michal Konopka, Marek Vokáč, Richard Biolek, Vlastimil Jansa, Josef Juřek. Během roku nebyla zorganizována žádná schůze, všechny rozhodnutí komise vzešly z mailového hlasování, případně po telefonických poradách nebo osobních setkání jednotlivých členů.

Nejčastěji se diskutovalo a  hlasovalo o reprezentačních nominacích (Mitropa cup, ME družstev Goteborg) – i já, i Ríša Biolek jsme museli obhájit oprávněnost navržené sestavy.

Velmi dlouhá byla diskuse a následné hlasování ohledně rozdělení částky 50 000 Kč pro trenéry talentů, starších 16 let. Nakonec se dospělo ke shodě a všeobecné spokojenosti, i když bylo konstatováno, že rozdělovaná částka je příliš nízká. Další hlasování mělo rozhodnout o postupujícím na M ČR mužů 2006. Bylo to po polofinálovém turnaji v Havlíčkově Brodě, když si Jan Bernášek vybojoval postup jako nejlepší junior i umístněním v první čtveřici mezi muži. Tím pádem se uvolnilo jedno místo. Zde dospěla TMK k jednoznačnému rozhodnutí zvýšit kvótu postupujících podle ELA.

Po dohodě s předsedou komise mládeže p. Danielem se měla TMK vyjádřit k návrhu p. Berezjuka o profesionalizaci trenérské práce v ČR. Příspěvky Marka Vokáče, Pepy Juřka a Richarda Biolka byly obšírné, zajímavé a snad pomůžou nalézt cestu k optimalizaci řešení.

O dalších věcech, ve kterých se TMK angažovala, jako byla např. asistence při rozhodování o místě konání Mitropy 2006 (Brno x Strmilov), hlasování mezi členy TMK nebylo potřebné.

Úspěšně probíhalo školení trenérů 2. třídy pod vedením Marka Vokáče, který si zaslouží uznání. Již nyní se připravuje další školení trenérů 2.třídy, bude záležet na zájmu veřejnosti, zda se rozběhne již v roce 2006 nebo o rok později.           

Další akce pod hlavičkou TMK již tak úspěšná nebyla, loni tak zdařilé semináře TOP 6 – lekce pro talentovanou mládež – se letos (až na jednu výjimku zásluhou M. Vokáče) neuskutečnily z časových a organizačních důvodů. Pravděpodobně by se akce měla zase v následujícím roce rozběhnout, mám předběžný příslib M. Vokáče, že se pokusí o organizaci.

Michal Konopka - předseda trenérskometodické komise ŠSČR

Zpráva o činnosti Organizační komise Šachového svazu České republiky

Organizační komise ŠSČR pracuje ve složení ing. Krejnický, paní Kniezková, RNDr. Cypris, ing. Šmajzr a pan Kořínek. Hlavní náplní práce Organizační komise Šachového svazu České republiky je vedení evidenci oddílů a jejich členů. Evidence je zpracovávána za celou členskou základnu Šachového svazu České republiky na pracovišti ŠSČR v Ostravě. Zároveň se zde řeší přestupy hráčů. V databázi je vedeno k 31.12.2005 celkem 16897 členů, z toho 13951 aktivních členů a 2946 neaktivních. V databázi jsou vedeni po dobu dvou let i vyřazení hráči dle stávající legislativy. V průběhu roku 2005 provedla OK ČŠS celkem 519 přestupů, zaregistrováno bylo 147 cizinců. V roce 2005 bylo zaregistrováno 1929 nových členů. Je registrováno 562 aktivních oddílů. Seznam přestupů je na „webových“ stránkách ŠSČR. U jednoho hráče je v databázi 32 údajů – včetně mobilního telefonu, e-mailové adresy a podobně. Při daném rozsahu dat se samozřejmě i nyní vyskytnou při zpracování dílčí chyby, které vedou k drobným připomínkám k jednotlivostem ze strany členské základny, výrazná kritika však není. Současná databáze je vedena v Accessu, v I. pololetí  roku 2002 byly spojeny databáze MŠS a ČŠS. Nový program vytvořil ing. Šmajzr, který vede také ELO listinu.

Nyní je k dispozici pouze jedna databáze členů ŠSČR na Strahově, což zaručuje přehlednost a možnost kontroly, co, jak a kdy bylo zpracováno. Tento stav rovněž umožňuje poskytovat databázi (nebo její část – ne se všemi údaji a všemi členy) například pořadatelům turnajů ke kontrole, zda jsou hráči v daném období registrováni. Pro hráče do 15 let, pokud o to projeví zájem, se mohou vystavit průkazky na pracovišti v Ostravě, za rok 2005 jich bylo vydáno 115. Jedná se především o možnost prokázání totožnosti daných hráčů, má to také vliv na jejich motivaci při zapisování VT. Údaje databáze jsou porovnávány s databází u ELO listiny.

V následné tabulce naleznete porovnání údajů databáze členské základny ŠSČR k 31.12.2004 a 31.12.2005:

KrajCelkové počtyPočty mládeže do 18 let
20042005Rozdíl%20042005Rozdíl%
11 Pražský šachový svaz 1254 1212 -42 -3,35% 229 212 -17 -7,42%
12 Středočeský šachový svaz 1428 1578 150 10,50% 451 581 130 28,82%
13 Jihočeský šachový svaz 569 613 44 7,73% 176 174 -2 -1,14%
14 Šachový svaz Plzeňského kraje 575 590 15 2,61% 147 143 -4 -2,72%
15 Krajský šachový svaz Karlovy Vary 321 339 18 5,61% 66 74 8 12,12%
16 Ústecký krajský šachový svaz 859 868 9 1,05% 269 274 5 1,86%
17 Šachový svaz Libereckého kraje 546 676 130 23,81% 149 289 140 93,96%
18 Královéhradecký krajský šachový svaz 832 955 123 14,78% 271 378 107 39,48%
19 Pardubický krajský šachový svaz 819 844 25 3,05% 287 303 16 5,57%
21 Krajský šachový svaz Vysočina 535 487 -48 -8,97% 147 130 -17 -11,56%
22 Jihomoravský šachový svaz 1728 1880 152 8,80% 540 678 138 25,56%
23 Šachový svaz Zlínského kraje 1246 1289 43 3,45% 343 378 35 10,20%
24 Šachový svaz Olomouckého kraje 647 727 80 12,36% 125 194 69 55,20%
25 Moravskoslezský krajský šachový svaz 1728 1893 165 9,55% 487 564 77 15,81%
 celkem1308713951+8646,60%36874372+68518,58%

K 31. 12. 2005 bylo registrováno o 685 mládeže do 18ti let a 864 aktivních členů více než k 31.12.2004.

Ing.Jiří Krejnický - předseda OK ŠSČR

Zpráva o činnosti Komise rozhodčích Šachového svazu České republiky

Zásadní základní oblastí činnosti jsou organizační věcí, příslušejících komisi rozhodčích, tj. překlady pravidel FIDE a dalších podrobností k soutěžím a turnajům a jejich aplikace do našich podmínek – viz WWW stránky svazu - a také příprava na nová pravidla FIDE, schválených na posledním kongresu, která platí v ŠSČR 1. 7. 2005 – můžeme konstatovat, že se nám s drobnými chybami tato část podařila, zejména díky „překladatelské skupině - Fischl, Smolka, Doktor a další“ a také díky vaší spolupráci a připomínkám při uplatňování pravidel a směrnic v praxi. V souvislosti tím jsme rozhodli k největším problémům vydávat vysvětlení a stanoviska KR – viz např. „mobil“.

Podstatná část činnosti KR byla zaměřena na co nejkvalitnější obsazování jednotlivých soutěžních utkání družstev nasazením rozhodčích na E-ligu, I. II. ligu a ve spolupráci s krajskými komisemi na nižší soutěže. Při zohlednění požadavků jednotlivých oddílů a kladení maximálního důrazu na ekonomickou stránku to není práce zrovna lehká. Způsobuje to také velmi nerovnoměrné zastoupení našich kvalifikovaných rozhodčích v jednotlivých oblastech a jejich soustředění do několika lokalit. K této problematice chci obrátit pozornost – je třeba vychovávat a vychovávat další mladé rozhodčí, předávat jim zkušenosti těch dříve narozených a umožňovat jim odborný růst. Je mi jasné, že většina z vás raději sedne za šachovnici a realizuje svoji zálibu ve hře, ale i rozhodčí jsou jen lidé a i pro ně platí neměnitelný zákon času. Raději jsem ani sám pro sebe nedělal žádné věkové statistiky, ale naše nejlepší rozhodčí jistě znáte osobně a sami vidíte, že také nemládnou. Podle aktuálních zpráv se stav obsazování jednotlivých utkání poněkud zlepšil, ale zdaleka nedosahuje představ vašich i představ členů KR. Komise dokonce musela řešit přímé nedostatky v práci jednotlivých rozhodčích s vyvozením důsledků.

Další oblastí je vytvoření seznamu rozhodčích od nejvyšších až k rozhodčím III. tř., kde byly naší pracovnici paní Kniezkové předány aktualizované seznamy i podle všech vašich připomínek a měly by se tedy v celkové evidenci objevovat již správná data. Opět vás žádám, zkontrolujte svoje vlastní data, případně svoje „ovečky“ a pokud se ještě chyby vyskytnou, neváhejte a kontaktujte mne. Celá databáze je dnes ve správě člena KR pana Jaroslava Benáka, přes kterého jdou všechny informace o posluchačích školení a seminářů k aktualizaci databáze. Zároveň bych vás, delegáty jednotlivých krajů, chtěl upozornit na skutečnost, že všechny třídy R (mimo trvalých ÚR, FA a IA) mají platnost do konce roku 2007 a je nutné je v této době obnovit - absolvovat doškolení nebo seminář (případně školení ke zvýšení třídy) k pravidlům a řádům, protože dochází k jejich aktualizaci a k zásadním změnám. Tím se nám také „vyčistí“ databáze aktivních a neaktivních rozhodčích.

K této aktivitě KR jsou projednány a schváleny zkušební otázky na semináře a školení pro rozhodčí a je dohodnuto v komisi, že tato základní část (50 otázek) bude postupně rozšiřována s důrazem na praktickou část  - přímo od šachovnic, soutěží a utkání, právě ve spolupráci s vámi.

Tradiční setkání rozhodčích nejvyšších tříd před začátkem soutěží družstev, na kterém bylo konstatováno, že je třeba školení a semináře mimo novinky v pravidlech FIDE a v jednotlivých řádech ŠSČR zaměřit na dnešní technické novinky – práci s digitálními hodinami, novými program pro řízení soutěží jednotlivců i družstev atp. Musím říci  - konečně se podařilo provést školení nových rozhodčích I. třídy a absolventi potvrdili, že školení a doškolování je u rozhodčích nutností!

V neposlední řadě spadá do činnosti komise rozhodčích jmenování ústředních rozhodčích a navrhování nejlepších rozhodčích, splňujících kritéria FIDE na udělení titulu Mezinárodní rozhodčí.

V roce  2005 rozhodla KR na základě vašich návrhů udělit titul Ústřední rozhodčí čtyřem dlouholetým rozhodčím I. tř.

Komise neobdržela v roce 2005 žádné návrhy na doporučení ústředních rozhodčích k udělení titulu mezinárodní rozhodčí – ať již FA nebo IA. K této oblasti bych chtěl všechny delegáty upozornit na skutečnost, že FIDE mimo zavedeného titulu IA uděluje v současnosti také titul rozhodčího FIDE (FA), který je předstupněm k zisku titulu mezinárodního rozhodčího, u obou je však nutné předkládat všechny vaše návrhy podložené doklady podle požadavků FIDE, uveřejněných na webových stránkách ŠSČR, nebo přímo v handbooku FIDE.

Připravili jsme úpravu Statutu  rozhodčího a Směrnici pro jednotlivé třídy R, která je pro všechny zájemce k dispozici na webových stránkách.

Bohumír Sunek - předseda Komise rozhodčích ŠSČR

Zpráva o činnosti Klasifikační komise Šachového svazu České republiky

Komise má prvořadý úkol ve spolupráci s organizační komisí při sjednocování databáze šachistů České republiky s možností v této databázi evidovat všechny podstatné údaje o členech ŠSČR – věta, kterou v různých úpravách začíná zpráva o činnosti v kterémkoliv roce, ale ukazuje se, že jednotná evidence všech potřebných údajů o členech ŠSČR je velmi důležitá. Tento systém je již vytvořen a evidovaná fakta se průběžně aktualizují. K tomu je nutná spolupráce vás, delegátů, zastupujících jednotlivé kraje a také v těchto krajích velmi aktivně pracujících. Spolupráce spočívá v aktivním doplnění zaslaných seznamů členů (při přehledech k platbám členských příspěvků), např. adres, telefonů a dnes právě aktuálního e-mailového spojení zejména na činovníky, na trenéry a rozhodčí. Takto formovaná databáze pak může ŠSČR ušetřit i nemalé náklady.

Dále je zaveden a hráči používán systém vydávání certifikací o zisku národních titulů a výkonnostních tříd (mimo zaevidování těchto informací do centrální databáze) vycházející podle klasifikačního řádu z dosažené výkonnosti odpovídající zisku bodů na Listině osobních koeficientů. V roce 2005 zájem o tyto certifikáty znatelně opadl, možná v souvislosti s tím, že zejména FIDE ELO je uveřejňováno ve stále nižších číslech a je k zápočtu odesíláno stále více turnajů. Jistě to také souvisí s vašimi připomínkami k národní LOK a udržování tradičních výkonnostních tříd. Na základě ankety, ke které se před koncem roku 2005 vyjádřilo celkem deset hráčů a funkcionářů, se potvrdila skutečnost, že výkonnostní třídy již nejsou – dokonce ani u mládeže – prioritou a že všichni se zajímají o ELO.

A zde je třetí, a pro nás velmi důležitý úsek činnosti. V úzké spolupráci s organizační komisí vytvořit národní Listinu osobních koeficientů, spočítat a evidovat to množství nejrůznějších mistrovských i nemistrovských turnajů při výpočtu ELO bodů, dokonce třikrát do roka. Za tuto činnost v uplynulém volebním období patří největší poděkování členu komise panu ing. Martinu Šmajzrovi. S výsledky se seznamujete na webových stránkách svazu. K tomu chci podotknout, že jste se vyjadřovali i k této problematice a všichni respondenti podpořili postupné omezování LOK v souladu s uváděním FIDE ELO bodů ve stále nižších číslech.

Další část ankety k této oblasti se týkala samostatných LOK v kategoriích bleskový šach a rapid šach – zde jsou vaše názory ANO či NE v rovnováze.

Nejdůležitější oblastí bude opět a zase ve spolupráci s organizační komisí aktuální stav členské základny. Musím opět, tak jako v minulých letech důrazně doporučit všem delegátům velmi aktivní přístup ve vašich krajských svazech k porovnávání členské základny, vedené naším svazem se základnou, kterou vedou vaše TJ a vyšší složky ČSTV nebo SOKOLA. Nejde o nic míň než o PENÍZE, finanční prostředky jak z ČSTV, tak z ostatních organizací jsou přidělovány podle počtu členů! A jistě víte (nebo uvidíte při pohledu na projednávaný rozpočet pro rok 2006), že tyto prostředky neustále klesají. Nevím, jestli málo sázíme do SAZKY nebo jsou příčiny jinde, ale je to fakt! Stejně se chovají i TJ, samozřejmě s přihlédnutím k náročnosti sportovních odvětví. Právě naše vlastní databáze se všemi pomocnými údaji je pro nás velmi důležitá – můžeme se pak v rámci statistik opřít o výkonnostní kvalitu členské základny, zisky mezinárodních titulů a vítězství našich hráčů atp.

Ještě je jistě mnoho dalších námětů a praktických problémů k řešení, které jsou před námi pro nastávající období – např. řešení cizinců v kontextu se všemi našimi řády atp. V průběhu roku 2006 připraví KK nový návrh znění KŘ, který již bude obsahovat náměty, vzešlé z diskuzí a anket a současných poznatků.

Bohumír Sunek - předseda klasifikační komise ŠSČR

Zpráva o činnosti Komise mediální a propagační Šachového svazu České republiky

V oblasti medializace a propagace šachu zaznamenal ŠSČR další posun. Nejvýraznější akcí, kdy o sobě šachisty dali vědět byl zářijový galavečer (o Galavečeru je podrobně informováno na samostatném místě této zprávy o činnosti). Malým ústupem oproti minulému roku bylo, že se nepodařilo dohodnout na výrobě a vysílání reportáže s Českou televizí (natočila pouze několikavteřinový šot), takže byla nakonec zvolena varianta výroby a vysílání placené reportáže na televizi Galaxie.

Velmi vydařená byla tisková konference 8. 9. 2005 v Obecním domě v Praze - šťastným bylo především pozvání velmistra Vlastimila Horta jako hlavního hosta tiskové konference a také angažování pana Pavla Matochy jako moderátora. Výsledkem pak byla účast více než 20 novinářů, délka přes dvě hodiny a následná informovanost ve všech celostátních denících. Do budoucna cenné jsou také zde získané kontakty na novináře.

Samostatnou kapitolou jsou webové stránky ŠSČR - v průběhu roku 2005 se nepodařilo zlepšit strukturu a design stránek, informovanost o akcích až na několik zpoždění vinou pracovní vytíženosti webmastera pana Martina Poslušného je na dobré úrovni a stránky se staly základním informačním médiem ŠSČR.

S potěšením Komise mediální a propagační sledovala mediálně velmi zdařilé akce pořádané Pražskou šachovou společností (zápas Navara-Karpov, blesková exhibice Navara-Shirov a Jacková-Cmilyte a pozvání 10. mistra světa Borise Spasského do ČR) - ve všech případech se značnou mediální odezvou. S potěšením také kvitovala zahájení provozu českého šachového informační serveru Chesslady.com, jejichž pracovníci mj. oslovili všechny noviny s nabídkou na bezplatné vedení šachové rubriky - odezva byla naprosto nulová.

S nadějemi sledujeme projekt ČT na spuštění sportovního kanálu ČT4, kde je velká šance na prezentaci šachu ve větším měřítku než doposud.

Avšak úkol medializace šachu není úkolem pouze několika funkcionářů v Komisi mediální a propagační nebo ve výkonném výboru - je to úkol pro každého. Proto prosím všechny, kteří chtějí šachu pomoci mezi veřejnost - zvěte novináře na vámi pořádané akce, zasílejte jim propozice a výsledky, nabízejte spolupráci, ptejte se jich, proč se šachu jejich média nevěnují, dávejte jim již zpracované články, upozorňujte na zajímavosti atd. A zkušenosti říkají, že regionální tisk mimo velká centra je vděčen za každou akci a fotografie ze šachu jsou vítaným zpestřením.

Neúspěchem zatím skončilo jednání s MŠMT na převzetí záštity na Přeborem škol - stávající vedení ministerstva nejeví o podobnou aktivitu pražádný zájem. V tomto úsilí a také ve snaze o to dostat šachy do škol jako nepovinný předmět bude pokračováno po volbách…

Komise mediální a propagační ŠSČR má v současnosti toto složení: předseda - Ing. Petr Herejk, členové - Ing. Břetislav Modr, Jiří Daniel, Jiří Petružálek, Ing. Rostislav Svoboda. Komise svoji činnost vykonávala v úzké spolupráci se sekretariátem ŠSČR, jednání a konzultace probíhaly pouze e-mailově a telefonicky, pravidelné setkávání na řádných schůzích se nekonala a ani v nejbližší době se neplánují.

Ing. Petr Herejk - předseda Komise mediální a propagační ŠSČR