Zpráva o činnosti VV ŠSČR za rok 2004

Vážení delegáti,

jsou to už tři roky od doby, kdy v Rybitví u Pardubic došlo na konferenci 2002 ke klíčovým změnám v šachovém hnutí v České republiky - tři roky intenzivní práce má za sebou také tehdy zvolený VV ŠSČR. Zatímco první rok činnosti byl obdobím pro nově vytvořenou organizaci startovacím, kdy bylo potřeba za pochodu zajistit přechod na novou strukturu nejvyšší šachové organizace, v co nejkratším čase přijmout novou legislativu, převzít činnosti od územních svazů a vytvořit krajské šachové svazy, druhý rok byl rokem stabilizace, vytvoření podmínek pro "normální" fungování celostátní organizace šachistů a propagace šachu na veřejnosti, rok třetí byl již rokem, kdy kromě stabilního fungování se podařilo připravit a uspořádat i některé akce propagující šachy mezi veřejností. Následující řádky přinášejí přehled činnosti VV ŠSČR za toto uplynulé roční období a je na Vás, vážení delegáti, abyste tuto činnost zhodnotili a vytyčili směry dalšího vývoje.

Překládaná zpráva je zprávou o činnosti výkonného výboru Šachového svazu České republiky nejen za dobu od konference ŠSČR 22. 2. 2003, ale je zároveň také hodnocením celého uplynulého tříletého období.

Výkonný výbor se v období od minulé konference 22. 2. 2004 scházel pravidelně; schůze se konaly v přibližně dvouměsíčních cyklech s tím, že pro operativní záležitosti byla využívána možnost per rollam řešená převážně e-mailovou poštou.

VV se sešel na 7 schůzích, a to na 16. schůzi 22. 3. 2004, 17. schůzi 10. 5. 2004, 18. schůzi 28. 6. 2004, 19. schůzi 10. 9. 2004, 20. schůzi 9. 11. 2004, 21. schůze 18. 12. 2004 a 22. schůze 24. 1. 2005. 19. schůze se konala na ostravském pracovišti ŠSČR, 21. schůze se uskutečnila v Praze na Žofíně při konání Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2004. Ostatní schůze se konaly v Praze na Strahově v zasedacích místnostech ČSTV.

Následující tabulka ukazuje, jaká byla na schůzích docházka jednotlivých členů VV v průběhu celého volebního období:

VV1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.Celkem
Herejk A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 22/22
Svoboda A A A O A A O A A O A A A O A A A O A O A A 16/22
Paulovič A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1/1
Vokáč -- A A A A A A A A A A A O A A O A -- -- -- -- -- 14/16
Vaněk -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- A A A O A 4/5
Papay A A O A A A O A A A A A A A A A A O O A A 18/22
Ciprys A A A A A A A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7/7
Šplíchal -- -- -- -- -- -- -- A A A A A O A A A A A A A A A 14/15
Hurta A A O A A A A A O A A A A A A A A A A A A A 20/22
Jansa A A O O O O A O A A O O A O A A A -- -- -- -- -- 9/17
Konopka -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- A A A O A 4/5
Modr A O A A O O O A A A A A O A A A A A O A A A 16/22
Sunek A A A O A A A O A A O A A A A A A O O A A A 17/22
Krejnický A A A A A O A A A O A A A A A A A O A A A A 19/22
Michálek O A A O O O O A O A O N O O O O A O O O O O 5/22

Legenda: A - přítomen, O - nepřítomen-omluven, N – nepřítomen,

V průběhu od minulé konference došlo ve složení VV ŠSČR ke dvěma změnám:

Na 16. schůze VV dne 22. 3. 2005 oznámil Vlastimil Jansa své odstoupení z funkce člena VV ŠSČR a předsedy TMK ŠSČR ke dni 31. 5. 2004. Na 17. schůzi VV ŠSČR dne 10. 5. 2004 byl místo odstoupivšího Vlastimila Jansy schválen do funkce do funkce předsedy TMK ŠSČR pan Michal Konopka. VV ŠSČR jej zároveň kooptoval do VV ŠSČR.

Na 17. schůzi VV ŠSČR dne 10. 5. 2004 oznámil Ing. Marek Vokáč své odstoupení z funkce generálního sekretáře ŠSČR k 15. 6. 2004, na následující 18. schůzi VV ŠSČR 28. 6. 2004 byl do funkce generální sekretáře ŠSČR schválen JUDr. Petr Vaněk. Následně s Petrem Vaňkem byla podepsána mandátní smlouva a byl kooptován do VV ŠSČR. V souvislosti s ukončením činnosti generálního sekretáře Ing. Vokáče řešil VV také otázku zpracování agendy ELO FIDE. Na 18. schůzi VV ŠSČR byl touto agendou pověřen pan Martin Šmajzr a byla mu schválena odměna ve výši 3000 Kč/čtvrtletí.

Funkcionářské změny ve VV v průběhu celého volebního období: generálním sekretářem byl na první schůzi za Milana Pauloviče zvolen Marek Vokáč, kterého na 18. schůzi 28.6.2004 vystřídal Petr Vaněk. Po postu předsedy STK se za tři roky fungování vystřídaly dva funkcionáři - do 7. schůze VV David Ciprys a poté STK převzal Petr Šplíchal. K již výše zmíněné změně došlo také na postu předsedy TMK ŠSČR - místo Vlastimila Jansy Michal Konopka. K jiným změnám ve složení VV ŠSČR za uplynulé tříleté období nedošlo.

Šachový svaz ČR má tři placené pracovníky v trvalém pracovním poměru, a to předsedu Ing. Petra Herejka, sekretáře Ing. Václava Pecha (oba na pracovišti sekretariátu v Praha na Strahově a administrativní pracovnici Jitku Kniezkovou (na pracovišti v Ostravě). Na pozici sekretáře došlo od minulé konference opět k personální změně. Bývalý sekretář pan Petr Pisk ukončil pracovní poměr na vlastní žádost k 30. 9. 2004 a ke dni 1. 10. 2004 byl přijat do trvalého pracovního poměru současný sekretář Ing. Václav Pech.

V průběhu volebního období se tak na postu sekretáře vystřídalo celkem 4 pracovníci - od 1. 6. 2002 do 28. 2. 2003 slečna Jitka Plicková (pracovní poměr ukončila na vlastní žádost), k 15. 4. 2003 byl přijat na post sekretáře pan Martin Řehák, avšak tento pracovní poměr byl ke dni 11. 7. 2003 ve zkušební době ukončen. V období od 1. 9. 2003 do 30. 9. 2004 byl na postu sekretáře ŠSČR zaměstnán pan Petr Pisk (pracovní poměr ukončil na vlastní žádost) a od 1. 10. 2004 je jako sekretář zaměstnán Ing. Václav Pech. Nestabilita na postu sekretáře v celém tříletém období měla negativní vliv na plnění již tak obrovskému množství vykonávaných činností sekretariátem ŠSČR. Navíc došlo ke značnému nárůstu činností vykonávaných sekretariátem, ty jsou tak řešeny mnohdy jen s největšími obtížemi a často za cenu mnohahodinových přesčasů. Do budoucna bude nutno personální situaci sekretariátu řešit zvýšením počtu pracovníků a zvýšenou finanční motivací pracovníků sekretariátu.

Složení odborných komisí

Ve složení odborných komisí nastaly v uplynulém období změny ve dvou nejdůležitějších komisích ŠSČR: na 18. schůzi VV bylo schváleno rozšíření KR ŠSČR o p. Hettenbergera.

Na 20. schůzi VV bylo schváleno nové složení KM: předseda - Mgr. Miroslav Hurta, členové - Ing. Vladimír Hadraba, Richard Biolek a Ivan Kopal.

Změnu zaznamenala také TMK ŠSČR. Kromě změny na postu předsedy (místo Vlastimila Jansy Michal Konopka) bylo v rámci plnění úkolů TMK dohodnuto nové složení TMK: předseda Michal Konopka, členové: Vlastimil Jansa, Marek Vokáč, Josef Juřek, Richard Biolek.

V současnosti odborné komise pracují v tomto složení:

KomisePředsedaČlenové
STK Mgr. Petr Šplíchal Jan Svatoš, RND. David Ciprys, Pavel Chrz, Jaroslav Fuksík, Petr Buchníček, Václav Klain,
KM Mgr. Miroslav Hurta

Ing. Vladimír Hadraba, Richard Biolek a Ivan Kopal

trenérská subkomise: Richard Biolek, Ing. Evžen Gonsior, Ing. Vratislav Hora, Ing. Petr Velička, Ing. Josef Juřek,

subkomise masového rozvoje: Pavel Brož,

TMK Michal Konopka Vlastimil Jansa, Marek Vokáč, Josef Juřek, Richard Biolek,
KK Bohumír Sunek Ing. Jiří Krejnický, Ing. Martin Šmajzr,
KR Bohumír Sunek Ing. Josef Lácha, Dr. Richard Fischl, Jaroslav Kořínek, Jaroslav Hettenberger,
OK Ing. Jiří Krejnický RNDr. David Ciprys, Bohumír Sunek, Jitka Kniezková, Jaroslav Kořínek, Ing. Martin Šmajzr,
KMP Ing. Břetislav Modr RNDr. Igor Němec, Jiří Daniel, Jiří Petružálek, Ing. Rostislav Svoboda, Jaroslav Jeřábek

Hodnocení konference 2004 a plnění usnesení:

Hodnocením konference 2004 se zabývala 16. schůze VV: kladně ohodnotila velmi dobrou účast delegátů na konferenci.

Usnesení konference ŠSČR 2004 v Pardubicích bylo pak jedním z nosných dokumentů, kterým se řídila činnost VV v uplynulém období.

Předkládáme Vám, vážení delegáti, informaci o plnění úkolů uložených minulou konferencí členům VV:

1. do 5.3. předložit veškeré potřebné doklady pro provedení kontroly.

Veškeré podklady, vyžádané Revizní komisí ŠSČR, byly předloženy, schůze RK se k vysvětlení případných dotazů zúčastnil hospodář ŠSČR J. Papay. Splnění tohoto usnesení potvrdil zástupce RK přítomný na 16. schůzi VV ŠSČR p. Partl.

2. přijmout taková opatření, aby se hospodářský výsledek za rok 2004 blížil vyrovnání a v případě rozpočtu na rok 2005 vykázal kladný výsledek.

O tom, jak byl tento úkol plněn, nejlépe hovoří hospodářský výsledek loňského roku - i přesto, že dotace z MŠMT na reprezentaci oproti plánované výši 480 000 Kč činila pouze 120 900 Kč, podařilo se dostat hospodářský výsledek do kladných čísel. Bližší podrobnosti viz čerpání hospodaření ŠSČR za rok 2004.

3. řešit otázku doplňování členů VV KŠS.

úkol splněn tím, že VV ŠSČR přijal nový Organizační řád ŠSČR, kde je tato otázka řešena. Viz čl.6.1. "…V průběhu období mezi konferencemi KŠS je možno do VV KŠS kooptovat max. dva členy…"

4. odeslat dopis týkající se znepokojení z budoucího financování ŠSČR z důvodu financování haly SAZKA na ČSTV.

dopis s citací usnesení konference týkající se znepokojení z budoucího financování ŠSČR z důvodu financování haly SAZKA byl odeslán dne 15. 3. 2004 na předsedu ČSTV Ing. Vladimíra Srba a místopředsedu ČSTV Pavla Kořána.

Legislativní činnost VV

Na 16. schůzi přijal VV ŠSČR novou verzi Organizačního řádu ŠSČR, především o změny iniciované minulou konferencí ŠSČR.

17. schůze schválila změny v Soutěžním řádu týkající se bodu "počet skupin ligy mladšího dorostu", 18. schůze pak v Soutěžním řádu ŠSČR doplnila čl. 2.5.5. povinnosti rozhodčího, vymezila v čl. 2.6.3 pojem "hrát jednu partii ve stejném čase", v 3.6.2. stanovila tempo hry v soutěžích družstev dospělých a v čl. 4.1.1. nově definovala podmínky pro pořádání mistrovských soutěží jednotlivců.

Na 17 schůzi VV byla bez náhrady zrušena Směrnice pro řízení Extraligy – důvodem byla nadbytečnost legislativní normy - ustanovení směrnice dublovalo ustanovení Soutěžního řádu a rozpisu soutěže.

Informovanost o činnosti ŠSČR

Stejně jako v minulých letech rovněž v roce 2004 byla velká pozornost věnována zkvalitnění webových stránek ŠSČR. V průběhu roku byla vedena obsáhlá jednání s firmou ISS na výrobu a provozování webových stránek ŠSČR především z důvodu zkvalitnění grafické podoby webových stránek, na 18. schůzi VV ŠSČR byla však smlouva zamítnuta, s firmou ISS byla další jednání ukončena. Úkol zkvalitnění webových stránek však zůstává jedním z nejdůležitějších bodů, se kterým se nový VV bude muset zabývat.

Webové stránky se stali nejdůležitějším informačním médiem ŠSČR, jsou zde umisťovány veškeré důležité materiály, pravidelně jsou aktualizovány zprávy. Od září 2005 byla spuštěna aplikace soutěží družstev, která umožňuje pohodlnější zadávání výsledků vedoucími soutěží a také přehlednější nabídku informací o soutěžích družstev pro návštěvníky. Vylepšena byla také aplikace vyhledávání v databázi ŠSČR. Na přelomu roku byla na webové stránky umístěna anketa o nejlepšího šachistu a nejlepší šachistku století. I přesto se webové stránky ŠSČR staly nejvyhledávanějšími tuzemskými šachovými weby. Svědčí o tom i statistiky přístupů na web: v průběhu měsíce ledna stránky navštívilo kolem 400 návštěvníků denně a ti provedli denně cca 3000 přístupů na stránky.

Kromě informovanosti pomocí webových stránek byly důležité materiály týkající se široké šachové veřejnosti v průběhu roku otiskovány bezplatně v časopise ŠACHinfo a zásadní informace a nově přijaté řády a směrnice byly v písemné podobě zasílány na sekretáře KŠS.

Ročenka ŠSČR 2004

Vydání Šachové ročenky 2004 navázalo na vydání v roce 2003, její vydání bylo schváleno na 18. schůzi VV ŠSČR. Obdobně jako v roce loňském byla ročenka vydána ve spolupráci v časopisem ŠACHinfo ve velikosti B5. Rozsah byl tentokráte rozšířen až na konečných 144 + obálka - proto bylo zvolena vazba formou lepení stránek. Ročenka ŠSČR 2004 byla vydána ke dni 22. 12. 2004 a byla bezplatně rozeslána na všechny šachové oddíly. Informuje o výsledcích mistrovských soutěží, výsledky hráčů na mezinárodním poli se zdůrazněním českých úspěchů v roce 2004, obsahuje platnou legislativu ŠSČR, adresáře, prostor získal každý KŠS. Děkujeme touto cestou těm sekretářům KŠS, kteří poskytly požadované informace, bohužel žádost o spolupráci zůstala ve většině Krajů nevyslyšena. Na financování ročenky se podíleli: časopis ŠACHinfo, šachová prodejna Šachy a hry, Reklama M+S K.Vary, Truhlářství Antonín Indra, Lord elektronik s.r.o. Břeclav, AVE kontakt, Beskydská šachová škola Frýdek-Místek, CHESS WOOD, Tiskárna Vyšehrad a Štefan Gross. Všem patří za finanční pomoc při vydání ročenky velký dík.

100 let šachu v Čechách

VV ŠSČR se rozhodl v roce 2005 oslavit 100-leté výročí organizovaného šachu v Čechách (Ústřední jednota českých šachistů byla založena v Praze 8.9.1905). Přípravné práce byly zahájeny již na 17. schůzi, na 20. schůzi a následně 21. schůzi byla vyhlášena anketa o nejlepšího hráče a nejlepší hráčku století (byla vyhlášena v ročence 2004 a v současnosti probíhá na webových stránkách ŠSČR), na 21. schůzi VV ŠSČR bylo rozhodnuto o uspořádání Slavnostního galavečeru v záři 2005. Kromě těchto akcí bylo na 21. schůzi schváleno k oslavě 100 let uspořádání turnaje družstev krajských reprezentací v rapid šachu a pověřen uspořádáním AVE kontakt Pardubice. Kromě výše uvedeného byly zahájeny práce na vydání knihy mapující uplynulých sto let českého šachu. Další aktivity závisí především na výši finančních prostředků, ať už na prostředcích z rozpočtu ŠSČR schválených konferencí, tak prostředky získané sponzorsky či formou dotace.

Mezinárodní činnost

Rok 2004 přinesl pro české barvy na mezinárodním poli řadu skvělých úspěchů:

Na Mistrovství světa žen, které se konalo ve dnech 21.5.-8.6.2004 v ruské Elistě dosáhla skvělého úspěchu Jana Jacková, když se probojovala mezi posledních šestnáct a vybojovala skvělé 9.-16. místo. V 1. kole Jana porazila Francouzku Skripchenko 1,5 - 0,5, ve druhém stejným poměrem Rumunku Peptan, ve třetím kole nestačila na Gruzínku Čiburdanidze a podlehla poměrem 0,5 - 1,5. VV ŠSČR na své 18. schůzi ocenil výsledek Jany Jackové a rozhodl navýšit rozpočtovanou částku na pobytové náklady do výše 45.000 Kč.

Fantasticky si počínal David Navara na Mistrovství Evropy mužů 2004. V turecké Antalyi ve dnech 15.-30.5.2004 si po celou dobu turnaje udržoval medailové ambice, porážka v posledním kole jej poslal do vyřazovacích bojů o 3.-7.místo, kde nakonec obsadil 6. místo a postoupil na Mistrovství světa mužů. Za úspěšné vystoupení rozhodl VV ŠSČR na 18. schůzi vyplatit Davidu Navarovi odměnu formou proplacení notebooku ve výši 17.383,10 Kč.

Medaile "zacinkala" na Mistrovství Evropy seniorů (Aosta Valley 10.-18.9.2004), kde náš zástupce Vlastimil Jansa vybojoval 2. místo.

Medaili barvy stříbrné přivezlo také družstvo dívek z Mistrovství Evropy juniorských družstev (Bělehrad, Srbsko a Černá Hora 9.-18.7.2004). Družstvo ve složení Soňa Pertlová, Eva Kulovaná vybojovalo 2. místo. Na stejné soutěži chlapců naše družstvo ve složení Viktor Láznička, Jan Bernášek, Stanislav Cífka a Jan Příborský obsadilo 4. místo.

Z Mistrovství Evropské unie mládeže (Mureck, Rakousko 23.-31.8.2004) přivezl zlatou medaili v kategorii H10 Vojtěch Plát, stříbro mezi dívkami do 14 let vybojovala Anna Bálková a bronz v H12 Jan Krejčí. 5. místo vybojovala Karolína Langnerová v D10 a 16. místo v H14 Jakub Uřičář. 19. schůze VV ŠSČR schválila na návrh KM odměnu formou úhrady části pobytových nákladů ve výši - Plát 5000 Kč, Bálková 3000 Kč, Krejčí 2000 Kč.

V nejdůležitější soutěži roku - Šachové olympiádě, která se konala v Cavlii (Španělsko) ve dnech 14.-31.10.2004 - se našim družstvům již tolik nedařilo. Nominace včetně necestujících náhradníků byla na návrh TMK ŠSČR schválena na 19. schůzi (muži: David Navara, Zbyněk Hráček, Vlastimil Babula, Tomáš Oral, Jiří Štoček, Petr Hába, necestující náhradníci Radek Kalod, Miloš Jirovský, ženy: Jana Jacková, Olga Sikorová, Kateřina Čedíková, Petra Blažková, necestující náhradnice Lucie Hodová). Muži se celý turnaj drželi ve druhé desítce, porážka v posledním kole je však odsunula na konečné 29. místo, předvedený dojem je lepší než konečné umístění. Ženy se většinu turnaje držely ve čtvrté desítce, konečné umístění - 28. místo – bylo nakonec lepší než umístění v průběhu turnaje, ke spokojenosti je však hodně daleko.

Na Mistrovství Evropy žen (Drážďany, Německo 20.3.-3.4.2004) nás reprezentovala třetí hráčka domácího mistrovství Gabriela Hitzgerová, a ačkoli neodjížděla s vysokými ambicemi, výsledek - 90. místo - je hodně za očekáváním.

Mitropa Cup družstev na Zemplínské Šíravě (Slovensko) ve dnech 28. 5. - 6. 6. 2004 tentokráte našim barvám úspěch nepřinesla. Družstvo ve složení Vlastimil Babula, Viktor Láznička, Richard Biolek, Jiří Jirka a Olga Sikorová obsadilo mezi deseti zúčastněnými družstvy 6. místo.

Mistrovství světa juniorů se uskutečnilo v indickém Kochi ve dnech 18.11.-1.12.2004. Našim zástupcům Stanislavu Cífkovi a Lucii Hodové se velké šance nedávaly, konečné 37.místo Cífky v H20 a 32. místo Hodové v D20 odpovídají nasazení.

Mistrovství světa mládeže 10-18 proběhlo ve dnech 3.-14.11.2004 v řeckém Heraklionu. Naši zástupci se příliš neprosadili: nejlépe skončili 14.Jan Krejčí v H12 a 18.Kateřina Němcová v D14. Umístění ostatních: D18 34.Eva Kulovaná, D16 23. Soňa Pertlová, D12 61.Šárka Valešová, D10 54.Karolína Langnerová, H18 60.Stanislav Cífka, H16 33.Martin Petr, H14 50.Tomáš Böhm, H10 53.Vojtěch Plát.

Větších úspěchů jsme se nedočkali ani na Mistrovství Evropy mládeže v Urgupu (Turecko) ve dnech 29.7.-7.8.2004 - H18 23.Jan Příborský, D18 31.Soňa Pertlová, H16 32.Marek Příborský, H14 33. Vojtěch Rojíček, H12 52.Jaroslav Bureš, D12 24.Karolína Olšarová, 26. Kristýna Havlíková, D10 45.Anna Steinhauserová.

Na turnaji mládežnických družstev Glorney a Faber Cup, který se konal ve dnech 25. -30. 7. 2004 skončilo družstvo chlapců ve složení Tomáš Zelený, Michal Jeníček, Pavel Oulovský, Stanislav Dvořák a Tomáš Lampíř 2. místo a družstvo dívek ve složení Martina Marečková, Adéla Nytrová a Zuzana Kopalová 3. místo.

Naši junioři sehráli v rámci soustředění v německém Pulvermuhle ve dnech 22. - 27. 3. 2004 dvě přátelská utkání s juniory Německa. V prvním utkání naše družstvo v sestavě Láznička, Bernášek, Kaňovský, Cífka, Příborský J. a Příborský I. prohrálo 2 - 4 a ve druhém vyhráli 5 - 1.

Pardubický Czech Open měl letos statut Mistrovství Evropy amatérů, prostřednictvím ŠSČR byla podepsána smlouva s MŠMT na poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč (schváleno na 18. schůzi VV).

Mistrovství ČR v bleskové hře 2005

Mediálně nejvydařenější akcí roku bylo stejně jako v roce 2003, kdy se z mistrovství podařilo odvysílat záznam v délce 20 min., Mistrovství České republiky v bleskové hře, které se uskutečnilo za asistence kamer České televize v Praze paláci Žofín na Slovanském ostrově v sobotu 18. 12. 2004. Rozpis mistrovství byl schválen včetně účastnické listiny a systému doplňování náhradníků na 19. schůzi VV ŠSČR.

Mistrovství se zúčastnili všichni nejlepší hráči ČR a po dramatické 13-kolové základní části postoupili nejlepší čtyři (Hába, Navara, Hráček, Blatný). Všechny zápasy semifinálové a finálové části se rozhodovaly ve třetí tie-breakové partii, což dalo celému mistrovství dramatickou tečku. V semifinále Hába přehrál Blatného 2-1 a Navara Hráčka stejným poměrem. Ve souboji poražených o třetí místo Blatný s Hráčkem hráli 1,5 – 1,5 a o třetím místě Blatného rozhodla remíza černými v rozhodující tie-breakové partii. Ve finále pak David Navara porazil Petra Hábu 2 – 1 a obhájil mistrovský bleskový titul i pro rok 2004. Česká televize vysílala z mistrovství reportáž tentokráte v délce 5 min. o den později v neděli 19. 12. 2004 na ČT2 v pořadu Sportovní odpoledne s ČT. Spolukomentátorem byl velmistr Jiří Štoček.

Mistrovství díky sponzorským darům a dotacím bylo úspěšné i finančně, příjmy dokonce převýšily výdaje. Celá akce byla tak úspěšná jak sportovní úrovní, tak z hlediska finančního přínosu pro ŠSČR a také byla skvělou propagací šachu mezi veřejností.

Mistrovské soutěže

V nejvyšší soutěži družstev - Extralize družstev ročníku 2003/2004 se o první dvě místa podělila družstva největších favoritů, která disponovala jednoznačně nejkvalitnějšími hráčskými kádry – první místo a mistrovství titul získalo družstvo Hagemann Opava, druhá skončila Mahrla Praha. Třetí místo vybojoval plzeňský Ingem. Sestupové příčky zbyly pro Jakl Karviná a Slavii Hradec Králové, které pro následující ročník 2004/2005 nahradili vítězové obou skupin 1. lig Slavie Turnov a Slavoj Poruba. Systém soutěží řízených ŠSČR (Extraliga, 2x 1.liga, 6x 2. liga) byl již stabilizován a v průběhu roku se k němu nevyskytla žádná výhrada. Po rozehrání Extraligy 2004/2005 byl na 20. schůzi VV ŠSČR schválena změna názvu ŠK Hagemann Opava na Lokomotiva Brno - Slezan; pro letošní ročník se nezměnil právní subjekt družstva - TJ Slezan Opava, VV zároveň postoupil žádost o převedení práva soutěže od ročníku 2005/2006 z oddílu TJ Slezan Opava na oddíl TJ Lokomotiva Brno k řešení Sportovně technické komisi ŠSČR. Ta bude tuto žádost řešit po skončení letošního ročníku soutěže

V Extralize dorostu 2003/2004 vyhrálo družstvo Frýdku Místku před Unionem Plzeň. Od ročníku 2004/2005 se 1. liga mladšího dorostu sjednotila na názvu 1. liga mladšího dorostu - skupiny jih, sever, střed a východ a ve všech skupinách nastupovalo 12 družstev.

Mistrovství ČR jednotlivců v kategoriích muži, ženy, juniorky a dorostenky a junioři a dorostenci 2004 se uskutečnilo v luxusních prostorách koncertního sálu hotelu Imperial v Karlových Varech byly ve dnech 17. - 27. 2. 2004. Špičková akce byla ještě doplněna o technickou novinku, kdy všechny partie mužů bylo možno v přímém přenosu sledovat na webových stránkách a vybrané partie byly pro diváky přenášeny do předsálí na televizní obrazovky. V mistrovství ČR mužů se sešla nejsilnější konkurence historie - průměrný rating byl 2514. Suverénem turnaje se stal největší favorit turnaje náš nejlepší hráč David Navara, který ziskem 8 bodů vyhrál a získal titul mistra České republiky jednotlivců 2004 s náskokem 1,5 bodu před druhým Jiřím Štočkem. Třetí byl s 5,5 bodem Vlastimil Jansa. Jediným stínem nad mistrovstvím je tak velké množství remíz - dělením bodu skončilo téměř 75% partií.

Mezi juniory byl boj o čelní pozice byl velmi vyrovnaný, štěstí se nakonec přiklonilo ke Stanislavu Cífkovi, který ziskem 7,5 bodu vybojoval titul jak mezi juniory tak mezi dorostenci. Hráči na druhém až čtvrtém kole skončili se 7 body v pořadí Jan Příborský, Erendžen Mikuev a Radek Londýn.

Žen, juniorek a dorostenek se sjelo 24; vítězství po zásluze vybojovala největší favoritka naše reprezentantka Olga Sikorová ziskem 7,5 bodu. O 1,5 bodu zpět skončila a druhé místo mezi ženami a mistrovský titul mezi juniorkami vybojovala Lucie Hodová. Stejný bodový zisk a třetí místo mezi ženami patří Gabriele Hitzgerové. Mistrovský titul mezi juniorkami získala celkově pátá Soňa Pertlová.

Novinkou v letošním termínovém kalendáři bylo pořádání pouze jediného polofinále MČR (místo loňských tří). To se uskutečnilo v Havlíčkově Brodě ve dnech 18.-26.9.2004 a hrálo se zároveň jako kvalifikační turnaj žen, juniorek a dorostenek, juniorů a dorostenců na ME v roce 2005. S touto změnou bylo rozhodnuto o zrušení polofinále juniorů a dorostenců - postupující z KŠS budou postupovat přímo do tohoto mistrovství hraného v rámci polofinále MČR mužů, což vzhledem ke kvalitě účasti je pouze ku prospěchu věci. Pro rok 2005 bylo rozhodnuto konat Polofinále současně s Mistrovství ČR juniorů jako OPEN turnaj omezený výkonností a ve stejném termínu a stejném místě uskutečnit Mistrovství ČR žen, juniorek a dorostenek jako samostatný OPEN turnaj.

O Mistrovství ČR v bleskové hře 2004 informujeme na samostatném místě.

Mládežníci odehráli své nejvyšší mistrovství opět v Seč u Chrudimi ve dnech 6. -13. 3. 2004 za tradičně vysoké účasti nejlepších hráčů ČR v jednotlivých kategoriích. První dva hráči každé kategorie získali právo postupu na Mistrovství světa či Evropy mládeže.

V průběhu uplynulého roku se podařilo uskutečnit všechny plánované mistrovské soutěže. Kromě pořádání Mistrovství ČR jednotlivců v Karlových Varech a Mistrovství ČR v bleskové hře v Praze na Žofíně, které bylo pořádáno plně v režii ŠSČR, byly všechny akce pořádány externími pořadateli. Na všechny akce s dotací ŠSČR byla uzavírána smlouva, u akcí bez svazové dotace bylo pořádání přiděleno pouze formou dopisu s přidělením pořadatelství. Všechny akce proběhly bez závažných problémů a všem pořadatelům je potřeba touto cestou vyslovit velké poděkování. Jediná stížnost od minulého pořadatele Jiřího Daniela se týkala přidělení pořadatelství MČR seniorů – VV tuto stížnost projednal na 19. schůzi VV, neshledal v postupu STK žádné pochybení a přesto však doporučil při vypisování dalších konkurzů v budoucnu automaticky podmínky konkurzu zasílat pořadateli minulého ročníku,

Přehled všech mistrů České republiky za rok 2004 včetně datumu a místa konání soutěže ukazuje následující tabulka:

Galerie mistrů ČR 2004

Družstva Dlouhodobá soutěž 2003/2004 ŠK Hagemann Slezan Opava Hráček, Macieja, Oral, Dydyshko, Socko, Blatný, Polák, Matlak
družstva dorost dlouhodobá soutěž 2003/2004 BŠS+VP Frýdek-Místek Rojíček, Slovák, Kalivoda, Říman, Václavík, Kočiščák,
družstva starších žáků Seč 29.5.-30.5.04 BŠS+VP Frýdek-Místek Rojíček, Krejčí, Kočiščák, Milat, Uherek, Nytrová
družstva mladších žáků Frýdek-Místek, 11.-13.6.04 BŠS+VP Frýdek-Místek Krejčí, Kočiščák, Uherek, Nytrová, Boráň O., Langner
Pohár ČR v rapid šachu družstev Pardubice 15.5.04 Mahrla Praha Vokáč, Konopka, Civín, Doležal, Bělaška
čtyřčlenná družstva Pardubice 15.-18.7.04 2222 Polabiny Pardubice Jedlička, Novotný, Šťastný, Bernard
přebor škol 1.-5. třída Olomouc, 21. - 22. 4. 04 ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů O.Boráň, T.Boráň, Nytra, Šútora.
přebor škol 6.-9. třída Hluk, 30. - 31. 3. 04 6. ZŠ Frýdek-Místek Milat, Konštacký, Štukner, Pravec
přebor škol střední školy Zlaté Hory 24. - 25. 3. 04 Gymnázium Frýdek-Místek Holeksa, Holušová, Plasgura, Dvořáková
muži Karlovy Vary 17.-27.2.04 Navara David Mahrla Praha
H20 Karlovy Vary 18.-27.2.04 Cífka Stanislav Polabí Sokol Joly
H18 Karlovy Vary 18.-27.2.04 Cífka Stanislav Polabí Sokol Joly
ženy Karlovy Vary 21.-27.2.04 Sikorová Olga TŽ Třinec
D20 Karlovy Vary 21.-27.2.04 Hodová Lucie ŠK Líně
D18 Karlovy Vary 21.-27.2.04 Pertlová Soňa TŽ Třinec
H16 Seč 6.-13.3.04 Petr Martin Synthesia Pardubice
H14 Seč 6.-13.3.04 Rojíček Vojtěch BŠS + ŠK Frýdek-Místek
H12 Seč 6.-13.3.04 Krejčí Jan TJ Tatran+BŠS Litovel
H10 Seč 6.-13.3.04 Plát Vojtěch SŠŠ ŠK Staré Město
D16 Seč 6.-13.3.04 Pertlová Soňa TŽ Třinec
D14 Seč 6.-13.3.04 Němcová Kateřina Oaza Praha
D12 Seč 6.-13.3.04 Němcová Karolína Oaza Praha
D10 Seč 6.-13.3.04 Langnerová Karolína BŠS + ŠK Frýdek-Místek
H8 Frýdek-Místek 10.-11.4.04 Pavelek Tomáš BŠS + ŠK Frýdek-Místek
D8 Frýdek-Místek 10.-11.4.04 Johnová Eliška Jiskra Hořice
muži rapid Pardubice 21.-22.7.04 Navara David Mahrla Praha
blesk jednotlivci Praha 18.12.04 Navara David Mahrla Praha
rapid ženy Znojmo 15.-16.5.04 Sikorová Olga TŽ Třinec
senioři Olomouc 5.-12.8.04 Šnorek Milan  
bleskový maratón Pardubice 19.-20.7.04 Turner Jan Slavoj Tachov
"holanďany" Pardubice 19.7.04 Tajovský Martin-Jezbera Jiří Slavia Hradec Králové
Fischerovy šachy Pardubice 20.7.04 Blatný Pavel ŠK Hagemann Slezan Opava
zdravotně postižení Jeseník 9.-16.9. 04 Sekáč Martin Baník Havířov
H14 rapid Frýdek-Místek,25.-26.09.04 Sladovník Tomáš TJ Jince
D14 rapid Frýdek-Místek,25.-26.09.04 Marečková Martina ŠS Panda Rychnov n.Kn.
H12 rapid Frýdek-Místek,25.-26.09.04 Kuchyňka Lukáš ŠK Hustopeče
D12 rapid Frýdek-Místek,25.-26.09.04 Nytrová Adéla BŠS + ŠK Frýdek-Místek
H10 rapid Frýdek-Místek,25.-26.09.04 Plát Vojtěch ŠK SŠŠ Staré Město
D10 rapid Frýdek-Místek,25.-26.09.04 Langnerová Karolína BŠS + ŠK Frýdek-Místek

Statistika mistrovských titulů dle oddílů

BŠS + ŠK Frýdek-Místek11
Mahrla Praha, TŽ Třinec4
ŠK Hagemann Slezan Opava, Polabí Sokol Joly, SŠS ŠK Staré Město, Oaza Praha2
2222 Polabiny Pardubice, ŠK Líně, Synthesia Pardubice, TJ Tatran Litovel, Jiskra Hořice, Slavoj Tachov, Slavia Hradec Králové, Baník Havířov, TJ Jince, ŠS Rychnov n.Kn., ŠK Hustopeče1

Pro rok 2005 bylo schváleno (na 18. schůzi VV) uskutečnit Mistrovství ČR mužů rovněž v hotelu Imperial v Karlových Varech v termínu 1. -11. 2. 2005. Startovní listina byla opět velmi nabitá - z absolutní české špičky chyběl pouze Tomáš Oral. Vítězství obhájil David Navara s 8 body před Jiřím Štočkem, který získal stejný počet 8 bodů. Bronz získal ziskem 7,5 bodu Vlastimil Babula. Pořadí dalších hráčů: 4.Hráček 6,5, 5.Jansa 6, 6.Cvek 6, 7.Jirovský 5,5, 8.Hába 5, 9.Klíma 4, 10.Lechtýnský 4, 11.Vokáč 3, 12.Cífka 3,5. Turnaj je možno označit za velmi vydařený, projevil se i zvýšený zájem médií.

Databáze členské základny ŠSČR

Databáze členské základny ŠSČR je stejně jako v letech minulých vedena na pracovišti ŠSČR v Ostravě administrativní pracovnicí ŠSČR paní Jitkou Kniezkovou. Využívá k tomu software vytvořený p. Šmajzrem v databázovém produktu ACCESS. Činnost spojená s registrací členů a s přestupem členů je prováděna velmi pečlivě a oproti minulým rokům se zlepšila také "platební morálka" oddílů při provádění každoroční registrace. Statistické údaje z databáze - viz zpráva organizační komise ŠSČR.

Žebříčky ČR

V čele žebříčku FIDE ELO zůstal po celý rok 2004 na 1. místě David Navara, který navíc v průběhu roku zaznamenal přírůstek +60 bodů a ve světovém žebříčku se propracoval na 54. místo. Pozici české dvojky si drží Zbyněk Hráček (v průběhu roku 2004 +1 bod do světového žebříčku). Na třetím místo žebříčku se dostal Jiří Štoček (+34 bodů), na čtvrtou klesl Vlastimil Babula (-28 bodů). Pětkou je Tomáš Oral, který v průběhu roku příliš partií neodehrál (-1). Odstup šestého Petra Háby je už 26 bodů. Poprvé se nad hranici 2500 dostal Radek Kalod, od roku 2004 nový český velmistr a na dosah 1 bodu se k této hranici přiblížil Robert Cvek.

Mezi ženami jednoznačně dominuje Jana Jacková, která zaznamenala neuvěřitelný skok o +74 body, a ve světovém žebříčku žen je na 50. místě. Za Janou však zeje velká propast. Hráčky na druhém a třetím místě Petra Movsesjanová a Eliška Richtrová sice mírně získaly, ale vzhledem k tomu, že se šachu ani jedna intenzivněji nevěnuje, není další perspektiva růstu. Další naše hráčky - "dvojka a trojka" naší reprezentace Kateřina Čedíková a Olga Sikorová jsou na 4. a 5. místě také s mírnými plusy za rok 2004, ale pro reprezentaci by bylo zapotřebí mít alespoň dvě hráčky s výkonností nad 2300.

Mezi juniory kromě stále juniora Davida Navary, který má naprosto dominantní postavení (v žebříčku světových juniorů je na 5. místě), stále stoupající výkonnost zaznamenal Viktor Láznička (+42) a pomalu pošilhává po mužské reprezentaci. Spíše za stagnaci během roku lze označit výkony Jana Bernáška (+8). Velký vzestup zaznamenal také David Kaňovský (+84), nad hranici 2300 se dostali také Jan Příborský a Radek Londýn. Obrovský výkonnostní propad -78 zaznamenal loni čtvrtý junior Tomáš Studnička - zdá se, že letošní dvousetbodový vzestup byl spíše dílem náhody než skutečného vzestupu výkonnosti.

Mezi juniorkami je situace také nedobrá - nadějný vzestup zaznamenala současná česká juniorská jednička Eva Kulovaná (+54), Táňa Holušová, Alena Kubíková i Soňa Pertlová během roku ztratily. Z první pětky tak posun vpřed zaznamenala už jen patnáctiletá Kateřina Němcová (+34).

Pořadí hráčů CZE dle žebříčku FRL k 1. 1. 2005:

Absolutní pořadí

Poř.JménoTitulFIDE
1 Navara, David g 2644
2 Hráček, Zbyněk g 2600
3 Štoček, Jiří g 2586
4 Babula, Vlastimil g 2566
5 Oral, Tomáš g 2552
6 Hába, Petr g 2525
7 Jansa, Vlastimil g 2515
8 Kalod, Radek g 2505
9 Votava, Jan g 2505
10 Cvek, Robert m 2499

Pořadí českých žen

Poř.JménoTitulFIDE
1 Jacková, Jana m 2405
2 Movsesjanová, Petra wg 2307
3 Richtrová, Eliška wg 2283
4 Čedíková, Kateřina wm 2271
5 Sikorová, Olga wm 2251

Pořadí českých juniorů

Poř.JménoTitulFIDE
1 Navara, David g 2644
2 Láznička, Viktor m 2471
3 Bernášek, Jan m 2389
4 Kaňovský, David 2386
5 Příborský, Jan 2305
6 Londýn, Radek 2305

Pořadí českých juniorek

Poř.JménoTitulFIDE
1 Kulovaná, Eva 2167
2 Holušová, Táňa wf 2127
3 Němcová, Kateřina 2090
4 Kubíková, Alena wf 2085
5 Pertlová, Soňa 2072

Příprava talentované mládeže

Příprava talentované mládeže zůstala i nadále jednou z hlavních priorit ŠSČR i v roce 2004.

Velmi pozitivní se ukázala idea vytvoření tzv. skupiny TOP6 - což je skupina nejtalentovanějších juniorů, pro které byly přepravovány v cca dvouměsíčních intervalech přednášky kvalitních lektorů (mj. Vlastimil Jansa, Vlastimil Babula, David Navara, Marek Vokáč, Michal Konopka, ze zahraničních Dydyško a Štohl. Kromě vybraných juniorů, jejichž účast byla hrazena ŠSČR, však semináře byly otevřeny i pro další talenty. Tento projekt se ukázal velmi prospěšný a rozhodně je potřeba v něm i pro další období pokračovat.

V měsících leden - březen 2004 dobíhaly smlouvy na zabezpečení individuálních tréninků podepsané v roce 2003. Po M ČR mládeže v březnu byl proveden nový výběr hráčů, kterým je zabezpečován individuální trénink na období duben 2004 - březen 2005. Kromě toho byla sestavena listina talentů ŠSČR, která v tomto období čítá rekordních 58 osob. Tito hráči na řadě turnajů v České republice startovali za snížené startovné. Pořadatelům všech těchto turnajů patří velký dík.

V roce 2004 (1. termín 5. -6. 6. 2004) bylo zahájeno školení trenérů 2. třídy, školení ještě probíhá a bude závěrečnými zkouškami ukončena v polovině roku 2005. Absolventi získají certifikát trenéra 2. třídy od ŠSČR jako akreditovaného pracoviště pro přípravu trenérů šachu s možností udělení živnostenského oprávnění pro trénink šachu.

Individuální péče o talenty pak byla za účasti vedoucího mládežnické reprezentace p. Richarda Biolka projednána jako samostatný bod 17. schůze VV ŠSČR.

Spolupráce se SKŠ ČR

Spolupráce se Sdružení korespondenčních šachistů ČR bylo na standardní úrovni. V první polovině roku 2004 byla podepsána smlouva na poskytnutí příspěvku SKŠ na částku ve výši 106.150 Kč. Částka byla vypočítána stejným mechanizmem jako v letech minulých, tj. byl vypočítán podíl SKŠ ČR dle členské základny na prostředcích, které ŠSČR obdrželo ze Sazky a z vlastních zdrojů ČSTV.

Stejně jako v uplynulém období se předseda SKŠ ČR JUDr. Miroslav Michálek podílel na práci ve výkonném výboru ŠSČR jako člen zastupující další střešní organizace, tedy Sdružení korespondenčního šachu ČR a Sdružení šachových problémistů ČR.

VV jako odvolací orgán

Na 19. schůzi VV ŠSČR projednal odvolání ŠK Česká Lípa a 1. novoborského SK proti rozhodnutí OK, odvolání vyhověl, schválil převedení práva účasti ve 2. lize z oddílu ŠK Česká Lípa na 1. novoborský ŠK a schválil vrácení poplatků za odvolání oběma oddílům. Kromě toho VV na 19. schůzi uložil OK ŠSČR realizovat se zpětnou platností k 31. 8. 2004 přestup hráčů Miroslava Boreše, Romana Boreše, Jiřího Jíny, Zdeňka Völfla a Břetislava Daleckého z ŠK Česká Lípa do 1. novoborského ŠK,

19. schůze VV ŠSČR projednala a zamítla odvolání ŠK Sokol Vrahovice proti přestupu hráče Miroslava Vantucha a potvrdila přestup hráče, současně rozhodl deponovat na kontě ŠSČR částku ve výši 300 Kč složenou oddílem SK Rošáda Prostějov za registrační poplatky p.Vantucha určenou oddílu SK Sokol Vrahovice a vyzvat oddíl SK Sokol Vrahovice k převzetí částky,

Kromě toho se VV ŠSČR na 16. schůzi zabýval také dopisem několika účastnic Mistrovství ČR žen 2004 požadujícím zachování samostatného Mistrovství ČR žen - VV řešení této otázky postoupil STK ŠSČR, která posléze iniciovala změnu bodů týkajících se vymezení mistrovských soutěží jednotlivců v Soutěžním řádu. Ten byl nakonec přijat na 18. schůzi VV.

Další činnost VV

 • Na 16. schůzi VV ŠSČR schválil nominaci dvou našich mezinárodních rozhodčích - Pavla Votruby a Františka Lipše na Šachovou olympiádu 2005 a následně zaslal návrhy obou našich rozhodčích pořadatelům olympiády. Ze strany pořadatelů však bohužel naše návrhy nebyly akceptovány.
 • VV ŠSČR na své 16. schůzi projednával stížnost předsedy Jihočeského šachového svazu pana Ludvíka Steinhausera proti jednání generálního sekretáře ŠSČR p. Ing. M. Vokáče na konferenci JčŠS a konstatoval, že jeho jednání nebylo vedeno úmyslem destruktivně zasahovat do vnitřních záležitostí JčŠS, ani se nejednalo o úmysl poškodit řádně zvolené funkcionáře Jihočeského krajského šachového svazu, a považuje nadále funkcionáře ze současného vedení JčŠS za skutečné představitele Jihočeského šachového svazu,
 • 17. schůze VV ŠSČR uložila STK ŠSČR a KR ŠSČR prověřit všechny "podezřelé" výsledky soutěží družstev řízených ŠSČR v ročníku 2002/2003. Na následující 18. schůzi informovala STK o podezření na nesehrání zápasů ŠK Staré Město - Tatran Litovel z 9. kola a NH Ostrava - Tatran Litovel z 11. kola 1. moravskoslezské ligy a oba případy byly předány k řešení disciplinární šetření. Za tím účelem byla ustavena disciplinární komise ve složení: Bohumír Sunek, Ing. Lubomír Bednárek a RNDr. David Ciprys. Závěry jednání disciplinární komise byly takovéto: družstvu Tatran Litovel v 1. MSL ročníku 2004/2005 byl uložen trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. Trest byl vykonán odečtením 2 zápasových bodů po skončení soutěže. Družstvům Duras BVK Brno a ŠK Staré Město v 1. MSL ročníku 2004/2005 uložen podmíněný trest zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání. Trest byl vykonán odečtením 2 zápasových bodů po skončení soutěže. Výkon trestu byl podmíněně odložen na zkušební dobu od 1.10.2004 do 30.4.2005. Dále byl rozhodčím utkání Duras BVK Brno - Tatran Litovel a utkání ŠK Staré Město - Tatran Litovel zakázán výkon funkce rozhodčího ve všech soutěžích družstev řízených ŠSČR na dobu od 1.10.2004 do 31.12.2004 a rozhodčímu utkání NH Ostrava - Tatran Litovel uděleno napomenutí.
 • Upřesnění pravidel pro čerpání rozpočtu ŠSČR na rozpočtované akce provedla 18. schůze VV ŠSČR, kde bylo stanoveno, že schvalování rozpočtu u akcí ŠSČR, jejichž rozpočet nepřevýší částku danou schváleným rozpočtem ŠSČR, je plně v kompetenci příslušné odborné komise; u akcím, jejichž rozpočet převyšuje částku danou schváleným rozpočtem ŠSČR, musí být projednán ve VV ŠSČR.
 • Důležité rozhodnutí udělal VV ŠSČR ve věci losovacího programu švýcarského systému –na 19. schůzi schválil VV podepsání smlouvy na zakoupení multilicence losovacího programu SWISS Manager autora Herzoga z Rakouska – jednorázová cena za zakoupení v přepočtu 25.000 Kč a 10.000 Kč za každý následný rok používání. Současně s tím 19. schůze rozhodla o používání SWISS Manageru pro řízení soutěží družstev ročníku 2004/2005, které jsou započítávány na ELO FIDE, s výhledem do budoucna na používání pro řízení všech soutěží družstev.
 • Materiální vybavení: na 18. schůzi VV ŠSČR schválil nákup notebooku Latitude D400 v ceně 25000 Kč a současně s tím schválil zakoupení vybavení pro datové připojení notebooku k internetu, na 19. schůzi VV ŠSČR schválil nákup skeneru a nových židlí pro ostravské pracoviště ŠSČR. Na stejné schůzi schválil VV ŠSČR zakoupení nástěnné šachovnice a 10 ks šachových souprav včetně – nástěnná šachovnice byla zakoupena, rozhodnutí o zakoupení šachových souprav nebyl realizováno, neboť se podařilo zajistit 12 ks šachových souprav od firmy CHESS-WOOD za reklamu v Šachové ročence 2004.
 • 16. schůze VV ŠSČR vzala s povděkem na vědomí informaci o přijetí šachu na Olympiádu mládeže s Orbitem 22.-25.6.2005 v Brně, akci zajišťuje KM ŠSČR; šachy mezi pořadateli Olympiády zastupuje pan Luboš Kuchynka.
 • 18. schůze VV ŠSČR schválila nominaci pana Martina Surmy na mezinárodního rozhodčího, na 19. schůzi zamítla předložení žádosti pana Michaila Korečka na udělení titulu mezinárodní rozhodčí letošnímu kongresu FIDE z důvodů nedostatků při řízení M ČR družstev starších žáků 2004 a Finále poháru družstev 2004, 18. schůze VV ŠSČR vzala na vědomí rozhodnutí KR ŠSČR jmenovat pana Jiřího Bielavského ústředním rozhodčím.
 • Na 19. schůzi bylo s účinností od 1.1.2005 zrušeno rozhodnutí z počátku roku 2002 o příspěvku Moravskoslezského krajského šachového svazu na mzdové náklady paní Kniezkové.
 • Velkou pozornost věnoval VV ŠSČR přípravě konference ŠSČR 2005 – na 19. schůzi VV ŠSČR rozhodl, že konference bude volební, jednodenní 26.2.2005 místo konání Pardubice, uzávěrka členské základny pro určení počtu delegátů je určena ke dni 30.10.2004, na 20. schůzi byl schválen počet delegátů a schválen volební řád konference ŠSČR 2005.
 • Velkým problémem, se kterým se VV musel potýkat v průběhu roku, byl značný propad v příjmech na reprezentaci. Ani přes zlepšení výsledků naší reprezentace v roce 2003 se nepodařilo propracovat v žebříčku sportů mezi 60 lépe dotovaných sportů a šachy zůstaly jedno místo za touto metou – na 61. místě - místo plánovaných 480.000 Kč dostal ŠSČR pouze 118.40 Kč. Dobré výsledky našich reprezentantů (Navara na ME a Jacková na MS) jsou dobrým znamením, že bychom se v letošním roce opět mohli dostat do vytoužené "šedesátky". Dotace MŠMT na talentovanou mládež byla přibližně v plánované výši, vyšší dotaci (cca + 210.000 Kč) jsme dostali od ČSTV ze Sazky a z vlastních zdrojů ČSTV.

Zpráva generálního sekretáře ŠSČR o činnosti v roce 2004

Vážení šachoví přátelé,

je to poprvé a zřejmě naposled, co Vám podávám tuto svou zprávu. V květnu 2004 jsem dostal nabídku od p. Ing. Petra Herejka pracovat ve funkci generálního sekretáře ŠSČR místo odstupujícího Ing. Marka Vokáče. V čase na rozmyšlenou jsem se musel rozhodovat především o tom, zda funkci zvládnu věcně (nejsem v čilém styku s FIDE a neovládám jazyk), či časově (jen cesta na Strahov a zpět z mé kanceláře činí přes dvě hodiny, pracuji v hlavní profesi jako advokát s velkým časovým vytížením). Nakonec jsem funkci přijal, leč oba handicapy se celou dobu hlásily mocně o slovo. Proto jsem dělal, co umím, věnoval se především právní oblasti, jak po metodické stránce, tak konkrétní přípravou smluvních dokumentů a snažil jsem se pomáhat při řešení sporů z opravných prostředků podle soutěžního a odvolacího řádu. Věděl jsem, že práci ve funkci nemohu vykonávat na plný pracovní úvazek, proto jsem pracoval zhruba v rozsahu 6 hodin týdně a vzdal jsem se nároku na odměnu za výkon této činnosti. Personálně jsem spolupracoval především se sekretářem Petrem Piskem, který funkci vykonával do 30. 9. 2004 a měl výborný přehled o konání všech akcí, které organizačně zajišťoval. Od 1. 10. 2004 pracoval ve funkci sekretáře p. Ing. Václav Pech, PhD., který se velmi rychle do funkce zapracoval a velmi rychle pomohl celkovém zvýšení produktivity práce a pořádku na pracovišti sekretariátu ŠSČR. Pochopitelně, vzhledem ke zcela odlišnému zaměření práce oproti Ing. Marku Vokáčovi, se variabilně musela upravit práce samotného předsedy, Ing. Petra Herejka, který se tak oblastí komunikace s FIDE musel zabývat sám, ve spolupráci s novým sekretářem. To byl také můj hlavní, a musím říct, nejobětavější spolupracovník.

Činnost sekretariátu bylo možno rozdělit do dvou oblastí:

 1. Oblast právně – legislativní, která byla v podstatě mou hlavní činností.

 2. Oblast administrativně – organizační, kterou jsem zajišťoval především za pomoci sekretáře a velké pomoci samotného předsedy.

Ad 1.

 1. Legislativní činnost

  Byly seřazeny a zařazeny smlouvy z let 2002 – 2004 a zkontrolována jejich účinnost. Byla vypracována metodika smluv se zvláštním zaměřením na zdanění daní z příjmů fyzických osob. Byla započata sumarizace veškeré šachové legislativy. Následně byly vypracovány vzory smluvních typů potřebných pro šachové svazy a oddíly. Tyto smluvní typy byly umístěny na webových stránkách ŠSČR.

  Byl vypracován návrh novely Soutěžního řádu ŠSČR, který upravil přechod soutěže na oddíl, do něhož přestoupí většiny základní sestavy původního zohlednil přestup hráčů původního celku. Tento návrh byl následně schválen a navrženého postupu využito při návrhu šachového oddílu Hagemann Opava.

  Byl vypracován návrh volebního řádu této konference, který byl následně schválen na 20. schůzi VV ŠSČR.

 2. Smluvně – operativní právní servis

  Byly vypracovány smlouvy s reprezentanty na Šachovou olympiádu 2004, smlouvy s dalšími reprezentanty na další reprezentační akce. Dále byly připraveny smlouvy s pořadateli mládežnických přeborů Čech a ČR. Byla připravena Licenční smlouva na poskytování programu Swiss – manager, zajištěn překlad sporných částí a finalizován obsah smlouvy až do jejího podpisu smluvními stranami. Byl připraven návrh smlouvy s oblastními řediteli pojišťovny OVB, a.s. Ten však nakonec schválen VV ŠSČR nebyl. Byly vypracovány smlouvy o propagaci se sponzory Šachové ročenky 2004.

 3. Řešení sporů, žádostí a dotazů

  Zde je nutno jmenovat zejména odvolání šachového oddílu Sokol Vrahovice proti přestupu jejich hráče, p. Vantucha, do šachového oddílu ŠK Rošáda Prostějov, námitek oddílu TJ Sokol Kolín proti výsledku zápasu s oddílem Joly Lysá nad Labem, Bylo vypracováno právní stanovisko k žádosti šachového oddílu ŠK Hagemann Opava na změnu názvu družstva. Byly zodpovězeny dotazy oddílů Jiskra Jaroměř, žádost oddílu Loko Moravský Beroun.

Ad 2.

 1. Byly podány a vyřízeny žádosti o mezinárodní tituly. GM Radek Kalod, MF Lacina, WFM Kubíková.

 2. Technické zajištění reprezentačních akcí řešil sekretariát ŠSČR ve spolupráci s vedoucími výprav.

 3. Agenda ECU+FIDE probíhala ve spolupráci s delegátem FIDE Ing. Břetislavem Modrem. Spolupráce se sekretariátem ECU je velmi dobrá.

 4. Důležitým bodem je spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu byly zaslány výsledky všech reprezentačních akcí a bude požádáno o dotaci.

 5. Byly vyúčtovány dotace poskytnuté ŠSČR na vybrané soutěže.

 6. Byla vydána Šachová ročenka 2004.

 7. Byla zajištěna Mistrovství ČR v bleskové hře (Praha – Žofín) a Mistrovství ČR mužů 2005 (Karlovy Vary).

 8. Změnil se systém přidělování úkolů v rámci sekretariátu, zpřehlednily se veškeré podstatné podklady, byl uskutečněn generální úklid sekretariátu

Nyní z funkce odstupuji. Mám za to, že funkce generálního sekretáře vyžaduje vytížení celého pracovního úvazku, aby generální sekretář měl skutečně přehled o celém šachovém dění u nás i v rámci FIDE. Není to práce pro dobrovolného funkcionáře, naopak je třeba tuto funkci vykonávat vysoce odborně a profesionálně. Pak si myslím, že není škoda peněz tuto práci člověku, jenž se jí věnuje naplno, odpovídajícím způsobem zaplatit.

Děkuji Vám všem za shovívavost s mou prací. Byl jsem generálním sekretářem „na zkoušku“, tak jsem to zkusil.

Přeji novému vedení ŠSČR a svému nástupci obzvláště mnoho úspěchů a co nejméně starostí.

Děkuji za pozornost.

JUDr. Petr Vaněk, odstupující generální sekretář ŠSČR

Zpráva o činnosti Komise mládeže Šachového svazu České republiky

Komise mládeže ŠSČR mohla na počátku své činnosti navazovat na mnoho dobrého, co předtím vykonaly územní komise mládeže. Vzájemná spolupráce a důvěra, která existovala mezi mládežnickými funkcionáři všech tří komisí mládeže (ČŠS, MŠS i ČMŠF), byla základním předpokladem pro úspěšný rozjezd činnosti nové KM ŠSČR. Přesto však rozsah a šíře problémů, které republiková komise mládeže musela v počátečním roce své existence řešit, nemá v polistopadové historii šachových orgánů mládeže obdoby.

Prvním velkým úkolem bylo konstituovat nové orgány komise mládeže a vytvořit potřebnou legislativu. To vše za pochodu, neboť se musely řešit běžné operativní problémy. Přesto však ve velmi krátké době byl vytvořen a schválen statut komise mládeže, vytvořeny orgány komise mládeže a zajištěno jejich personální obsazení.

Samotná komise mládeže byla pětičlenná a pracovala zpočátku ve složení Richard Biolek, Jaroslav Hájek, Jan Macíček, František Stluka a Miroslav Hurta. Protože pánové Stluka a Macíček se nemohli práci v komisi věnovat tak, jak bylo potřeba, byli nahrazeni Jaroslavem Hájkem a Antonínem Surmou. Takto utvořená komise byla plně akceschopná. Členové komise nejen rozhodovali vzniklé problémy e-mailovým hlasováním, ale byli i poradním orgánem předsedy komise. S kolegy jsem velmi často prodiskutovával řešení problémových situací a konzultoval i celou řadu otázek, které vývoj mládežnického šachu v ČR přinesl. V době internetu jsou tyto mailové konzultace velmi operativní, ale stojí členy komise dost času. Proto bych chtěl svým kolegům na tomto místě vyslovit uznání a poděkování, protože reagovali vždy a včas a svým názorem a připomínkami mi účinně pomáhali nalézt řešení v situacích, kde jsem si správností postupu nebyl příliš jist.

V říjnu 2004 na svou funkci rezignoval Jaroslav Hájek. Již předtím vytipoval svého nástupce – pana Kopala, který byl členem KM potvrzen na listopadové schůzi VV ŠSČR.

V listopadu 2004 ze závažných rodinných důvodů rezignoval na funkci Antonín Surma. Vzhledem k blízkosti volební konference (únor 2005) nebylo jeho místo obsazeno – volební konference může totiž zvolit nový VV, který má právo vytvořit i zcela nové personální obsazení komise mládeže.

Vyřizování běžné agendy komise mládeže, kontakt s předsedy krajských komisí mládeže, odpovídání na dotazy a maily během tříletého funkčního období z větší části zajišťoval předseda komise mládeže. Ten se také snažil na všechny dopisy a maily odpovídat (s výjimkou letních prázdnin) co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů. S výjimkou jediné soutěže se mu též po celé tříleté funkční období dařilo navštěvovat všechny republikové soutěže mládeže, aby se osobně přesvědčil o podmínkách a průběhu soutěže. Můžeme konstatovat, že všechny soutěže proběhly regulérně. K našim nejlepším pořadatelům patří Ústí nad Labem (Pavel Chrz – mistrovství družstev mladších žáků), Desko Liberec (Ivan Kopal), Rychnov nad Kněžnou (Jiří Daniel) a Frýdek-Místek (kolektiv pracovníků Beskydské šachové školy vedený Antonínem Surmou). S příznivým zahraničním ohlasem se setkalo uspořádání jednoho z ročníků Glorney a Faber Cupu v Rosicích u Brna.

Z několika mála nedostatků, které jsme během tří let u republikových soutěží mládeže zaznamenali, bych jmenoval částečné stesky na úroveň stravování při posledním mistrovství Čech mládeže v Žihli, zpoždění vedoucího ligy ml.dorostu skupiny střed při sestavování turnajového bulletinu a zpoždění při uveřejňování výsledků extraligy ml.dorostu na svazové webové stránky. Nedostatky u soutěží družstev komise mládeže řešila krácením finanční odměny příslušným vedoucím soutěží, areál v Žihli bude výrazně handicapován při vyhodnocování konkurzů na pořadatelství soutěží v dalším období.

Vytvořila se tradice konání dvou rozšířených schůzí KM ŠSČR /jedna na jaře a druhá na podzim (odděleně pro západ a východ republiky)/, které se dle statutu komise účastní i zástupci krajů. Krajské komise mládeže mohou tak přímo vstupovat do rozhodovacího procesu republikové komise mládeže.

Podoba celorepublikových soutěží byla vždy výsledkem širšího konsensu. V roce 2002 doběhla diskuse o podobě republikových soutěží žáků do 14 let v rapidšachu a o podobě republikového přeboru družstev mladších žáků, kterou zahájily a řídily ještě bývalé územní komise mládeže. Nově utvořená Komise mládeže ŠSČR iniciovala diskusi o soutěžích družstev mladšího dorostu. Do této diskuse mělo možnost se zapojit každé družstvo, které tuto soutěž hraje, a to, jak je soutěže dnes utvořena, je právě výsledkem této demokratické diskuse.

Velkou pozornost komise mládeže věnovala trenérské přípravě. Byla utvořena trenérská subkomise (ve složení Richard Biolek, ing.Evžen Gonsior, ing.Vratislav Hora, Josef Juřek a Petr Velička), která si tuto oblast vzala na starosti.

Byl prohlouben systém individuálních tréninků. Pro reprezentanty (ale i další zájemce) byla uspořádána reprezentační soustředění a šachový tábor. Proběhla přátelská mezistátní utkání ČR-Slovensko, která byla pouze dočasně přerušena pro finanční insolventnost slovenské strany. Snahou je, aby kolektiv reprezentačních trenérů byl pokud možno ustálený a trenéři a děti se navzájem znali již před reprezentační akcí.

Z výsledků mládežnické reprezentace připomeňme alespoň některé úspěchy, které naši žáci a dorostenci v silné mezinárodní konkurenci dosáhli: bronz Viktora Lázničky a Karolíny Olšarové na ME mládeže (2002 a 2003), zlatou medaili Aničky Bálkové na Mitropacupu a páté místo na MS, a stříbro Štěpána Žilky na Mitropacupu či pravidelná medailová umístění našich chlapců a dívek na Glorney a Faber Cupu. Na mistrovství Evropské unie v rakouském Mürecku jsme získali hned tři medaile – Vojtěch Plát zlato, Anna Bálková stříbro a Jan Krejčí bronz.

Velkou pozornost zasluhuje Přebor škol v šachu. AŠSK nehodlá šachy jako sport jakýmkoli způsobem podporovat, a tak organizace celé soutěže spadla plně na bedra šachového svazu. Ne všechny kraje dosud doceňují význam této soutěže pro šíření šachu mezi mládeží a pro potenciální růst naší členské základny. To musíme ještě změnit. Stejně tak šachový svaz by se měl pokusit o získání podpory k této soutěži u ministerstva školství. Předsedovi svazu ing. Herejkovi byly v říjnu komisí mládeže předány podklady pro zahájení jednání.

Vedle svazových soutěží probíhají i nemistrovské soutěže mládeže. Některé dosahují zajímavého mezinárodního obsazení a velmi slušné úrovně – mám na mysli Turnaj šachových nadějí ve Frýdku-Místku. Některé kraje zavedly seriály turnajů mládeže, takže se zdá, že turnajová nabídka je skutečně bohatá. Je jen dobře, že je pro děti organizována spousta soutěží, navíc je zde možnost ke hře využívat i příležitostí v soutěžích dospělých. Nezapomínejme však, že široká nabídka soutěží neslouží k tomu, abychom je absolvovali nutně všechny, ale aby trenéři mládeži vybírali, která soutěže je pro dané dítě a pro jeho šachový rozvoj nejprospěšnější. Vedle hraní soutěží musí totiž také zbýt čas na šachový trénink a přípravu.

Pro pasivitu trenérskometodické komise v počátcích funkčního období VV ŠSČR se komise mládeže chopila iniciativy při přípravě nové koncepce vzdělávání trenérů. Snaha byla korunována vytvořením nového systému vzdělávání trenérů, který získal akreditaci MŠMT. Přínosem je i jednotná centrální evidence trenérů a sledování plnění trenérských tříd, což během tří dalších let postupně odstraní dosavadní nepořádek, který vznikl tím, že předchozí republikové šachové orgány nevěnovaly této oblasti dostatečnou pozornost.

Na svazovém webu se objevila celá řada metodických materiálů, které slouží šachové veřejnosti. Najdeme základní příručky pro trenéry 3. a 4. třídy, brožury z reprezentačních táborů a jiné. Pracuje se na inovované příručce pro trenéry 2.třídy. Na webových stránkách je vyvěšována celá řada aktuálních informací z mládežnického hnutí – od termínového kalendáře přes vyhlašování a vyhodnocování konkurzů až po schůzovní a legislativní agendu komise. Je jen škoda, že se dosud nerealizoval návrh komise mládeže na zpřehlednění webových stránek.

V neposlední řadě byla utvořena subkomise masového rozvoje. Její předseda pan Brož zpracoval materiály, které se staly podkladem pro schůzi komise mládeže. Základní úkoly republikové komise mládeže v této oblasti již byly udělány – je zde vytvořen široký systém soutěží pro registrované i neregistrované děti, zpracovány základní metodické materiály, modernizoval se systém přípravy a vzdělávání trenérů. V neposlední řadě se o zkušenosti z práci s mládeží mohou podělit i mládežnické oddíly vybrané krajskými komisemi mládeže - v roce 2003 tuto aktivitu zahájil Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Zpracované materiály („Zkušenosti z práce s mládeží ve Frýdku-Místku“ a „Šachové soutěže s příběhem“) jsou vyvěšeny na webových stránkách komise mládeže. V roce 2004 dostaly příležitost materiály zpracovat oddíly krajů Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského a Ústeckého a v roce 2005 přijde řada na kraje Liberecký, Plzeňský, Zlínský a Vysočinu.

Jinak však hlavní aktivita na poli masového rozvoje přináleží krajským šachovým svazům. V této souvislosti mi dovolte krátké hodnocení krajských komisí mládeže z pohledu předsedy Komise mládeže ŠSČR.

Setrvale špatný stav je v Praze – pražská komise mládeže nedodržuje termíny hlášení mistrovských soutěží, neplní úkoly zadané KM ŠSČR a celá situace v Praze je chaotická. Chybí dlouhodobější koncepce a stanovení jasných pravidel. Informace o mládeži na stranách Pražského šachového svazu jako jediné z krajských webových stránek nejsou vůbec aktualizovány. Na neuspokojivou situaci byli předseda krajské komise mládeže i předseda Pražského šachového svazu několikrát upozorněni, avšak bez jakéhokoli výsledku a nápravy. Je s podivem, že nečinnost příslušných funkcionářů pražským mládežnickým oddílům nevadí a že v Praze není vyvíjen tlak na aktivizaci a personální obměnu komise mládeže, která nefunguje.

Středočeský kraj – po počátečních problémech se po nástupu pana Jaroslava Říhy do vedení komise její činnost pronikavě zlepšila. V současnosti komise mládeže pracuje bez problémů a plní všechny úkoly. Byly odstraněny nedostatky v organizaci Přeboru škol a KP v rapidšachu. S talentovanou mládeží se pracuje. Na velmi dobré úrovni jsou krajské webové stránky komise mládeže.

Jihočeský kraj – dlouhodobě na velmi dobré úrovni je zde přebor škol, kterému v kraji vždy věnovali velkou pozornost. Práce komise mládeže byla před dvěma lety narušena zasláním chybných postupových tabulek – brzy poté vypukl mezi krajskými šachovými funkcionáři spor. Vzájemné útoky vážně narušily spolupráci mezi mládežnickými oddíly kraje. Současná komise mládeže pracuje bez větších problémů a plní všechny úkoly. Slabinou zůstává nedostatek dobrovolných funkcionářů, kteří by se věnovali práci s mládeží.

Plzeňský kraj - komise pracuje pod vedením ing. Karla Nováčka bez problémů a plní všechny úkoly. Pracovitý předseda pečlivě dbá na řádnou informovanost oddílů. Má k dispozici poměrně široký okruh spolupracovníků, což souvisí i s poměrně velkým počtem klubů, které s mládeží pracují na vysoké úrovni. Všechny soutěže byly proběhly řádně, uskutečňují se šachové tábory, s talentovanou mládeží se pracuje.

Karlovarský kraj – předsedkyně komise mládeže je velmi obětavá, ale naráží na zoufalý nedostatek spolupracovníků a na pasivitu drtivé většiny oddílů. Mládežnické soutěže v kraji proběhnou, ale je malá ochota oddílů a škol dojíždět na soutěže do větších vzdáleností.

Ústecký kraj – komise pracuje bez problémů a plní všechny úkoly. Komise mládeže úzce spolupracuje s TKM. Společně vytvořili listinu krajských talentů A, B, uspořádali čtrnáctidenní soustředění a před M-Čech víkendový tréninkový kemp. Úspěchem komise je řádné podchycení mládežnického šachu v kraji, trvalý růst členské základny a chvalitebné výsledky v reprezentaci kraje na republikových mistrovských soutěžích. Nejmasovější soutěží se v kraji za uplynulá tři léta stal seriál Grand prix, který si získal velkou oblibu mezi trenéry a hlavně mládeží. Všechny mistrovské soutěže proběhly v pořádku a bez závad. Nad rámec mistrovských turnajů jsou pravidelně pořádány akce masové, náborové, které stojí na pořadatelských pilířích klubů Ústí n/L, Teplic, Chomutova, Chlumce, Klášterce a Mostu. Za vynikajícími výsledky stojí předseda komise František Lipš se čtyřmi dalšími členy komise. Za poznámku také stojí skutečnost, že komise pracovala po celé tříleté období bez jakékoli personální změny.

Liberecký kraj - komise pod vedením Ivana Kopala pracuje velmi dobře a plní všechny úkoly. Podařilo se uskutečnit krajské prázdninové mládežnické soustředění, s talentovanou mládeží se pracuje, šachové kroužky fungují i na několika mateřských školách. Daří se organizovat všechny soutěže, u přeboru škol je někdy problém s uvolňováním pracovníků na tuto soutěže (jedná se o pracovní den). Mládežnických oddílů je však v kraji málo, nedaří se do mládežnického dění zapojit větší počet oddílů.

Královéhradecký kraj - komise mládeže pod vedením Jana Slavíka pracuje na nadstandardní úrovni a plní všechny úkoly. Přebory škol letos proběhnou na všech okresech kraje. Každou sezónu byla s dostatečným předstihem vypracována termínová listina všech mládežnických soutěží. Různých soutěží a turnajů pro děti je dostatek. Pro podporu mládeže se podařilo získat granty z krajského úřadu, patřičná pozornost je věnována práci s talentovanou mládeží, probíhají tábory a soustředění. Dbá se na registraci dětí. Uskutečnilo se školení trenérů. Jiří Daniel na Rychnovsku úspěšně zavádí šach do mateřských škol.

Pardubický kraj – Marian Sabol vede komisi bez problémů a plní všechny úkoly. Stále přetrvávají problémy při organizaci Přeboru škol s okresem Pardubice. Zatím se problém řeší tak, že se pardubický okresní přebor spojí s přeborem okresu Chrudim.

Vysočina – všechny soutěže proběhly v pořádku, krajský přebor mládeže se podařilo zorganizovat tempem 2x60 minut na celou partii. KP družstev ml.dorostu hrálo pět družstev, připravovaná baráž o postup do I.ligy se nekonala, neboť z I.ligy nikdo do KP nesestupoval, a tak vítěz KP do I.ligy postoupil přímo. Nastalo zlepšení na okrese Třebíč.

Jihomoravský kraj – vzhledem k personální propojenosti na postu předsedy krajské komise mládeže a Komise mládeže ŠSČR byla spolupráci mezi ŠSČR a krajem na poli mládeže bezproblémová a všechny úkoly byly plněny. Stoupá počet registrovaných dětí a pracuje se s talentovanou mládeží. Na činnost krajského sportovního centra mládeže se podařilo získat dotaci krajského úřadu.

Olomoucký kraj – předseda krajské komise mládeže byl v počátcích svého působení na vše sám, teprve později se mu podařilo vytvořit funkční komisi mládeže. Pořádají se tréninková soustředění a proběhlo školení trenérů. Oproti předchozím letům došlo ke zlepšení spolupráce s okresem Prostějov, také tendence na Šumperku vypadají k lepšímu. Stále však počet mládežnických oddílů neodpovídá potřebám kraje a počet registrovaných dětí je velmi nízký.

Zlínský kraj – komise mládeže pracovala po celá tři léta pod vedením pracovitého Vladimíra Opluštila na nadstandardní úrovni. Všechny soutěže byly řádně zorganizovány, krajská komise dbala na to, aby mistrovské mládežnické soutěže byly rovnoměrně rozděleny po celém regionu, což na druhé straně mělo ale někdy negativní dopad na počet účastníků.Krajský přebor družstev mladších žáků bývá početně obsazen, rovněž v KP družstev ml.dorostu je hodně družstev, takže se hraje dvoustupňovým systémem. Existuje krajská listina talentované mládeže a proběhlo soustředění talentované mládeže. Ve spolupráci s ŠK Zlín se uskuteční krajský šachový tábor na Vranovské přehradě. Proběhlo i školení trenérů.

Moravskoslezský kraj – předseda KM pan Bayer s Komisí mládeže ŠSČR v podstatě nespolupracuje, schůzí se neúčastní a ani není schopen na ně delegovat jiného krajského zástupce. Při urgencích hlášení výsledků za pana Bayera velmi ochotně zaskočili Beskydská šachová škola nebo předseda krajského VV L.Bednárek – vždy se však jednalo o improvizaci na poslední chvíli anebo dokonce již po termínu. Vážným nedostatkem zůstává, že některé soutěže v kraji vůbec neproběhly. Přitom v regionu působí nejlepší mládežnické středisko v České republice – Beskydská šachová škola s propracovanou metodikou výuky šachu na základních i mateřských školách a s promyšlenou koncepcí práce s talentovanou mládeží. Pro řešení problému by bylo velmi vhodné, aby se na činnosti krajské komise mládeže více podíleli i zástupci Frýdku-Místku.

V uplynulém tříletém funkčním období se ukázalo, že s výjimkou Moravskoslezského a Pražského šachového svazu předsedové krajských komisí mládeže byli na výši doby a své úkoly plnili velmi zodpovědně. Za to jim patří velký dík. Rád bych také za vynikající spolupráci poděkoval svým kolegům v republikové komisi mládeže. I ti se zasloužili velkou měrou o to, že republiková komise mládeže pracovala a své úkoly řádně plnila.

Miroslav Hurta, předseda KM ŠSČR

Zpráva o činnosti Sportovně-technické komise Šachového svazu České republiky

Sportovně-technická komise ŠSČR pracovala v uplynulém roce ve složení Petr Šplíchal (předseda), Petr Buchníček, David Ciprys, Jaroslav Fuksík, Pavel Chrz, Václav Klain a Jan Svatoš. Práce komise a její vzájemná komunikace se odbývá převážně formou e-mailové korespondence, tímto způsobem byla též většinou přijímána rozhodnutí a schvalovány materiály, které komise v uplynulém roce vydala. Komise se dále sešla na třech schůzích – 2.5. v Havlíčkově Brodě, 16.5. ve Znojmě a 18.12. v Praze. Schůze ve Znojmě byla též schůzí rozšířené komise za účasti předsedů krajských STK a vedoucích soutěží družstev řízených ŠSČR.

Oblastí působnosti sportovně-technické komise jsou mistrovské soutěže jednotlivců a družstev a současně též příprava legislativy na tomto poli, která se odráží především v Soutěžním řádu ŠSČR a dále v rozpisu soutěží a propozic v příslušné sezóně.

Nejvýznamnější akcí mistrovských soutěžích jednotlivců v uplynulém roce bylo Mistrovství ČR mužů, žen a juniorů v Karlových Varech pořádané Šachovým svazem České republiky, které mělo vysokou sportovní i společenskou úroveň. Pro úspěch této akce byly Karlovy Vary vybrány šachovým svazem ČR jako pořadatel Mistrovství České republiky i pro rok 2005. Republiková mistrovství juniorů (kategorie H18 a H20) proběhnou v příštím roce již odděleně, jak stanovuje nový Soutěžní řád vydaný v roce 2003. Tímto novým Soutěžním řádem byl vytvořen jednotný systém pro soutěže mužů, který tak ustanovil strukturu krajský přebor – polofinále – finálový uzavřený turnaj o 12 účastnících. Tato struktura, která počítá pouze s jedním polofinálovým turnajem, by měla nahradit předchozí komplikovaný systém kvalifikačních turnajů. Podle nového Soutěžního řádu měly současně s polofinále mistrovství mužů probíhat též mistrovství ČR žen a finálový turnaj mistrovství juniorů (nejlepší junior z tohoto turnaje pak má možnost zúčastnit se uzavřeného Mistrovství mužů). Změna Soutěžního řádu iniciovaná komisí v červnu letošního roku připustila možnost pořádání těchto mistrovství odděleně od polofinálového turnaje mužů.

V září 2004 byl v Havlíčkově Brodě uspořádán turnaj, který zahrnoval polofinále MČR mužů a kvalifikační turnaje žen a juniorů na mistrovství světa resp. Evropy. Turnaj nemohl být nazván jako mistrovství v těchto kategoriích, neboť mistrovství pro rok 2004 již proběhlo v Karlových Varech. Turnaj uspořádaný Společností AVE-Kontakt ve spolupráci s krajským šachovým svazem Vysočina byl vyhodnocen jako velmi zdařilý a stal se zajímavou konfrontací mezi hráči usilujícími o postup do uzavřeného mistrovství mužů a našimi nejlepšími ženami, juniory a juniorkami. Pro příští rok byl komisí zvolen model společného turnaje polofinále mužů s mistrovstvím juniorů, ženy si zahrají svoje mistrovství hrané jako otevřený turnaj pro hráčky splňující svazem stanovená kritéria.

Dalšími mistrovskými turnaji jednotlivců uspořádanými v roce 2004 byly Mistrovství ČR seniorů uspořádané v srpnu v rámci Olomouckého šachového léta (pořadateli byli společnosti A64 Grygov a AVE-Kontakt), MČR ve zrychlených formách hry, silně obsazené Mistrovství ČR v rapid šachu mužů v červenci na pardubickém festivalu Czech open, Mistrovství ČR v rapid šachu žen hrané jako tradiční turnaj Znojemská královna a Pohár ČR v rapid šachu družstev konaný též ve Znojmě (oboje za pořadatelství společnosti AVE-Kontakt a OŠS Znojmo). V bleskovém šachu proběhlo stejně jako v předešlém roce Mistrovství ČR za účasti naší hráčské špičky v pražském paláci Žofín při pořadatelství ŠSČR, které se snad stává pěknou společenskou tradicí v našem šachovém hnutí.

V loňském roce též proběhly v rámci pardubického festivalu Czech open i mistrovské soutěže v netradičních šachových disciplínách, konkrétně v holanďanech, Fischerových šachách, bleskovém maratónu a v Mistrovství čtyřčlenných družstev.

Komise řídila 9 ligových soutěží prostřednictvím jejich vedoucích (Extraliga, 2 skupiny 1. ligy a 6 skupin 2. ligy), nižší soutěže na krajské úrovni pak probíhaly pod řízením příslušných krajských STK. Ačkoliv se dá průběh soutěží zhodnotit jako vcelku bezproblémový, vyskytly se v minulé sezóně některé nešvary (dá se však říci, že se určitě neobjevily poprvé), které byly posléze řešeny též disciplinárně. Jedná se především o nesehrání utkání, o kterém je pak vyhotoven zápis s domluveným výsledkem. Komise bude proti takovému jednání rozhodně postupovat, v rozpise ligových soutěží na tuto sezónu se již objevila možnost vyslat na utkání delegáta, který bude mít možnost zkontrolovat regulérnost průběhu tohoto utkání.

Dalším fenoménem, který se objevuje v poslední době u soutěží družstev stále častěji, jsou žádosti oddílů o možnost převedení soutěže, kterou hraje družstvo tohoto oddílu, na jiný oddíl. Tento požadavek většinou vyvstává z finančních důvodů, kdy oddíl převádějící nemá dostatek prostředků na řádné dokončení soutěže, zatímco oddíl nástupnický tyto prostředky má. Žádosti o tyto převody byly též spojeny s přestupy hráčů základní sestavy z družstva oddílu převádějícího do oddílu nástupnického. Doposud byly tyto žádosti řešeny jednotlivě případ od případu, v letošním roce by se ovšem možnost takovéhoto převodu měla zakotvit do platné legislativy s vytyčením přesně stanovených podmínek, za kterých bude možné tento převod provést.

Komise též spolupracuje s webmasterem svazu na systému zadávání soutěží družstev na internetové stránky ŠSČR, probíhající ročník soutěží družstev se dá označit jako záběhový, pro toto zadávání se začíná užívat program Swissmanager. Cílem komise je připravit zadávací program tak, aby v příští sezóně byl tento program plně funkční a vedoucí soutěží mohli bezproblémově zadávat jejich výsledky.

Vzhledem k tomu, že funkční období současného složení STK ŠSČR touto konferencí končí, chtěla by komise touto cestou poděkovat všem pořadatelům, funkcionářům a vedoucím soutěží, kteří se podíleli a podílí na pořádání mistrovských soutěží na všech úrovních nejen v tomto funkčním období a popřát hodně chuti a energie do další práce na poli šachového hnutí. Členové komise by se rádi podíleli na její práci i nadále a dostanou-li od konference důvěru pro své další působení, těší se na další spolupráci.

Mgr. Petr Šplíchal, předseda STK ŠSČR

Zpráva o činnosti Organizační komise Šachového svazu České republiky

Organizační komise ŠSČR pracuje ve složení ing. Krejnický, pani Kniezková, RNDr.Ciprys, ing. Šmajzr a pan Kořínek. Hlavní náplní práce Organizační komise Šachového svazu České republiky je vedení evidence oddílů a jejich členů. Evidence je zpracovávána za celou členskou základnu Šachového svazu České republiky na pracovišti ŠSČR v Ostravě. Zároveň se zde řeší přestupy hráčů. V databázi je vedeno k 31.12.2004 celkem 18100 členů, z toho 13224 aktivních členů a 4876 neaktivních. V databázi jsou vedeni po dobu dvou let i vyřazení hráči dle stávající legislativy. V průběhu roku 2004 provedla OK ČŠS celkem 547 přestupů, zaregistrováno bylo 124 cizinců. V roce 2004 bylo zaregistrováno 1515 nových členů. Je registrováno 569 aktivních oddílů. Seznam přestupů je na „webových“ stránkách ŠSČR. U jednoho hráče je v databázi 32 údajů – včetně mobilního telefonu, e-mailové adresy a podobně. Při daném rozsahu dat se samozřejmě i nyní vyskytnou při zpracování dílčí chyby, které vedou k drobným připomínkám k jednotlivostem ze strany členské základny, výrazná kritika však není. Současná databáze je vedena v Accessu, v I. pololetí roku 2002 byly spojeny databáze MŠS a ČŠS. Nový program vytvořil ing. Šmajzr, který vede také ELO listinu.

Nyní je k dispozici pouze jedna databáze členů ŠSČR na Strahově, což zaručuje přehlednost a možnost kontroly, co, jak a kdy bylo zpracováno. Tento stav rovněž umožňuje poskytovat databázi (nebo její část – ne se všemi údaji a všemi členy) například pořadatelům turnajů ke kontrole, zda jsou hráči v daném období registrováni. Pro hráče do 15 let, pokud o to projeví zájem, se mohou vystavit průkazky na pracovišti v Ostravě, za rok 2004 jich bylo vydáno 151. Jedná se především o možnost prokázání totožnosti daných hráčů, má to také vliv na jejich motivaci při zapisování VT. Údaje databáze jsou porovnávány s databází u ELO listiny.

Ing. Jiří Krejnický, předseda OK ŠSČR

Zpráva o činnosti Komise rozhodčích Šachového svazu České republiky

Zásadní základní oblastí činnosti jsou organizační věcí, příslušejících komisi rozhodčích, tj. překlady pravidel FIDE a dalších podrobností k soutěžím a turnajům a jejich aplikace do našich podmínek – viz WWW stránky svazu - a také příprava na příchod nových pravidel FIDE, schválených na posledním kongresu, které budou v průběhu letošního jara potvrzeny předsednictvem FIDE a měly by vstoupit v platnost v národních federacích od 1. 7. 2005 – můžeme konstatovat, že se nám s drobnými chybami tato část dařila, zejména díky „překladatelské skupině - Fischl, Smolka, Doktor a další“ a také díky vaší spolupráci a připomínkám při uplatňování pravidel a směrnic v praxi.

Podstatná část činnosti KR byla zaměřena na co nejkvalitnější obsazování jednotlivých soutěžních utkání družstev nasazením rozhodčích na E-ligu, 1. a 2. ligu a ve spolupráci s krajskými komisemi na nižší soutěže. Při zohlednění požadavků jednotlivých oddílů a kladení maximálního důrazu na ekonomickou stránku to není práce zrovna lehká. Způsobuje to také velmi nerovnoměrné zastoupení našich kvalifikovaných rozhodčích v jednotlivých oblastech a jejich soustředění do několika lokalit. K této problematice chci obrátit pozornost – je třeba vychovávat a vychovávat další mladé rozhodčí, předávat jim zkušenosti těch dříve narozených a umožňovat jim odborný růst. Je mi jasné, že většina z vás raději sedne za šachovnici a realizuje svoji zálibu ve hře, ale i rozhodčí jsou jen lidé a i pro ně platí neměnitelný zákon času. Raději jsem ani sám pro sebe nedělal žádné věkové statistiky, ale naše nejlepší rozhodčí jistě znáte osobně a sami vidíte, že také nemládnou. Podle aktuálních zpráv se stav obsazování jednotlivých utkání poněkud zlepšil, ale zdaleka nedosahuje představ vašich i představ členů KR. Komise dokonce musela řešit přímé nedostatky v práci jednotlivých rozhodčích s vyvozením důsledků.

Další oblastí je vytvoření seznamu rozhodčích od nejvyšších až k rozhodčím III. tř., kde byly naší pracovnici paní Kniezkové předány aktualizované seznamy i podle všech vašich připomínek a měly by se tedy v celkové evidenci objevovat již správná data. Opět vás žádám, zkontrolujte svoje vlastní data, případně svoje „ovečky“ a pokud se ještě chyby vyskytnou, neváhejte a kontaktujte mne. Celou databázi jsem připravoval já ve spolupráci s předsedy krajských komisí rozhodčích a opravdu si nečiním nároky na mojí bezchybnou, rychlou a precizní práci, kterou jako vy všichni dělám „za pochodu“ při svém zaměstnání, takže ani další chyby při zpracování nemohu vyloučit, i když jsem se jim snažil maximálně vyhýbat. Komise rozhodčích stanovila aktuální platnost všech tříd rozhodčích do roku 2007 (mimo trvalých ÚR a IA), během této doby je bezpodmínečně nutné pro prodloužení platnosti absolvovat doškolení nebo seminář (případně školení ke zvýšení třídy) k pravidlům a řádům, protože dochází k jejich aktualizaci a k zásadním změnám. K této aktivitě KR jsou projednány a schváleny zkušební otázky na semináře a školení pro rozhodčí a je dohodnuto v komisi, že tato základní část (50 otázek) bude postupně rozšiřována s důrazem na praktickou část - přímo od šachovnic, soutěží a utkání, právě ve spolupráci s vámi.

Bylo uskutečněno setkání rozhodčích nejvyšších tříd před začátkem soutěží družstev, na kterém bylo konstatováno, že je třeba školení a semináře mimo novinky v pravidlech FIDE a v jednotlivých řádech ŠSČR zaměřit na dnešní technické novinky – práci s digitálními hodinami, novými program pro řízení soutěží jednotlivců i družstev atp. Neustále se však nedaří provést školení nových rozhodčích I. třídy, poslední návrh, který je připraven pro nově zvolenou komisi rozhodčích je v průběhu května 2005 v Rychnově a předpokládáme, že proběhne při jakémkoliv počtu posluchačů!.

V neposlední řadě spadá do činnosti komise rozhodčích jmenování ústředních rozhodčích a navrhování nejlepších rozhodčích, splňujících kritéria FIDE na udělení titulu Mezinárodní rozhodčí.

V roce 2002 rozhodla KR na základě třinácti vašich návrhů udělit titul Ústřední rozhodčí pěti dlouholetým rozhodčím I. tř., v roce 2003 byl titul při třech návrzích udělen jednomu rozhodčímu a v roce 2004 KR obdržela také tři návrhy a opět rozhodla udělit jeden titul Ústředního rozhodčího. Komise má již návrhy i pro tento rok, které budou předány nově zvolené komisi rozhodčích.

Komise také obdržela v roce 2002 tři návrhy na doporučení ústředních rozhodčích k udělení titulu mezinárodní rozhodčí, ale vzhledem k tomu, že navržení rozhodčí nesplnili všechna kritéria, požadovaná FIDE, komise rozhodčích doporučila VV ŠSČR pro rok 2002 nenavrhovat žádného rozhodčího na udělení titulu International Arbiter. VV s tímto návrhem souhlasil. Pro rok 2003 byly předloženy dva návrhy na doporučení titulu Mezinárodní rozhodčí, komise je projednala a vyžádala si doplnění podkladů podle požadavků FIDE. V roce 2004 komise po prostudování tří návrhů na IA musela konstatovat, že jeden neobsahuje podklady, požadované FIDE a dva návrhy předložila k doporučení VV, z toho byl jeden návrh schválen k doporučení FIDE na udělení titulu a jeden VV zamítnut. K této oblasti bych chtěl všechny delegáty upozornit na skutečnost, že FIDE mimo titulu IA uděluje v současnosti také titul rozhodčího FIDE (FA), je však nutné předkládat všechny vaše návrhy podložené doklady podle požadavků FIDE, uveřejněných na webových stránkách ŠSČR, nebo přímo v handbooku FIDE.

Bohumír Sunek, předseda KR ŠSČR

Zpráva o činnosti Klasifikační komise Šachového svazu České republiky

Komise se zaměřila ve spolupráci s organizační komisí na sjednocení databáze šachistů České republiky a vytvoření možností v této databázi evidovat všechny podstatné údaje o členech ŠSČR – to je věta, kterou může začínat zpráva o činnosti v kterémkoliv roce, ale tím se i ukazuje, jak je tento stav důležitý. Tento systém, jak jste již informováni, je vytvořen a tak trochu se dolaďují evidovaná fakta. K tomu je nutná spolupráce vás, delegátů, zastupujících jednotlivé kraje a také v těchto krajích velmi aktivně pracujících. Spolupráce spočívá v aktivním doplnění zaslaných seznamů členů (při přehledech k platbám členských příspěvků), např. adres, telefonů a aktuálního e-mailového spojení zejména na činovníky, na trenéry a rozhodčí.

Dále byl zaveden a je již velmi aktivně hráči používán systém vydávání certifikací o zisku národních titulů a výkonnostních tříd (mimo zaevidování těchto informací do centrální databáze) vycházející podle klasifikačního řádu z dosažené výkonnosti odpovídající zisku bodů na Listině osobních koeficientů. V roce 2004 tento trend poněkud opadl, možná také proto, že zejména FIDE ELO je uveřejňováno ve stále nižších číslech.

A zde je třetí, a pro nás velmi důležitý úsek činnosti. V úzké spolupráci s organizační komisí vytvořit národní Listinu osobních koeficientů, spočítat a evidovat to množství nejrůznějších mistrovských i nemistrovských turnajů při výpočtu ELO bodů, dokonce třikrát do roka. Za tuto činnost v uplynulém volebním období patří největší poděkování členu komise panu ing. Martinovi Šmajzrovi. S výsledky se seznamujete na webových stránkách svazu.

Nejdůležitější oblastí bude opět a zase ve spolupráci s organizační komisí aktuální stav členské základny. Musím opět, tak jako v minulých letech důrazně doporučit všem delegátům velmi aktivní přístup ve vašich krajských svazech k porovnávání členské základny, vedené naším svazem se základnou, kterou vedou vaše TJ a vyšší složky ČSTV nebo SOKOLA. Nejde o nic míň než o PENÍZE, finanční prostředky jak z ČSTV, tak z ostatních organizací jsou přidělovány podle počtu členů! A jistě víte (nebo uvidíte při pohledu na projednávaný rozpočet pro rok 2005), že tyto prostředky neustále klesají. Nevím, jestli málo sázíme do SAZKY nebo jsou příčiny jinde, ale je to fakt! Stejně se chovají i TJ, samozřejmě s přihlédnutím k náročnosti sportovních odvětví. Právě naše vlastní databáze se všemi pomocnými údaji je pro nás velmi důležitá – můžeme se pak v rámci statistik opřít o výkonnostní kvalitu členské základny, zisky mezinárodních titulů a vítězství našich hráčů atp.

V přímé souvislosti s tím bude jednou z hlavních činností a věřím, že pro členskou základnu rozhodující, zpracování všech turnajů a výpočet národní LOK.

V průběhu volebního období připravila komise drobné úpravy klasifikačního řádu, které měly napravit některé nedostatky a problémy, vzniklé v praxi. Několik z vás již přišlo s dalšími praktickými problémy, které bude nutné řešit úpravou klasifikačního řádu a jeho sladěním s ostatními směrnicemi ŠSČR, jako je Ekonomická směrnice, Registrační a přestupní řád atd., například problém cizinců nebo našich hráčů, kteří získají ELO jinde a poprvé se objeví na listině jako cizinci atp. Další příklady jistě můžete doplnit sami.

K tomu i v letošním roce velký námět na zamyšlení i pro vás, zástupce všech šachistů v této republice. Opět opakuji, že FIDE směřuje svými rozhodnutími ohledně propočtu ratingu stále k nižším hodnotám (jak jistě víte), předpoklad je dokonce k hranici 1200 bodů. Vznáším tedy otázku (a začíná být již velmi aktuální nutnost Vaší odpovědi v diskusích), jak pokračovat s propočtem naší LOK, bude či nebude se propočet národního a mezinárodního ELO dublovat, když stále větší počet turnajů /skončíme až u oddílových přeborů?/ bude započítáván na ELO FIDE? Na druhé straně zatím jen předpokládám (ale asi oprávněně), že to bude znamenat také větší poplatky FIDE za zpracování listiny. Také však je nastolena otázka, co pak s těmi nejnižšími výkonnostními třídami, pro které dnes naše děti hrají soutěže? Myslím si, že je to téma na delší zamyšlení a rozmyšlení v členské základně a k následující diskusi – ale je nejvyšší čas k vyjádření vás, praktických odborníků. Na základě této diskuse bude také upravován klasifikační řád.

Bohumír Sunek, předseda KK ŠSČR

Zpráva o činnosti Trenérsko-metodické komise Šachového svazu České republiky

Trenérsko – metodická komise pracovala v minulém roce v poklidu, bez větších problémů a ve stabilním složení. Nevyskytly se žádné větší komplikace v nominačních či jiných otázkách. Velmi pozitivně je třeba zhodnotit posun ve školení trenérů různých tříd, a to především díky M. Vokáčovi a E. Gonsiorovi. Velmi slibně si počínal i projekt TOP 6 pro talentované juniory. Nápad V. Jansy se osvědčil. Podařilo se sehnat kvalitní lektory – kromě dvojnásobné účasti V. Jansy, M. Vokáče a M. Konopky přednášeli např. V. Babula, Navara, Dydyško, Štohl, Hausner, Přibyl. Na některých seminářích bylo přítomno přes 20 našich talentovaných juniorů. Zcela jistě kvalitní lekce přispěly k rozvoji jejich šachového myšlení a celkové šachové kultury.

Hodnocení reprezentace v roce 2004:

Co se povedlo:
 • Vynikající výsledky našich jedniček Jany Jackové na MS žen v Elistě a Davida Navary na ME v Turecku,
 • Další průnik Davida Navary do světové špičky (rating 2644),
 • Velmistrovská norma juniora Viktora Lázničky na turnaji v Olomouci a jeho úspěšné vystoupení na M-ČR v Karlových Varech,
 • Dobrý dojem z kvality turnajů M-ČR Karlovy Vary, z povedeného M-ČR v bleskové hře v Praze na Žofíně i z kvalitně obsazeného polofinále M-ČR v Havlíčkově Brodě,
 • Velmistrovské normy Radka Kaloda a Roberta Cveka na turnaji v Pardubicích a udělení velmistrovského titulu R. Kalodovi.
Co je potřeba zlepšit, co se nepovedlo:
 • Průměrné výsledky na téměř všech ostatních soutěžích, počínaje ME a MS juniorů a Olympiádou v Calvii konče. 29. místo mužů a 28. místo žen je tak trochu neúspěchem po mužském 6. místě na loňském ME v Plovdivu a ženském výborném výsledku na Olympiádě na Bledu. Nicméně v obou týmech vládne dobrá atmosféra a bojový duch a jsou všechny předpoklady dalších úspěšných vystoupení.
 • Slabá informovanost o vrcholných šachových akcích. V médiích bylo minimálně informací o vystoupení našich reprezentantů na Olympiádě v Calvii, za úspěch lze považovat reportáž o M-ČR v bleskovém šachu na ČT2 a šoty z M-ČR v Karlových Varech na ČT1.

Plány TMK pro rok 2005:

 • Stabilizovat činnost komise
 • Pokračovat v nastoupených trendech. Zajistit vhodného organizátora akce TOP 6. Bez takové osoby nebude možné projekt realizovat na dosavadní vysoké úrovni.
 • Jelikož se v tomto roce koná ME družstev v Goteborgu v netradičním termínu (místo podzimu již přelom července – srpna), oba kapitáni musí provést nominace do týmů podstatně dříve! Návrh: Širší nominace mužů po M-ČR v Karlových Varech, konečná – konec května – začátek června.
 • Dohlížet na zkvalitňování trenérské práce na různých úrovních, analyzovat námitky a připomínky zkušených trenérů ( J. Juřek atd.).

Michal Konopka, předseda TMK ŠSČR

Zpráva o činnosti Komise mediální a propagační Šachového svazu České republiky

Na skvělé úrovni proběhlo Mistrovství ČR v Karlových Varech. Pro příští rok 2006 je v jednání uspořádání v Brně.

Za úspěch považuji opětovné uspořádání Mistrovství ČR v bleskové hře 2004 v podmínkách, které posouvají šachy na společenské místo, které by jim mělo náležet. Ale o to se musíme zasloužit všichni. Přispěly k tomu kromě skvělého technického vybavení hracího sálu firmou ProMoPro a TOPO a reportáž v televizi a příslib další spolupráce.

V této souvislosti opět apeluji na všechny šachové kluby, aby se domácí při zápasech soutěží družstev chovali k soupeři jako ke skutečným hostům, aby jim při utkáních nabídli alespoň základní občerstvení, tedy čaj nebo kávu, když ne bezplatně (příště budou hosty oni a vše se jim vrátí), tak alespoň za přijatelnou cenu. Tady, již na té nejnižší úrovni, se začíná bojovat o společenskou úroveň na nejvyšších stupních. Ryba může smrdět i od ocasu!

Pokud jde o webové stránky, nepodařilo se vytvořit nové, protože jednání s profesionálními firmami nevedlo k cíli.

Nepodařilo se obnovit v předloňském roce slibně se vyvíjející jednání s televizí ohledně tele-textových zpráv. Byly vzneseny neúměrné finančních požadavky televize, které jsou pro nás bohužel nepřijatelné.

Nepodařilo se ani navázat takové kontakty s novináři, aby byli ochotni psát o šachu alespoň trochu dle našich představ. Mapujeme novináře přispívající do periodik od mezinárodního přes celostátního až po regionálního významu a čekáme i spolupráci s kraji, od kterých bychom na rádi získali spojení. Naopak v loňském roce zaniklo mnoho šachových rubrik, ale je naivní představa, že novinám svaz může naordinovat jejich obnovení. Sám jsem také nějaké vedl (Zemědělské noviny, Práce), a proto vím o čem mluvím. Pokusili jsem se nabídnout spolupráci na internetové i-dnes, ale byl o ni absolutní nezájem.

Dílčího úspěchu bylo dosaženo na úrovni školství, kde byla ve školním roce 2004/5 zahájena na jedné vybrané základní škole v Praze 4 – Jílovská (výuku vedou Herejk, Vanka), výuka šachu ve 4. a 5. třídě. Finanční zajištění jde pochopitelně mimo rozpočet šachového svazu a sháníme mimoškolní zdroje a věříme, že se podaří rozšíření výuky v rámci zvýšení počtu hodin na 1. stupni .

Podařilo se dojednat multilicenci pro všechny členy šachového svazu na bezplatné používání losovacího programu SWISS. Od 1. 1. 2005 je k dispozici a nabízen na webových stránkách.

Podařilo se, byť s vypětím všech sil, vydat 150 stránkovou Ročenku ŠSČR 2004 formou zvláštního čísla ŠACHinfa (prakticky sám na ní pracoval Herejk, ale ten by se měl zabývat jinými a důležitějšími věcmi, než prací na ročence), neboť zadarmo ani kuře nehrabalo a tedy zadarmo se nikomu nechtělo přispívat,. Podklady od krajů (adresáře) byly velmi nekvalitní a každý si posílal co chtěl a jak chtěl.

Byly zahájeny práce na přípravách oslav 100 výročí organizovaného šachu v ČR a na webových stránkách byla vyhlášena anketa o nejlepšího hráče a hráčku století.

Opět zvažujeme uspořádat v letošním roce setkání pořadatelů šachových turnajů, kde bychom rádi probrali otázky spolupráce pořadatelů a vytváření plánu soutěží na příští rok s dostatečným předstihem, abychom mohli vydat šachový termínový kalendář.

Na závěr bych chtěl poděkovat svým kolegům z VV za spolupráci a shovívavost k mému přístupu k ní. Tím se zároveň loučím a věřím, že s dalším spolupracovníkem budete mít šťastnější ruku. Trpím chronickým nedostatkem času a pokud chci něco dělat pořádně tak ten čas na to musím mít. Podepsal jsem kontrakt na jistou vydavatelskou činnost a nezvládnu vše.