Zpráva o činnosti VV ŠSČR 2002

Vážení delegáti,

předkládáme Vám zprávu o činnosti výkonného výboru Šachového svazu České republiky za dobu od společné konference ČŠS a MŠS v roce 2002. A je jen na vás, vážení delegáti, abyste objektivně posoudili, zda se za dobu od této historické sjednocovací konference podařilo celému VV splnit vše, co si při svém zvolení předsevzal.

První měsíce po vzniku nové organizace byly obdobím, kdy bylo nutné za pochodu nastartovat normální fungování nejvyšší šachové organizace, v co nejkratším čase přijmout novou legislativu a podniknout všechny potřebné kroky pro převzetí činnosti od územních svazů a vytvoření krajských šachových svazů.

Následující řádky přinášejí přehled toho nejdůležitějšího, co se v šachu za uplynulé období událo.

Činnost VV :

VV se sešel v průběhu od konference ŠSČR 2002 na 9. schůzích. Následná tabulka ukazuje, jaká byla na schůzích docházka jednotlivých členů VV:

VV

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Celkem

Termín

18.3.02

29.4.02

27.5.02

17.6.02

9.9.02

14.10.02

18.11.02

6.1.03

3.2.03

-

Herejk

A

A

A

A

A

A

A

A

8/8

Svoboda

A

A

A

O

A

A

O

A

6/8

Vokáč

-

A

A

A

A

A

A

A

7/7

Ciprys

A

A

A

A

A

A

A

-

-

7/7

Hurta

A

A

O

A

A

A

A

A

7/8

Papay

A

A

O

A

A

A

O

A

6/8

Jansa

A

A

O

O

O

O

A

O

3/8

Modr

A

O

A

A

O

O

O

A

4/8

Sunek

A

A

A

O

A

A

A

O

6/8

Krejnický

A

A

A

A

A

O

A

A

7/8

Michálek

O

A

A

O

O

O

O

A

3/8

Paulovič

A

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

Šplíchal

-

-

-

-

-

-

-

A

1/1

10/1

10/1

8/3

7/4

8/3

7/4

7/4

9/2

Legenda: A - přítomen, O - nepřítomen-omluven,

Ve složení VV došlo v průběhu uplynulého roku VV k několika změnám:

 • v souvislosti s ukončením pracovní smlouvy s Ing. Milanem Paulovičem došlo ke změně generálního sekretáře - usnesením 39/02 ze 2. schůze VV 29. 4. 2002 byl do této funkce schválen Ing. Marek Vokáč,
 • na 7. schůzi VV odstoupil z VV ŠSČR a z funkce předsedy STK ŠSČR z pracovních důvodů Dr. David Ciprys - VV per rollam (usnesení potvrzeno na 8. schůzi 6. 1. 2003) schválil kooptaci Petra Šplíchala do VV ŠSČR a do funkce předsedy STK ŠSČR.
V současné době VV ŠSČR pracuje ve složení:

předseda

Ing. Petr Herejk
místopředseda VV Ing. Rostislav Svoboda
generální sekretář Ing. Marek Vokáč
hospodář Jindřich Papay
předseda sportovně-technické komise Mgr. Petr Šplíchal
předseda komise mládeže Mgr. Miroslav Hurta
předseda trenérsko-metodické komise Vlastimil Jansa
předseda klasifikační komise a komise rozhodčích Bohumír Sunek
předseda organizační komise Ing. Jiří Krejnický
předseda komise mediální a propagační Ing. Břetislav Modr
zástupce celostátních sdružení JUDr. Miroslav Michálek

Ustavení komisí:

Prvním úkolem předsedů komisí bezprostředně po konferenci 2002 bylo předložit VV ke schválení složení komise.

Složení sportovně-technické komise, komise mládeže, komise rozhodčích, klasifikační komise a organizační komise bylo schváleno na 2. schůzi VV 29. 4. 2002; po zvolení novým předsedou STK Petr Šplíchal předložil nové složení STK, které bylo schváleno VV per rollam a potvrzeno na 8. schůzi VV 6. 1. 2003.

Složení komise mediální a propagační a trenérsko-metodická komise bylo schváleno na 4. schůzi 17. 6. 2002.

 • Pro uskutečnění plynulé a bezproblémové transformace soutěží družstev dospělých předložila STK po skončení uplynulé sezóny členské základně k široké diskuzi anketu; na základě většinového názoru ankety vypracovala konečnou variantu, která byla následně schválena na 5. schůzi VV ŠSČR 9. 9. 2003: ŠSČR bude od sezóny 2003/2004 řídit Extraligu, 2 skupiny 1. ligy a 6 skupin druhých lig; nižší soutěže – krajské přebory – řídí krajské šachové svazy (podrobnosti k systému soutěží družstev dospělých jsou obsaženy v Dodatku rozpisu soutěží družstev řízených ŠSČR 2002/2003 a jsou umístěny na webových stránkách ŠSČR).
 • Provedením transformací soutěží mládeže pověřil VV komisi mládeže ŠSČR - ta rovněž na základě výsledků ankety schválila, že mládež bude hrát Extraligu dorostu o 16 družstvech, 4 skupiny 1.ligy po 12 účastnících; družstva budou šestičlenná s povinnou dívkou a povinným mladším žákem, dívku však může nahradit “supermladší” žák, v soutěžích mládeže maximálně 1 host; u soutěží jednotlivců mládeže nedochází k velkým změnám.
 • Provedení transformace soutěží dospělých jednotlivců a soutěží se zkráceným tempem hry bylo původně plánováno v podzimních měsících 2002, bohužel však vzhledem k odstoupení Dr. Cipryse z funkce předsedy STK došlo ke skluzu. VV ŠSČR na základě návrhu STK se situací zabýval na 8. schůzi 6. 1. 2003 a rozhodl, že soutěže jednotlivců roku 2003 budou uskutečněny dle návrhu STK upraveného výkonným výborem. Pro vytvoření nové struktury soutěží jednotlivců bude připravena anketa, která bude vyhodnocena v září 2003.
 • Zabezpečit dokompletování všech účetních náležitostí ČMŠF, zabezpečit podání daňového přiznání za rok 2001 a následně výsledek hospodaření schválit s tím, že si delegáti konference vyhrazují právo se k materiálu vrátit v rámci jednání Konference ŠSČR v roce 2003 - viz zprávu o hospodaření.
 • Vytvořit zásady tvorby rozpočtu ŠSČR pro další období – zásady tvorby rozpočtu jsou obsaženy v Ekonomické směrnici ŠSČR; příprava rozpočtu bude každoročně podřízena finanční náročnosti plánovaných akcí a finančním možnostem svazu.
 • Doplnění návrhu stanov ŠSČR o připomínky Ministerstva vnitra ČR, které budou podmínkou pro registraci Stanov ŠSČR u Ministerstva vnitra ČR - Stanovy ŠSČR po schválení na konferenci 2002 byly zaslány a následně potvrzeny Ministerstvem vnitra ČR. Kopie Stanov potvrzených ministerstvem byly poté společně s Registračním listem organizační jednotky zaslány na všechny KŠS.
 • Dopracování Organizačního řádu na základě připomínek, které byly schváleny společnou konferencí ČŠS a MŠS, na prvním řádném jednání VV ŠSČR. - Organizační řád ŠSČR byl schválen hned na první schůzi VV ŠSČR 18. 3. 2002; následně parafovaný předsedou ŠSČR byl zaslán na všechny KŠS a je umístěn na webových stránkách (stejně jako všechny přijímané legislativní normy).
 • Zpracovat koncepci a návrh financování práce s mládeží – viz zprávu komisí mládeže ŠSČR.

Organizace práce na sekretariátu

ŠSČR má v současné době dvě pracoviště: sekretariát ŠSČR v Praze (bývalé sekretariáty ČMŠF a ČŠS) a pracoviště v Ostravě (bývalý sekretariát MŠS).

ŠSČR má tři profesionální pracovníky na trvalý pracovní poměr: předsedu Petra Herejka – zaměstnancem ŠSČR od 1. 6. 2003 (do 31. 5. 2002 byl veden jako zaměstnanec ČŠS ve funkci sekretáře ČŠS), sekretářku Jitku Plickovou – zaměstnána od 3. 6. 2003 (byla vybrána konkurzní komisí Herejk, Papay, Modr v konkurzu mezi 17 uchazečkami) a administrativní pracovnici Jitku Kniezkovou – zaměstnána od 1. 6. 2003 (do 31. 5. 2002 byla v zaměstnaneckém poměru v MŠS jako sekretářka MŠS).

VV ŠSČR dále podepsal na dobu od 1 .4. 2002 do 31. 3. 2003 mandátní smlouvu s generálním sekretářem Markem Vokáčem,

Legislativní činnost VV:

Bezesporu jedním z nejdůležitějším úkolů VV ŠSČR bezprostředně po historické pardubické konferenci bylo stanovení jasných pravidel fungování, tj. přijetí nových legislativních norem. Výchozím dokumentem pro činnost ŠSČR jsou Stanovy. Jejich pozměněné znění, které bylo schváleno na konferenci 23.-24. 2. 2002 v Pardubicích, vzalo na vědomí rovněž Ministerstvo vnitra ČR. Kopie Stanov společně s Registračním listem organizační jednotky pak byly zaslány na všechny KŠS.

Hned na první schůzi VV ŠSČR 18. 3. 2002 byl přijat Organizační řád ŠSČR, na stejné schůzi ještě VV schválil Jednací řád VV ŠSČR a Organizační pokyny pro činnost KŠS.

Na druhé schůzi 29. 4. 2002 VV ŠSČR schválil statuty odborných komisí, a to Sportovně-technické komise ŠSČR, Komise mládeže ŠSČR, Klasifikační komise ŠSČR, Komise rozhodčích ŠSČR a Organizační komise ŠSČR. Kromě toho vzal VV na vědomí materiál Pracovní náplň pracovníků ŠSČR.

Třetí schůze VV ŠSČR 27. 5. 2002 schválila Registrační a přestupní řád ŠSČR, Směrnici vedení evidence členské základy ŠSČR, Odvolací řád ŠSČR a Disciplinární řád ŠSČR. Na čtvrté schůzi 17. 6. 2002 vzal VV ŠSČR na vědomí Pravidla pro provádění nominací reprezentantů vypracovaná TMK ŠSČR.

Pátá schůze VV 9. 9. 2002 přinesla změnu Klasifikačního řádu a doplnění Seznamu federací, jejichž národní OK lze započítat do LOK; kromě toho vzal VV ŠSČR na vědomí Statut rozhodčích, vypracovaný KR ŠSČR, a schválil text překladů Etického kodexu FIDE, Vybavení pro turnaje FIDE, Všeobecných zásad pro organizování turnajů FIDE, Švýcarského systém DUBOV a Pravidel pro turnaje hrané švýcarským systémem.

Na sedmé schůzi 18. 11. 2002 přijal VV Antidopingovou chartu FIDE, schválil Statut čestného člena a kromě toho byly schváleny počty delegátů na konferenci ŠSČR 2003.

Jedinou základní legislativní normou, která tak zatím neprošla zásadní změnou, je Soutěžní řád ŠSČR. VV sice v průběhu roku přijal některé drobné změny, avšak vzhledem k prodlevě v transformaci soutěží byly práce na kompletní novelizaci Soutěžního řádu ŠSČR zahájeny až na 6. schůzi VV ŠSČR 14. 10. 2002.

Kromě legislativních norem VV ŠSČR vypracoval a umístil na webové stránky ŠSČR Organigram činnosti ŠSČR, na kterém je přehledně znázorněno obsazení a obsahová náplň jednotlivých funkcí v ŠSČR.

V současné době je vedena diskuze k obsahové stránce Organizačního řádu školení trenérů – ten by měl být přijat v první polovině letošního roku.

Přechod od územních svazů k ŠSČR

VV ŠSČR schválil na 2. schůzi zásady předání hospodaření ČŠS a MŠS na ŠSČR k 1. 6. 2002; dle nich byly podepsány dohody mezi ŠŠČR a územními svazy o převodu prostředků. Zároveň bylo na následné třetí schůzi schváleno, že oficiálním bankovním kontem ŠSČR bude stávající konto ČŠS u GECB Praha 6 č. ú. 1721907-504/0600 ŠSČR; po přechodnou dobu zůstanou ŠSČR k dispozici stávající konto MŠS v Ostravě (podpisové právo k tomuto kontu budou mít Ing. Rostislav Svoboda a paní Jitka Kniezková) a stávající konto ŠSČR v Břeclavi (podpisové právo RNDr. David Ciprys a Mgr. Miroslav Hurta).

VV ŠSČR převzal od 1. 6. 2002 vedení agendy registrace členské základny ŠSČR. Potvrdil výši poplatků za registrace členů prováděné v období od 1. 6. 2002 do 31. 12. 2002 (byly ve stejné výši jako v předchozím období, tj. registrace hráčů v rámci oddílů na území bývalého ČŠS - výdělečně činní 100 Kč, nevýdělečně činní 50 Kč, individuální členové 1000 Kč, registrace hráčů v rámci oddílů na území bývalého MŠS - dospělí - 60 Kč, senioři nad 60 let - 30 Kč, mládež do 18 let, invalidé, studenti, tělesně postižení a příznivci - 10 Kč).

VV ŠSČR v otázce pořádání soutěží vypsaných bývalými územními svazy respektoval rozhodnutí územních svazů: s ČŠS byla podepsána smlouva o převodu prostředků na tyto soutěže na ŠSČR s povinností uskutečnit tyto soutěže pod hlavičkou ŠSČR a vyfinancovat je dle podmínek stanovených ČŠS. V případě soutěží MŠS byly všechny smlouvy s pořadateli podepsány ještě vedením VV MŠS do 31. 5. 2002 a zabezpečení všech soutěží přešlo na ŠSČR v rámci převzetí závazků a pohledávek. Všechny takto pořádané soutěže proběhly bez větších problémů.

Otázce likvidace územních svazů se VV věnoval opakovaně – zásadní usnesení přijal na 2. schůzi, kdy schválil postup při finanční likvidaci územních svazů, a na 6. schůzi, kde schválil zůstatek územních svazů k 31. 5. 2002 vč. následných závazků a pohledávek.

8. schůze VV ŠSČR schválila postup při registraci oddílů v ŠSČR – na rok 2003 byly počátkem roku rozeslány seznamy oddílů jako podklad pro provedení změn v registraci členů oddílu a placení členských příspěvků – od příštích let budou tyto seznamy rozeslány v září před zahájením soutěží družstev.

Informovanost o činnosti ŠSČR:

Oproti minulému období došlo v informovanosti k výraznému zlepšení. VV ŠSČR otevřeně informoval o všech svých rozhodnutích a o činnosti na webových stránkách ŠSČR www.chess.cz. Kvalitě webových stránek věnoval VV v průběhu roku velkou pozornost – stránky byly průběžně graficky vylepšovány, na hlavní stránce jsou pravidelně umisťovány aktuality s informacemi o nejvyšších mistrovských soutěžích v ČR a výsledcích mezinárodních akcí s účastí českých reprezentantů a další aktuální informace ze světa šachu. V rubrice pro funkcionáře je možno nalézt kompletní legislativu, adresáře všech orgánů ŠSČR, informace z VV ŠSČR a odborných komisí, a další potřebné informace pro funkcionáře. Webové stránky obsahují vyhledávač členů z databáze členské základny, která je průběžně aktualizována, je zde vyhledávač údajů ELO FIDE a LOK ČR. Přehledně jsou uvedeny informace o krajských šachových svazech včetně odkazů na jejich webové stránky, dále přehled oddílů s adresami kontaktních osob a prohlížeč seznamu členů jednotlivých oddílů. Každá soutěž družstev má svoji stránku udržovanou vedoucím soutěže, kteří ve většině případů doplňují výsledky soutěží bezprostředně po sehrání kola. Stránky tak poskytují aktuální informace ze soutěží družstev. Stránky komise mládeže obsahují mj. metodické materiály pro trenéry mládeže a pravidelně aktualizované tréninkové diagramy pro mládež. Postupně jsou na webové stránky doplňovány také materiály historické, ať už jde o výsledky a reprezentačních akcí, mistrovských soutěží či materiály funkcionářské.

Webové stránky ŠSČR se během minulého roku staly jedněmi z nejnavštěvovanějších (v době konání šachové olympiády bylo během jediného dne - 5. 11. 2002 - zaznamenáno rekordních téměř 900 přístupů). V poslední době se problémem webových stránek ŠSČR umístěných na serveru Českého svazu tělesné výchovy na Strahově stalo jejich občasné padání. Žádné uskutečněné kroky zatím nevedly k odstranění tohoto problému – posledním rozhodnutím VV schválil použít jeden z vyřazovaných počítačů jako samostatný server pro naše webové stránky.

Do budoucna chce VV využít potenciálu našich webových stránek a umisťovat zde reklamní bannery zájemců např. výměnou za umístění reklamního banneru ŠSČR, za finanční úhradu, nebo za získání nejrůznějších výhod pro ŠSČR.

Nově přijaté legislativní normy jsou stejně jako další zásadní informace zasílány sekretářům KŠS. Klíčové materiály týkající se široké šachové veřejnosti byly otiskovány v časopise ŠACHinfo. Do konce roku 2002 využíval ŠSČR smlouvy s časopisem, kterou měl na zveřejňování informací Český šachový svaz. ŠSČR dále splnil rozhodnutí Českého šachového svazu učiněné před jeho zánikem a do konce roku 2002 zajistil zasílání jednoho výtisku do všech oddílů zdarma. Vydavatel časopisu ŠACHinfo přislíbil uveřejňovat nejdůležitější informace z dění v ŠSČR i nadále.

Před odjezdem na olympiádu uspořádal ŠSČR tiskovou konferenci zaměřenou kromě olympiády také na činnost nového šachového svazu. Za ŠSČR se jí zúčastnili předseda Ing. Petr Herejk, kapitáni obou olympijských družstev Michal Konopka a Richard Biolek, velmistři Vlastimil Babula a Marek Vokáč (ten byl zároveň moderátorem tiskové konference). Počet přítomných novinářů i přes poměrně značnou propagaci mezi novináři však byl trochu zklamáním. V průběhu olympiády byly poté zasílány pravidelné denní tiskové zprávy do všech médií - v té době se přece jen ve zvýšené míře informace o šachu ve sdělovacích prostředcích objevovaly, k masové informovanosti ve sdělovacích prostředcích a k většímu zájmu novinářů o šachy je však cesta velmi složitá a dlouhodobá.

Mezinárodní činnost

VV ŠSČR věnoval zajištění reprezentace značnou pozornost. Nejdůležitější akcí roku byla bezesporu Šachová olympiáda ve slovinském Bledu 25. 10. -10. 11. 2002. Kapitánem družstva mužů byl schválen Michal Konopka a družstva žen Richard Biolek. Podařilo se zabezpečit optimální složení obou družstev a obě družstva dokázala, že umí držet krok i s nejlepšími. Družstvo mužů ve složení Zbyněk Hráček, Vlastimil Babula, David Navara, Tomáš Oral, Petr Hába a Marek Vokáč vybojovalo v konkurenci 134 družstev ziskem 32,5 bodu 13.-20. místo (dle pomocného hodnocení 18. místo), ženy ve složení Jana Jacková, Petra Krupková, Olga Sikorová a Lenka Ptáčníková ziskem 25 bodů výborným finišem skončily mezi 89 družstvy v první desítce startovního pole na 9.-10. místě (10. místo).

Nominaci na Mistrovství Evropy mužů 16. -25. 6. 2002 v Batumi (Gruzie) odmítla řada hráčů, nakonec byli vysláni Miloš Jirovský a Petr Velička. Jejich konečné umístění 48. Jirovský 7, 87. Velička 5) odpovídá jejich možnostem.

Od stejné soutěže žen, tedy ME žen 26. 5. -9. 6. 2002 ve Varně (Bulharsko) jsme čekali více – a očekávání se potvrdila – Jana Jacková se dokázala prosadit i v dodatečném rozstřelu a konečným 12. místem vybojovala postup na MS žen. Další naše reprezentantky již tak úspěšné nebyly – mezi 114 hráčkami 58. místo vybojovala Olga Sikorová 5,5, a 79. byla Petra Krupková 5.

Na Mitropa Cupu družstev 2.-12. 5. 2002 v Lipsku (Německo) se našemu družstvu v sestavě Radek Kalod, David Gross, Robert Cvek, Vítězslav Rašík (kapitán družstva a řidič) a Jiří Jirka příliš nedařilo a obsadilo mezi deseti zúčastněnými družstvy konečné 7. místo.

Na ME juniorů 15. 7. -28. 7. 2002 do Baku (Azerbajžán) cestovala dvojice našich hráčů (bez doprovodu) – Lucie Hodová mezi juniorkami do 20 let obsadila ziskem 4,5 bodu 22. místo, Lukáš Černoušek mezi juniory do 20 let skončil 20.

Velkou pozornost věnoval VV přípravě naší účasti na MS juniorů v Goa (Indie), plné finanční zajištění bylo nabídnuto našim nejlepším Janě Jackové a Davidu Navarovi, byl zajištěn doprovod v osobě Romana Chytilka. Úmysl prosadit se mezi juniorskou elitou se bohužel nevydařil, David Navara svoji účast odřekl a Janě Jackové se po olympiádě příliš nedařilo. Naše výprava navíc při cestě do Indie nabrala vinou rakouských aerolinek dvacetičtyřhodinové zpoždění, takže přijela až v průběhu prvního kola. Překvapivě lépe než Janě Jackové, které obsadila ziskem 6,5 bodu 22.místo, se dařilo Táťáně Holušové, která dělila 9.-14.místo, mezi juniory do 20 let Jiří Jirka se 7 body obsadil 27.-35. místo.

Velká výprava za doprovodu Richarda Biolka st., Josefa Juřka a Pavla Šimáčka byla na MS mládeže do 16 let v Herakliu (GRE) 14.-25. 11. 2002, skvělé 5. místo (3.-5.) obsadila ziskem 8 bodů v kategorii D12 Anna Bálková, umístění dalších hráčů ČR: H10 32.-48. Jan Krejčí 6, D10 33.-40. Karolína Olšarová 5,5, H12 67.-86. Richard Biolek 5, H14 23.-31. Karel Malinovský 6,5, D14 26.-34. Soňa Pertlová 6, H16 54.-69. Tomáš Zelený 5, D16 54.-62. Taťána Holušová 4, H18 17.-29. Viktor Láznička 6,5, D18 42.-47. Lucie Hodová 4,5.

Medailového úspěchu dosáhla naše výprava pod trenérským dohledem Marka Vokáče a Petra Veličky na ME mládeže 28. 9.-5. 10. 2002, Peniscola (ESP). Viktor Láznička hrající kategorii chlapců do 14 let obsadil ziskem 7 bodů 1.-4. místo – pomocné hodnocení jej zařadilo na třetí místo. 6. místo v kategorii D12 obsadila ziskem 6 bodů Kateřina Němcová, umístění dalších našich hráčů: H10 9.-17. Václav Svoboda 5,5, D10 14.-20. Karolína Němcová 5, H12 34.-42. Václav Rojíček 4, D14 52.-54. Kristýna Němcová 2, D16 15.-20. Martina Valíčková 5.

Na ME juniorských družstev 11.-20. 6. 2002 v Balatonlelle (Maďarsko) obsadilo družstvo našich chlapců ve složení Viktor Láznička, Jan Bernášek, David Kaňovský, Tomáš Zelený a Jindřich Kuba mezi 13 družstvy ziskem 14 bodů celkové 8.místo, dívky ziskem 5,5 bodu ve složení Taťána Holušová, Lucie Hodová, Martina Valíčková obsadily 7. místo mezi 11 družstvy.

Na soutěži žákovských reprezentačních družstev Glorney a Faber Cup – 22.-26. 7. 2002 ve Swansea (Wales) obsadilo družstvo chlapců ve složení Tomáš Zelený, Oldřich Vedral, Vladimír Belan, Bronislav Vymazal a Martin Jaroš mezi 8 zúčastněnými družstvy 3. místo, dívky ve složení Kateřina Němcová, Martina Marečková, Kristýna Němcová obsadily 2. místo.

Velkého úspěchu dosáhla naše výprava na MITROPA Cupu mládeže v rakouském Grazu 6.-8. 12. 2002. Mezi dívkami do 12 let 1. místo a zlatou medaili vybojovala Anna Bálková, stříbrnou medaili za 2. místo vybojoval v kat. D14 Štěpán Žilka. Cyril Ponížil v H12 obsadil 6. místo, v D14 Alena Kubíková 7. místo.

V soutěži ženských reprezentačních družstev Mitropa Cup, která probíhalo ve dnech 28. 9.-6. 10. 2002 v italském Saint-Vincent, obsadilo naše družstvo v sestavě Gabriela Hitzgerová, Martina Folková, Kateřina Čedíková s 6,5 body 6. místo. Na stejném místě probíhalo Mistrovství Evropy seniorů a Mitropa Cup juniorů - jednotlivců. Na ME seniorů reprezentoval mistr ČR Jaroslav Hájek a ziskem 4,5 bodu vybojoval 45. místo. Mezi juniory bojoval Lukáš Černoušek a vybojoval ziskem 4,5 bodu z 10 konečné 8. místo.

Ve dnech 6.-8. 12. 2002 se uskutečnil první přátelský zápas mládeže mezi Českem a Slovenskem. Naši hráči byli úspěšnější a zvítězili v poměru 6-4. České barvy reprezentovali Tomáš Zelený 0,5/2, Bronislav Vymazal 1,5/2, Richard Biolek ml. 1/1, Soňa Pertlová 2/2, Matěj Konštátský 1/1 a Jakub Macíček 0/1.

Kromě přípravy účasti českých hráčů na mezinárodních akcích zajišťoval VV ŠSČR kontakt s mezinárodními federacemi FIDE a ECU. VV ŠSČR zvolil delegátem FIDE Ing. Břetislava Modra – při jednání na mimořádném zasedání ECU v Budapešti 23.-25. 8. 2002 jej z důvodu nemoci zastoupil Ing. Marek Vokáč a na kongresu FIDE ve slovinském Bledu 2.-11. 11. 2002 Petr Pisk.

Na třetí schůzi VV ŠSČR vzal na vědomí rozhodnutí TMK o stanovení širšího reprezentačního týmu ČR:

Muži A: hráči Movsesjan, Hráček, Štoček, Babula, Navara, Oral, Votava, Smejkal, Jansa, Hába, Vokáč, Polák, Meduna, Mokrý, Blatný, Lechtýnský; Sergej Movsesjan se v průběhu roku rozhodl využít nabídky Slovenského šachového svazu přestoupit na Slovensko, neboť slovenské zákony mu na rozdíl od přísnějších českých zákonů umožnily okamžitě získat slovenské občanství.

Muži B: Kalod, Gross, Konopka, Biolek, Jirovský, Žůrek, Velička, Cvek, Berezjuk, David, Hausner, Doležal, Rašík,

Ženy A: Jacková, Sikorová, Krupková, Richtrová, Kořenová, Hitzgerová, Ptáčníková, Blažková, Orságová.

Ženy B: Urbánková, Pallová, Hájková, Medunová, Jínová, Eretová J., Svobodová, Čedíková, Hallerová, Pirklová, Eretová K., Kubíková, Holušová, Tallová, Kulovaná, Vacovská.

Junioři: Navara, Jirka, Bažant, Dvořák, Černoušek, Bernard, Bernášek, Kaňovský, Adámek, Láznička, Žilka, Petr.

Juniorky: Jacková, Jínová, Pirklová, Holušová, Kulovaná, Königová, Hodová, Děcká, Řeřábková, Dvořáková.

Mistrovské soutěže

V průběhu uplynulého roku se podařilo uskutečnit všechny plánované mistrovské soutěže. V nejvyšší soutěži družstev - Extralize družstev ročníku 2001/2002 zaslouženě vyhrálo s obrovským pětibodovým náskokem družstvo ŠK Hagemann Opava před Sokolem VISUS Vyšehrad a TŽ Třinec. Od sezóny 2002/2003 převzal ŠSČR rovněž řízení 1.ligy (1. České ligy a 1. Moravskoslezské ligy), 2. ligy (tři skupiny 2. ČL - jih, sever, východ - a tři skupiny 2. MSL - sever střed, jih - které vznikly přejmenováním původních Divizí) a divizí na území bývalého ČŠS (8 skupin) a oblastních přeborů na území bývalého MŠS (9 skupin). Tato soutěž však v rámci transformace přejde od sezóny 2003/2004 pod krajské šachové svazy (podrobnosti viz transformaci soutěží).

V Extralize dorostu 2001/2002 vyhrálo družstvo Unionu Plzeň před Frýdkem Místkem a Sokolem Kobylisy. Od ročníku 2002/2003 došlo ke změně systému: Extraliga dorostu se hraje ve skupinách východ a západ (po 8 družstvech), prvá čtyři družstva z každé skupiny budou hrát finále o 1.-8. místo, další 4 družstva finále o 9.-16. místo. Nižšími soutěžemi jsou tři skupiny České ligy - jih, severozápad a východ a Moravskoslezská liga družstev mladšího dorostu.

Mistrovství ČR mužů 2002 se uskutečnilo v Ostravě - mistrem ČR se stal Petr Hába před Davidem Navarou a Milošem Jirovským.

Problémy se v průběhu roku vyskytly s uspořádáním M Čech mužů, které muselo být v původně plánované termínu v Plzni několik dní před zahájením odvoláno z důvodu povodní. Díky vstřícnosti pardubického AVE kontaktu se Mistrovství Čech podařilo uskutečnit v rámci 3. ročníku openu České Hory v Bedřichově ve dnech 14.-27. 10. 2002 (1. Konopka).

Mistrovství ČR žen a hráček do 20, 18 a 16 let se uskutečnilo ve Frymburku při konání M ČR mládeže. Mistryní ČR žen se stala Olga Sikorová před Taťánou Holušovou a Kateřinou Čedíkovou, mistryní ČR D20, D18 i D16 se stala Taťána Holušová

Mistrovství ČR juniorů a dorostenců 2002 se uskutečnilo v Kunžaku - mistrem mezi hochy do 20 let se stal Jiří Jirka před Lukášem Černouškem a Viktorem Lázničkou. Ten se zároveň stal mistrem ČR chlapců do 18 let (2. Bernášek, 3. Kaňovský).

VV se v průběhu roku zabýval i kvalitou pořádání nejvyšších mistrovských soutěží a konstatoval, že ne vždy dosahují požadované úrovně. Rozhodl proto o zlepšení podmínek tak, aby soutěže každoročně probíhali v odpovídající kvalitě. Všechna tři letošní mistrovství se VV rozhodl uspořádat ve vlastní režii (zodpovědná osoba Rostislav Svoboda). Všechna se v době konání konference právě konají v atraktivním prostředí Lázní Luhačovice. Zlepšené podmínky se projevily především ve startovní listině MČR mužů: hrají postupující z loňského MČR Hába, Navara, M. Jirovský, postupující z M Čech 2002 Konopka, Tričkov, Kopal, postupující z M Moravy 2002 Berezjuk, Dvořák, Kaňovský a hráči dle žebříčku ČR Hráček, Babula, Štoček.

Mládežníci od 10 do 16 let měli své Mistrovství ČR ve Frymburku 2.-9. 3. 2003. Mistry Čech se ve svým kategoriích stali: H16 Jan Bernášek, H14 Viktor Láznička, H12 Richard Biolek, H10 Jan Krejčí, D14 Soňa Pertlová, D12 Kateřina Němcová a D10 Karolína Olšarová. Kategorie osmiletých se hrála u příležitosti Turnaje šachových nadějí o Velikonocích ve Frýdku-Místku - mistrem ČR chlapců do 8 let se stal Tadeáš Baláček, mezi dívkami byla nejlepší Anna Steinhauserová.

Mistrem ČR juniorů v rapid šachu (hráno v Ošelíně14.-15. 9. 2002) se stal Stanislav Galíček, mistry ČR mládeže v rapid šachu (Brno 28.-29. 9. 2002) se stali v H10 Jan Krejčí, v H12 Cyril Ponížil, v H14 Štěpán Žilka, v D10 Šárka Valešová, v D12 Anna Bálková a v D14 Alena Kubíková.

M ČR v bleskové hře se hrálo v Ústí n. L. 3.-5. 5. 2002, mistrovský titul si vybojoval Miloš Jirovský. Znojemská královna byla tradičně Mistrovstvím ČR žen v rapid šachu, palmu vítězství a titul mistryně ČR si odnesla velmistryně Petra Krupková.

Mezi seniory, kteří hráli své mistrovství v Rychnově (poprvé jako oficiální mistrovská soutěž ŠSČR) 10.-12. 8. 2002, vyhrál Jaroslav Hájek.

Mistry ČR družstev starších žáků (místo Zaječic hráno v Seči u Chrudimi 1.-2. 6. 2002) se stalo družstvo Frýdku-Místku a družstvo ze stejného oddílu se stalo rovněž mistrem ČR družstev mladších žáků (Rychnov n. Kn. 14.-16. 6. 2002).

Postupová soutěž škol v šachu pořádaná každoročně ve spolupráci s Asociací školských sportovních klubů se i v loňském roce stala masovou náborovou akcí, do které se ve všech kolech zapojilo přibližně 30 000 žáků. V dubnovém finále v kategorii 6.-9. třída vyhrálo družstvo 2. ZŠ Frýdek-Místek, v kategorii 1.-5. třída družstvo 6. ZŠ Frýdek-Místek a mezi středními školami kralovalo družstvo Gymnázia Tachov.

Následná tabulka ukazuje přehled všech mistrů České republiky za rok 2002:

Galerie mistrů ČR 2002

družstva ŠK Hagemann Opava zákl.sestava: Hráček, Krasenkow, Štohl, Oral, Blatný, Blehm, Polák, Kalod,
družstva dorost Union Plzeň Zelený, Příborský I., Příborský J., Příborský M., Jaroš, Zákoucká,
družstva starších žáků DDM+VP Frýdek-Místek Kalivoda, Mikulec, Slovák, Migdal, Rojíček, Valíčková P.,
družstva mladších žáků DDM+VP Frýdek-Místek Rojíček, Macíček, Konšácký, Pravec, Tomášková, Boráň,
H20 Jiří Jirka oddíl: Bohemians Praha
H18 Viktor Láznička Synthesia Pardubice
ženy Olga Sikorová TŽ Třinec
D20 Taťána Holušová DDM+VP Frýdek-Místek
D18 Taťána Holušová DDM+VP Frýdek-Místek
H16 Jan Bernášek Infinity Pardubice
H14 Viktor Láznička Synthesia Pardubice
H12 Richard Biolek A64 Grygov
H10 Jan Krejčí Tatran Litovel
D16 Taťána Holušová DDM+VP Frýdek-Místek
D14 Soňa Pertlová TŽ Třinec
D12 Kateřina Němcová OAZA Praha
D10 Karolína Olšarová Slavia Orlová
H8 Tadeáš Baláček Sokol Velim
D8 Anna Steinhauserová Řemdih Strmilov
junioři rapid Stanislav Galíček Slavoj Tachov
blesk jednotlivci Miloš Jirovský Polabí Sokol Joly
rapid ženy Petra Krupková Infinity Pardubice
senioři Jaroslav Hájek TJ Sokol Zaječice
H14 rapid Štěpán Žilka Tatran Litovel
H12 rapid Cyril Ponížil ŠK Trinom Zlín
D14 rapid Alena Kubíková Sokol Kobylisy
D12 rapid Anna Bálková Tatran Poštorná
H10 rapid Jan Krejčí Tatran Litovel
D10 rapid Šárka Valešová SŠŠ ŠK Staré Město

Databáze členské základny ŠSČR

Sloučením územních svazů došlo ke spojení obou databází členské základny. Díky Martinu Šmajzrovi byl vyhotoven nový software využívající databázový produkt ACCESS, vedení databáze (vkládání a editaci dat, komunikace s oddíly, vydávání seznamů z databáze) zajišťuje paní Kniezková na ostravském pracovišti ŠSČR, softwarové úpravy zajišťuje i nadále pan Martin Šmajzr.

VV ŠSČR v průběhu roku obdržel žádost a schválil přeřazení několika oddílu do jiného krajského šachového svazu. Jedná se o ŠK Kámen Chotěboř, ŠO TJ CHS Chotěboř a ŠO TJ Sokol Krucemburk z Krajského šachového svazu Vysočina do Pardubického krajského šachového svazu, ŠK SŠES a SOU Varnsdorf a TJ Krásná Lípa z Ústeckého krajského šachového svazu do Šachového svazu Libereckého kraje a ŠK ZŠ Kopidlno a ŠO TJ RMSK Cidlina ze Středočeského šachového svazu do Královéhradeckého krajského šachového svazu.

Příprava talentované mládeže

Jednou z priorit Šachového svazu ČR je příprava talentované mládeže. V březnu 2002 po M ČR mládeže rozhodla o talentech, kterým bude finančně přispíváno na trénink. Jsou to: 15 hodin měsíčně - Láznička Viktor, Bernášek Jan, Holušová Taťána, 10 hodin měsíčně - Biolek Richard, Rojíček Vojtěch, Böhm Tomáš, Malinovský Petr, Petr Martin, Žilka Štěpán, Zelený Tomáš, Kuba Jindřich, Kaňovský David, Němcová Kateřina, Holoubková Kamila, Kubíková Alena, Pertlová Soňa, Kulovaná Eva, Hodová Lucie, 5 hodin měšíčně: Uřičář Jakub, Adámek Jiří, Bálková Anna, Marečková Martina, Reitingerová Iveta, Němcová Kristýna. Kromě toho je rozhodnutím TMK prováděn trénink naší největší naděje Davida Navary.

Na stejné schůzi komise mládeže provedla výběr hráčů na listinu talentů. Jsou na ní všichni výše jmenovaní hráči a dále Dvořáková Magdalena, Mach Petr, Balín Jan, Tůma Jiří, Valíčková Martina, Rožumberská Jitka, Hrouza Ondřej, Pertlová Soňa, Toman Jan, Diviš Martin, Palková Kateřina, Alaverdyan Argam, Krejčí Jan, Kříž Daniel, Kuchynka Lukáš, Svoboda Václav, Vancl Jakub a Olšarová Karolína.

Pořadatelé velkých openů byli požádáni o finanční úlevy pro hráče na listině talentů. Příkladem pro ostatní by mohl být největší pořadatel v ČR - pardubický AVE kontakt, který s ŠSČR uzavřel dohodu o 50 % slevě na startovném pro všechny hráče na listině talentů za umístění loga jimi pořádaných turnajů na webové stránky ŠSČR.

Spolupráce s SKŠ ČR

Se Sdružením korespondenčního šachu ČR, kterého konference 2002 přijala za člena ŠSČR, byla spolupráce v průběhu uplynulého období bez problémů. Předseda SKŠ ČR JUDr. M. Michálek se zapojil do práce VV ŠSČR, mj. informoval, že v r. 2003 bude v ČR probíhat kongres ICCF, a VV ŠSČR se následně rozhodl tuto akci finančně podpořit. Zásady pro financování SKŠČR byly schváleny na druhé schůzi VV. Příspěvek bude prováděn každoročně dle uznané členské základny u ČSTV; za členy, kteří jsou organizováni u obou svazů, budou tyto prostředky děleny rovným dílem, současně každoročně SKŠ přispěje poměrnou částkou na režijní náklady svazu.

Další činnost VV

V prostorách západní tribuny Spartakiádního stadionu ve vchodu č. 22, kde sídlí sekretariát ŠSČR, došlo dne 12. 10. 2002 k násilnému vniknutí, při kterém došlo k odcizení majetku ŠSČR v celkové hodnotě 80 000 Kč, mj. nejvýkonnějšího počítače a tiskárny. Počítač a tiskárna byly v celé hodnotě pojištěny proti krádeži, vyřízení pojistky však nebylo ke dni přípravy této zprávy dosud dokončeno. Na základě následného rozhodnutí VV byly zakoupeny dva počítače, tiskárna, skener a vypalovačka CD – vše v celkové hodnotě 78 629 Kč, vyřazovaný starší počítač bude použit na server webových stránek ŠSČR.

Prostor pražského sekretariátu byl v průběhu minulého roku vylepšen - byly vymalovány obě kanceláře, pořízeny nové koberce a byla zakoupena lednička.

Nemálo času a energie byl VV ŠSČR nucen věnovat případu nezaplacení dlužné částky oddílu Holdia DP Praha, který převzal od předchozího VV ČMŠF. VV ŠSČR hned na prvním zasedání jako vstřícný krok vůči oddílu ŠK Holdia DP Praha ustoupil od projednání vyloučení družstva ŠK Holdia DP Praha z Extraligy, prominul zaplacení poplatku za námitku a odvolání a stanovil měsíční termín na uhrazení faktury ve výši 10 377,90 Kč za účast družstva ŠK Holdia DP Praha v Evropském poháru klubových družstev. Vzhledem k tomu, že faktura do měsíčního termínu nebyla uhrazena, VV na 2. schůzi 29. 4. 2002 potvrdil nutnost zaplatit pokutu 2500 Kč udělenou VV ČMŠF 11. 12. 2001. Zaplacením faktury a pokuty podmínil VV přijetí družstva ŠK Holdia DP Praha do 1. ČL. A vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí bylo představiteli ŠK Holdia DP Praha ignorováno, přistoupil STK k nepřijetí družstva ŠK Holdia DP Praha do 1.ČL. Proti tomuto rozhodnutí STK se oddíl odvolal k VV ŠSČR. VV ŠSČR projednal odvolání na své 6. schůzi a zamítl jej. Navíc v průběhu této kauzy podala TJ Holdia Praha na ŠSČR k soudu pro Prahu 6 žalobu a dva návrhy o vydání předběžného opatření - jak žaloba, tak oba návrhy byly soudem odmítnuty. Dlužná částka v souhrnné výši 12 877,90 Kč není ze strany ŠK Holdia DP Praha uhrazena dodnes a zůstává v pohledávkách ŠSČR.

V průběhu roku proběhlo několik jednání prezidenta Šachového svazu ČR Dr. Igora Němce a předsedy ŠSČR Ing. Petra Herejka s potencionálními sponzory za účelem získání další finančních příjmů pro ŠSČR. Konkrétní výsledky zatím nejsou, ale rýsují se některé zajímavé projekty.

VV ŠSČR využil přítomnosti bývalého českého reprezentanta Lubomíra Kaválka na prezentaci jeho knihy Tilburg 1977 a rozhodl se mu udělit čestné členství v Šachovém svazu České republiky. Ing. Petr Herejk předal při slavnostní prezentaci velmistru Lubomíru Kavalkovi diplom s čestným členstvím.

VV ŠSČR podal ve druhé polovině roku na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádost o udělení akreditace tělovýchovného zařízení pro udělování trenérských licencí. Akreditační komise MŠMT potvrdila příjem žádosti a měla by ji projednat v polovině února. ŠSČR se poté stane organizací s oprávněním udělovat trenérskou licenci potřebnou pro živnostenské oprávnění.

VV ŠSČR podpořil žádost AVE kontaktu o pořádání Mistrovství Evropy mládeže 2003, ECU však bohužel dala při rozhodování přednost jugoslávským pořadatelům.

ČR bude v r. 2003 pořadatelem soutěže reprezentačních mládežnických družstev Glorney a Faber Cup. Původně určený pořadatel Jiří Daniel se uspořádání této soutěže v prosinci vzdal, zajištěním akce byla pověřena komise mládeže.

VV ŠSČR potvrdil rozhodnutí KR ŠSČR o udělení titulu Ústřední rozhodčí Lubomíru Douděrovi, Václavu Hromadovi, Rudolfu Kaiserovi, Aleně Sikorové a Martinu Surmovi,

VV ŠSČR rozhodl o použití elektronických hodin do soutěží ŠSČR a pověřil KR vyhotovit a zveřejnit seznam schválených elektronických hodin pro použití v soutěžích ŠSČR.

VV ŠSČR navázal v průběhu uplynulého roku výhodnou spolupráci s cestovní kanceláří AVION Tour, která pro nás v průběhu minulého roku bezproblémově zajistila letenky na všechny mezinárodní akce.

V první polovině roku 2002 podepsal VV ŠSČR smlouvu s firmou Abrus Planá, dodavatelem pohárů a medailí, na slevu při odběru zboží. Tato sleva se vztahuje nejen na ŠSČR, ale rovněž na všechny, kteří se na tuto podepsanou smlouvu odvolají. Největší zakázkou bylo vyhotovení velkého putovního poháru pro vítěze extraligy družstev. Ten byl předán předsedou ŠSČR Ing. Petrem Herejkem na setkání se zástupci extraligových družstev v Opavě 18. 5. 2002 a vždy na rok se jeho držitelem stane vítězné družstvo extraligy.

Zpráva generálního sekretáře ŠSČR o činnosti v roce 2002

Funkci generálního sekretáře jsem přebíral dne 1. 4. 2002 od ing. Milana Pauloviče. Následovalo mimořádně náročné období, kde jsem se musel zaměřit na uspořádání materiálů a úkolů z předcházejícího období, současně jsme ve spolupráci s předsedou ŠSČR ing Herejkem zajišťovali legislativní smršť nezbytnou pro chod nově koncipované organizace šachistů ČR, a bylo samozřejmě nutno zajistit všechny běžné úkoly sekretariátu svazu.

Po nástupu sekretářky Jitky Plickové jsem se mohl již více soustředit na hlavní úkoly své funkce, tj. prakticky veškerou problematiku mezinárodních kontaktů ŠSČR:

 1. úkoly rating officera ČR - finalizace podkladů pro zápočet turnajů z ČR na listinu ELO FIDE a průběžná reklamace chyb a nedostatků na příslušných listinách FIDE. Během tohoto období vyšly 4 listiny FIDE (duben 2002, červenec 2002, říjen 2002, leden 2003), započítány byly všechny turnaje z příslušného období s výjimkou turnaje Jeseník open 2002, který bude započítán v listině duben 2003. Uplatněno bylo několik reklamací, kromě reklamací k listině leden 2002 byla většina reklamovaných skutečností na straně FIDE již opravena.
 2. žádosti o mezinárodní tituly: v tomto období byly podány žádosti o tituly GM David Navara, IM Pavel Šimáček, IM Pavel Jirovský, IM Ladislav Langner - všechny tituly byly FIDE přiznány. Dále se konečně podařilo dotáhnout do konce i registraci dlouho požadovaných titulů mistr FIDE, který byl k 1. 1. 2003 přiznán těmto šachistům: Vladimír Bělunek, Petr Buchníček, Tomáš Dvořák, David Holemář, Stanislav Jasný, Tomáš Kulhánek, Viktor Láznička, Jan Pletánek, Jaroslav Sobek, František Vrána, Milan Walek a Štěpán Žilka.
 3. Pozn: Vzhledem k tomu, že v turnaji na normu titulu FIDE je požadováno 50 % hráčů s mezinárodním titulem (nyní již hráč s ratingem 2300 a lepší již není totéž!), jsou tituly FM pro pořadatele turnajů opět velice důležitou položkou v sestavě turnaje.

 4. Technické zajištění všech zahraničních reprezentačních akcí: leteckou dopravu zajišťoval sekretariát obvykle ve spolupráci s cestovní kanceláří AVION TOUR, pro srovnání byla vesměs užívána data z www.letuška.cz. Pozemní doprava byla obvykle zajišťována ve spolupráci s vedoucími výprav. Vyskytly se sice drobné problémy (dvojí bukované letenky při MS juniorů v Indii - zde musím vyzdvihnout vynikající práci vedoucího výpravy IM Romana Chytilka; pomalý autobus na olympiádu Bled - neznalost zvláštních předpisů mezinárodní autobusové dopravy, poučení pro příště), celkově se myslím vše podařilo uspokojivě zvládnout.
 5. Agenda ECU+FIDE - probíhá obvykle ve spolupráci s delegátem FIDE - do této funkce VV v průběhu období jmenoval ing. Břetislava Modra. Spolupráci se sekretariátem ECU (Horst Metzing) mohu hodnotit jako velmi dobrou, spolupráce s FIDE je mnohem komplikovanější, mimo jiné i proto, že FIDE má agendu rozdělenou mezi pracoviště v Laussanne a v Elistě, některé další činnosti jsou zajišťovány dalšími funkcionáři mimo tato pracoviště. Další informace k této oblasti naleznete ve zprávě předsedy VV ŠSČR.
 6. výpočetní technika - během období se na sekretariátu dvakrát změnilo vybavení počítači (1x krádež, 1x modernizace) - tuto techniku bylo nutno uvést do provozního stavu (převod dat a upravení běžného software), další vážné problémy v roce 2002 působilo značné rozmnožení počítačových virů rozesílaných elektronickou poštou. Teprve až byl vybaven server ČSTV na Strahově kvalitní antivirovou ochranou, přestal být tento problém trvalým vážným ohrožení práce sekretariátu. Přesto ale vyzývám všechny šachisty, kteří využívají internet a komunikaci elektronickou poštou, aby antivirové ochraně svých vlastních počítačů věnovali maximální pozornost - k zavirování celé široce propojené sítě šachových kontaktů může stačit jediný nechráněný vstup!
 7. související činnosti: vzhledem ke značnému časovému zatížení GM Vlastimila Jansy jsem se zabýval rozsáhlou operativní agendou TMK a mezinárodních turnajových styků, během období byla funkce generálního sekretáře kooptována do funkce řádného člena VV ŠSČR se všemi úkoly z ní vyplývající. Významná byla rovněž spolupráce s hospodářem ŠSČR vzhledem k dlouhodobému problému přebírání agendy od dřívějšího hospodáře ing. Kuchynky - dohledávání řady plateb a příjmů, koordinace čerpání rozpočtu a příprava rozpočtu na rok 2003. Dalším důležitým bodem je spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v celé oblasti státních dotací na reprezentaci a talentovanou mládež - zde již je uzavřen rok 2002 a připraven rok 2003. zdánlivě relativně nevýznamnou, ale objemem a časovou náročností výraznou položkou práce generálního sekretáře bylo vyřizování každodenní poštovní a e-mailové agendy.

Ing. Marek Vokáč, generální sekretář

Zpráva o činnosti Komise mládeže Šachového svazu České republiky

Rok 2002 byl v mnohém výjimečný – už tím, že konference ŠSČR rozhodla o zrušení územních svazů a o přechodu na krajské uspořádání. Komise mládeže předchozích tří svazů mezi sebou vzájemně úzce spolupracovaly a navíc byl zde závazek, že územní soutěže jednotlivců 2002 (Mistrovství Čech a Mistrovství Moravy a Slezska žactva) budou ještě uspořádány podle podmínek a pokynů územních svazů (což se také stalo), takže zde byl předpoklad, že přechod na nové uspořádání proběhne hladce. To se také podařilo, ale nebylo to vůbec jednoduché. Na tomto místě bych chtěl poděkovat předsedovi zaniklé Komisi mládeže Českého šachového svazu Ing. Vladimíru Hadrabovi, který - ačkoli už nebyl ve funkci a mohl užívat zaslouženého klidu a odpočinku - projevil při řešení vzniklých problémů velkou obětavost a vstřícnost.

Prvním velkým úkolem bylo konstituovat nové orgány komise mládeže a vytvořit potřebnou legislativu. To vše za pochodu, neboť se musely řešit běžné operativní problémy. Nastala dost hektická doba, kterou bych po pravdě již nikdy nechtěl zažít. Objevily se i první problémy.

Jako problémové se již od počátku začalo jevit samotné předání funkce předsedy komise mládeže. Kvůli nefungujícímu bývalému svazovému hospodáři panu Kuchynkovi nebyl nikdo schopen říci, jaké finanční závazky komise mládeže vůči komu má. Vždy se jednalo jen o dílčí kusé informace. Za této situace jsem odmítl podepsat formální převzetí funkce. Vyjasňování hospodaření se vleklo (a do doby vzniku této zprávy nebylo vyřešeno stále) a celý rok se vynořovaly případy, kdy svaz někomu něco dlužil a neuhradil, nebo naopak kdy někdo něco dlužil zase svazu. Tyto případy se řešily vždy, jak se objevily, některé záležitosti však možná nejsou uzavřeny dodnes.

Dalším problémem se v průběhu roku ukázalo zajišťování administrativy ze strany sekretariátu. Činnost komise mládeže je spojena s vedením poměrně široké agendy. Zatímco styky s mezinárodními institucemi a zajišťování přihlášek na mezinárodní soutěže bylo zásluhou Marka Vokáče naprosto v pořádku, vedení administrativy na “domácím poli” provázely přes světlé chvilky problémy. Sekretariát zapomínal vyřizovat pokyny komise mládeže, neodesílaly se včas dopisy, neprováděly v termínu platby. Dopisy rodičům s vyúčtováním MS mládeže, které komise mládeže sestavila, ležely na sekretariátě pět týdnů, než byly konečně odeslány. Většinou se na takové prohřešky přišlo, až když někdo nespokojený začal záležitost urgovat. Musím tak konstatovat, že po vynikajících zkušenostech z práce ostravského sekretariátu, kde paní Kniezková nikdy na nic nezapomněla (!!) a vše bylo vyřízeno během 1-2 dnů, bylo pro mne (ne)fungování pražského sekretariátu obrovským zklamáním. Je škoda, že těmito zbytečnými průtahy byla poškozena pověst svazu v očích rodičovské veřejnosti. Na druhou stranu ovšem nelze nevidět, že tyto nedostatky byly částečně i způsobeny extrémním časovým zatížením vedoucího sekretariátu Ing. Herejka ve složité době přechodu na nové svazové uspořádání. Situací se zabýval i Výkonný výbor ŠSČR na své schůzi v lednu 2003 a věřím, že přijatá opatření zabrání tomu, aby se tyto administrativní nedostatky opakovaly.

Naopak velice dobrá spolupráce se sekretariátem i svazovým webmasterem byla při vytváření webových stránek komise mládeže. Dařilo se zde velmi rychle umisťovat aktuální informace. Myslím, že i obsah a počet materiálů umístěných na webu něco pozitivního o práci komise mládeže vypovídá.

Soutěže – další významná kapitola činnosti komise mládeže. V roce 2002 v podstatě doběhla diskuse o podobě soutěží družstev ml.žáků a přeborů jednotlivců v rapid šachu. Na svazovém webu byla družstvům dána k dispozici široká možnost diskutovat k podobě soutěží lig ml.dorostu. Vše bylo uzavřeno anketou a hlasováním. Návrh rozpisu lig byl také vystaven k připomínkování zúčastněných družstev.

Na republikovou komisi mládeže postupně přešla povinnost organizace všech “nadkrajských” soutěží mládeže. Můžeme říci, že všechny soutěže proběhly v pořádku a bez větších problémů. Poděkování patří všem pořadatelům, kteří se svých úkolů zhostili velmi dobře. Zvláštní obdiv a uznání bych pak vyslovil těm, kteří organizovali soutěže s velkým počtem účastníků (Frýdek-Místek, Frymburk, Rychnov nad Kněžnou, Seč). I na letošní rok jsou soutěže řádně připraveny, konkurzy na webu uveřejněny. Přihláška vítěze konkurzu a podmínky, které nabídl, budou vždy vyvěšeny na webu.

Vedle svazových soutěží probíhají i nemistrovské soutěže mládeže. Některé dosahují zajímavého mezinárodního obsazení a velmi slušné úrovně – mám na mysli Turnaj šachových nadějí ve Frýdku-Místku. Je jen dobře, že je pro děti organizována spousta soutěží, navíc je zde možnost ke hře využívat i příležitostí v soutěžích dospělých. Nezapomínejme však, že široká nabídka soutěží neslouží k tomu, abychom je absolvovali nutně všechny, ale aby trenéři mládeži vybírali, která soutěž je pro dané dítě a pro jeho šachový rozvoj nejprospěšnější. Vedle hraní soutěží musí totiž také zbýt čas na šachový trénink a přípravu.

Tradici má již Přebor škol v šachu. Jednání s AŠSK byla dlouhá, ale korektní. Po zjištění, že ani AŠSK vzhledem ke změně priorit a k finančním problémům nehodlá již šachové soutěže financovat, bylo domluveno, že organizace přejde na bedra šachového svazu a jeho funkcionářů – s právem pořadatelů kol vybírat od účastníků startovné. AŠSK uveřejní propozice ve své brožuře a pracovníci AŠSK by měli být při šíření propozic soutěže nápomocni. Tato dohoda je dodržována, někde dokonce nižší články AŠS na soutěž přece jen ze svých vlastních zdrojů přispěly. V několika málo případech se naopak nižší články AŠSK od soutěže distancovaly a s ničím nepomohly, ale to už je věc konkrétních osob. Rozhodně však musím dementovat zprávy, které se někde objevily, že prý mezi vedením AŠSK a vedením šachového svazu došlo k rozkolu. Jak z předchozího vyplývá, opak je pravdou.

Velkou pozornost komise mládeže věnovala trenérské přípravě. Byla utvořena trenérská subkomise (ve složení Richard Biolek, Ing. Evžen Gonsior, Ing. Vratislav Hora, Josef Juřek a Petr Velička), která si tuto oblast vzala na starosti.

Byl prohlouben systém individuálních tréninků. Pro reprezentanty (ale i další zájemce) byla uspořádána reprezentační soustředění a šachový tábor. Proběhlo přátelské mezistátní utkání ČR-Slovensko. Snahou je, aby kolektiv reprezentačních trenérů byl pokud možno ustálený a trenéři a děti se navzájem znali již před reprezentační akcí. Potěšily nás i výkony našich nadějí – za všechny připomeňme bronz Viktora Lázničky na ME mládeže, zlatou medaili Aničky Bálkové na Mitropacupu a páté místo na MS, a stříbro Štěpána Žilky na Mitropacupu či medailová umístění našich chlapců a dívek na Glorney a Faber Cupu ve Walesu.

Pokračovala i práce na metodických materiálech. Některé jsou již vyvěšeny na webu, jiné se dokončují. Ač to komisi mládeže přímo nepřísluší, chopila se i iniciativy při přípravě nové koncepce vzdělávání trenérů. Změny v této oblasti si vynucují nové předpisy a požadavky státních orgánů na vydávání živnostenského oprávnění pro činnost trenéra šachu.

Subkomise masového rozvoje byla ustavena až ve II.pololetí minulého roku. Její předseda pan Brož zpracoval materiály, které budou prodiskutovány na březnové schůzi komise mládeže. Zdá se, že dluh, který v této oblasti i předchozí léta máme, bude postupně odstraňován, i když limitujícím faktorem je zde nedostatek finančních prostředků, které komise mládeže má k dispozici.

Samotná komise mládeže byla pětičlenná a pracovala ve složení Richard Biolek, Jaroslav Hájek, Jan Macíček, František Stluka a Miroslav Hurta. Byly konány řádné schůze – jedna na jaře a druhá na podzim (odděleně pro západ a východ republiky), v mezidobí mezi schůzemi bylo a aktuálních problémech rozhodováno e-mailovým a hlasováním. Vyřizování běžné agendy komise mládeže, kontakt s předsedy krajských komisí mládeže, odpovídání na dotazy a e-maily z větší části zajišťoval předseda komise mládeže, který se též snažil účastnit všech mistrovských republikových akcí.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem svým spolupracovníků za odvedenou práci. Rozsah a šíře problémů, které komise mládeže v roce 2002 musela řešit, zřejmě nemá v polistopadové historii šachových orgánů mládeže obdoby. Myslím však, že přechod na novou organizační strukturu proběhl bez větších problémů a že byly vytvořeny podmínky pro to, aby i v roce 2003 mohla práce s mládeží zdárně pokračovat.

Miroslav Hurta, předseda komise mládeže ŠSČR

Zpráva o činnosti Sportovně-technické komise Šachového svazu České republiky

Sportovně-technická komise ŠSČR vznikla po pardubické konferenci (23. 2.-24. 2. 2002), kde byl zvolen do nově ustanovené VV ŠSČR její předseda RNDr. David Ciprys. Do nově vznikající komise byli kooptováni Jaroslav Fuksík, Pavel Chrz, Jan Svatoš, Petr Šplíchal a Vladimír Talla.

Hlavním úkolem této komise bylo a je, kromě řešení obvyklé agendy zajišťující chod mistrovských soutěží jednotlivců a družstev, příprava a realizace nové struktury mistrovských soutěží po zániku ČŠS a MŠS a přechodu nižších složek těchto soutěží na čerstvě vzniklou krajskou strukturu. S tím úzce souvisí i novelizace soutěžního řádu ŠSČR, která se v současné připravuje.

Kromě tradičních problémů se sestavením termínového kalendáře, kdy je nutno zabránit termínovým kolizím soutěží jednotlivců, družstev a soutěží mládeže, bylo prvotním úkolem vytvoření nové struktury soutěží družstev, které by reflektovalo jednak zánik ČŠS a MŠS a současně návaznost na nově vznikající krajské soutěže od sezóny 2003/04. Návrhy na novou strukturu připravil precizně RNDr. Ciprys a po diskusi k tomuto tématu, která proběhla převážně e-mailovou formou, byl zvolen tento model:

 • Extraliga o 12 účastnících
 • 2 skupiny 1. ligy po 12 účastnících
 • 6 skupin 2. ligy po 12 účastnících

Do druhé ligy bude postupovat 18 družstev z nově vzniklých krajských přeborů. Funkčnost tohoto modelu prověří až jeho realizace od příští sezóny.

V listopadu odstoupil z funkce předsedy komise z pracovních důvodů RNDr. Ciprys a v prosinci se jeho nástupcem stal stávající člen komise Mgr. Šplíchal. I z těchto důvodů se pozdržely přípravy návrhu na transformaci soutěží jednotlivců a ve zrychlených formách hry.

Tento návrh se v současné době zpracovává a měl by být připraven tak, aby mohl být uveden do praxe v nadcházející sezóně.

V soutěžích jednotlivců se do budoucna uvažuje o struktuře krajské přebory – polofinálový turnaj (turnaje) – uzavřený finálový turnaj MČR mužů o 12 účastnících. V uplynulém roce proběhly polofinálové turnaje podle staré dobíhající struktury v rámci otevřených turnajů v Olomouci (mistrovství Moravy a Slezska) a v Bedřichově v Jizerských horách (mistrovství Čech). Do pořádání turnajů nepříznivě zasáhly letní povodně, kdy muselo být zrušeno původně plánované mistrovství Čech v Plzni a jako náhradní turnaj byl vybrán právě turnaj v Bedřichově. Bohužel se zde nesešla dostatečně reprezentativní účast silných hráčů s mezinárodními tituly, která byla očekávána na plzeňském turnaji. Mistrovství ČR mužů pak proběhne v únoru 2003 souběžně s Mistrovstvím ČR žen a kategorií H 18 a H 20 v Luhačovicích.

V kategoriích H 18 a H 20 proběhly kvalifikační turnaje na luhačovický finálový uzavřený turnaj na Moravě v rámci Olomouckého otevřeného turnaje a v Čechách na turnaji ve Vysokém nad Jizerou uspořádaném speciálně pro tyto kategorie. Při tvorbě nové struktury soutěží probíhá diskuse, jaký zvolit model kvalifikačních turnajů v těchto kategoriích – zda je pořádat v rámci zavedených otevřených turnajů či uspořádání speciálního turnaje pro tyto kategorii.

Co se týče turnajů ve zrychlených formách hry, byly na rok 2003 vypsány konkursy na pořadatele mistrovství ČR. Při tvorbě nové struktury bude nutno vyjít z návaznosti na krajské přebory pořádané v těchto disciplínách (rapid šach, bleskový šach, soutěže družstev, zrychlené formy hry v různých kategoriích). U turnajů jednotlivců v rapid šachu se uvažuje o zavedení Velké ceny (Grand prix) ČR, kdy by bylo využito velkého množství turnajů pořádaných v této disciplíně po celé ČR. Hráčům by se výsledky dosažené v těchto turnajích sčítaly a na konci roku (sezóny) by byly vyhodnoceny.

Podobně jako v minulém roce proběhne i letos v Rychnově nad Kněžnou mistrovství ČR seniorů, kdy bylo při přidělení pořadatelství tohoto turnaje využito zkušeností pořadatelů z minulých let.

STK by chtěla poděkovat všem pořadatelům mistrovských turnajů i zájemcům o pořadatelství, vedoucím soutěží družstev řízených ŠSČR a v neposlední řadě též nově tvořeným krajským komisím STK při nelehké tvorbě nové struktury krajských soutěží a všem popřát do dalšího období hodně elánu.

Mgr. Petr Šplíchal, předseda STK ŠSČR

Zpráva o činnosti Organizační komise Šachového svazu České republiky

Organizační komise pracuje od své ustavující schůze po konferenci, konané v únoru 2002 ve složení Krejnický – předseda a členové Cypris, Sunek, Šmajzr, Kniezková.

Od 1. 6. minulého roku, kdy došlo ke sjednocení MŠS a ČŠS se vede jednotná databáze členské základny, která byla vytvořena panem Šmajzrem. V souvislosti s tím, i s přechodem na krajské uspořádání šachového hnutí došlo k přečíslování oddílů. Veškerá evidence je vedena na pracovišti v Ostravě, Hornická 54, 709 80 Ostrava, kde je zpracovává pani Kniezková. Sem se posílají podklady pro evidenci nových členů i podklady pro přestupy. Případné dotazy je možné zasílat mailem na adresu mssvaz@volny.cz, nebo je řešit telefonicky na čísle 596622707. Je možné kontaktovat i ostatní členy komise, spojení je uvedeno na stránkách svazu, pro úplnost uvádím spojení ještě na sebe – kremnický@yahoo.com, 732523048.

Každý oddíl obdrží po každé změně aktuální seznam svého oddílu. Je nutné, aby zástupci oddílů hlásili i změny kontaktních adres pro zasílání korespondence, aby zbytečně nedocházelo ke špatnému zaslání. Od letošního roku pak všechny oddíly budou dostávat seznamy před začátkem soutěží v září daného roku, a ty použijí k hlášení evidence k 1. 1. roku následujícímu. Jedině v případě změny do konce roku je zasílán seznam nový.

Členské příspěvky se zasílají na účet ŠSČR 1721907-504/0600, kam se zasílají i případné krajské členské příspěvky, které jsou pak neprodleně poukazovány na nahlášený účet KŠS. Na seznamech je nutné odděleně vyznačit oba druhy příspěvků. Členské příspěvky na aktuální rok se posílají do 1. 3. daného roku. Jejich výše je stanovena na 100 Kč výdělečně činný hráč, 10 Kč hráč do 10 let, ostatní 50 Kč. Individuální hráč 1000 Kč.

Několik dat z registračního a přestupního řádu, který je zveřejněn na www stránkách svazu:

 • Pokud nemá oddíl 3 aktivní členy (bod 2.3), oddíl zaniká a jeho členové se mohou ihned registrovat v jiném oddíle.
 • Přestupní termín je od 1. 5. do 31. 8., mimo toto období je možné provést v odůvodněných případech technický přestup.
 • Cizinci se registrují pro období od 1. 9. do 31. 7. následujícího roku, výše registračního - správního poplatku je uvedena v hospodářské směrnici, je to dvojnásobek členského příspěvku, po skončení uvedeného období pak není vázán v žádném oddíle.
 • Poplatky za přestup a výše odstupného je uvedeno v příloze hospodářské směrnice.
 • Všichni hráči registrovaní v ŠSČR (kromě cizinců) jsou vedeni na LOK ČR.
 • Na webovských stránkách je možné získat informace o členech oddílu. Cílem je co nejpřesnější a nejaktuálnější stav databáze, a proto bych rád poprosil, pokud některé údaje nebudou souhlasit, o zaslání jejich správného znění, aby mohlo dojít k nápravě. Jsem si samozřejmě vědom, že se nikdy nepodaří 100% aktuálnost.
 • Databáze je propojena s LOK ČR, na základě nového koeficientu jsou doplňovány aktuálně uhrané VT.

K 11. 2. 2003 je vedeno v ŠSČR 20.174 hráčů, aktivních je 13.157. V řádném přestupním termínu v roce 2002 bylo provedeno 320 přestupů.

Rád bych Vás ještě požádal o pozornost při nahlášování statistických dat oddílů, které jsou prostřednictvím TJ registrovány i v ČSTV. Má to vliv na výši příspěvku od ČSTV. Výnosy podniku Sazka, kde je ČSTV významným podílníkem, se totiž rozdělují i jiným subjektům, jako je Sokol, Orel a jiní. A příspěvek šachovému svazu závisí i na tom, kolik šachistů se vykáže ve statistice TJ.

Ing. Jiří Krejnický, předseda OK

Zpráva o činnosti Komise rozhodčích Šachového svazu České republiky

Kromě základních organizačních věcí, příslušejících KR (např. překlady pravidel a dalších podrobností k soutěžím a turnajům – viz www stránky svazu), byla její činnost zaměřena na kvalitní obsazení jednotlivých soutěžních utkání družstev nasazením rozhodčích na E-ligu, I. II. ligu a ve spolupráci s krajskými komisemi na nižší soutěže. Ne vždy a všude se to podařilo beze zbytku, ale věříme, že pro sezónu 2003/2004 bude stav opět o něco lepší.

Druhou oblastí je vytvoření seznamu rozhodčích od nejvyšších až k rozhodčím III. tř., neboť poslední aktualizace proběhla někdy v roce 1996 a nyní máme navíc možnost využívat centrální databáze. Tento seznam postupně vzniká a opět se obracím na Vás, delegáty, s prosbou o aktivní pomoc při doplnění seznamů (zejména nižších tříd) podle informací z vašich krajských šachových svazů. Zejména apeluji na delegáty z Moravy, aby pomohli v této činnosti p. Kořínkovi, který má tuto část seznamu za KR na starosti!

Bylo uskutečněno setkání rozhodčích nejvyšších tříd před začátkem soutěží družstev, na kterém bylo konstatováno, že je třeba školení a semináře zaměřit mimo novinky v pravidlech FIDE a v jednotlivých řádech ŠSČR také na dnešní technické novinky – práci s digitálními hodinami, novými program pro řízení soutěží jednotlivců i družstev atp.

V neposlední řadě spadá do činnosti komise rozhodčích jmenování ústředních rozhodčích a navrhování nejlepších rozhodčích, splňujících kritéria FIDE na udělení titulu Mezinárodní rozhodčí. V roce 2002 rozhodla KR na základě třinácti vašich návrhů udělit titul Ústřední rozhodčí následujícím dlouholetým rozhodčím I. tř.: Douděra Lubomír, Hromada Václav, Kaiser Rudolf, Sikorová Alena, Surma Martin.

Komise dále obdržela tři návrhy na doporučení ústředních rozhodčích k udělení titulu mezinárodní rozhodčí, ale vzhledem k tomu, že navrhovaní rozhodčí nesplnili všechna kritéria požadovaná FIDE, komise rozhodčích doporučila VV ŠSČR pro rok 2002 nenavrhovat žádného rozhodčího na udělení titulu International Arbiter. VV s tímto návrhem souhlasil.

Bohumír Sunek, předseda KR

Zpráva o činnosti Klasifikační komise Šachového svazu České republiky

Komise se zaměřila ve spolupráci s organizační komisí na sjednocení databáze šachistů České republiky a vytvoření možností v této databázi evidovat všechny podstatné údaje o členech ŠSČR. Tento systém, jak jste již informováni, byl vytvořen a potřebuje tzv. doladit. K tomu je nutná spolupráce vás, delegátů, zastupujících jednotlivé kraje a také v těchto krajích velmi aktivně pracujících. Spolupráce spočívá v aktivním doplnění zaslaných seznamů členů, např. ve spolupráci s komisemi rozhodčích a trenérsko-metodické o titulech a třídách trenérů a rozhodčích.

Dále byl zaveden a je již velmi aktivně hráči používán systém vydávání certifikací o zisku národních titulů a výkonnostních tříd (mimo zaevidování těchto informací do centrální databáze) vycházející podle klasifikačního řádu z dosažené výkonnosti odpovídající zisku bodů na Listině osobních koeficientů.

A zde je třetí, a pro nás velmi důležitý úsek činnosti. V úzké spolupráci s organizační komisí vytvořit národní Listinu osobních koeficientů, spočítat a evidovat to množství nejrůznějších mistrovských i nemistrovských turnajů při výpočtu ELO bodů, dokonce třikrát do roka. Za tuto činnost patří největší dík členu komise panu Ing. Martinovi Šmajzrovi. S výsledky se můžete seznámit na webových stránkách svazu.

Bohumír Sunek, předseda KR

Zpráva o činnosti Trenérsko-metodické komise Šachového svazu České republiky

Od ustavující konference ŠSČR dne 24. 2. 2002 pracovala trenérsko-metodická komise pod vedením GM Vlastimila Jansy. TMK se sešla na schůzce dne 9.5.2002, kde proběhlo rozdělení náplně práce a kompetencí jednotlivých členů takto:

oblast reprezentace muži: GM Vlastimil Jansa, GM Marek Vokáč, IM Michal Konopka, GM Zbyněk Hráček.

oblast reprezentace ženy: GM Jansa, IM Richard Biolek, WGM Petra Krupková, IM Josef Juřek.

oblast mládeže: IM Biolek, IM Sergej Berezjuk, IM Juřek, IM Konopka.

oblast trenérsko-metodická: FM Evžen Gonsior, IM Juřek, GM Vokáč.

Projednávání následných úkolů bylo vesměs prováděno elektronickou poštou a při osobních setkáních na různých šachových soutěží.

TMK předložila zásady nominace reprezentantů na oficiální soutěže FIDE a ECU, a navrhla jmenovité složení reprezentačních kádrů A, B a C. Předložila rovněž návrh na finanční ohodnocení reprezentantů pro klíčové oficiální soutěže roku 2002, vše bylo schváleno na jednání VV ŠSČR 17.6.2002. Dále pak spolu s kapitány družstev pro olympiádu na Bledu připravovala jmenovité nominace družstev a prováděla nezbytná předběžná jednání.

Naši reprezentanti se zúčastnili všech plánovaných oficiálních reprezentačních akcí roku 2002 sledovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, obsazeny byly i některé neplánované soutěže (ME seniorů). Komunikace s reprezentanty probíhala bezkonfliktně a s výjimkou ME jednotlivců nás vesměs reprezentovali šachisté z prvních míst domácích žebříčků, resp. medailisté MČR příslušné kategorie. Účast na ME jednotlivců byla velice negativně ovlivněna dějištěm soutěže (Batumi v Gruzii) a jistým odporem vůči zrychlenému tempu hry zaváděnému v současnosti v soutěžích FIDE. Postoj k tomuto tempu hry u reprezentantů se postupně mění vzhledem k tomu, že FIDE na kongresu v Bledu dala jasně najevo, že toto tempo míní prosadit bez ohledu na to, jak velký počet předních světových šachistů s ním nesouhlasí.

Za svůj hlavní úkol v roce 2002 si TMK stanovila ukončit hazardování se jménem českého šachu. Z pohledu obsazení oficiálních soutěží reprezentanty je možno považovat tento úkol za uspokojivě naplněný, sportovní výsledky naší reprezentace v roce 2002 v souhrnu odpovídají dlouhodobé tradici, některé z nich je možno hodnotit jako nadprůměrné (družstvo žen na olympiádě, Jana Jacková na ME žen), naopak žádný z výsledků roku 2002 není možno považovat vzhledem ke konkurenci za vyslovený reprezentační neúspěch.

Závěrem zdůrazňuji teze, které se TMK rozhodla prosazovat v rámci agendy jiných komisí ŠSČR:

 1. Vytvářet a zlepšovat finanční podmínky pro reprezentaci a mistrovství ČR z nových zdrojů mimo současný příjmový rozpočet ŠSČR.
 2. V připravované nové struktuře soutěží MČR jednotlivců zohlednit tyto faktory:
 • minimalizovat termínovou zátěž účastníků (zvl. dovolená),
 • zvýšit kvalitu obsazení nižších postupových soutěží a náročnost postupu do vyšší soutěže,
 • vyřešit každoroční problémy s hledáním pořadatele MČR.
 1. Strukturu MČR mužů připravit v podobě finále 12 účastníků každý s každým + 1 celostátní postupová soutěž jako otevřený turnaj, který bude současně plnit roli MČR žen a MČR juniorů (HD 20). Zvýšit počet účastníků MČR mužů, kteří mají právo účasti podle aktuálního žebříčku ELO FIDE.
 2. Požadavek přímé nominace mistrů ČR do reprezentačních výběrů požaduje současně klást důraz na kvalitu obsazení a podmínky příslušných nominačních soutěží. V přípravě nominace na olympiádu v Bledu TMK automatické právo mistrů ČR neakceptovala vzhledem k úrovni příslušných přeborů, následně však mistři ČR mužů i žen do družstev nominování byli.

Zpracoval: Marek Vokáč v z. Vlastimila Jansy,

Zpráva o činnosti Komise mediální a propagační Šachového svazu České republiky

Složení komise: předseda komise Břetislav Modr, radní hlavního města Prahy Igor Němec, novinář a pořadatel šachových turnajů Jiří Daniel, člen VV ŠSČR a pořadatel šachových turnajů Rostislav Svoboda, jednatel AVE Kontaktu a jeden z pořadatelů CZECH OPEN Jiří Petružálek a ředitel Výzkumného ústavu pedagogického Jaroslav Jeřábek. V uplynulém roce se činnost komise soustředila:

1. Na webové stánky ŠSČR, kde se pokusila

 1. O zlepšení zpravodajství a zvýšení návštěvnosti webových stránek svazu ,
 2. Z toho vyplývající nutnost nového technického řešení stránek a
 3. O hledání nového webmastra.

2. V jednání je zavedení šachových stránek na teletextu Nova a Prima:

 1. Je přislíbeno zavedení stránek a projednána jejich náplň.
 2. Byly předány podklady pro technické řešení grafiky šachových stránek
 3. očekává se jejich brzké otevření.

Hledáme webmastra, který by zároveň posílal zprávy na teletext a zajišťoval svazový web. Cílovým řešením je stav, kdy předseda svazu nebude muset ztrácet čas psaním zpráv na internet a bude pouze v pozici jejich kritika a bude dodávat jen zprávy vyplývající z jeho činnosti předsedy.

V oblasti propagace šachu je nutné si uvědomit, že nepodaří-li se přesvědčit vrcholové reprezentanty, že pro propagaci mohou udělat nejvíce oni, je těžké s tím něco udělat. V uplynulém roce (2002) jsme jako svaz nevyužili tří možností prezentovat se v televizi. Hlavní pozvaná osoba tuto možnost vždy zamítla. Bez ní zase nebyl zájem druhé strany. Uvažujeme o zařazeni takové povinnosti do smlouvy s reprezentanty, případně i jejich účast na dalších propagačních akcích. Druhou možností propagace jsou masové akce, například obří simultánky. Šachy přes mobil jsou podobně jako šachy na internetu jednou z lákavých možností do budoucna. Proběhlo jednání s jedním z poskytovatelů služebna mobilní síti. Protistrana sama projevila zájem, ale zatím jednání zůstalo viset na mrtvém bodě.

Šachy a škola

Velice lákavou možností je zavedení šachu na školách. O této možnosti se diskutuje v rovině oblastní i celostátní. Šanci má zavedení vyučování v rámci přechodu správy škol od celostátního na regionální. Šanci by tato akce mohla mít na teritoriu hlavního města, kde je i velký počet vyškolených kádrů. Jinde je problém je sehnat. Zároveň by tak byla vytvořena

šance pro trenéry mládeže získat trvalé pracovní úvazky.

Šachy a novináři

Vytváří se databáze novinářů píšících o šachu do hromadných sdělovacích prostředků v celé republice. Vyzýváme Vás, aby se přihlásili všichni přispěvatelé i na regionální úrovni. Hledání novinářů – profesionálů, kteří by byli ochotni psát o šachu, je jedním z předpokladů k vytvoření lepšího šachu příznivému klima v naší republice. (Je nebezpečí, že šachisté jsou někdy až příliš kritičtí k úrovni zpráv a to naopak pisatele odradí definitivně.)

Břetislav Modr (předseda KMP ŠSČR)