Konkurz na uspořádání Přeboru škol 2008-2009 v kategorii středních škol

Konkurz na pořadatele republikového kola Přeboru škol v šachu - kategorie střední školy

Termín: libovolné dva dny v období od 23. března 2009 do 24. dubna 2009; vždy musí jít o dny školního vyučování.

Dotace ŠSČR: 4.000 Kč

Požadavky:

 • uspořádat turnaj v souladu s rozpisem Přeboru škol v šachu;
 • přebor škol může nést název Mistrovství ČR školních týmů v šachu a  kromě oficiálního názvu může nést i jméno sponzorů
 • maximální počet zúčastněných družstev může činit 32 (28 postupů z krajů, 1 družstvo pořadatele, 3 družstva může pořadatel pozvat ze zahraničí).
 • uhradit pobytové náklady (= celodenní strava a ubytování), jízdné a odměnu rozhodčímu
 • po dobu konání přeboru zajistit (nikoli uhradit) ubytování a stravu všem hráčům a jejich doprovodu, kteří o to v řádném termínu požádají;
 • dodržet stanovené systém a tempo hry: 9 kol švýcarským systémem, 2x30 minut na partii bez zapisování;
 • turnaj zahájí první den mezi 12.-14.hodinou, ukončen bude druhý den mezi 12.-14.hod., doba zahájení i ukončení turnaje bude přizpůsobena dopravnímu spojení;
 • turnaj bude losován schváleným programem ŠSČR pro soutěže družstev;
 • text propozic turnaje podléhá konečnému schválení KM ŠSČR, pořadatel je povinen připomínky komise do textu propozic zapracovat
 • pořadatel má právo vybírat startovné do výše max. 200,-Kč za jedno družstvo. Startovné pořadatel použije na úhradu nákladů spojených s pořádáním akce;
 • bude-li pořadatel vyžadovat od účastníků jakékoli platby předem, musí jim umožnit realizovat platby za pobyt a startovné jak složenkou typu C, tak bezhotovostním stykem na svůj účet, přičemž uzávěrka přihlášek a plateb nesmí být dříve než 25 dnů před zahájením turnaje;
 • dodržet předepsané hodnocení konečného pořadí družstev:
  1. počet olympijských bodů (součet bodů na všech šachovnicích);
  2. Buchholz;
  3. Sonnenborn-Berger;
  4. lepší individuální výsledek na 1. šachovnici;
 • Dosáhne-li zahraniční škola medailového umístění, musí být tři nejlepší české školy vyhodnoceny zvlášť v rámci M-ČR (příklad: umístí-li se zahraniční účastník na 2.místě, obdrží diplom a medaili za 2.místo v absolutním pořadí a tři nejlepší české školy obdrží medaili a cenu za 1., 2. a 3.místo v M-ČR. Jsou tak uděleny čtyři diplomy a čtyři medaile).

V případě přidělení pořadatelství akce je pořadatel dále povinen dodržet následující časový harmonogram úkolů:

 • do 30.listopadu 2008 předat pověřenému členovi Komise mládeže ŠSČR ke schválení text propozic mistrovství. Text propozic musí být zpracován na počítači v textovém editoru Word nebo Excel a předán na disketě nebo elektronickou poštou;
 • do 30. ledna  2009 uzavřít s ŠSČR smlouvu o pořádání přeboru;
 • po skončení turnaje zajistit bezplatné předání (resp. zaslání) výsledkové listiny všem zúčastněným družstvům;
 • výsledky v elektronické podobě do 24 hodin po skončení turnaje zaslat sekretariátu ŠSČR, předsedovi KM ŠSČR a pověřenému členovi KM ŠSČR

Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby uvedené v konkurzní nabídce,případně bude porušen časový harmonogram úkolů, má KM ŠSČR právo požadovat vrácení části dotace, a to až do výše 4.000 Kč.

Doporučení KM ŠSČR: pobytové náklady (= ubytování a stravování) by neměly překročit částku 400 Kč za osobu a den

Kritéria výběru (pořadí bodů není rozhodující):

 • splnění doporučení Komise mládeže ŠSČR;
 • případná úspora prostředků ŠSČR (požadavek na menší dotaci);
 • případná úspora pobytových nákladů hráčů (snaha o co nejmenší pobytové náklady);
 • kvalita ubytování a hrací místnosti;
 • zajištění cenového fondu;
 • nabídka doprovodných akcí, možnost kulturního a sportovního vyžití hráčů a doprovodu ve volném čase;
 • zkušenost pořadatele z pořádání obdobných akcí;
 • další nabídky pořadatele směřující ke zvýšení úrovně akce.

Přihlášky do konkurzu zasílejte do 31. října 2008 na adresu pověřeného člena KM ŠSČR : Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá n.Sáz., e-mail chess.svetla@seznam.cz , tel. 604 435 954

V přihlášce kromě vyjádření se k výše uvedeným bodům uveďte rovněž jméno a adresu ředitele turnaje. Dále nezapomeňte prosím uvést co nejvíce podrobností o místu uspořádání, hrací místnosti, stravování, ubytování, zamýšlené organizaci a event. doprovodném programu (viz kritéria výběru).