Obecné propozice přeboru škol 2008-2009

 

Obecné propozice přeboru škol 2008-2009

Komise mládeže Šachového svazu České republiky

vyhlašuje postupovou soutěž pro žáky základních a středních škol

Přebor škol v šachu

( Mistrovství ČR školních týmů v šachu )

Jedná se o postupovou soutěž žáků základních a středních škol řádného denního studia. Soutěž bude probíhat ve třech věkových kategoriích :

  1. žáci z 1. - 5. tříd ZŠ
  2. žáci z 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia
  3. studenti a žáci středních škol 

Pozn. Podmínka příslušnosti k danému ročníku školy musí být splněna s tou jedinou výjimkou, že družstva kategorie 2 a 3 mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky příslušnosti k jedné škole. Každý hráč však může hrát  v jedné úrovni pouze za družstvo jedné věkové kategorie.

Hraje se podle „Pravidel šachu FIDE“ platných od 1.7.2005. Hodnocení družstev olympijským způsobem. Tempo hry a systém hry určuje dle podmínek organizátor kola. Ten je také oprávněn doplnit počet startujících jedním družstvem.

Soutěž ve všech třech věkových kategoriích proběhne na čtyřech úrovních :

  • A) základní kolo
  • B) okresní kolo
  • C) krajské kolo
  • D) republikové kolo

A) Základní kolo

Termín : září - říjen 2008
Přebor se hraje jako soutěž jednotlivců příslušné školy, účast hráčů registrovaných v šachových oddílech není omezena.

Osoba zodpovědná za uspořádání přeboru základní školy (trenér, lektor, učitel) zabezpečí propagaci přeboru, šachový materiál (dle podmínek od místního nebo blízkého šachového oddílu), provede řízení přeboru (systém každý s každým, systém kvalifikačních skupin, švýcarský systém), ve spolupráci s vedením školy či sdružením rodičů a přátel školy zabezpečí ceny pro nejlepší hráče obou kategorií, vyhlásí postupující a zpracuje výsledky. Výsledky přeboru školy zašle předsedovi komise mládeže příslušného krajského šachového svazu (nebo jím pověřené osobě). Přebor bude uznán, bude-li v aspoň jedné kategorii startovat minimálně 5 hráčů.
Postup : z nejlepších hráčů bude vytvořeno družstvo, které postoupí do okresního kola.

B) Okresní kolo

Termín : listopad - prosinec 2008
Pořadatele a přesný termín konání stanoví komise mládeže krajského šachového svazu, která se snaží spolupracovat s okresní radou Asociace školských sportovních klubů.

V okresním přeboru startují ve všech třech věkových kategoriích čtyřčlenná družstva škol. Na soupisce mohou být uvedeni čtyři hráči plus maximálně dva náhradníci (všichni členové družstva musí být žáky stejné školy, žádné hostování není povoleno). Pořadatel okresního kola zajistí hrací místnost, šachový materiál (šachy, hodiny), vypracování propozic okresního kola a jejich rozeslání na základní a střední školy, řízení samotného přeboru a zpracování a rozeslání výsledků.

Postup : při účasti 1-4 družstev v dané věkové kategorii do krajského kolo postupuje pouze vítěz; při účasti 5 družstev a více v dané věkové kategorii postupují do krajského kola první dvě družstva, přičemž případná B, C či další družstva téže školy v téže věkové kategorii startují v okresním kole jen výjimečně, bez práva postupu do krajského kola a do celkového počtu družstev za účelem určení počtu postupujících do krajského kola se tyto celky nezahrnují. Stejně tak se nezapočítává případné družstvo náhradníků složené z hráčů z více škol a sestavené jen za účelem dosudění počtu družstev.

C) Krajské kolo

Termín : jeden den v období leden – 15. únor 2009
Krajského kola se účastní čtyřčlenná družstva škol, jež si účast vybojovala v okresních kolech. Pravidla pro sestavování soupisky jsou stejná jako v okresním kole. Soutěž řídí osoba pověřená komisí mládeže příslušného krajského šachového svazu.

Postup : při účasti 1-4 družstev v dané věkové kategorii do republikového kolo postupuje pouze vítěz; při účasti 5 družstev a více v dané věkové kategorii postupují do republikového kola první dvě družstva.

D) Republikové kolo

Termín : dva dny v termínu od 23. března 2009 do 24.dubna 2009 (na pořadatele je šachovým svazem vyhlášen konkurz)
Republiková kola jsou dotována ŠSČR a proběhnou plně v režii ŠSČR. Soutěž řídí osoba pověřená Komisí mládeže ŠSČR.

Pokyny k uspořádání krajským komisím mládeže :

Soutěž je opět v plném rozsahu řízena šachovým svazem.  Ústředí AŠSK i nadále odmítá spolupráci. Přesto však podle hesla, že „za zeptání nic nedáme“ by zvláště tam, kde v předchozím období byla spolupráce s AŠSK na slušné úrovni, bylo možné o spolupráci s nižšími články (= okresní a krajské rady) usilovat.

Předseda krajské komise mládeže plně zodpovídá za organizaci soutěže ve svém kraji. Zajistí, aby okresní kola proběhla ve všech okresech daného kraje, příp. si vytvoří kolektiv spolupracovníků. Dále vejde ve styk s okresními radami a příslušnou krajskou radou AŠSK, aby projednal možnost případné spolupráce (adresář okresních a krajských rad je zveřejněn na webových stránkách AŠSK nebo). Znovu opakujeme, že se spoluprací AŠSK nelze příliš počítat, je však nutné se o to aspoň pokusit.

Bude-li AŠSK na okresním či krajském kole participovat i finančně, řídí se financování tohoto kola předpisy a směrnicemi AŠSK. (Pozor: AŠSK zpravidla trvá na vybírání startovného od družstev škol, které nejsou členy AŠSK. Družstva škol sdružených v AŠSK startují buď zdarma, nebo za podstatně nižší poplatek. V takovém případě je ovšem nutno trvat na předání seznamu škol sdružených v AŠSK, aby pořadatel byl schopen vůbec rozeznat, jaký poplatek a od kterých družstev má vlastně vybírat.)

Nebude-li se AŠSK na akci finančně podílet, řídí se financování akce předpisy a směrnicemi ŠSČR. Pořádající složka má v takovém případě možnost požadovat od každého zúčastněného družstva výběr startovného, a to až do výše 200,-Kč za jedno družstvo. Doporučujeme však poplatek co nejmenší, aby neodrazoval školy od účasti v soutěži.

Každá škola v ČR má již emailový kontakt. Kontaktní adresy všech škol jsou zpravidla zveřejněny na webových stránkách každého krajského úřadu (většinou jsou adresy řazené podle okresů daného kraje a podle typu škol). Použití emailového kontaktu na všechny školy velmi uspoří čas i náklady při rozesílání propozic.  Při hledání na webu prosím seznam všech škol daného okresu (kraje) nezaměňte za seznam škol, které mají vlastní webové stránky (těch je totiž podstatně méně).

Termíny konání okresních a krajských kol by měly být voleny tak, aby se jednalo o pracovní den a družstva mohli doprovázet učitelé. Pozor na prázdninová volna a zvláště na termíny jarních prázdnin – nesmí se stát, aby se krajské kolo konalo v době, kdy některé okresy daného kraje mají prázdniny.

Komise mládeže krajských šachových svazů budou této soutěži věnovat co nejvyšší pozornost a zajistí, aby se základní, okresní a krajská kola uskutečnila (ať již ve spolupráci s AŠSK nebo bez ní) v každém okrese. K propagaci této soutěže se pokusí využít i šachových oddílů působících v příslušném regionu.

Do 18.února 2009 krajské komise mládeže zašlou na adresu pověřeného člena

KM ŠSČR : Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá n.Sáz., e-mail chess.svetla@seznam.cz  propozice a výsledky krajských kol s uvedením adresy postupujících škol (a příp. náhradníků), kompletní výsledky okresních kol a veškerou dokumentaci o průběhu základních kol, kterou se podařilo nashromáždit. KM ŠSČR zajímají především údaje o počtu dětí účastnících se základního kola na dané škole a jejich seznamy hráčů základních a okresních kol.

Upozorňujeme, že garantem regulérního průběhu v prvních třech úrovních jsou krajské komise mládeže.

Ing. Zdeněk Fiala

pověřený člen Komise mládeže ŠSČR a garant této soutěže