Konkurz na Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 2006

Konkurz na Mistrovství Moravy a Slezska kateg. H10, H12, H14, H16 a dívek pro kraj Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Vysočina a Zlínský.

Termín: pět dnů středa – neděle nebo sobota – středa tak, aby tento týden v sobě zahrnul podzimní prázdniny (jejich termín stanovuje vyhláškou MŠMT ČR a v době vyhlašování tohoto konkurzu není ještě znám, nejpravděpodobněji půjde o termín středa 25. - neděle 29.10.2006)

Dotace ŠSČR: 40.000 Kč

Požadavky na pořadatele:

 • zajistit vhodnou hrací místnost;
 • uhradit pobytové náklady (= celodenní strava a ubytování) minimálně čtyřem trenérům a třem rozhodčím nominovaných Komisí mládeže ŠSČR (pořadatel může vhodné trenéry a rozhodčí navrhnout, jejich nominaci však musí schválit Komise mládeže ŠSČR);
 • uhradit dle příslušných směrnic odměny rozhodčím;
 • uhradit odměny trenérům;
 • zajistit partiáře pro účastníky;
 • umožnit účast v přeboru všem dětem registrovaných v ŠSČR u oddílů výše uvedených krajů, které splní podmínku věkového limitu a o start v přeboru projeví zájem,
 • po dobu konání přeboru zajistit (nikoli uhradit) ubytování a stravu všem hráčům a jejich doprovodu, kteří o to v řádném termínu požádají
 • dodržet stanovené tempo hry: 90 minut na partii + 30 sekund na tah pro každého hráče. Předpokládá se použití digitálních hodin, které pořadateli zdarma zapůjčí ŠSČR. Pokud zápůjčka ze strany ŠSČR nebude možná, zajistí hodiny na pořadatel. Poplatky za zapůjčení hodin si v takovém případě pořadatel smí odečíst od startovného odváděného ŠSČR (viz dále) v jednom dni mohou být maximálně dvě kola;
 • hrací systém švýcarský na 9 kol;
 • denně zveřejňovat průběžné výsledky a pořadí na svých webových stránkách, anebo aktualizační soubory denně zasílat ke zveřejnění zpracovateli webových stránek ŠSČR;
 • ze všech mistrovských turnajů (vždy jen prvních sedm šachovnic) zpracovávat bulletin, který bude zdarma distribuován účastníkům turnaje;
 • do 14 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK;
 • ve spolupráci s trenéry a rozhodčí sestavit závěrečnou zprávu o mistrovství;
 • odvést ŠSČR startovné v následující výši:
    Krajští přeborníci a hráči s přímým postupem Ostatní
  Hráč, jeho oddíl je členem ČSTV 100 - 300 Kč 300 - 500 Kč
  Hráč, jeho oddíl není členem ČSTV 200 - 400 Kč 400 - 600 Kč

  Hráči uvedení na listině talentů KM ŠSČR a hráči pořadatele budou platit startovné v rozmezí 0 – 200 Kč.

  Přesnou výši startovného stanoví KM ŠSČR do 20.3.2006.

  Startovné vybere pořadatel od hráčů při prezenci;

V případě přidělení pořadatelství akce dále dodržet následující časový harmonogram úkolů:

 • do 1.června 2006 předat předsedovi Komise mládeže ŠSČR ke schválení text propozic mistrovství. Text propozic musí být zpracován na počítači v textovém editoru Word a zaslán elektronickou poštou;
 • do 1.července 2006 uzavřít s ŠSČR smlouvu o pořádání přeboru;
 • nejpozději od 1.září 2006 průběžně rozesílat na náklady pořadatele propozice přeboru hráčům dle adresáře dodávaného KM ŠSČR a dále propozice bezplatně rozeslat všem, kteří o ně projeví zájem;
 • po skončení turnaje zajistit bezplatné předání (resp. zaslání) výsledkové listiny všem zúčastněným hráčům, sekretariátu ŠSČR a předsedovi KM ŠSČR;
 • výsl. listina musí mj. obsahovat přesná jména a příjmení hráčů, rok narození a oddílovou příslušnost hráče (příp. může být k výsl. listině připojena startovní listina, kde budou tyto údaje uvedeny)
 • do 14 dnů po skončení přeboru zaslat předsedovi komise mládeže seznam hráčů postupujících do republikového přeboru včetně jejich úplných adres
Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby uvedené v konkurzní nabídce,případně bude porušen časový harmonogram úkolů, má KM ŠSČR právo požadovat vrácení části dotace, a to až do výše 40.000 Kč.

Doporučení KM ŠSČR: pobytové náklady (= ubytování a stravování) by neměly překročit částku 350 Kč za osobu a den

Kritéria výběru (pořadí bodů není rozhodující):

 • splnění doporučení Komise mládeže ŠSČR;
 • případná úspora prostředků ŠSČR (požadavek na menší dotaci);
 • případná úspora pobytových nákladů hráčů (snaha o co nejmenší pobytové náklady);
 • možnost objednání jen části stravování (např. jen obědů), možnost objednání jen ubytování bez nutnosti objednat současně i stravu;
 • kvalita ubytování a hrací místnosti;
 • zajištění cenového fondu;
 • nabídka souběžného uspořádání openu (či openů) pro dospělý doprovod a další zájemce;
 • nabídka doprovodných akcí, možnost kulturního a sportovního vyžití hráčů a doprovodu ve volném čase;
 • zkušenost pořadatele z pořádání obdobných akcí;
 • další nabídky pořadatele směřující ke zvýšení úrovně akce;

Přihlášky do konkurzu zasílejte do 10. října 2005 na adresu: Miroslav Hurta, Dobrovského 592, 664 61 Rajhrad, tel. byt 547 229 510, e-mail: mhurta@volny.cz

V přihlášce kromě vyjádření se k výše uvedeným bodům uveďte rovněž jméno a adresu ředitele turnaje. Dále nezapomeňte prosím uvést co nejvíce podrobností o místu uspořádání, hrací místnosti, stravování, ubytování, zamýšlené organizaci a event. doprovodném programu (viz kritéria výběru), jakož i o dopravní dostupnosti místa konání veřejnými dopravními prostředky.