Konkurz na Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 2004

Konkurz na Mistrovství Moravy a Slezska kategorií H10, H12, H14, H16 a dívek pro kraj Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Vysočina a Zlínský.

Termín: středa 27. - neděle 31.10.2004 (středa a pátek podzimní prázdniny)

Dotace ŠSČR: 40.000 Kč

Požadavky na pořadatele:

 • zajistit vhodnou hrací místnost;
 • uhradit pobytové náklady (= celodenní strava a ubytování) minimálně čtyřem trenérům a třem rozhodčím nominovaných Komisí mládeže ŠSČR (pořadatel může vhodné trenéry a rozhodčí navrhnout, jejich nominaci však musí schválit Komise mládeže ŠSČR);
 • uhradit dle příslušných směrnic odměny rozhodčím;
 • uhradit odměny trenérům;
 • zajistit partiáře pro účastníky;
 • umožnit účast v přeboru všem dětem, kteří splní podmínku věkového limitu a o start v přeboru projeví zájem,
 • po dobu konání přeboru zajistit (nikoli uhradit) ubytování a stravu všem hráčům a jejich doprovodu, kteří o to v řádném termínu požádají
 • odvést ŠSČR startovné v následující výši:
  Krajští přeborníci a hráči s přímým postupem Ostatní
  Registrovaný hráč, jeho oddíl je členem ČSTV 100-300 Kč 300-500 Kč
  Registrovaný hráč, jeho oddíl není členem ČSTV 200-400 Kč 400-600 Kč
  Neregistrovaný hráč 300-500 Kč 500-700 Kč

  Hráči uvedení na listině talentů KM ŠSČR a hráči pořadatele budou platit startovné v rozmezí 0 – 200 Kč. Přesnou výši startovného stanoví KM ŠSČR do 20.3.2004. Startovné vybere pořadatel od hráčů při prezenci;

 • dodržet stanovené tempo hry: 1 hodina na 20 tahů a pak 60 minut do konce partie, v jednom dni mohou být maximálně dvě kola;
 • hrací systém švýcarský na 9 kol;
 • denně zveřejňovat průběžné výsledky a pořadí na svých webových stránkách, anebo aktualizační soubory denně zasílat ke zveřejnění zpracovateli webových stránek ŠSČR;
 • do 14 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK;
 • ve spolupráci s trenéry a rozhodčí sestavit závěrečnou zprávu o mistrovství;

V případě přidělení pořadatelství akce dále dodržet následující časový harmonogram úkolů:

 • do 1.června 2004 předat předsedovi Komise mládeže ŠSČR ke schválení text propozic mistrovství. Text propozic musí být zpracován na počítači v textovém editoru Word a zaslán elektronickou poštou;
 • do 1.července 2004 uzavřít s ŠSČR smlouvu o pořádání přeboru;
 • nejpozději od 1.září 2004 průběžně rozesílat na náklady pořadatele propozice přeboru hráčům dle adresáře dodávaného KM ŠSČR a dále propozice bezplatně rozeslat všem, kteří o ně projeví zájem;
 • po skončení turnaje zajistit bezplatné předání (resp. zaslání) výsledkové listiny všem zúčastněným hráčům, sekretariátu ŠSČR a předsedovi KM ŠSČR;
 • výsl. listina musí mj. obsahovat přesná jména a příjmení hráčů, rok narození a oddílovou příslušnost hráče (příp. může být k výsl. listině připojena startovní listina, kde budou tyto údaje uvedeny)
 • do 14 dnů po skončení přeboru zaslat předsedovi komise mládeže seznam hráčů postupujících do republikového přeboru včetně jejich úplných adres

Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby uvedené v konkurzní nabídce,případně bude porušen časový harmonogram úkolů, má KM ŠSČR právo požadovat vrácení části dotace, a to až do výše 40.000 Kč.

Doporučení KM ŠSČR: pobytové náklady (= ubytování a stravování) by neměly překročit částku 300 Kč za osobu a den

Kritéria výběru (pořadí bodů není rozhodující):

 • splnění doporučení Komise mládeže ŠSČR;
 • případná úspora prostředků MŠS (požadavek na menší dotaci);
 • případná úspora pobytových nákladů hráčů (snaha o co nejmenší pobytové náklady);
 • kvalita ubytování a hrací místnosti;
 • zajištění cenového fondu;
 • nabídka souběžného uspořádání sedmikolového openu (či openů) pro dospělý doprovod a další zájemce;
 • nabídka doprovodných akcí, možnost kulturního a sportovního vyžití hráčů a doprovodu ve volném čase;
 • nabídka zpracování turnajového bulletinu;
 • zkušenost pořadatele z pořádání obdobných akcí;
 • další nabídky pořadatele směřující ke zvýšení úrovně akce;

Přihlášky do konkurzu zasílejte do 20. února 2004 na adresu: Miroslav Hurta, Dobrovského 592, 664 61 Rajhrad, tel. byt 547 229 510, email mhurta@volny.cz

V přihlášce kromě vyjádření se k výše uvedeným bodům uveďte rovněž jméno a adresu ředitele turnaje. Dále nezapomeňte prosím uvést co nejvíce podrobností o místu uspořádání, hrací místnosti, stravování, ubytování, zamýšlené organizaci a event. doprovodném programu (viz kritéria výběru), jakož i o dopravní dostupnosti místa konání veřejnými dopravními prostředky.

O přidělení pořadatelství bude rozhodnuto na schůzi Komise mládeže ŠSČR v Seči u Chrudimi 12.března 2004.