Konkurz na Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 2007

Komise mládeže Šachového svazu České republiky vypisuje

 Konkurs  na Mistrovství Moravy a Slezska kateg. H10, H12, H14, H16 a dívek 2007

(pro kraj Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Vysočina a Zlínský)

Termín: pět dnů středa – neděle nebo sobota – středa tak, aby tento týden v sobě zahrnul podzimní prázdniny (jejich termín stanovuje vyhláškou MŠMT ČR a v době vyhlašování tohoto konkurzu není ještě znám, nejpravděpodobněji půjde o termín středa 24. - neděle 28.10.2007)

Dotace ŠSČR: 20.000 Kč

Požadavky na pořadatele:

 • zajistit vhodnou hrací místnost; pro cca 200 hráčů
 • uhradit pobytové náklady (= celodenní strava a ubytování) minimálně čtyřem trenérům a třem rozhodčím nominovaných Komisí mládeže ŠSČR (pořadatel může vhodné trenéry a rozhodčí navrhnout, jejich nominaci však musí schválit Komise mládeže ŠSČR);
 • uhradit dle příslušných směrnic odměny rozhodčím;
 • uhradit odměny trenérům;
 • zajistit partiáře pro účastníky;
 • umožnit účast v přeboru všem dětem registrovaných v ŠSČR u oddílů výše uvedených krajů, které splní podmínku věkového limitu a o start v přeboru projeví zájem,
 • po dobu konání přeboru zajistit (nikoli uhradit) ubytování a stravu všem hráčům a jejich doprovodu, kteří o to v řádném termínu požádají
 • dodržet stanovené tempo hry: 90 minut na partii + 30 sekund na tah pro každého hráče. Předpokládá se použití digitálních hodin, které pořadateli zdarma zapůjčí ŠSČR. Pokud zápůjčka ze strany ŠSČR nebude možná, zajistí hodiny pořadatel. Poplatky za zapůjčení hodin v takovém případě pořadatel vyúčtuje k proplacení ŠSČR. V jednom dni mohou být maximálně dvě kola;
 • hrací systém švýcarský na 9 kol;
 • denně zveřejňovat průběžné výsledky a pořadí na svých webových stránkách, anebo aktualizační soubory denně zasílat ke zveřejnění zpracovateli webových stránek ŠSČR;
 • ze všech mistrovských turnajů (vždy jen prvních sedm šachovnic) zpracovávat bulletin, který bude zdarma distribuován účastníkům turnaje;
 • do 14 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK;
 • ve spolupráci s trenéry a rozhodčí sestavit závěrečnou zprávu o mistrovství;
 • vybrat startovné ve výši:

 

Krajští přeborníci a hráči s přímým postupem

Ostatní

Hráč, jeho oddíl je členem ČSTV

100 

300 Kč

Hráč, jeho oddíl není členem ČSTV

200 Kč

400 Kč

·         Hráči uvedení na listině talentů KM ŠSČR a hráči pořadatele nebudou platit žádné startovné

·         Startovné vybere pořadatel od hráčů při prezenci a použije ho k úhradě nákladů na mistrovství.

V případě přidělení pořadatelství akce dále dodržet následující časový harmonogram úkolů:

 • do 1.června 2007 předat předsedovi Komise mládeže ŠSČR ke schválení text propozic mistrovství. Text propozic musí být zpracován na počítači v textovém editoru Word a zaslán elektronickou poštou;
 • do 1.července 2007 uzavřít s ŠSČR smlouvu o pořádání přeboru;
 • nejpozději od 1.září 2007 průběžně rozesílat na náklady pořadatele propozice přeboru hráčům dle adresáře dodávaného KM ŠSČR a dále propozice bezplatně rozeslat všem, kteří o ně projeví zájem;
 • po skončení turnaje zajistit bezplatné předání (resp. zaslání) výsledkové listiny všem zúčastněným hráčům, sekretariátu ŠSČR a předsedovi KM ŠSČR;
 • výsl. listina musí mj. obsahovat přesná jména a příjmení hráčů, rok narození a oddílovou příslušnost hráče (příp. může být k výsl. listině připojena startovní listina, kde budou tyto údaje uvedeny)
 • do 14 dnů po skončení přeboru zaslat předsedovi komise mládeže seznam hráčů postupujících do republikového přeboru včetně jejich úplných adres

Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby uvedené v konkurzní nabídce,případně bude porušen časový harmonogram úkolů, má KM ŠSČR právo požadovat vrácení části dotace, a to až do výše 15.000 Kč.

Doporučení KM ŠSČR: pobytové náklady (= ubytování a stravování) by neměly překročit částku 350 Kč za osobu a den

Kritéria výběru (pořadí bodů není rozhodující):

 • splnění doporučení Komise mládeže ŠSČR;
 • případná úspora prostředků ŠSČR (požadavek na menší dotaci);
 • případná úspora pobytových nákladů hráčů (snaha o co nejmenší pobytové náklady);
 • možnost objednání jen části stravování (např. jen obědů), možnost objednání jen ubytování bez nutnosti objednat současně i stravu;
 • kvalita ubytování a hrací místnosti;
 • zajištění cenového fondu;
 • nabídka souběžného uspořádání openu (či openů) pro dospělý doprovod a další zájemce;
 • nabídka doprovodných akcí, možnost kulturního a sportovního vyžití hráčů a doprovodu ve volném čase;
 • zkušenost pořadatele z pořádání obdobných akcí;
 • další nabídky pořadatele směřující ke zvýšení úrovně akce;

Přihlášky do konkurzu zasílejte do 15. října 2006 na adresu: Vladimír Opluštil, Okružní 563,  Němčice nad Hanou,798 27, mobil 737 607 503, mail: oplustil.v@seznam.cz

V přihlášce kromě vyjádření se k výše uvedeným bodům uveďte rovněž jméno a adresu ředitele turnaje. Dále nezapomeňte prosím uvést co nejvíce podrobností o místu uspořádání, hrací místnosti, stravování, ubytování, zamýšlené organizaci a event. doprovodném programu (viz kritéria výběru), jakož i o dopravní dostupnosti místa konání veřejnými dopravními prostředky.