Konkurz na Mistrovství Čech 2006 8 - 10 let

Konkurz na Mistrovství Čech 2006 kategorie H10 pro kraje JČ, ZČ, KV, ÚL, LI, HK, PU, Praha, StČ (děti narozené v roce 1997 a mladší) hrané společně s otevřeným Mistrovstvím Čech dětí do 8 let (děti narozené v roce 1999 a mladší)

Termín: tři dny v rozmezí pátek-neděle v termínu od 3.listopadu do 10.prosince 2006

Dotace ŠSČR: 5.000 Kč

Požadavky na pořadatele:

 • zajistit vhodnou hrací místnost;
 • uhradit pobytové náklady (= celodenní strava a ubytování) minimálně dvěma rozhodčím nominovaných Komisí mládeže ŠSČR (pořadatel může vhodné rozhodčí navrhnout, jejich nominaci však musí schválit KM ŠSČR);
 • uhradit dle příslušných směrnic odměny rozhodčím;
 • zajistit partiáře pro účastníky mistrovství H10;
 • umožnit účast v mistrovství H10 všem oprávněným účastníkům (způsob nominace a okruh hráčů oprávněných hrát mistrovství této kategorie určuje KM ŠSČR; pořadatel má právo kategorii doplnit max. dvěma vlastními žáky), přičemž všichni hráči musí být registrováni v ŠSČR;
 • umožnit účast všem účastníkům kategorie do 8 let (turnaj je Open), kteří splňují podmínku věkového limitu a přihlásí se do termínu stanoveného pořadatelem;
 • dívky hrají společně s chlapci, vyhodnoceny jsou zvlášť;
 • po dobu konání přeboru zajistit (nikoli uhradit) ubytování a stravu všem hráčům a jejich doprovodu, kteří o to v řádném termínu požádají
 • vybrat od hráčů startovné. Startovné pořadatel použije na úhradu části nákladů spojených s pořádáním mistrovství. Výši startovného si stanoví pořadatel podle vlastní úvahy (informace o výši startovného je součástí přihlášky do konkurzu). Hráči uvedení na listině talentů KM ŠSČR startují zdarma.
 • dodržet stanovené tempo hry: u kategorie H10 2x60 minut na partii se zápisem (posledních pět minut před vypršením svého časového limitu hráč už zapisovat nemusí), 2x30 minut bez zápisu u kategorie do 8 let.
 • hrací systém švýcarský na 9 kol;
 • v den skončení turnaje zveřejnit výsledky a pořadí na svých webových stránkách, anebo příslušné podklady zaslat ke zveřejnění zpracovateli webových stránek ŠSČR;
 • ve spolupráci s rozhodčími sestavit závěrečnou zprávu o mistrovství.

V případě přidělení pořadatelství akce dále dodržet následující časový harmonogram úkolů:

 • do 1.června 2006 předat předsedovi Komise mládeže ŠSČR ke schválení text propozic mistrovství. Text propozic musí být zpracován na počítači v textovém editoru Word a zaslán elektronickou poštou;
 • do 30.června 2006 uzavřít s ŠSČR smlouvu o pořádání přeboru;
 • nejpozději od 1.září 2006 průběžně rozesílat na náklady pořadatele propozice přeboru hráčům dle adresáře dodávaného KM ŠSČR a dále propozice bezplatně rozeslat všem, kteří o ně projeví zájem;
 • po skončení turnaje zajistit bezplatné předání (resp. zaslání) výsledkové listiny všem zúčastněným hráčům, sekretariátu ŠSČR a předsedovi KM ŠSČR;
 • výsl. listina musí mj. obsahovat přesná jména a příjmení hráčů, rok narození a oddílovou příslušnost hráče (příp. může být k výsl. listině připojena startovní listina, kde budou tyto údaje uvedeny)
 • do 14 dnů po skončení přeboru zaslat předsedovi komise mládeže seznam hráčů postupujících do republikového přeboru včetně jejich úplných adres
Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby uvedené v konkurzní nabídce,případně bude porušen časový harmonogram úkolů, má KM ŠSČR právo požadovat vrácení části dotace, a to až do výše 5.000 Kč.

Doporučení KM ŠSČR:

 • pobytové náklady (= ubytování a stravování) by neměly překročit částku 350 Kč za osobu a den
 • nabídka souběžného uspořádání sedmikolového Openu (či Openů) pro dospělý doprovod a další zájemce;

Kritéria výběru (pořadí bodů není rozhodující):

 • splnění doporučení Komise mládeže ŠSČR;
 • případná úspora prostředků ŠSČR (požadavek na menší dotaci);
 • případná úspora pobytových nákladů hráčů (snaha o co nejmenší pobytové náklady);
 • kvalita ubytování a hrací místnosti;
 • zajištění cenového fondu;
 • nabídka doprovodných akcí, možnost kulturního a sportovního vyžití hráčů a doprovodu ve volném čase;
 • zkušenost pořadatele z pořádání obdobných akcí;
 • další nabídky pořadatele směřující ke zvýšení úrovně akce;

Přihlášky do konkurzu zasílejte do 10. května 2006 na adresu: Ivan Kopal, Za Humny 358, Liberec  23, PSČ 46313, e-mail: ivan.kopal@seznam.cz .

V přihlášce kromě vyjádření se k výše uvedeným bodům uveďte rovněž jméno a adresu ředitele turnaje. Dále nezapomeňte prosím uvést co nejvíce podrobností o místu uspořádání, hrací místnosti, stravování, ubytování, zamýšlené organizaci a event. doprovodném programu (viz kritéria výběru), jakož i o dopravní dostupnosti místa konání veřejnými dopravními prostředky.